Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20190921_JAWS-UG鹿児島もくもく会_#8 - 進行.pdf

C4468f4bf6d84f4b10b4fb2a5ad9fa12?s=47 KUSOKAMAYAROU
September 21, 2019

20190921_JAWS-UG鹿児島もくもく会_#8 - 進行.pdf

20190921_JAWS-UG鹿児島もくもく会_#8 - 進行.pdf

C4468f4bf6d84f4b10b4fb2a5ad9fa12?s=128

KUSOKAMAYAROU

September 21, 2019
Tweet

More Decks by KUSOKAMAYAROU

Other Decks in Business

Transcript

 1. JAWS-UG ࣛࣇౡ ΋͘΋͘ձ #8 ʙ ஂࢠΛฏΒ͛Δ̇ ʙ גࣜձࣾ ݱ৔αϙʔτ ্佂

  ޾େ 2019.09.21 
 2. ࣗݾ঺հ • ্佂 ޾େ (řŚŜŵ ŻŝűƁ) • @kusokamayarou • ग़਎

  / ॴࡏɿࣛࣇౡݝປ࡚ࢢ • 2012೥ʹ౦ژ͔Β̪λʔϯͰݱ৬ɻ2018೥͔ΒςϨϫʔΫɻ • 2018೥͔ΒɺJAWS-UG ࣛࣇౡ ίΞϝϯόʔɻ • ޷͖ͳ͜ͱɿՈ଒ɾԹઘɾອըΛಡΉ͜ͱɾྉཧͳͲ 
 3. • ຊ೔ͷ༧ఆ • 13:00 ʙ 17:00 ΋͘΋͘ • —— •

  —— • —— • ͓ئ͍ • ※γΣΞ (SNSɺϒϩάͳͲ)ɺΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻɹ˞TwitterŰŕŢœŦŞƄ : #jawskgsm • ※·ͨɺΑΖ͚͠Ε͹ FB ͳͲʹࠓ೔ͷ΋͘΋͘Λ౤ߘͯ͠௖͚Δͱॿ͔Γ·͢ɻ • ※ଞɺԿ͔΍Γ͍ͨ͜ͱ͕͋Ε͹ɺͲ͠Ͳ͠͝ఏҊԼ͍͞ɻ • [2019.09.21] JAWS-UG ࣛࣇౡ ΋͘΋͘ձ #8 - Ξϯέʔτ • ؗ಺Ҋ಺ / ઃඋҊ಺ • τΠϨ : 2F,3Fʹஉੑ/ঁੑτΠϨ͕Ұͭͣͭɹ˞֊ஈ߱Γͯࠨଆ • ٤Ԏॴ : ֎֊ஈͷགྷΓ৔ɻ1F(3F)ʹփࡼɹ˞Րͷෆ࢝຤ʹ͝஫ҙΛ!! • ŜŲŐţųƅŖţ (4F) : ҿ৯ࣗ͝༝ʹͲ͏ͧ̇ɹ˞ҿྉɺ՛ࢠ༗Γɻ(༗ྉɺ͓௼Γແ͠ɻ) • ແઢ LAN : ΧʔυελϯυΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ • ͦͷଞඋ඼ : ిݯɺϚΠΫɺεϐʔΧʔɺϓϩδΣΫλɺϗϫΠτϘʔυɹ˞ࣗ͝༝ʹͲ͏ͧ̇ 
 4. ࠓ೔͸ɺ ͓ӽ͠௖͍ͯ ຊ౰ʹͲ͏΋͋Γ͕ͱ͏ ͍͟͝·ͨ͠ ࠓޙͱ΋ Ͳ͏ͧ ΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ 

 5. ऴΘΓ̇