Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Notes on Eventual Consistency

Notes on Eventual Consistency

結果整合性などの復習

UENISHI Kota

December 11, 2014
Tweet

More Decks by UENISHI Kota

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ݁Ռ੔߹ੑͳͲͷ෮श
  2014/12/11 Ϗοάσʔλج൫ษڧձ
  @NTT෢ଂ໺௨ݚ
  Bashoδϟύϯɹ্੢

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • @kuenishi
  • Github, Twitter, etc
  • ෼ࢄγεςϜྺ6೥
  • Bashoδϟύϯͷํ͔Βདྷ·ͨ͠
  • Riak CSͷ։ൃ
  • ͦͷଞ೔ຊͷ͜ͱ
  • msgpack-erlang ϝϯςφ

  View Slide

 3. BashoͱRiak
  •෼ࢄσʔλϕʔεʁ
  •RiakΛ஌͍ͬͯΔʁ
  •BashoΛ஌͍ͬͯΔʁ

  View Slide

 4. ͋Β͢͡
  •݁Ռ੔߹ੑ͸ڧ੔߹ੑͷྼԽ൛Ͱ͸ͳ͘ɺ
  ผछͷ໰୊Λղͨ͘ΊͷҟͳΔఆٛ
  •ผछͷ໰୊ is Մ༻ੑ
  •ηϚϯςΟΫε͕ҟͳΔͷͰΞϓϦͷઃܭ
  ͷ࢓ํ͕ͪΐͬͱมΘΔ

  View Slide

 5. ݁Ռ੔߹ੑ͸΋͏ݹ͍ʁ
  •2006೥ͷٕज़Ͱ͠ΐ
  •Ϗοάσʔλؔ܎ͳ͘Ͷʁ
  •DynamoDB͸ڧ੔߹ੑΛఏڙ͍ͯ͠Δ
  •ωοτϫʔΫ͸੾Εͳ͍Ͱ͠ΐʁ
  •ͦΜͳͷ࢖ͬͯΔਓ͍Δͷʁ
  •ΞϓϦ͕࡞Γʹ͍͘…

  View Slide

 6. Ϗοάσʔλج൫ݚڀձͱ
  ݁Ռ੔߹ੑ
  •ϏοάσʔλΛѻ͏େن໛ͳγεςϜʹͳ
  Ε͹ͳΔ΄ͲյΕΔ෦඼͸ଟ͍
  •͕͔͔͍ۚͬͯΔͷͰɺٻΊΒΕΔՄ༻ੑ
  ͸ߴ͍
  •ӡ༻ָ͕

  View Slide

 7. View Slide

 8. ݁Ռ੔߹ੑͷ࣮༻ྫʢ਎ۙʣ
  •σʔλϕʔεͷόοΫΞοϓ
  •rsyncͰͷϑΝΠϧͷόοΫΞοϓ
  •Google Wave
  aaaa
  bbbb
  y
  x

  View Slide

 9. CAP Theorem
  • Consistent: ෳ਺ͷAtomic Objectʹର͢Δ
  ࿈ଓͨ͠ૢ࡞ (w1, w3, w4, ….) ͕શͯಉҰ
  Ͱ͋Δ͜ͱ (linearizable)
  • Available: Atomic Objectʹૢ࡞ w1, w2,
  …Λ࣮ߦͯ͠Ϩεϙϯε͕ಘΒΕΔ͜ͱ
  • Partition Tolerant: ૹͬͨϝοηʔδ͕૕
  ࣦͯ͠΋ਖ਼͍͠ʢatomicʣͳϨεϙϯε͕
  ಘΒΕΔ͜ͱ
  G1
  G2
  write
  read
  Gilbert and Lynch, Brewer’s Conjecture and the Feasibility of Consistent, Available, Partition-Tolerant Web Services

  View Slide

 10. CAPఆཧ͕ఆٛ͢Δ੔߹ੑ
  •CAPఆཧ͕ఆٛ͢Δ੔߹ੑ㲈Linearizability
  •શͯͷෳ੡Ͱɺશͯͷʢߋ৽ʣૢ࡞͕ॱ൪௨Γ
  ϦϓϨΠ͞ΕΔ͜ͱΛอো͢Δ
  •ACIDͷͦΕͱ͸ͪΐͬͱҧ͏

  View Slide

 11. ͳͥڧ੔߹ੑͷ࣮ݱ͕೉͍͠ͷ͔
  • ଟ਺ܾͱ͔ atomic broadcast Λ࢖͏ͱͯ͠΋ύ
  ϑΥʔϚϯεͷϖφϧςΟ͕͋Δ
  • asynchrony + partial failureͷ೉͠͞
  • ࢮ׆؂ࢹ is hard => Downtime
  • ӡ༻ੑ
  • ੾Γସ͑ɺ੾Γ໭͠ɺ༳Ε·͢༳Ε·͢

