$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

「MQTT完全に理解した」から一歩踏み出してみた / Learning MQTT beyond copy-paste habit

「MQTT完全に理解した」から一歩踏み出してみた / Learning MQTT beyond copy-paste habit

IoTLT vol.53の発表資料
タイトル:「MQTT完全に理解した」から一歩踏み出してみた

Shingo Fukui

July 19, 2019
Tweet

More Decks by Shingo Fukui

Other Decks in Technology

Transcript

 1. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ʮMQTT ׬શʹཧղͨ͠ʯ͔Β
  Ұา౿Έग़ͯ͠Έͨ
  2019೥7݄19೔
  IoTറΓͷษڧձ! IoTLT vol.53 @LINE
  ෱Ҫ ᚸޗ

  View Slide

 2. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ࣗݾ঺հ
  ෱Ҫᚸޗ @SilkAndTikit
  ιϑτ΢ΣΞΤϯδχΞʢJavaScript, Java, , Lisp, Cʣ
  IoTΤϯδχΞʹస޲தɹ
  2
  IoTϋϯζΦϯ։࠵
  ࣗಈਫ΍Γػ৬ਓ
  https://iot-gym.connpass.com
  ຊͷ຋༁

  View Slide

 3. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ए͍ਓʹΑ͘આڭ͍ͯͨ͠
  3
  QiitaͷίϐϖͰ΍Γաͯͨ͝͠Β੒௕͠ͳ͍Αɻ
  ͪΌΜͱجຊͷ࢓૊ΈΛֶ͹ͳͪ͘Όɻ
  ࿝֐

  View Slide

 4. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ͦΕͳͷʹɺ
  ɹMQTTͷίʔυΛίϐϖͯ͠ࡁ·͍ͤͯͨʂ
  4

  View Slide

 5. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  MQTT

  Broker
  ίϐϖͰ΋MQTTͷجຊ͸Θ͔ͬͨ
  5
  MQTT
  Client
  ϓϩτίϧ͕ܰྔͰIoTʹ޲͍͍ͯΔ
  ొ৔ਓ෺͸ Broker ͱ Client
  Publish / Subscribe ܕ௨৴
  MQTT
  Client
  Topic A
  Topic B
  "Hello"
  Publisher Subscriber
  Publish "Hello" to B

  View Slide

 6. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ίϐϖ͚ͩͩͱ

  ɹΘ͔Βͳ͍͜ͱ͕৭ʑग़͖ͯͨ
  ͲͷBrokerɺͲͷClientιϑτΛ࢖͏͔ʁ
  ϒϥ΢βͰMQTT௨৴͢Δํ๏͸ʁ
  ར༻ऀΛݶఆ͢Δํ๏͸ʁ
  Node-RedͰMQTTΛར༻͢Δํ๏͸ʁ
  6
  ͦ͜ͰɺجຊΛֶΜͰΈͨ
  ͍͔ͭ͘঺հ

  View Slide

 7. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  MQTTͷ௨৴ͷछྨ
  7
  TCP઀ଓɹmqtt://αʔόΞυϨε:1883/
  Client Broker
  TCP

  View Slide

 8. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  MQTTͷ௨৴ͷछྨ
  8
  TCP઀ଓɹmqtt://αʔόΞυϨε:1883/
  Client
  WebSocket઀ଓɹws://αʔόΞυϨε:9001/
  ϒϥ΢β
  JavaScript
  Broker
  Broker
  WebSocket
  TCP

  View Slide

 9. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ҉߸Խͳ͠
  MQTTͷ௨৴ͷछྨ
  9
  TCP઀ଓɹmqtt://αʔόΞυϨε:1883/
  Client
  WebSocket઀ଓɹws://αʔόΞυϨε:9001/
  ϒϥ΢β
  JavaScript
  Broker
  Broker
  WebSocket
  TCP

  View Slide

 10. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ҉߸Խͳ͠
  MQTTͷ௨৴ͷछྨ
  10
  TCP઀ଓɹmqtt://αʔόΞυϨε:1883/
  Client
  WebSocket઀ଓɹws://αʔόΞυϨε:9001/
  ϒϥ΢β
  JavaScript
  Broker
  Broker
  TLS҉߸Խ
  Client
  WebSocket઀ଓɹwss://αʔόΞυϨε:443/
  ϒϥ΢β
  JavaScript
  Broker
  Broker
  WebSocket

  + TLS
  TCP+TLS
  TCP઀ଓɹmqtts://αʔόΞυϨε:8883/
  WebSocket
  TCP

  View Slide

 11. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ར༻ऀೝূͷछྨ
  ೝূͳ͠ʢanonymousʣ
  ID, PASSWORDͰೝূ
  ʢClientূ໌ॻͰೝূʣ
  11

  View Slide

 12. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ௨৴ͷछྨͷશύλʔϯ
  2 x 2 x 2 = 8ύλʔϯ
  12
  TCP
  WebSocket
  ҉߸Խͳ͠
  TLS
  Clientೝূͳ͠
  ID, PASSWORD
  X X
  ஫ɿClientূ໌ॻ͸লུ

  View Slide

 13. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ࣮ݧͷਐΊํ: 1εςοϓͣͭෳࡶԽ
  13
  MQTT.js mosquitto
  mosquitto
  TCP
  TCP
  Client Broker
  ID,PW
  MQTT.js
  ID,PW TCP mosquitto
  MQTT.js mosquitto
  WebSocket WebSocket
  WebSocket
  TLS
  MQTT.js
  TLS TCP+TLS mosquitto
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.

  View Slide

 14. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  Node-RedͰMQTT
  Clientͱͯ͠࢖͍͍ͨ
  BrokerΛNode-Red಺Ͱಈ͔͍ͨ͠
  14

  View Slide

 15. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  PublishϊʔυɺSubscribeϊʔυΛ࢖͏
  Clientͱͯ͠࢖͍͍ͨ
  15
  MQTT

  Broker
  subscribe
  publish

  View Slide

 16. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  PublishϊʔυɺSubscribeϊʔυΛ࢖͏
  Clientͱͯ͠࢖͍͍ͨ
  16
  MQTT

  Broker
  subscribe
  publish
  Node-RedͱBrokerΛηοτͰఏڙ͢Δ

  Ϋϥ΢υαʔϏε΋͋Δ

  View Slide

 17. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  Node-Red಺ͰBrokerΛಈ͔͍ͨ͠
  17
  node.jsͰॻ͔ΕͨMQTT Broker ʮMoscaʯ͕ϊʔυͱͯ͠ಈ͘
  ʮύϨοτͷ؅ཧʯͰnode-red-contrib-mqtt-brokerΛ௥Ճ͢Δ
  TCP
  , WebSocket྆ରԠɻID,PASSWORD͸? TLS͸ʁ
  Node-RedαʔόʔͷMQTTϙʔτ͕ղ์͞Ε͍ͯΕ͹֎෦ػثͱ௨৴Ͱ͖Δ
  subscribe
  publish
  Broker

  View Slide

 18. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  جຊΛֶͿ͜ͱ͸େࣄʂ
  18

  View Slide

 19. COPYRIGHT ©2019 SHINGO FUKUI
  ݁࿦ɿ͜Ε͔Β΋આڭΛଓ͚Δ
  19
  ϝϯλʔ
  ࿝֐
  QiitaͷίϐϖͰ΍Γաͯͨ͝͠Β੒௕͠ͳ͍Αɻ
  ͪΌΜͱجຊͷ࢓૊ΈΛֶ͹ͳͪ͘Όɻ

  View Slide