Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Inne aspekty Memcached & MySQL

Inne aspekty Memcached & MySQL

Presentation abstract:

Memcached and MySQL probably needs no introduction to anyone. They are working great standalone but together they can solve most of the performance issues related to the database layer. It should be noted that both projects complement each other perfectly well in other situations, far from typical caching of data.

In the first part of the presentation we will see HandlerSocket which introduces simplified and directe access to database table's storage engine, which can greatly improve performance of primary key seeks even up to several hundred thousand reads per second. HandlerSocket inspired the memcached API introduced in MySQL 5.6, that we will dicuss a bit more.

The second part will be focused on using MySQL to transfer data between memcached clusters in different locations. When scaling applications with different server room locations there is often a need to place in each of them local, consistent copy of data cache to provide fast and easy access to key data. On the example of Facebook architecture we will look at the problems of fault resistant method to solve this problem, which in addition can also be used in smaller projects, such as session data redundancy.

Abstrakt prezentacji:

Memcached i MySQL to rozwiązania, których chyba nie trzeba przedstawiać nikomu. Idealnie działają solo, a w typowym połączeniu potrafią skutecznie rozwiązać większość problemów wydajnościowych związanych z warstwą bazy danych. Warto jednak zwrócić uwagę, iż oba projekty świetnie uzupełniają się także w innych zastosowaniach, dalekich od typowego cache’owania danych.

W pierwszej części prezentacji poznamy m.in. rozwiązanie HandlerSocket, które wprowadza do bazy danych MySQL uproszczony i bezpośredni dostęp do storage-engine’u tabeli, co w konsekwencji pozwala osiągnąć ilość odczytów względem klucza głównego na poziomie kilkuset tysięcy operacji na sekundę. HandlerSocket stał się pierwowzorem wprowadzonego w MySQL 5.6 memcached API, którego możliwościom poświęcimy znacznie więcej uwagi.

Druga część skoncentrowana będzie na wykorzystaniu MySQL do przenoszenia danych pomiędzy klastrami memcached zlokalizowanych w odległych centrach danych.W przypadku skalowania aplikacji na poziomie osobnych serwerowni często zachodzi potrzeba umieszczenia w każdej z nich lokalnych, spójnych kopii danych cache, aby zapewnić szybki i łatwy dostęp do kluczowych danych. Na przykładzie zastosowanej przez Facebook architektury zapoznamy się pełni odporną na problemy metodą rozwiązania tego problemu, którą dodatkowo można zastosować także w mniejszych projektach, np. do redundancji danych sesyjnych.

