$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Are You Ready to Beer ?

Are You Ready to Beer ?

ふくもく会その6 〜ビアガーデンだよ!全員集合〜
https://fukumoku.doorkeeper.jp/events/26052

オススメなベルギービールの紹介とか、ゆるい LT 資料
2015/07/25 #ふくもく会

Ryuichi Nakajima

July 25, 2015
Tweet

More Decks by Ryuichi Nakajima

Other Decks in Education

Transcript

 1. Are You Ready to Beer ?

  View Slide

 2. View Slide

 3. ͓લͩΕΑʁ
  • ONE of ϏʔϧΫζ
  • kanazawa.rb ͔Βདྷ·ͨ͢
  • Twitter: Γ΂Ζ
  • @libero_18
  • Tagged: ڵຯ͋Δ͜ͱ
  • FC Barcelona
  • Infrastructure as Code
  • Automator

  View Slide

 4. ϕϧΪʔϏʔϧඒຯ͍͠Ͱ͢ (๑´ڡ`๑)
  • ࿩͢͜ͱ
  • ϕϧΪʔϏʔϧʹ͸͞·͟·ͳछྨ͕͋Γ·ʔ͢
  • ͜Μͳಛ௃Β͍͠
  • ݸਓతʹΦεεϝͷ΍ʔͭ

  View Slide

 5. Ϗʔϧͷछྨ
  • ্໘ൃ߬ ( Ale / Τʔϧ )
  • Լ໘ൃ߬ ( Lager / ϥΨʔ )
  • ࣗવൃ߬ ( Lambic / ϥϯϏοΫ )
  ϚΠέϧɾδϟΫιϯʹΑΔ෼ྨͰ͸ৢ଄ํ๏ͷҧ͍Ͱ্هͷ3छྨʹ෼͚ΒΕΔ

  View Slide

 6. ϚΠέϧɾδϟΫιϯ ?
  • ΠΪϦεਓϥΠλʔ / ੈքతͳϏʔϧධ࿦Ո
  • King of Hop (ϗοϓͷఇԦ) ͱݺ͹Εͯ·͢
  • ՎखͷϚΠέϧ͕ King of Pop ͔ͩΒ

  View Slide

 7. ্໘ൃ߬ ( Ale / Τʔϧ ) ͷಛ௃
  • ߴԹ ( 15 ~ 25 ℃ ) Ͱൃ߬ͤ͞Δ੡๏
  • ؁Έ͕͋ΓɺϑϧʔςΟͳຯΘ͍͕ಛ௃
  • ࠃ࢈େखϝʔΧʔͷʮϓϨϛΞϜ΄͛΄͛ʯܥ΍
  খن໛ϝʔΧʔͷΫϥϑτϏʔϧܥ͸্͍͍ͩͨ໘ൃ߬

  View Slide

 8. • ϗϫΠτΤʔϧ
  • ۤຯ͸গͳ͘ίϦΞϯμʔ΍ΦϨϯδϐʔϧ͕Ճ͑ΒΕඇ
  ৗʹҿΈ΍͍͢
  • ϒϥ΢ϯΤʔϧ ( Φʔυɾϒϥ΢ϯ / ϑϥϯμʔεɾϒϥ΢
  ϯ / ϑϥϯμʔεΤʔϧ )
  • ۤຯ͕গͳ͘ϑϧʔςΟͰࢎຯ͕͋Γ؁͍ϑϨʔόʔ͕ಛ

  View Slide

 9. • ϨουΤʔϧ ( ϑϥϯμʔεɾϨουɾΤʔϧ )
  • ڧ͍ϑϧʔπͷϑϨʔόʔͱ͸͖ͬΓͱͨ͠ࢎຯ͕ಛ௃Ͱ
  ۤຯ͸ͳ͍͕ौຯ͕͋ΔͷͰϫΠϯͷΑ͏ͳຯΘ͍
  • ηκϯΤʔϧ
  • ඇৗʹϗοϓͷར͍ͨۤຯ͕͋ΓυϥΠͳࢎຯ͕ಛ௃

  View Slide

 10. • ϕϧΪʔΤʔϧ / εϖγϟϧΤʔϧ
  • ଞͷΧςΰϦͷͲΕʹ΋ଐ͍ͯ͠ͳ͍ݸੑతͳϏʔϧͰɺ
  ৢ଄ॴ͕͋Δ஍Ҭͷ෩౔ͱਂؔ͘ΘͬͨεϖγϟϦς
  • τϥϐετΤʔϧ / ΞϏΠΤʔϧ
  • Ξϧίʵϧ౓਺͕ڧΊͰɺϑϧʔςΟʔͰ؁ຯ͕͋Δ΋ͷ
  ͕ଟ͍

  View Slide

 11. • ΰʔϧσϯΤʔϧ
  • ๛͔Ͱ͖Ίࡉ΍͔ͳ๐͕ಛ௃Ͱɺ·Ζ΍͔͞ͱΩϨͷྑ͞
  Λಉ࣌ʹײͤ͡͞Δ
  • ͦͷଞ
  • μʔΫΤʔϧ
  ※ ελ΢τ΍ϙʔλʔͳͲͷϕϧΪʔࠃ֎Ͱ࡞ΒΕͨελ
  Πϧͷํ͕༗໊Ͱ஍ҬʹΑͬͯݺͼํ͕ҟͳΔ͕ྺ࢙తͳ
  ૆ઌ͸ಉ͡

