Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

20191026_JAWS-UG鹿児島勉強会Vol.9_-_進行.pdf

KUSOKAMAYAROU
October 26, 2019

 20191026_JAWS-UG鹿児島勉強会Vol.9_-_進行.pdf

20191026_JAWS-UG鹿児島勉強会Vol.9_-_進行.pdf

KUSOKAMAYAROU

October 26, 2019
Tweet

More Decks by KUSOKAMAYAROU

Other Decks in Business

Transcript

 1. JAWS-UG ࣛࣇౡ
  ษڧձ Vol.9
  ʙ Ϧϒʔτ ͔ΒҰ೥ ʙ
  גࣜձࣾ ݱ৔αϙʔτ
  ্佂 ޾େ
  2019.10.26

  View full-size slide

 2. ͦΕͰ͸օ͞Μɺ͓࣌
  ؒʹͳΓ·ͨ͠ͷͰɺ
  JAWS-UG ࣛࣇౡ ษڧ
  ձ Vol.9 Λ։͍࢝ͨ͠
  ͱࢥ͍·͢ɻ

  View full-size slide

 3. ύνύν
  ύνύν
  ύνʙ

  View full-size slide

 4. ຊ೔ͷ༧ఆ

  View full-size slide

 5. ຊ೔ͷ༧ఆᶃ
  • 13:00 ʙ 13:10 ͝ѫࡰ
  • 13:10 ʙ 13:45 session #1 ُా ࣏৳͞Μ (AWS)
  • վΊͯAWSͷجૅͷ࿩Λ͓ಧ͚͠·͢
  • 13:45 ʙ 14:20 session #2 পޱ ൟ͞Μ (AWS)
  • JAWS-UGΛָ͠΋͏
  • 14:20 ʙ 14:55 session #3 Գ୩ ୓໵͞Μ (AWS)
  • ͜Ε͔Β࢝ΊΔ AWS DeepRacer
  • 14:55 ʙ 15:05 ٳܜ (10෼)

  View full-size slide

 6. ຊ೔ͷ༧ఆᶄ
  • 15:05 ʙ 15:40 session #4 ஡԰ জਔ͞Μ (ϦίʔITS)
  • WebAPIΞʔΩςΫνϟͷมԽ
  • 15:40 ʙ 16:15 session #5 ࠓ۽ ਅ໵͞Μ (ϢχϚϧ)
  • Doing it Fast, Strong & Slim with AWS
  • 16:15 ʙ 16:50 session #6 ৽প ޹೭͞Μ (Chatwork,JAWS-UGࣛࣇౡ)
  • AWSͷ؂ࠪػೳΛ࢖ͬͯେࣄͳϦιʔεΛकΖ͏
  • 16:50 ʙ 17:00 ٳܜ (10෼)

  View full-size slide

 7. ຊ೔ͷ༧ఆᶅ
  • 17:00 ʙ 17:30 LT େձ ※֤5෼
  • খాݪ ਐ͞Μ(Śţ.ũŖ.ŽŴƄ)
  • ಺ଜ ࿨ത͞Μ(JAWS-UG෱Ԭ)
  • લݪ ෢ ͞Μ
  • 17:30 ʙ 17:50 Q & A
  • օ͞Μͷ AWS ͷ࢖͍ํڭ͍͑ͯͩ͘͞!!
  • 17:50 ʙ 18:00 ·ͱΊ
  • 18:30 ʙ ࠙਌ձ

  • େࠇ ༐࢘ ͞Μ (JAWS-UGѪඤ)
  • ઒ാ ༐ت ͞Μ (ݱ৔šŴƅŖŪ,CodeDojoࣛࣇౡ)

  View full-size slide

 8. ؗ಺Ҋ಺ / ઃඋҊ಺

  View full-size slide

 9. ؗ಺Ҋ಺ / ઃඋҊ಺ ᶃ
  • τΠϨ
  • 2F,3Fʹஉੑ/ঁੑτΠϨ͕Ұͭͣͭ
  • ֊ஈ߱Γͯɺ·͙ͬ͢ਐΜͰࠨଆ
  • ٤Ԏॴ
  • ֎֊ஈͷགྷΓ৔ɺ1F(3F)ʹփࡼ͕͋Γ·͢
  • Րͷෆ࢝຤ʹ͸͝஫ҙ͍ͩ͘͞!!

  View full-size slide

 10. ؗ಺Ҋ಺ / ઃඋҊ಺ ᶄ
  • ΧϑΣεϖʔε (4F)
  • ࠓ͓ू·Γ௖͍ͯΔ৔ॴ
  • ҿ৯ࣗ༝ɹ˞ҿྉɺ՛ࢠ༗Γɻ(༗ྉ ͓௼ΓͰͳ͍Ͱ͢…ɻ)
  • ήετ WiFi ࣗ༝ɹ˞ΧʔυελϯυΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
  • ిݯɺϚΠΫɺεϐʔΧʔɺϓϩδΣΫλɺϗϫΠτϘʔυ
  • ※ΫϩʔϜΩϟετ (Chromecast) ͸ɺήετ WiFi ઀ଓඞਢͰ͢ɻ
  • ※ VGA ઀ଓ͸ɺHDMA ม׵Ξμϓλ͋Γ·͢ɻ
  • ——
  • ※2F,3Fͷ࡞ۀεϖʔεʹ͸ɺ͝ԕྀԼ͍͞ɻ