Mariusz Gil

August 06, 2012
Tweet

More Decks by Mariusz Gil

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Mariusz Gil, WebClusters 2012, Szczecin
  inne aspekty
  MEMCACHED&MySQL
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 2. DEVELOPER, ARCHITEKT
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 3. AGENDA
  o czym własciwie porozmawiamy
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 4. MEMCACHED
  MySQL
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 5. MEMCACHED
  MySQL
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 6. memcached
  MySQL
  aplikacja
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 7. function pobierz_dane(int userid) {
  /* Najpierw próba pobrania danych z cache */
  data = memcached_fetch("userrow:" + userid);
  if (!data) {
  /* Nie znaleziono wymaganych danych => pobranie danych
  z bazy danych, */
  data = db_select("SELECT * FROM users WHERE userid = ?", userid);
  /* następnie po pobraniu danych, przechowywanie ich w cache. */
  memcached_add("userrow:" + userid, data);
  }
  return data;
  }
  function aktualizuj_dane(int userid, string dbUpdateString) {
  /* Najpierw aktualizacja bazy danych */
  result = db_execute(dbUpdateString);
  if (result) {
  /* Aktualizacja bazy danych powiodła się => pobranie danych
  przechowywanych w bazie danych, */
  data = db_select("SELECT * FROM users WHERE userid = ?", userid);
  /* następnie wprowadzenie danych do pamięci podręcznej. */
  memcached_set("userrow:" + userid, data);
  /* ostatnia linia powinna wyglądać:
  //data = createDataFromDBString(dbUpdateString); */
  }
  }
  prosty przykład
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 8. memcached i MySQL to nie tylko prosty cache
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 9. FACEBOOK
  jak MySQL pomaga w spójnosci memcached
  `
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 10. California data center
  MySQL master
  memcached
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 11. California data center Virginia data center
  MySQL master
  memcached MySQL slave memcached
  replikacja
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 12. California data center Virginia data center
  MySQL master
  memcached MySQL slave memcached
  aktualizacja
  profilu
  aktualizacja
  danych
  replikacja
  usuniecie
  danych
  usuniecie
  danych
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 13. replikacja MySQL w czasie ponizej 1 sek
  okresowo nawet powyzej 20 sek
  `
  .
  .
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 14. rozwiazanie?
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 15. replikacja
  MySQL
  cache
  CONSISTENCY
  multi DC
  MEMCACHED + =
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 16. California data center Virginia data center
  MySQL master
  memcached MySQL slave memcached
  aktualizacja
  profilu
  aktualizacja
  danych
  replikacja rozszerzona
  o dane memcached
  usuniecie
  danych
  usuniecie
  danych
  aktualizacja
  danych
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 17. MySQL master
  memcached
  MySQL slave memcached
  aktualizacja
  danych
  replikacja rozszerzona
  o dane memcached
  usuniecie
  danych
  danych
  aktualizacja
  danych
  query
  : statement END_OF_INPUT {}
  ;
  statement
  : alter
  | analyze
  | backup
  | call
  | insert
  | replace
  | select
  | update
  ...
  ;
  query
  : statement mc_dirty END_OF_INPUT {}
  ;
  mc_dirty
  :
  {}
  | MEMCACHE_DIRTY mc_key_list
  ;
  mc_key_list
  : mc_key_list ‘,’ text_string { Lex->mc_key_list.push_back($3); }
  | text_string { Lex->mc_key_list.push_back($1); }
  ;
  mysql_execute_command()
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 18. alternative.to
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 19. MySQL master
  tabela BlackHole
  binlog
  MySQL slave
  watek replikacji
  tabela BlackHole
  trigger
  memcached
  MySQL slave
  watek replikacji
  tabela BlackHole
  trigger
  memcached
  MySQL slave
  watek replikacji
  tabela BlackHole
  trigger
  memcached
  SET key foo 1 } zapis przez aplikacje lub
  memcached API
  GET key
  http://golanzakai.blogspot.com/2008/11/memcached-replication-and-namespaces.html
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 20. przydatne jako replikacja multi DC
  replikacja sesji
  ochrona przed hot keys
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 21. HandlerSocket
  alternatywny dostep do danych MySQL
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 22. aplikacje duzej skali nie stosuja JOIN-ów
  a odczyt jest głównie wzgledem PK
  nawet kosztem redundancji danych
  .
  ,
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 23. DeNA HandlerSocket
  750.000qps
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 24. mysql> CREATE TABLE t (
  id int(11) NOT NULL,
  col varchar(20) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (id)
  ) ENGINE=InnoDB;
  dostep do tych
  samych danych
  $ telnet 127.0.0.1 9999
  Trying 127.0.0.1...
  Connected to 127.0.0.1.
  Escape character is '^]'.
  P 1 test t PRIMARY id col
  0 1
  1 + 2 1 test value
  0 1
  mysql> SELECT * FROM t;
  +----+------------+
  | id | col |
  +----+------------+
  | 1 | test value |
  +----+------------+
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 25. MySQL API
  dla złozonych
  zapytan
  HandlerSocket
  dla zapytan
  szybkich lub
  index scan
  wątek workera
  wątek na połączenie
  Akceptacja protokolu
  Parsowanie SQL
  Optymalizacja SQL
  Otwarcie tabel
  Query Plan
  Query Cache
  Dostep do danych
  Zamkniecie tabel
  Zwrócenie wyników
  Akceptacja protokołu
  Dostep do danych
  Zwrócenie wyników
  Storage
  Engine
  3306
  9998 9999
  InnoDB
  MyISAM
  ...
  .
  `
  `
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 26. handler
  SOCKET
  serwer
  MySQL + demon
  MEMCACHED
  serwer
  MySQL +

