$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Charles でネットワークデバッギング

kumamotone
September 01, 2018

Charles でネットワークデバッギング

iOSDC Japan 2018
2018/09/01 13:30〜 Track C レギュラートーク(15分)

Charles Proxy
http://charlesproxy.com/

iOSアプリ内で不正なSSL証明書を検知する / SSL Pinning for iOS apps - Speaker Deck
https://speakerdeck.com/kobakei/ssl-pinning-for-ios-apps

kumamotone

September 01, 2018
Tweet

More Decks by kumamotone

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Charles Ͱ
  ωοτϫʔΫσόοΪϯά
  2018/09/01 13:30ʙ13:45 Track C
  iOSDC 2018
  twitter.com/kumamo_tone
  qiita.com/kumamotone
  github.com/kumamotone

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • Kazumasa Kumamoto (۽ຊ ࿨ਖ਼)
  • iOS/AndroidΞϓϦΤϯδχΞˏϠϑʔ
  • ษڧձӡӦ
  • Twitter: @kumamo_tone

  View Slide

 3. View Slide

 4. ͜ͷࢿྉ
  • Charles ͷ঺հ
  • ࢖͍͔ͨͱ࢖͍Ͳ͜Ζ
  • ର৅ऀ
  • CharlesΛ࢖͍ͬͯͳ͍ਓ
  • ΑΓྑ͍σόοάͷํ๏Λ

  ߟ͍͑ͨਓ

  View Slide

 5. ͳͥ Charles Λ࢖͏ͷ͔ʁ

  View Slide

 6. ͳͥ Charles Λ࢖͏ͷ͔ʁ
  WebAPI
  iOSΞϓϦ
  ௨৴Λߦ͏ҰൠతͳΞϓϦ

  View Slide

 7. ෆ۩߹ͷݪҼ͸ͨ͘͞Μ͋Δ
  Ҿ༻: Introducing Charles for iOS, HUNTING THE NETWORKING FAULT@try! Swift Tokyo 2018
  ϦΫΤετ͸
  ૹ৴͞Ε͍ͯΔ͔ʁ
  ਖ਼͍͠
  ϦΫΤετ͔ͩͬͨʁ
  αʔό͸
  Ԡ౴͍ͯ͠Δͷ͔ʁ
  ωοτϫʔΫ͸
  ௨͍ͯ͡Δ͔ʁ
  ΫϥΠΞϯτͷॲཧ͸
  ਖ਼͍͔͠ʁ
  Ϩεϙϯε͸
  ਖ਼͔ͬͨ͠ͷ͔ʁ

  View Slide

 8. Ͳ͏΍ͬͯௐ΂Α͏ʁ
  • print / σόοΨͰ Breakpoint / LLDB ίϚϯυ
  • extension ΍ϥΠϒϥϦΛ༻ҙͯ͠ɺϩάΛు͘
  Codable ͷϚοϐϯάʹࣦഊ͍ͯ͠Δ৔߹΍ɺ

  ϨεϙϯεϔομͳͲɺσόοΨͰ͸ͨͲΓ͖ͭʹ͍͘෦෼͸ʁ
  Ͳͷํ๏Ͱ΋Ͱ͖Δ͕ɺ৭ʑͳํ๏Λ஌ͬͯ

  ͍ΔͱɺॊೈʹରԠͰ͖Δέʔε͕૿͑ΔΜ͡Ό ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ
  ݴ͏ത࢜
  → XcodeΛ࢖Θͣʹௐ΂Δํ΋͋Δ

  View Slide

 9. Ͳ͏΍ͬͯௐ΂Α͏ʁ
  • print / σόοΨͰ Breakpoint / LLDB ίϚϯυ
  • extension ΍ϥΠϒϥϦΛ༻ҙͯ͠ɺϩάΛు͘
  Codable ͷϚοϐϯάʹࣦഊ͍ͯ͠Δ৔߹΍ɺ

