Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

xpjug2019 A-4: チケットシステムの設計と実装、『あのチーム』の運用

xpjug2019 A-4: チケットシステムの設計と実装、『あのチーム』の運用

チケットシステムの設計と実装、『あのチーム』の運用

seki at druby.org

September 21, 2019
Tweet

More Decks by seki at druby.org

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ࠓ೔ͷ࿩
  20 RWiki
  800
  ௕ੜ͖͸݁Ռʢ໨ඪͰ͸ͳ͍ʣɻࠓ೔ͷ࿩͸௕ੜ͖ͷൿ݃Ͱ͸ͳ͍Αʂ
  ௕ੜ͖Ͱ͖ͨͷ͸ྑ͍ͱ͜Ζ͕͔͋ͬͨΒͩͱࢥ͏ͷͰ঺հ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 2. ࠓ೔ͷΦν
  XP
  ͋ͷνʔϜ΋͍͢͝ʂ

  View full-size slide

 3. ࢲʹ͍ͭͯ
  - Ruby
  - XP
  !N@TFLJ

  View full-size slide

 4. Rubyͷίϛολ
  ERB, dRuby, Rinda
  RubyKaigi
  &3#͸࢖Θ͞Εͨਓ΋͍Δ͔΋͠Εͳ͍ɻ
  3VCZ,BJHJ͸ຖ೥ొஃʂϥοΩʔʂ
  ֏

  View full-size slide

 5. RWiki
  ERB dRuby
  WikiWikiWeb
  RD
  Ruby
  OODB
  3%͸3VCZͷจॻͷͨΊͷॻࣜɻ1MBJOΛݟͳ͕ΒNBU[͕ߟ͑ͨʂʁ
  ֏

  View full-size slide

 6. eXtreme Programming
  2004 XP
  RWiki StoryCard
  ݱࡏ໿ΠςϨʔγϣϯ
  91ࡇΓͰ͸Կ౓͔ࣄྫΛ঺հ͍ͯ͠Δ

  View full-size slide

 7. ͋ͷνʔϜͷಛ௃
  ૊ΈࠐΈɾࣗࣾ੡඼ɾϛογϣϯΫϦςΟΧϧɾେن໛ɾฒߦෳ਺όʔδϣϯ
  8JLJͷن໛͸໿ສϖʔδɻຖ೔ϖʔδ͕ฤू͞Ε͍ͯΔɻ

  View full-size slide

 8. RWiki StoryCard֦ு
  RWiki
  ࠓ೔঺հ͢ΔγεςϜɻ
  νέοτΛϖʔδͰදݱ͢ΔνέοτγεςϜɻ
  લ਎ʹ#VH5SBDLJOH4ZTUFN֦ு΋͋ͬͨɻ :"31$Ͱ࿩ͨ͠Α͏ͳؾ΋͢Δ

  View full-size slide

 9. ೥ද
  ੈل຤͔Βੈل΁
  ERb, dRuby 1999
  RWiki 2000
  2001 BTS YARPC19101
  StoryCard
  Keynote 2004 (JaSST, XP )
  2008 ( )
  2014 XP / XP (XP )
  2017 ,
  ruby-1.8.7 2.6 2019

  View full-size slide

 10. ໨࣍
  ͜ͷॱͰ঺հ͠·͢

  View full-size slide

 11. νέοτ൪߸
  prefix + 3 4
  prefix 5
  4

  View full-size slide

 12. ਖ਼نԽ͞Εͯͳ໊͍લͷૢ࡞
  String#succ
  ్தͰ໋໊نଇΛ֦ு͢Δ͜ͱʹͳͬͯগ͠য͕ͬͨ4USJOHTVDDΛࢥ͍ग़ͯ͠ηʔϑ
  ͩͬͨ
  ֏

  View full-size slide

 13. νέοτͷstatus
  ͳΜ͍ͯ͏ͷʁ

  View full-size slide

 14. छྨ
  story bug
  task
  UBTL͸91తͳUBTLͰ͸ͳ͍ɻ͜ͷνʔϜͰ͸ೖΕࢠͷTUPSZ͸ӡ༻্ېࢭɻඞͣ୯ಠ
  Ͱ׬͔݁֬͠ΊΒΕΔ୯Ґʹ͢Δɻ