  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 27. PERCONA
  SERVER with XtraDB
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 28. InnoDB
  implementacja protokołu memcached
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 29. dostep do tych
  samych danych
  telnet localhost 11211
  Trying ::1...
  Connected to localhost.
  Escape character is '^]'.
  set mykey 0 0 14
  abcd|1234|WXYZ
  STORED
  get mykey
  VALUE mykey 0 14
  abcd|1234|WXYZ
  END
  mysql> SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED;
  Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
  mysql> SELECT * FROM kvstore WHERE `key`="mykey";
  +-------+-------+-------+------+---------+------+------+
  | key | value | flags | cas | expires | val2 | val3 |
  +-------+-------+-------+------+---------+------+------+
  | mykey | abcd | 0 | 1 | 0 | 1234 | WXYZ |
  +-------+-------+-------+------+---------+------+------+
  1 row in set (0.00 sec)
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 30. InnoDB memcached internals
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 31. InnoDB Storage Engine
  InnoDB API
  Handler API
  MySQL Server
  Memcached Plugin
  proces mysqld
  proces php/java/ruby
  Aplikacja
  protokół SQL protokół memcached
  innodb_memcache local cache
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 32. definicja mapowania InnoDB / memcached
  polityki wykonań operacji
  SET/GET/DELETE/FLUSH
  opcje konfiguracyjne
  np. separator wartości
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 33. ograniczenia? batchowy zapis zmian*
  mapowanie na jedna tabele
  ,
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 34. NDB Cluster
  implementacja protokołu memcached
  http://www.clusterdb.com/mysql-cluster/scalabale-persistent-ha-nosql-memcache-storage-using-mysql-cluster/
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 35. memcached 1.6 engines
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 36. Memcached Listener
  proces memcached
  proces php/java/ruby
  protokół memcached
  Memcached Driver dla NDB
  NDB API C++
  Aplikacja
  siec lokalna
  NDB data NDB data NDB data NDB data NDB data
  NDB Cluster
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 37. proces memcached
  proces php/java/ruby
  Aplikacja
  NDB data NDB data NDB data NDB data NDB data
  NDB Cluster
  GET key_1 key_2
  NDB API
  GET key_1 key_3
  ndb-only cache
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 38. dostep do tych
  samych danych
  mysql> CREATE DATABASE clusterdb;
  mysql> USE clusterdb;
  mysql> CREATE TABLE towns_tab (
  town VARCHAR(30) NOT NULL PRIMARY KEY,
  zip VARCHAR(10),
  population INT,
  county VARCHAR(10)
  ) ENGINE=NDB;
  mysql> INSERT INTO towns_tab VALUES ('Marlow', 'SL7', 14004, 'Berkshire');
  mysql> USE ndbmemcache;
  mysql> INSERT INTO containers VALUES ('towns_cnt', 'clusterdb',
  'towns_tab', 'town', 'zip', 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
  mysql> INSERT INTO containers VALUES ('pop_cnt', 'clusterdb',
  'towns_tab', 'town', 'population', 0, NULL, NULL, NULL, NULL);
  mysql> SELECT * FROM containers;
  +------------+-------------+------------------+-------------+----------------
  | name | db_schema | db_table | key_columns | value_columns
  +------------+-------------+------------------+-------------+----------------
  | towns_cnt | clusterdb | towns_tab | town | zip
  | pop_cnt | clusterdb | towns_tab | town | population
  +------------+-------------+------------------+-------------+----------------
  mysql> INSERT INTO key_prefixes VALUES (1, 'twn_pr:', 0,
  'ndb-only', 'towns_cnt');
  mysql> INSERT INTO key_prefixes VALUES (1, 'pop_pr:', 0,
  'ndb-only', 'pop_cnt');
  mysql> SELECT * FROM key_prefixes;
  +----------------+------------+------------+---------------+------------+
  | server_role_id | key_prefix | cluster_id | policy | container |
  +----------------+------------+------------+---------------+------------+
  | 1 | pop_pr: | 0 | ndb-only | pop_cnt |
  | 1 | twn_pr: | 0 | ndb-only | towns_cnt |
  +----------------+------------+------------+---------------+------------+
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 39. dostep do tych
  samych danych
  memcached -E /usr/local/mysql/lib/ndb_engine.so
  -e "connectstring=localhost:1186;role=db-only"
  -vv
  -c 20
  Contacting primary management server (localhost:1186) ...
  Connected to "localhost:1186" as node id 51.
  Retrieved 2 key prefixes for server role "db-only".
  The default behavior is that:
  GET uses NDB only
  SET uses NDB only
  DELETE uses NDB only.
  The 2 explicitly defined key prefixes are
  "pop_pr:" (towns_tab),
  "twn_pr:" (towns_tab)
  telnet localhost 11211
  get twn_pr:Marlow
  VALUE twn_pr:Marlow 0 3
  SL7
  END
  set twn_pr:Maidenhead 0 0 3
  SL6
  STORED
  set pop_pr:Maidenhead 0 0 5
  42827
  STORED
  mysql> SELECT * FROM clusterdb.towns_tab;
  +------------+------+------------+-----------+
  | town | zip | population | county |
  +------------+------+------------+-----------+
  | Maidenhead | SL6 | 42827 | NULL |
  | Marlow | SL7 | 14004 | Berkshire |
  +------------+------+------------+-----------+
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 40. ograniczenia? limit rozmiaru wiersza NDB
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide

 41. email: [email protected]
  twitter: @mariuszgil
  Dziekuje za uwage
  Pytania?
  ,
  ,
  poniedziałek, 6 sierpnia 2012

  View Slide