  ϨεϙϯεϔομͳͲɺσόοΨͰ͸ͨͲΓ͖ͭʹ͍͘෦෼͸ʁ
  Ͳͷํ๏Ͱ΋Ͱ͖Δ͕ɺ৭ʑͳํ๏Λ஌ͬͯ

  ͍ΔͱɺॊೈʹରԠͰ͖Δέʔε͕૿͑ΔΜ͡Ό ౰ͨΓલͷ͜ͱΛ
  ݴ͏ത࢜
  → XcodeΛ࢖Θͣʹௐ΂Δํ΋͋Δ

  View Slide

 10. Charles Proxy

  View Slide

 11. Charles ProxyͰͰ͖Δ͜ͱ
  • ௨৴ͷؒʹڬΉ͜ͱͰɺ಺༰Λݟ΍͘͢දࣔͯ͘͠ΕΔ
  ϦΫΤετͷ͸999Ͱɺ
  Ϩεϙϯε͸:::΍ͬͨͰ

  View Slide

 12. ͨͩ͘͠σόοάͰ͖Ε͹ฏ࿨ʹͳΔ
  ֬ೝ͚ͨ͠Ͳ
  ΞϓϦͷϩδοΫ͸
  ਖ਼ͦ͠͏͔ͩΒ
  ΍ͬͺΓ"1*͕
  ͓͔͍͠ͱࢥ͏
  Ϩεϙϯεϔομͷ
  999͕ෆ଍͍ͯ͠Δ
  ͔΋ͳͷͰɺ֬͝ೝ
  ͍͚ͨͩ·͔͢ʁ
  ˚ɹແ༻ͳ૪͍Λট͘
  Մೳੑ͕͋Δ
  ˕ɹ͍ͭ͜…Ͱ͖Δοʂ

  View Slide

 13. Charles ͷ঺հ

  View Slide

 14. • ΫϩεϓϥοτϑΥʔϜ (mac OS / Windows / Linux)
  • HTTPϓϩΩγ
  • ༗ঈ (ࢼ༻൛͋Γ)
  Charles Web Debugging Proxy
  Charles ʹ

  ϦΫΤετ
  ୺຤ͷ୅ΘΓʹ

  Charles͕ϦΫΤετ
  ௨৴Λ$IBSMFT1SPYZΛܦ༝ͤ͞Δ͜ͱͰɺ

  $IBSMFTΛ௨ͬͨ௨৴ͷ಺༰ΛӾཡͨ͠Γɺ

  ॻ͖׵͑ͨΓͰ͖Δ

  View Slide

 15. • ϦΫΤετ/Ϩεϙϯεͷ಺༰ͷදࣔ
  • ϦΫΤετ/Ϩεϙϯεͷ಺༰ͷॻ׵͑
  • γεςϜઃఆͷࣗಈઃఆ
  • SSL/HTTPSαϙʔτ
  • SSL pinning ͱ͍͏ٕज़Λ࢖͑͹౪ௌɺվ͟ΜΛ๷ࢭͰ͖·͢
  ػೳ

  View Slide

 16. SSL Pinning ͱ࣮૷ํ๏ʢউखʹએ఻ʣ

  View Slide

 17. ػೳ
  • Throttle
  • 3GճઢͷγϛϡϨʔτ
  • Map Remote
  • ಛఆͷHost, Path, Query

  ʹରԠ͢ΔϦΫΤετΛɺ

  ผͷHost, Path, Queryʹసૹ͢Δ
  • DNS Spooling
  • DNS ͕ղܾ͢ΔIPΞυϨεΛมߋ
  • ηογϣϯͷอଘ/࠶ੜ(Auto Save Մ)
  • BlackList/WhiteList
  • ௨৴Λ௨͢/௨͞ͳ͍υϝΠϯΛࢦఆ
  • Port Forwarding
  • ผͷϙʔτΛࢦఆ
  • Protocol Buffers αϙʔτ
  • HTTP 2αϙʔτ

  View Slide

 18. ͓΋͠Ζʢʁʣػೳ
  • Mirror
  • ϨεϙϯεΛϩʔΧϧʹอଘ
  • ൒खಈΫϩʔϦϯάʹศར
  • Flash
  • AMFαϙʔτ
  • Command-line Tools
  • ϔουϨεϞʔυ
  • Web Interface
  • http://control.charles/ Ͱ

  ઃఆͷΦϯΦϑͳͲͷૢ࡞͕Մೳ

  Ϩεϙϯε͕ݟΕΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 19. ͦͷ΄͔ͷબ୒ࢶ
  • mitmproxy
  • Charles ͱಉ͘͡