  View Slide

 12. Լ໘ൃ߬ ( Lager / ϥΨʔ ) ͷಛ௃
  • ௿Թ ( 5 ℃ ҎԼ ) ͰΏͬ͘Γͱൃ߬ͤ͞Δ੡๏
  • େྔੜ࢈͕ՄೳͰɺ೔ຊࠃ಺Ͱҿ·Ε͍ͯΔ
  ΄ͱΜͲͷϏʔϧ͕Լ໘ൃ߬
  • Α͘ྫྷ΍ͯ͠ҿ·ΕɺΩϨͷ͋Δ޴ӽ͕͠ಛ௃

  View Slide

 13. • ϕϧδϟϯ ϐϧεφʔ
  • ৺஍ྑ͍ۤຯͱΩϨͷྑ͕͞ಛ௃

  View Slide

 14. ࣗવൃ߬ ( Lambic / ϥϯϏοΫ ) ͷಛ

  • ্໘ൃ߬ͷҰछͰۭؾதͷඍੜ෺౳Λར༻͠ɺࣗવൃ߬ͤ͞
  Δ੡๏
  • ڧ͍ࢎຯ͕ಛ௃

  View Slide

 15. • άʔζ
  • ख़੒ظؒͷҟͳΔϥϯϏοΫΛࠞͥͯළ٧Ίͨ͠΋ͷ
  • ΫϦʔΫ / ϑϥϯϘϫʔζ / ϑϧʔπ
  • αΫϥϯϘ΍ϥζϕϦʔͳͲΛՃ͑ͯළ಺Ͱ2࣍ൃ߬ͤ͞
  ͨ΋ͷͰɺ࠷ۙͰ͸؁ຯྉΛՃ͍͑ͯΔ৔߹΋͋Δ
  • ϑΝϩ / Ϛʔϧε
  • ΧϥϝϧͰண৭ͨ͠ਫͰرऍͨ͠Γɺബ͍Ϗʔϧ ( ϥϯϏ
  οΫͰ͢Βͳ͍৔߹΋͋ΔΒ͍͠ ) ΛՃ͑ͨ΋ͷ

  View Slide

 16. Φεεϝ

  View Slide

 17. ώϡʔΨϧσϯϗϫΠτ
  • ϗϫΠτΤʔϧ
  • εʔύʔͳͲͰങ͑Δ৔߹΋͋Γೖ
  ख͕ͱͯ΋༰қ
  • ͱͯ΋ඒຯ͍͠ͷͰϏʔϧ͕ۤखͬ
  ͯਓͰ΋ͨͿΜҿΊΔ

  View Slide

 18. ϰΣσοτ ΤΫετϥϗϫΠτ
  • ϗϫΠτΤʔϧ
  • ൺֱతೖख͸༰қ
  • ͱͯ΋ඒຯ͍͠ͷͰϏʔϧ͕ۤखͬ
  ͯਓͰ΋ͨͿΜҿΊΔ
  • ݸਓతʹ͸ ώϡʔΨϧσϯϗϫΠτ
  ΑΓ΋ߋʹҿΈ΍͍͢ͱࢥ͏

  View Slide

 19. ΫϦετϑΣϧɹϕϧδϟϯϗϫΠτ
  • ϗϫΠτΤʔϧ
  • ώϡʔΨϧσϯϗϫΠτ ΍ ϰΣσο
  τ ΤΫετϥϗϫΠτ ʹൺ΂͍ͯ҆
  • ͜Ε΋ҿΈ΍͍͢

  View Slide

 20. υΡγϟεɾσɾϒϧΰʔχϡ
  • ϑϥϯμʔεɾϨουɾΤʔϧ
  • ೖख͸ࠔ೉͔΋ɾɾɾɾ ͜͜࠷ۙ͸
  ചͬͯΔͷΛݟ͔͚ͨ͜ͱͳ
  ͍ɾɾɾɾ
  • ͜Ε΄ΜͱʹϏʔϧͳΜʁͬͯҹ৅Ͱ
  ͱͯ΋ඒຯ͍͠ϫΠϯͷΑ͏ͳײ͡
  • ௒Φεεϝ

  View Slide

 21. ϩγϡϑΥʔϧ
  • τϥϐετΤʔϧ
  • ϩγϡϑΥʔϧ 6 / ϩγϡϑΥʔϧ
  8 / ϩγϡϑΥʔϧ 10 ͱԿछྨ͔͋
  Δ͕ɺ ϩγϡϑΥʔϧ 6 ͸ϕϧΪʔ
  ࠃ಺Ͱ΋ೖख͕௒ࠔ೉
  • ϫΠϯͷΑ͏ʹ؅ཧ͕೉͍͠΋ͷΒ
  ͘͠ঢ়ଶ͕ѱ͍ͱྼԽ͍ͯͯ͠෩ຯ
  ͕མͪͯͨΓ͢Δ͕߳Γ͕๛͔Ͱඒ
  ຯ͍͠

  View Slide

 22. Drink Up

  View Slide

 23. View Slide