  View full-size slide

 11. SNSɺϒϩά౳
  • ྑ͚Ε͹ɺSNS΍ϒϩάͳͲɺγΣΞΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
  • ը૾ͱҰݴίϝϯτ͚ͩͰ݁ߏͰ͢ɻ
  • Twitterϋογϡλά : #jawskgsm

  View full-size slide

 12. ύγϟ
  ϙνϙν
  ϒϧϒϧ

  View full-size slide

 13. Google ϑΥʔϜ
  • [2019.10.26]JAWS-UGࣛࣇౡษڧձVol.9 - Ξϯέʔτ - Google ϑΥʔϜ
  • ࣄલΞϯέʔτͷ͓ئ͍

  View full-size slide

 14. ࣗݾ঺հ
  • ্佂 ޾େ (řŚŜŵ ŻŝűƁ)
  • @kusokamayarou
  • ग़਎ / ॴࡏɿࣛࣇౡݝປ࡚ࢢ
  • 2012೥ʹ౦ژ͔Β̪λʔϯͰݱ৬ɻ
  • 2018೥͔ΒɺJAWS-UG ࣛࣇౡ ίΞϝϯόʔɻ
  • ࠷ۙɺςϨϫʔΫͱϚϧνϫʔΫ (ෳۀʁ) ࢝Ί·ͨ͠ɻ
  • ޷͖ͳ͜ͱɿՈ଒ɾԹઘɾອըΛಡΉ͜ͱɾྉཧͳͲ

  View full-size slide

 15. 13:10 ʙ 13:45
  session #1
  վΊͯAWSͷجૅͷ࿩
  Λ͓ಧ͚͠·͢
  ُా ࣏৳ ͞Μ (AWS)

  View full-size slide

 16. 13:45 ʙ 14:20
  session #2
  JAWS-UGΛָ͠΋͏
  পޱ ൟ ͞Μ (AWS)

  View full-size slide

 17. 14:20 ʙ 14:55
  session #3
  ͜Ε͔Β࢝ΊΔ AWS
  DeepRacer
  Գ୩ ୓໵ ͞Μ (AWS)

  View full-size slide

 18. 14:55 ʙ 15:05
  ٳܜ (10෼)

  View full-size slide

 19. 15:05 ʙ 15:40
  session #4
  WebAPIΞʔΩςΫ
  νϟͷมԽ
  ஡԰ জਔ ͞Μ (ϦίʔITS)

  View full-size slide

 20. 15:40 ʙ 16:15
  session #5
  Doing it Fast, Strong
  & Slim with AWS
  ࠓ۽ ਅ໵ ͞Μ (ϢχϚϧ)

  View full-size slide

 21. 16:15 ʙ 16:50
  session #6
  AWSͷ؂ࠪػೳΛ࢖ͬ
  ͯେࣄͳϦιʔεΛक
  Ζ͏
  ৽প ޹೭ ͞Μ (Chatwork,JAWS-UGࣛࣇౡ)

  View full-size slide

 22. 16:50 ʙ 17:00
  ٳܜ (10෼)

  View full-size slide

 23. 17:00 ʙ 17:30
  LT େձ ※֤5෼

  View full-size slide

 24. LTࢀՃऀ
  • খాݪ ਐ ͞Μ (Śţ.ũŖ.ŽŴƄ)
  • ಺ଜ ࿨ത ͞Μ (JAWS-UG෱Ԭ)
  • લݪ ෢ ͞Μ
  • େࠇ ༐࢘ ͞Μ (JAWS-UG Ѫඤ)
  • ઒ാ ༐ت ͞Μ (ݱ৔šŴƅŖŪ,CodeDojoࣛࣇౡ)


  View full-size slide

 25. 17:30 ʙ 17:50
  session #7
  ϫʔΫγϣοϓ

  View full-size slide

 26. ϫʔΫγϣοϓ
  1.JAWS-UG ࣛࣇౡ ʹ͍ͭͯ ͷ࿩
  2.ϫʔΫ
  •ΠϕϯτΛ௨ͯ͠ײͨ͡ࣄɾࢥͬͨࣄ
  •ฉ͍ͯΈ͍ͨࣄɺ΍ͬͯΈ͍ͨࣄ
  •೰Έɺཁ๬ɺఏҊɺ࣭໰ɺKPT౳

  View full-size slide

 27. 17:50 ʙ 18:00
  ·ͱΊ

  View full-size slide

 28. ͦΕͰ͸օ͞Μɺ͓࣌
  ؒʹͳΓ·ͨ͠ͷͰɺ
  JAWS-UG ࣛࣇౡ ษڧ
  ձ Vol.9 ΛऴΘΓʹ͠
  ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ

  View full-size slide

 29. ͍͔ͭ͘ਃ͠ૹΓࣄ߲
  ͳͲ͋Γ·͢ͷͰɺͲ
  ͏ͧΑΖ͓͘͠ئ͍͠
  ·͢ɻ

  View full-size slide

 30. ࢿྉ
  • ొஃ௖͍ͨํʑ΁ͷ͓ئ͍Ͱ͢ɻ
  • ࠓճࢀՃग़དྷͳ͔ͬͨํʑ΋͍Δ͔ͱࢥ͍·͢ͷͰɺྑ͚Ε͹ɺSlideShare
  ͳͲͰγΣΞͯ͠௖͚Δͱ͋Γ͕͍ͨͰ͢ɻΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
  • Share and Discover Knowledge on LinkedIn SlideShare
  • Ξοϓޙʹ URL Λ͝࿈བྷ௖͚Ε͹ɺDoorKeeper ΍ FB ʹϦϯΫΛషΓ·͢
  ͷͰɺΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ

  View full-size slide

 31. SNSɺϒϩά౳
  • ྑ͚Ε͹ɺSNS΍ϒϩάͳͲɺγΣΞΑΖ͓͘͠ئ͍͠·͢ɻ
  • ը૾ͱҰݴίϝϯτ͚ͩͰ݁ߏͰ͢ɻ
  • Twitterϋογϡλά : #jawskgsm


  View full-size slide

 32. ύγϟ
  ϙνϙν
  ϒϧϒϧ

  View full-size slide

 33. ืू☝
  • ϝϯόʔɺίΞϝϯόʔɹ˞஥ؒ
  • JAWS-UGࣛࣇౡ | Doorkeeper
  • AWS User Group - ࣛࣇౡ - Facebook
  • ։࠵৔ॴ
  • ※ిݯɾWiFi ͕͋Δͱඇৗʹخ͍͠ɻ
  • ͝ҙݟɺ͝ཁ๬ɺ͝ఏҊ
  • ※Facebook ౳Ͱɺ͓ؾܰʹ͓੠ֻ͚Լ͍̇͞

  View full-size slide

 34. JAWS FESTA 2019 SAPPORO
  JAWS FESTA 2019 SAPPORO | JAWS FESTA 2019 SAPPORO։࠵ʂ ςʔϚ͸ʮಓ࢈ࢠ ૯Ϋϥ΢υΤϯδχΞԽܭըʯ

  View full-size slide

 35. AWS re:Invent 2019
  AWS re:Invent 2019

  View full-size slide

 36. ଞʹࠂ஌͞Ε͍ͨํɺ
  ͍Βͬ͠Ό͍·͔͢ʁ

  View full-size slide

 37. Ḉຎ஍ܲ ͱΓ͸ͳ
  • Ḉຎ஍ܲ ͱΓ͸ͳʢࣛࣇౡࢢ/ډञ԰ʣ - ͙Δͳͼ
  • ࣛࣇౡதԝӺ౦ޱۙ͘
  • ͪ͜Β͔Βา͍ͯ໿15෼
  • 18:00 ʙ
  • ࢀՃඅ : ¥3,500 ※ձ৔෷͍

  View full-size slide

 38. ࠓճɺ1೥ৼΓͱͳΔ
  JAWS-UG ࣛࣇౡͷษڧձ
  Λ͜͏ͯ͠։࠵͢Δ͜ͱ͕
  ग़དྷͯɺຊ౰ʹخ͘͠ࢥͬ
  ͍ͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 39. ࠓճ͝ొஃ௖͍ͨ
  AWS ͷ
  ُా͞Μɺপޱ͞ΜɺԳ୩͞Μ
  ஡԰ জਔ͞Μ (ϦίʔITS)
  ࠓ۽ ਅ໵͞Μ + α (ϢχϚϧ)
  ৽প ޹೭͞Μ (Chatwork)
  LTେձʹ͝ࢀՃ௖͍ͨํʑ

  View full-size slide

 40. ࠓ͜͜ʹ͍Βͬ͠ΌΔษڧձ
  ʹ͓ӽ͍͍ͨͩͨ͠ํʑ
  JAWS-UGӡӦʹࡍͯ͠ɺલ޲
  ͖ʹԠԉͯ͘͠Εͨฐࣾͷ஥ؒ
  ؔΘͬͯ௖͍ͨશͯͷํʑ

  View full-size slide

 41. ຊ೔͸ɺ
  ຊ౰ʹɺ
  Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏
  ͍͟͝·ͨ͠


  View full-size slide

 42. ͜Ε͔Βɺແཧ͠ͳ͍ఔ౓
  ʹ JAWS-UG ࣛࣇౡΛଓ͚
  ͯɺࣛࣇౡͰ AWS ͳͲͷΫ
  ϥ΢υαʔϏεΛར༻͢ΔΤ
  ϯδχΞ΍اۀ͕૿͑ɺ஍Ҭ
  ͷ׆ੑԽʹܨ͕͍͚ͬͯ͹ྑ
  ͍ͳͱߟ͍͑ͯ·͢ͷͰɺ

  View full-size slide

 43. ࠓޙͱ΋
  Ͳ͏ͧ
  ΑΖ͘͠
  ͓ئ͍͠·͢


  View full-size slide