  Man-In-The-Middle ܕ ϓϩΩγ
  • Python ੡ OSS (brew/pipͰೖΔ)
  • CUI / Web ΠϯλϑΣʔε(β)
  • Python εΫϦϓςΟϯά API
  Charles ͷັྗ͸ɺݟ΍͢͞ɺ࢖͍΍͢͞

  View Slide

 20. Charles for iOS
  • ݕূ୺຤ͷΈͰ௨৴಺༰ͷ֬ೝ͕Ͱ͖Δ
  • ࢖͍Ͳ͜Ζ
  • ݕূ୺຤ͱmacͷωοτϫʔΫ͕ҧ͏
  • ΑΓखܰʹʢग़ઌͱ͔ʣ
  • ηογϣϯͷอଘ
  • Airdrop Ͱ mac ͱڞ༗
  • Cellular ճઢͰͷσόοά

  View Slide

 21. Πϯετʔϧɾઃఆํ๏
  1. Homebrew ͔ dmg ͔ΒΠϯετʔϧ (macOS ͷ৔߹)
  2. Proxy > SSL Proxy Settings ͔Β༗ޮʹ͢ΔυϝΠϯΛઃఆ
  3. ূ໌ॻΛΠϯετʔϧ
  4. ূ໌ॻΛ৴པʢmacOS, iOS ͸ಛʹ 10.3ʙʣ
  • ৄ͘͠͸εϥΠυ຤ඌͷ෇࿥Λ͝ཡ͍ͩ͘͞

  View Slide

 22. ࢖͍ํͱ࢖͍Ͳ͜Ζ

  View Slide

 23. ࢖͍ํͱ࢖͍Ͳ͜Ζ
  • Case.1 ݪҼௐࠪ
  • ϦΫΤετͱϨεϙϯεΛ֬ೝͯ͠ղܾ
  • Case.2 ಈ࡞֬ೝ
  • ϦΫΤετͱϨεϙϯεΛॻ͖׵͑ͯղܾ