  View full-size slide

 15. ΠςϨʔγϣϯ
  999
  ͩΜͩΜλΠϜϘοΫεͱͯ͠ͷͩ͜ΘΓ͕ͳ͘ͳͬͯɺͨͩͷ൪஍ʹͳͬͨ

  View full-size slide

 16. ঢ়ଶ
  open close
  done
  ཱ৔΍ࢹ఺ʹΑͬͯ஌Γ͍ͨঢ়ଶ͸มΘͬͯ͘Δ͠ɺΑΓࡉ͔͍ঢ়ଶΛൃݟ͢Δέʔε
  ΋͋ΔɻͰ΋ຖ೔νέοτΛಡΜͰΕ͹Θ͔ΔͷͰɺ݁ہ͸ऴΘͬͯΔ͔Ͳ͏͔͚ͩ
  ໌ࣔ͢Ε͹ॆ෼ͳ͜ͱ͕Θ͔ͬͨɻ

  View full-size slide

 17. ݟੵ
  1 1.0
  ॱௐͳͷ͔ɺࠔ͍ͬͯΔͷ͔ɺ͍ͭࢼͤΔͷ͔ɺͦ͏͍͏͜ͱʹڵຯ͕͋Δɻ࣮੷͸
  Ͳͷ͘Β͍ۤ࿑͔ͨ͠Θ͔Δ͚ͲɺࠓͰ͸΄ͱΜͲ࢖͍ಓ͕ͳ͍ɻ

  View full-size slide

 18. ݟੵ
  ೲظΛ໿ଋͤͨ͞Γ଎౓ΛڝͬͨΓɺͦ͏͍͏͜ͱ͸Ͳ͏Ͱ΋͍͍ɻ
  ʢ΋ͦ͠͏͍͏͜ͱٻΊΔͱݟੵΓ͸͓͔͘͠ͳΔྫ/಺͞ΜϕϩγςΟࣄ݅ʣ

  View full-size slide

 19. status͸มΘΓଓ͚ͯͨ
  ઐ༻ͷϑΥʔϜͷํ͕ϓϩάϥϚతʹ͸࡞Γ΍͍͢
  σʔλͷ੍໿ɺਖ਼نԽͳͲϓϩάϥϚͷ౎߹Λԡ͠෇͚ͯͳ͍

  View full-size slide

 20. WikiϖʔδΛͦͷ··࢖͏
  ࢴͷෆ۩߹ථ͸ཝ֎ʹϝϞॻ͍ͨΓɺෆ׬શͩͬͨΓࣗ༝͕ͩ
  ཧղͰ͖Δɻ8JLJʹॻ͍ͨ൒ఆܕʗ൒ࣗ༝ͳهड़Λղऍ͢Δ࢓૊ΈΛ༻ҙͨ͠ɻ

  View full-size slide

 21. จॻ͔ΒσʔλΛநग़
  RD
  : status
  3%EBUBͱ͍͏:".-Ҏલʹ3%ͷߏ଄Λσʔλදݱʹ࢖͏ࢼΈ͕
  ͨͿΜ͋ͬͨɻ38JLJ͸௨ৗͷจॻʹ3%EBUBΛࠞͥͯ࢖͏Α͏ͳײ͡ʂ
  ֏

  View full-size slide

 22. จॻ͔ΒσʔλΛநग़
  JSC͔ΒE3VCZͰ38JLJͷ಺༰ΛݟΔͱ͜Μͳͷ
  ֏

  View full-size slide

 23. ೜ऀࣜςετ
  Story/Bug
  +B445ΑΓ

  View full-size slide

 24. ೜ऀࣜ͸TDDͷࣗવͳ֦ு
  TDD
  νέοτ͸ސ٬͕৮ͬͯΘ͔ΔΑ͏ͳʮγεςϜʹର͢ΔมߋʯͰ͋Δͱ͍͏͜ͱɻ
  ϥΠϒϥϦͳͲ෦඼͚ͩ࡞ͬͯ΋৮Εͳ͍΋ͷ͸νέοτͷ୯Ґʹ͠ͳ͍ɻ

