Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

組織にUXデザインを導入するためにしたアレコレ

Cf3645811bcc4a1996c8915b3de9f950?s=47 masaki oka
September 14, 2019

 組織にUXデザインを導入するためにしたアレコレ

UX MILK Fest 2019登壇資料

会社にUXデザインを導入する上でやったことを組織、目標、評価、お金の観点で限界ギリギリ!まで話します。
うまくいった話だけでなく、失敗談もリアルに触れる予定です。
UXデザイナー、プロダクトマネージャー、人事、経営まで幅広い人にとって意味のある体験談となれば幸いです

Cf3645811bcc4a1996c8915b3de9f950?s=128

masaki oka

September 14, 2019
Tweet

Transcript

 1. ૊৫ʹ69σβΠϯΛ ಋೖ͢ΔͨΊʹͨ͠ΞϨίϨ גࣜձࣾNFEJCBԬ ণथ

 2. ࣗݾ঺հ Ԭ ণथ גࣜձࣾNFEJCB ࣥߦ໾һ $90 ,%%*גࣜձࣾ ୲౰෦௕ ϑϦʔϥϯε 69ίϯαϧςΟϯά

 3. None
 4. ձࣾ঺հ • BVεϚʔτύεΛத৺ͱͨ͠BVαʔϏεͷاըɾ։ൃɾӡ༻ • ࣗࣾαʔϏεͷ։ൃɾӡ༻

 5. ςʔϚ • ࣮ࡍʹ΍ͬͨ͜ͱ • ΍ͬͯΈͯͲ͏͔ͩͬͨʁ • ࠓͲ͏΍͍ͬͯΔͷ͔ʁ

 6. ΍ͬͨ͜ͱ શһͰϢʔβʔͷ͜ͱ͚ͩΛߟ͑Δ೔

 7. ͓٬༷ײँ%BZ • ۀ຿ΛࢭΊͯϢʔβʔͷ͜ͱ͚ͩΛߟ͑Δ • શ৬छ͕ର৅ • جຊԿ΍ͬͯ΋͍͍

 8. ͓٬༷ײँ%BZ • ඇ೔ৗͰָ͍͠ • ΈΜͳͰ΍ΔͷͰஏ͔ͣ͘͠ͳ͍ • ܧଓ͠ͳ͍ɾɾɾX

 9. ͓٬༷ײँ%BZ • ඇ೔ৗͰָ͍͠ • ΈΜͳͰ΍ΔͷͰஏ͔ͣ͘͠ͳ͍ • ܧଓ͠ͳ͍ɾɾɾX

 10. ΍ͬͨ͜ͱ ໨తΛ࣋ͬͯ໨ඪΛͨͯΔ

 11. ղܾ͔ͨͬͨ͠՝୊ ໨త ໨ඪ खஈ खஈ ໨ඪ ໨ඪ ໨ඪୡ੒ͷͨΊͷ࣮ߦ͕૿͑ ໨తͰ͋ΔϢʔβʔମݧ͕ վળ͞Εͳ͍

 12. 3⼈のレンガ職⼈

 13. ໨తΛ࣋ͬͯ ໨ඪΛͨͯΔ • ೉͍͠ͱݴΘΕͯɺਁಁͤͣɻɻɻ • ໨త͸ݸਓͷϨϕϧʹ߹ΘͤΔඞཁ͋Γ • ਖ਼͍͜͠ͱ͸େࣄ͕ͩͦΕ͚ͩͰ͸μϝ

 14. ໨తΛ࣋ͬͯ ໨ඪΛͨͯΔ • ೉͍͠ͱݴΘΕͯɺਁಁͤͣɻɻɻ • ਖ਼͍͜͠ͱ͸େࣄ͕ͩͦΕ͚ͩͰ͸μϝ

 15. ΍ͬͨ͜ͱ 69վળΛධՁ͢Δ

 16. 69վળʹ͓͚Δ՝୊ • ୹ظతఆྔతূ໌͕͠ʹ͍͘ • σβΠφʔͷλεΫʹͳΓ͕ͪ • ໨ʹݟ͑ͳ͍վળධՁ͕͠ʹ͍͘

 17. #5$τοϓਓࡐʹΑΔܧଓత69վળධՁ # $ 5 #VTJOFTT $SFBUJWF 5FDIOPMPHZ UX改善 評価 αʔϏε

  #5$τοϓਓࡐ