  View Slide

 24. Case.1 ݪҼௐࠪ
  • ීஈͷσόοάͷͱ͖
  8FC"1*ͱͷ௨৴ͱɺ
  ͦͷલޙͷॲཧ͕

  ͏·͍͍ͬͯ͘ͳ͍ؾ͕͢Δ
  ͕ɺݪҼ͕Θ͔Βͳ͍ʜ
  Codable ͷϚοϐϯάҎલʹࣦഊ͍ͯ͠Δ৔߹΍ɺ

  σόοΨͰ͸ͨͲΓ͖ͭʹ͍͘෦෼Λݟ͍ͨͱ͖ʹ࢖͏ͱྑ͍

  View Slide

 25. Case.1 ݪҼௐࠪ
  • ʮαʔόʔͷฦ٫஋͕දࣔ͞Ε͍ͯͳ͍ʯͱڭ͑ͯ΋Βͬͨͱ͖
  ֬͝ೝ
  ͓ئ͍͠·͢
  ֬ೝ͠·͢
  ۓٸͷ৔߹Ͱ΋ɺྫྷ੩ʹ·ͣCharlesΛ։͖·͢

  View Slide

 26. Case.1 ݪҼௐࠪ
  • ϦΫΤετ͸ૹΕ͍ͯΔ͔ʁ
  Filter ͰߜΓࠐΈ
  Focus ͰߜΓࠐΈ

  View Slide

 27. Case.1 ݪҼௐࠪ
  • ϦΫΤετ͸ͨͩ͘͠ૹΒΕ͍ͯΔ͔ʁ
  • Overview
  • Ϩεϙϯείʔυ΍

  ௨৴ʹ͔͔ͬͨ࣌ؒͳͲ

  View Slide

 28. Case.1 ݪҼௐࠪ
  • ϦΫΤετ͸ͨͩ͘͠ૹΒΕ͍ͯΔ͔ʁ
  • Contents -> Headers
  • ϔομ৘ใ
  • Contents -> Query String
  • ύϥϝʔλ

  View Slide

 29. Case.1 ݪҼௐࠪ
  • ϦΫΤετ͸ͨͩ͘͠ૹΒΕ͍ͯΔ͔ʁ
  • ɹɹɹ Λબ୒͢Δͱ

  ϦΫΤετͷύϥϝʔλͳͲΛ

  ม͑ͯ࠶ϦΫΤετͰ͖Δ

  View Slide

 30. Case.1 ݪҼௐࠪ
  • Ϩεϙϯεͷ಺༰͸૝ఆͱ߹͍ͬͯΔ͔ʁ
  • Contents -> JSON
  • JSON Λݟ΍͘͢දࣔ
  • Contents -> JSON Text
  • JSON Λ੔ܗͯ͠දࣔ

  View Slide

 31. Case.2 ಈ࡞֬ೝ
  • ౤ߘ࣌ͷΤϥʔίʔυ౳ʹΑͬͯΤϥʔϝοηʔδΛมߋ͍ͨ͠
  • ຤ඌͷηϧ͕޿ࠂͷ৔߹ͷΈ༨നௐ੔͍ͨ͠
  ϞοΫΛ࡞ͬͨΓԾͷ஋ΛೖΕͯ΋͍͍͕ɺ

  ΞϓϦΛฤू͢Δ͜ͱͳ͘ɺ

  ϨεϙϯεΛࠩସ͑Δ͜ͱ΋Ͱ͖ΔΜ͡Ό

  View Slide

 32. Case.2 ಈ࡞֬ೝ
  • Ϩεϙϯεॻ͖׵͑ํ๏ 3छྨ
  • Map Local
  • Break Points / Edit Response
  • Rewrite
  ผͷαʔόΛࢀর͍ͤͨ͞ͱ͖͸ɺ
  Map Remote ΍ DNS SpoolingͰ
  ผͷυϝΠϯ/IPʹࢀরͤ͞Δͷ΋ΞϦ͡Ό

  View Slide

 33. Case.2 ಈ࡞֬ೝ
  • Map Local
  • ϩʔΧϧͷϑΝΠϧΛࢀরͤ͞Δ
  • ྫ: https://hoge.jp/user/1

  ΁ͷϦΫΤετͷͱ͖͸

  /Users/kumamoto/user1.json

  Λฦ͢
  ӈΫϦοΫϝχϡʔ͔Β Map Local Λબ୒

  View Slide

 34. Case.2 ಈ࡞֬ೝ
  • Break Points
  • ΠϯλϥΫςΟϒʹ಺༰Λฤू
  • ϦΫΤετ/Ϩεϙϯε

  ͷࡍʹμΠΞϩά্ཱ͕͕ͪΔ
  • Edit Response Ͱฤू
  ӈΫϦοΫϝχϡʔ͔Β BreakPoints Λબ୒

  View Slide

 35. Case.2 ಈ࡞֬ೝ
  • Rewrite
  • ಛఆͷਖ਼نදݱͰॻ׵͑ͳͲ
  • ྫ: user-agentΛಈతʹॻ͖׵͑
  Tools > Rewrite ͔Βબ୒

  View Slide

 36. Case.2 ಈ࡞֬ೝ
  3FXSJUF
  .BQ-PDBM
  #SFBL1PJOUT
  ϨεϙϯεΛʢԿ౓΋ʣࠩ͠ସ͍͑ͨʂ
  PSλΠϜΞ΢τ͕ઃఆ͞Ε͍ͯΔ
  ࣗಈͰॻ͖׵͑ΔϧʔϧΛઃఆ͍ͨ͠ʂ
  ϨεϙϯεΛʢͬ͘͞ͱʣࠩ͠ସ͍͑ͨʂ
  PSϦΫΤετΛࠩ͠ସ͍͑ͨ

  View Slide

 37. Case.2 ಈ࡞֬ೝ
  • APIͷ୲౰ऀ͕ผͷ৔߹͸ɺ

  ରԠΛ଴ͨͣʹਐΊΒΕΔ
  • Մมͷ UILabel ͷදࣔ͸่Ε͕ͪ
  • վߦ͸ͨͩ͘͠͞Ε͍ͯΔ͔ʁ
  • ຤ඌ͸ʮ…ʯʹͳ͍ͬͯΔ͔ʁ
  • ࣗಈςετ΍UnitςετͳͲ