  View full-size slide

 25. ςετͱཤྺ
  ݱࡏ͸ཤྺͱ઱౓ɺϦεΫɺ։ൃͷςʔϚ͔Βܭࢉ͓ͨ͢͢͠ΊςετεΠʔτநग़Ξ
  ϧΰϦζϜʹΑΓɺςετͷස౓Λௐ੔͍ͯ͠Δʢ਺೔͔Β਺ϲ݄ʹҰ౓ʣ

  View full-size slide

 26. நग़͞Εͨςετͷར༻
  (('test:νέοτ໊'))
  ֏

  View full-size slide

 27. ཤྺͷ͍͢͝΍ͭ
  2003
  NG
  ৽͍͠࢓༷͸աڈͷ࢓༷Λ্ॻ͖͢ΔͷͰ͠͹͠͹ໃ६ͪ͠Ό͏
  ·࣮ͨ૷͕มԽͨ͜͠ͱͰςετ͢Δҙຯ͕ͳ͘ͳͬͨ΋ͷ΋͋Δ
  ࠷ۙɺ೥ͷνέοτͷςετ͕ෆཁʹͳ͍ͬͯΔͷʹؾ͍ͮͨ

  View full-size slide

 28. ΠϯσοΫεฤ
  ͍ͭ΋ͱͲΜͳ෩ʹҧ͏͔ͻͱ໨ͰΘ͔Δɻ

  View full-size slide

 29. ΠϯσοΫεͷ࣮૷
  Iteration, ,
  શͯͷνέοτ͕DMPTFʹͳͬͨΠςϨʔγϣϯΛӅ͢
  ΞΫςΟϒͳΠςϨʔγϣϯ͚͕ͩදࣔ͞ΕΔ
  ֏

  View full-size slide

 30. νέοτͷछྨͰ෼ྨ
  story bug

  View full-size slide

 31. αΠϯͷ౰ॳͷҙਤ

  View full-size slide

 32. ࠓ͸੡඼ɾόʔδϣϯɾ୲౰ऀ

  View full-size slide

 33. ேձฤ
  9:15-10:00

  View full-size slide

 34. ேձϏϡʔ
  Story

  View full-size slide

 35. ேձϏϡʔ
  yonezawa

  View full-size slide

 36. yonezawaேձϏϡʔ

  View full-size slide

 37. yonezawaேձϏϡʔ
  PC visited
  close

  View full-size slide

 38. yonezawaேձϏϡʔ
  45 45
  bug story

  View full-size slide

 39. 45෼ؒ
  45
  91͔ΒֶΜͩ΋ͷͷͻͱͭʼλΠϜϘοΫε

  View full-size slide

 40. ෇ᝦࢴͱน
  ΞΫςΟϒͳνέοτʢ͍·΍ͬͯΔνέοτʣʹ͍ͭͯ͸෇ᝦࢴ΍ෆ۩߹ථͳͲͷ
  ෺ཧతνέοτʹࣅ͍ͤͯΔ

  View full-size slide

 41. ࢴͰ͸೉͍͜͠ͱ
  ߋ৽͠ͳ͍ͳΒࣺͯͨ΄͏͕͍͍ɻ
  ຖ೔νέοτಡΈฦͯ͠ߋ৽ͯ͠ΔͱυϦϧֶशͷΑ͏ͳޮՌ͕͋ͬͯɺϝϯόʔͷ೴
  ಺഑ઢ͕ڧԽ͞ΕΔɻਓଆ͕ϓϥΠϚϦͷσʔλϕʔεʹͳΔɻ

  View full-size slide

 42. ͓·͚/͋͑ͯল͍ͨ΋ͷ
  ྲྀߦΓͷγεςϜʹ͍͍ͨͯ͋Δ΍ͭɻͦΕͧΕཧ༝͕͋ͬͯল͍ͨɻ

  View full-size slide

 43. ͓·͚/͋͑ͯল͍ͨ΋ͷ
  ࡞͔ͬͯΒফ͞Εͨ΋ͷ΋ଟ͍ɻͨͱ͑͹௨஌ܥ͸༻ҙ͕ͯ͋ͬͨ͠௚઀͋ͬͯ࿩͠
  ͨํ͕଎͍࣮֬͠ͳͷͰӅ͞Εͨɻʢπʔϧ࡞Δํ͸ָ͍͠ʣ

  View full-size slide

 44. ࠓ೔ͷΦν
  XP
  ͋ͷνʔϜ΋͍͢͝ʂ

  View full-size slide