Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Three points to write resume that recruiters will want to read

8fea11f3454c94cb5a5599ff03021471?s=47 SHIOYA, Hiromu
September 16, 2017

Three points to write resume that recruiters will want to read

2017-09-09 CodeIQ感謝祭 #codeiq39
「採用担当者が読みたくてたまらなくなる職務経歴書を書くために絶対に外せない3つのポイント」
by SHIOAYA, Hiromu (@kwappa)

https://atnd.org/events/89912

8fea11f3454c94cb5a5599ff03021471?s=128

SHIOYA, Hiromu

September 16, 2017
Tweet

More Decks by SHIOYA, Hiromu

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࠾༻୲౰ऀ͕ ಡΈͨͯͨ͘·Βͳ͘ͳΔ ৬຿ܦྺॻΛॻͨ͘Ίʹ ઈରʹ֎ͤͳ͍ 3ͭͷϙΠϯτ 2017-09-16 #codeiq39 SHIOYA, Hiromu (@kwappa)

 2. ͜Μʹ ͪ͸ʂ

 3. SHIOYA, Hiromu kwappa ٕज़ίϛϡχέʔγϣϯࣨ

 4. is Hiring You! https://nico.ms/job/

 5. ࠓ೔ͷςʔϚ

 6. ࠾༻୲౰ऀ͕ ಡΈͨͯͨ͘·Βͳ͘ͳΔ ৬຿ܦྺॻΛॻͨ͘Ίʹ ઈରʹ֎ͤͳ͍ 3ͭͷϙΠϯτ

 7. None
 8. ࠾༻୲౰ऀ͕ ಡΈͨͯͨ͘·Βͳ͘ͳΔ ৬຿ܦྺॻΛॻͨ͘Ίʹ ઈରʹ֎ͤͳ͍ 3ͭͷϙΠϯτ

 9. ͦΜͳ΋ͷ͸ͳ͍ • Ձ஋͕͋Δͷ͸ॻྨͰ͸ͳ͋͘ͳͨ • ͋ͳͨͷՁ஋Λաෆ଍ͳ͘఻͑Α͏ • ଛΛͯ͠Δॻྨ͕͋·Γʹ΋ଟ͍

 10. ࠓ೔ͷςʔϚ ਅͷ

 11. ࠾༻୲౰ऀͷ ಡΉؾ͕ࣦͤΔ ৬຿ܦྺॻΛॻͨ͘Ίʹ ઈରʹ֎ͤͳ͍ 3ͭͷϙΠϯτ

 12. ϙΠϯτ1 ϑΥʔϚοτ

 13. ϑΝΠϧͷछྨ

 14. ද૊ʹજΉ᠘ ݹ͍ॱ ۩ମੑͳ͠ ৘ใաෆ଍

 15. None
 16. • PDF 1ϑΝΠϧ • ֓ཁΛઌʹ / ৘ใ͸աෆ଍ͳ͘ • ϚΫϩ 1.ϑΥʔϚοτ

 17. ϙΠϯτ2 ࣗݾPR

 18. NGϫʔυ • αϒϦʔμʔͷܦݧ͕
 ͋Γ·͢ʂ • ίϛϡχέʔγϣϯೳྗ͕
 ͋Γ·͢ʂ

 19. ࠜੑΞϐʔϧ

 20. • ̟̖̫̖αʔϒϨοτ • ̟̖̫̖ΞϓϨοτ • ̟̖̫̖εΫϦϓτ

 21. • αϒϦʔμʔ / ίϛϡྗ • ౕྴͷ࠯ࣗຫ • ༻ޠ͸ਖ਼͘͠ 2.ࣗݾPR

 22. ϙΠϯτ3 ՝֎׆ಈ

 23. μϝͳSNS • ॻ͍ͯͳ͍ • άάΔͱ൑໌ • ݱ৬ disΓ

 24. ϫφϏʔ • ٕज़ॻΛಡΜͰ͍·͢ʂ • ษڧձʹࢀՃ͍ͯ͠·͢ʂ • ̋̋̋̋ʹڵຯ͕͋Γ·͢ʂ

 25. None
 26. • SNS͸όϨΔલఏͰ • ϫφϏʔ / ࣮෺ • GitHubͰίʔυΛެ։͠Α͏ 3.՝֎׆ಈ

 27. ಡΉؾࣦͤ·ͨ͠ʁ

 28. ࠾༻୲౰ऀͷ ಡΉؾ͕ࣦͤͳ͍ ৬຿ܦྺॻΛॻͨ͘Ίʹ ઈରʹ֎ͤͳ͍ 3ͭͷϙΠϯτ

 29. ॻྨΛಡΉͷ͸ΤϯδχΞ • ΤϯδχΞ͕ಡΈͨ͘ͳΔॻྨΛ • ΤϯδχΞ͕ಡ·ͳ͍ձࣾ͸ • ΢ιΛ͔ͭͣɺࣗ৴Λ࣋ͬͯ https://nico.ms/job/