Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20190803_JAWS-UG鹿児島もくもく会_#7 - 進行

20190803_JAWS-UG鹿児島もくもく会_#7 - 進行

KUSOKAMAYAROU

August 03, 2019
Tweet

More Decks by KUSOKAMAYAROU

Other Decks in Business

Transcript

 1. JAWS-UG ࣛࣇౡ
  ΋͘΋͘ձ #7
  ʙ ͖͋ͣόʔᴩΔ̇ ʙ
  גࣜձࣾ ݱ৔αϙʔτ
  ্佂 ޾େ
  2019.08.03


  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ্佂 ޾େ (řŚŜŵ ŻŝűƁ)
  • @kusokamayarou
  • ग़਎ / ॴࡏɿࣛࣇౡݝປ࡚ࢢ
  • 2012೥ʹ౦ژ͔Β̪λʔϯͰݱ৬ɻ2018೥͔ΒςϨϫʔΫɻ
  • 2018೥͔ΒɺJAWS-UG ࣛࣇౡ ίΞϝϯόʔɻ
  • ޷͖ͳ͜ͱɿՈ଒ɾԹઘɾອըΛಡΉ͜ͱɾྉཧͳͲ


  View Slide

 3. • ຊ೔ͷ༧ఆ
  • 13:00 ʙ 17:00 ΋͘΋͘
  • ——
  • ——
  • ——
  • ͓ئ͍
  • ※γΣΞ (SNSɺϒϩάͳͲ)ɺΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻɹ˞TwitterŰŕŢœŦŞƄ : #jawskgsm
  • ※·ͨɺΑΖ͚͠Ε͹ FB ͳͲʹࠓ೔ͷ΋͘΋͘Λ౤ߘͯ͠௖͚Δͱॿ͔Γ·͢ɻ
  • ※ଞɺԿ͔΍Γ͍ͨ͜ͱ͕͋Ε͹ɺͲ͠Ͳ͠͝ఏҊԼ͍͞ɻ
  • [2019.08.03]JAWS-UGࣛࣇౡ΋͘΋͘ձ#7 - Ξϯέʔτ
  • ؗ಺Ҋ಺ / ઃඋҊ಺
  • τΠϨ : 2F,3Fʹஉੑ/ঁੑτΠϨ͕Ұͭͣͭɹ˞֊ஈ߱Γͯࠨଆ
  • ٤Ԏॴ : ֎֊ஈͷགྷΓ৔ɻ1F(3F)ʹփࡼɹ˞Րͷෆ࢝຤ʹ͝஫ҙΛ!!
  • ŜŲŐţųƅŖţ (4F) : ҿ৯ࣗ͝༝ʹͲ͏ͧ̇ɹ˞ҿྉɺ՛ࢠ༗Γɻ(༗ྉɺ͓௼Γແ͠ɻ)
  • ແઢ LAN : ΧʔυελϯυΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
  • ͦͷଞඋ඼ : ిݯɺϚΠΫɺεϐʔΧʔɺϓϩδΣΫλɺϗϫΠτϘʔυɹ˞ࣗ͝༝ʹͲ͏ͧ̇


  View Slide

 4. ࠓ೔͸ɺ
  ͓ӽ͠௖͍ͯ
  ຊ౰ʹͲ͏΋͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠

  ࠓޙͱ΋
  Ͳ͏ͧ
  ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢  View Slide

 5. ऴΘΓ̇


  View Slide