  View Slide

 12. Consistency͸೉͍͠
  •ߋ৽ΛࢭΊΔʢAvailabilityΛԼ͛Δʣ͔ɺߋ৽ͷ্ॻ͖Λ
  ڐ͢ʢσʔλΛࣦ͏ʣ͔͔͠બ୒ࢶ͕ͳ͍
  Server2
  Server1 Server3
  PUT V=42
  PUT V=0
  V=?

  View Slide

 13. Atomic Broadcasting
  is Difficult
  • ϨϓϦέʔγϣϯ͸ॱ൪͕ೖΕସΘΔ
  • CPUͷΞ΢τΦϒΦʔμʔ࣮ߦͱಉ͡
  w1
  w1
  w1
  w2
  w2
  w2
  Actor 0
  Actor 1
  Actor 2
  w2
  w2
  w1

  View Slide

 14. Consensus Based
  Replication
  • ϨϓϦέʔγϣϯͷϦʔμʔΛଟ਺ܾͰબग़
  • or ϨϓϦέʔγϣϯຖʹଟ਺ܾ
  w1
  w1
  w1 w2
  w2
  w2
  Actor 0
  Actor 1
  Actor 2
  w2
  w2
  w1

  View Slide

 15. ݁Ռ੔߹ੑ
  •Eventual Consistency
  •Ͳ͏͍͏ܦ࿏ΛḷΔʹͤΑɺෳ੡͕
  ࠷ऴతʹಉ͡ঢ়ଶʹऩଋ͢Δ͜ͱ
  •Read Repair
  •AAE
  •CRDT
  v0
  v1
  •(Vector Clocks)

  View Slide

 16. Siblings
  •ͱΓ͋͑ͣෳ਺ͷόʔδϣϯͷڞଘΛڐ͢
  •Ͳͷόʔδϣϯ͕ਖ਼͍͔͠ɺ΋͘͠͸Ϛʔδ͢Δ͔ΛRead࣌ʹܾఆ
  Server2
  Server1 Server3
  PUT V=42
  PUT V=0
  V=0 or 42
  V=0 V=0 or 42 V=42

  View Slide

 17. APΛ࣮ݱ
  •ωοτϫʔΫ෼அ͕ى͖͍ͯͯ΋ͱΓ͋͑ͣॻ͖ࠐΈΛڐ͢
  Server2
  Server1 Server3
  PUT V=42
  PUT V=0
  Server4
  ෮چͨ͠Βॻ͖໭͢
  ྆ํ͓࣋ͬͯ͘

  View Slide

 18. γϣοϐϯάΧʔτͷྫ
  •UnionΛͱΕ͹Α͍
  Server2
  Server1 Server3
  PUT cart=[a,b,d]
  PUT cart=[a,b,c]
  union([a,b,c], [a,b,d]) => [a,b,c,d]
  [a,b,c] [a,b,c] or [a,b,d] [a,b,d]

  View Slide

 19. Read Repair
  v2
  v2
  get(“conferences/thoughtworks”)
  Get Handler (FSM)
  client
  Riak
  Coordinating node
  Cluster
  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  R=2 v1 v2
  v2
  v1
  v2
  v1
  v1 v2
  v2

  View Slide

 20. Active Anti Entropy
  • APࢦ޲ͷDBͷσʔλྼԽΛ๷͙
  ͨΊͷόοΫάϥ΢ϯυॲཧ
  • Merkle-TreeΛ࢖ͬͯύʔςΟγϣ
  ϯຖͷʮνΣοΫαϜʯΛܭࢉ
  • ࠩ෼Λݟ͚ͭͨΒͦ͜ΛRead
  Repair͢Δ
  hash(vnode=0,
  pid=0)
  hash(vnode=1,
  pid=0)
  hash(vnode=2,
  pid=0)

  View Slide

 21. CRDT
  • ॱ൪͕ೖΕସΘͬͯ΋݁Ռ͕มΘΒͳ͍ܕ
  • update(w1, update(w2, Data0) = update(w2,
  update(w1, Data0) = Data
  w1
  w1
  w1
  w2
  w2
  w2
  Actor 0
  Actor 1
  Actor 2
  w1(w2(Data0)) => Data
  w1(w2(Data0)) => Data
  w2(w1(Data0)) => Data