  Ͱ΋୲อͰ͖Δͱ˓ ίʔυϨϏϡʔ༻ͷΩϟϓνϟ

  View Slide

 38. ·ͱΊ

  View Slide

 39. ·ͱΊ
  • Charles Proxy ͷ঺հ
  • ͍Ζ͍Ζͳػೳ͕͋Δ
  • ΞϓϦ։ൃͰಛʹศརͳػೳ
  • ௨৴಺༰Λݟ΍͘͢දࣔ
  • ௨৴಺༰ͷࠩସ͑
  • Map Local / Break Points / Rewrite
  • ҟৗܥ΍ɺUIͷදࣔ֬ೝʹศར

  View Slide

 40. Α͖σόοάϥΠϑΛ

  View Slide

 41. Thank you!

  View Slide

 42. ෇࿥: Charles ͷઃఆ

  View Slide

 43. Πϯετʔϧ
  • μ΢ϯϩʔυͯ͠ dmg ϑΝΠϧΛ࣮ߦ ϋϚΓͲ͜Ζφγ
  • HomebrewͰ΋ೖΔΈ͍ͨͰ͢ ( ɾ㲆ɾ)ͭ $ brew install charles
  Windows ͸ .msi , Linux ͸ APT/YUM ͰೖΔ

  View Slide

 44. ىಈ
  • Grant PrivilegesΛ

  બ୒ͯࣗ͠ಈઃఆ
  • ͜Ε͚ͩͰ

  ͍͍ͩͨͷΞϓϦͷ

  ௨৴಺༰͕ݟΕΔ
  • SSL(HTTPS)Ͱ҉߸Խ

  ͞Ε͍ͯΔ಺༰͸

  ઃఆ͕ඞཁʢ࣍ϖʔδʣ

  View Slide

 45. SSL ϓϩΩγઃఆ
  • Enable SSL Proxying ʹνΣοΫ͕ೖ͍ͬͯΔ͜ͱΛ֬ೝ
  • Proxy > SSL Proxy Settings ͔Β༗ޮʹ͢ΔυϝΠϯΛઃఆʢ* Ͱશ෦ʣ

  View Slide

 46. ূ໌ॻΛొ࿥
  • Help > SSL Proxying > Install Charles Root Certificate
  • ূ໌ॻΛʮৗʹ৴པʯ
  ݕࡧ૭Λ࢖͏ͱ͍͍͍ͧ

  View Slide

 47. SSLͷ௨৴͕ݟΕΔΑ͏ʹͳͬͨ

  View Slide

 48. iOS࣮ػͷઃఆ
  • ઃఆ > Wi-Fi > (઀ଓதͷSSID) > ϓϩΩγΛߏ੒ > खಈ
  • Charles ͷ IPΞυϨεͱϙʔτ(8888)ΛೖΕΔ
  IPΞυϨεΛௐ΂ͯiPhoneʹೖྗ͍ͨ͠ͱ͖͸ɺ
  ͯ͠ɺϢχόʔαϧΫϦοϓϘʔυ΁௥Ճ͢Δͱศར͡Ό
  ศརͳ͜ͱΛ
  ڭ͑ͯ͘ΕΔത࢜
  • Charles ͷ Help > Local IP Address ϝχϡʔͰίϐʔ
  ifconfig΍MacͷWiFiϚʔΫΛopt+ΫϦοΫͰ΋OK

  View Slide

 49. iOS࣮ػͷઃఆ
  • Charles ʹܨ͍ͰΔঢ়
  ଶͰ Safari Ͱ https://
  chls.pro/ssl ʹΞΫηε
  ͯ͠ূ໌ॻΛΠϯετʔ
  ϧ
  • Ұൠ > ৘ใ > ৴པॻઃ
  ఆ > Charles Proxy
  CA Λ Φϯ(iOS10.3ʙ)

  View Slide

 50. iOS Simulator ͷઃఆ
  • Help > SSL Proxying > Install Charles Root Certificate in iOS
  Simulator
  • iOS Simulator ͕͢Ͱʹ্ཱ͕͍ͪͬͯΔ৔߹͸ɺ

  Charles → iOS Simulator ͷॱʹ্ཱͪ͛௚͢

  View Slide

 51. EOP

  View Slide