 18. # $ 5 ϲ݄ ՝୊ൃݟܭը ϲ݄ վળ ϲ݄ վળ ϲ݄

  վળ ϲ݄ վળ ϲ݄ վળ ϲ݄ ՝୊ൃݟܭը ϲ݄ վળ ϲ݄ վળ ϲ݄ վળ ϲ݄ վળ ϲ݄ վળ ධՁ 'FFECBDL ධՁ 'FFECBDL ɾ ɾ ɾ ɾ ɾ ࠷ऴධՁ αʔϏε" αʔϏε# ܭը֬ೝ • αʔϏε͸69վળͷܭըΛͨͯɺ࣮ࢪ • #J[$SF5FDIͷτοϓ͕࣮੷ʹରͯ͠ຖ݄ͷ69վળΛධՁɾϑΟʔυόοΫ • ຖ݄ͷධՁ݁ՌΛ౿·͑ͨ૯߹ධՁΛظ຤ʹ࣮ࢪ
 19. 69վળΛ ධՁ͢Δ • σβΠϯҎ֎ͷධՁ͕Մೳ • ผαʔϏεͷվળ׆ಈɺ࣮ࢪํ๏͕Θ͔Δ • ධՁϑΟʔυόοΫͷϧʔϓͰ໨ઢ͕߹͏ • ୹ظʹ૸Βͣɺத௕ظͰ69վળ͕Ͱ͖Δ

 20. 69վળΛ ධՁ͢Δ • σβΠϯҎ֎ͷධՁ͕Մೳ • ผαʔϏεͷվળ׆ಈɺ࣮ࢪํ๏͕Θ͔Δ • ධՁϑΟʔυόοΫͷϧʔϓͰ໨ઢ͕߹͏ • ୹ظʹ૸Βͣɺத௕ظͰ69վળ͕Ͱ͖Δ

 21. ΍ͬͨ͜ͱ ϢʔβϏϦςΟݕূͷϑϩʔԽ

 22. αʔϏε͕࢖͍ʹ͍͘ʂͲ͏ʹ͔ͯ͠Ͷ

 23. ϢʔβϏϦςΟςετΛ΍Ζ͏

 24. اը ઃܭ ։ൃ ςετ ϦϦʔε αʔϏε 69 • 69νʔϜ͸اըϑΣʔζ͔Β૬ஊʹͷͬͯɺϢʔβϏϦςΟςετΛ࣮ࢪ •

  ϓϩτλΠϓஈ֊΍σβΠϯϞοΫɺ݁߹ςετϑΣʔζͳͲ͋ΒΏΔλΠϛϯά • ϢʔβϏϦςΟςετʹ͸αʔϏεଆ΋ࢀՃͯ͠΋Β͍Ұ࣍৘ใʹ ϢʔβϏϦςΟ ςετ ૬ஊ
 25. શ͘मਖ਼͞ΕͣʹϦϦʔε͞ΕΔ

 26. None
 27. ࢖͍ ΍͍͢ ݴΘΕͨ ௨Γʹ΍Δ

 28. None
 29. ม͑Δ΂͖΋ͷ ϓϩηε

 30. ม͑Δ΂͖΋ͷ ϓϩηε Ձ஋؍

 31. ΍ͬͨ͜ͱ ձࣾશମΛϢʔβʔத৺ʹ͢Δ

 32. Ͳ͜Λม͑Δʁ χϡʔϩɾϩδΧϧϨϕϧ ࣗ෼͸Կऀ͔ େࣄͳ͜ͱɾߦಈͷ໨త ͲͷΑ͏ʹ΍Δͷ͔ ԿΛ͢Δͷ͔ Ͳ͜Ͱ΍Δͷ͔

 33. Ͳ͜Λม͑Δʁ χϡʔϩɾϩδΧϧϨϕϧ ϢʔβϏϦςΟςετΛ͢Δ ࢖͍΍͍͢΋ͷఏڙ͍ͨ͠

 34. ͭͷมֵ

 35. ձࣾͷํ޲ੑ

 36. ૑ΔώτΛͭ͘Δ

 37. ૊৫ͷ໨ඪɾධՁ

 38. ຊࣾҠస΋)$% શࣾͰϢʔβʔΠϯλϏϡʔ ਓ

 39. ਓࣄ੍౓ϦσβΠϯ

 40. ࢿྉʹ͸ܝࡌͰ͖·ͤΜ

 41. ໨ࢦ͢ͱ͜Ζ ౰ͨΓલʹϢʔβʔத৺ Ϣʔβʔத৺ઃܭ ϢʔβʔΛ஌Δ

 42. 69σβΠϯਁಁΛ௨ͯ͡

 43. ࢓ࣄͱ͸Կ͔ʁ

 44. ࢓ࣄ 8 ྗ ' º ڑ཭ T ෺ମ ྗ '

  ڑ཭ T
 45. ࢓ࣄ 8 ྗ ' º ڑ཭ T ෺ମ ྗ '

  ڑ཭ T 69σβΠϯͷຎࡲΛʹ͢Δ
 46. Ұॹʹಇ͘஥ؒืू ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