  View Slide

 22. CRDT: PN-Counter
  • merge
  • {a: {1,-1}, b: {1,0}, c: {2,0}}
  • {a: {0,0}, b: {2, 0}, c: {0, -2}}
  • => {a: {1,-1}, b:{2,0}, c:{2,-2}} => 2
  • update
  • a͕ {increment, 3} Λड͚෇͚Δͱ
  • {a: {4,-1}, b: {1,0}, c: {2,0}}

  View Slide

 23. CRDT: OR-Sets
  • merge
  • {a:{“foo”:true}, b:{“bar”:false}}
  • + {a:{“foo”:true}, b:{“foo”:false, “bar”:false}}
  • => {a:{“foo”:true}, b:{“foo”:false, “bar”:true}}
  • => [“bar”]
  • update
  • add: {a:{}} => +”foo” => {a:{“foo”:false}}
  • remove: {a: {“foo”:false}} => {a: {“foo”:true}}

  View Slide

 24. ӡ༻ָ͕
  • ΧδϡΞϧʹϊʔυ΍ωοτϫʔΫΛ্͛Լ͛Ͱ͖Δ
  • ੔߹ੑΛอͭͨΊͷϚελʔ͕୭͔Λؾʹ͢Δඞཁ͕ͳ͍
  • ڧ੔߹ੑΛอͭͨΊͷΦϖϨʔγϣϯ͕μ΢ϯλΠϜʹͳ
  Βͳ͍
  • ੔߹ੑνΣοΫɺϦΧόϦɺόοΫΞοϓ
  • ނো࣌ͷΦϖϨʔγϣϯ͕͔ͳΓ୯७

  View Slide

 25. ݁Ռ੔߹ੑΛ࠾༻ͨ͠
  ৔߹ͷ՝୊
  •;ͭ͏ͷϓϩάϥϛϯάͱ͸ҟͳΔηϚϯςΟ
  ΫεʹͳΔ
  •ΞϓϦέʔγϣϯʹ͜Ε·ͰͱҟͳΔલఏΛཁ
  ٻ͢Δ͜ͱʹͳΔ
  •CRDTͰҰ෦ղܾɺ͚ͩͲ…

  View Slide

 26. Ԡ༻ྫ

  View Slide

 27. League of Legends
  •MMORPGͷνϟοτ͸Մ༻ੑͱϨε
  ϙϯελΠϜ໋͕
  •10ms ͕ੜࢮΛ෼͚Δ
  (C) Riot Games

  View Slide

 28. •Riak্Ͱಈ͘ “ߴՄ༻” Ϋϥ΢υ
  ετϨʔδ
  •ΦϒδΣΫτͷϝλσʔλ͸݁Ռ
  ੔߹తσʔλߏ଄
  •໰: 5GBͷσʔλ͕Concurrentʹ
  Ξοϓϩʔυ͞Ε͖ͯͨΒʁ
  •໰: ͔͠΋ͦΕ͕ผͷେ཮΁ͷ
  ΞοϓϩʔυͩͬͨΒʁ
  /foo.bar

  View Slide

 29. σʔληϯλʔؒϨϓϦέʔγϣϯ
  •DCؒωοτϫʔΫ͸઀ଓੑ΍
  ଳҬ·ͰؚΊͯৗʹਖ਼͘͠ӡ
  ༻͢Δͷ͕೉͍͠
  •CAPఆཧͷཁ੥͔Βɺಉظత
  ϨϓϦέʔγϣϯ͸೉͍͠
  •Մ༻ੑΛอͭͨΊʹɺ݁Ռ੔
  ߹͢ΔσʔλϞσϧΛ࠾༻

  View Slide

 30. ·ͱΊ
  •݁Ռ੔߹ੑ͸ڧ੔߹ੑͷྼԽ൛Ͱ͸ͳ͘ɺผछͷ໰୊
  Λղͨ͘ΊͷҟͳΔఆٛ
  •ผछͷ໰୊ is Մ༻ੑ
  •ηϚϯςΟΫε͕ҟͳΔͷͰΞϓϦͷઃܭͷ࢓ํ͕
  ͪΐͬͱมΘΔ
  •݁Ռ੔߹ੑΛอͭͨΊͷ͍͔ͭ͘ͷٕज़Λ঺հ

  View Slide

 31. We are hiring.
  •࣮ੈքͷ෼ࢄγεςϜͷ
  ໰୊ʹڵຯ͋Δਓʂ
  •@BashoJapan
  [email protected]

  View Slide

 32. Questions?

  View Slide