$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Node.js v13の気になる変更点 / #kng8

Node.js v13の気になる変更点 / #kng8

関西Node学園 8時限目でNode.js v13の変更点について話しました。
https://nodejs.connpass.com/event/147459/

# Topic
- V8 7.8
- full-icu is default (full support i18n)
- http_parser (legacy HTTP Parser) is removed
- remove http, http2 default server timeout
- ES Modules without flag

Masashi Hirano

October 25, 2019
Tweet

More Decks by Masashi Hirano

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Node.js v13
  Notable Changes
  ؔ੢NodeֶԂ 8࣌ݶ໨
  Masashi Hirano(@shisama)

  View Slide

 2. ฏ໺ ণ࢜ / Masashi Hirano
  @shisama_
  shisama
  Node.js Core Collaborator
  ؔ੢NodeֶԂOrganizer

  View Slide

 3. https://twitter.com/nodejs/status/1186695960753266689

  View Slide

 4. https://github.com/nodejs/Release
  2019/10/21 2020/10 2022/4
  2019/10/22 2020/6

  View Slide

 5. Node.js v13ͷಛʹؾʹͳͬͨ
  มߋ఺Λ঺հ͠·͢ʂ

  View Slide

 6. https://nodejs.org/en/blog/release/v12.0.0/

  View Slide

 7. V8

  View Slide

 8. https://github.com/nodejs/node/pull/29694

  View Slide

 9. V8 7.8
  • Objectͷ෼ׂ୅ೖ (`const {id, name} = user;`)ͳͲͷύϑΥʔϚϯεվ

  • ϝϞϦ࢖༻ྔͷ࡟ݮ
  • WebAssembly (WASM) ͷC/C++ͷAPIΛެࣜαϙʔτɺWASMͷى
  ಈ࣌ؒվળ
  • …etc

  View Slide

 10. https://v8.dev/blog/v8-release-78
  More details… => v8.dev

  View Slide

 11. Internationalization

  View Slide

 12. https://github.com/nodejs/node/pull/29522

  View Slide

 13. Internationalization
  • i18nΛϑϧαϙʔτ

  ɾv12·Ͱ͸Intlܥͷؔ਺ͷҰ෦΍NumberͷtoLocaleString()ͳͲ͸ӳޠͷΈ࢖͑ͨ
  • ͜Ε·Ͱ͸͢΂ͯͷݴޠαϙʔτΛ͠ͳ͍Α͏ʹNode.jsΛϏϧυ͍ͯͨ͠

  ɾNode.jsͷόΠφϦͷαΠζ͕૿͑ΔͨΊආ͚ΒΕ͍ͯͨ

  ɾϑϧαϙʔτ͢ΔϏϧυʹΑΓ~40%αΠζ͕૿͑Δ

  ɾe.g. macOSͩͱ35MB͔Β49MBʹͳΔ
  • v12·Ͱ΋ —with-intl=full-icu ϑϥάΛ෇͚ͯNode.jsΛϏϧυ͢Δ͜ͱͰϑϧαϙʔτͰ͖
  ͍ͯͨ

  View Slide

 14. https://nodejs.org/api/intl.html

  View Slide

 15. Intl.DateTimeFormatͷεϖΠϯޠͰͷྫ
  const january = new Date(9e8);
  const spanish = new Intl.DateTimeFormat('es', { month: 'long' });
  console.log(spanish.format(january));
  // 'M01' v12
  // 'enero` v13
  WҎલ TNBMMJDV
  Ͱ͸`.`ɺ
  WҎ߱ GVMMJDV
  Ͱ͸`FOFSP`

  View Slide

 16. http

  View Slide

 17. https://github.com/nodejs/node/pull/29522

  View Slide

 18. http parser
  • ॳظ͔Β͋ͬͨHTTPύʔαʔͷhttp_parserϞδϡʔϧΛ࡟আ
  • v12͔Βllhttp͕σϑΥϧτ͕ͩɺ—http-parser=legacy Φϓ
  γϣϯΛ෇͚Δ͜ͱͰhttp_parser͕࢖͑ͯͨ
  • v13͔Β—http-parser Φϓγϣϯ΋࡟আ͞Εͨ

  View Slide

 19. https://llhttp.org

  View Slide

 20. llhttp
  • http_parserͷอक͕ࠔ೉ͩͬͨͷͰҰ͔Βॻ͖௚͞Εͨ
  • llhttp͸TypeScriptͰॻ͔Ε͍ͯͯϝϯς͠΍͘͢ͳ͍ͬͯΔ
  • http_parserΑΓ࣮ߦ଎౓͕଎͍
  • llparseͰTS͔ΒCݴޠ΍LLVMϏοτίʔυʹม׵͍ͯ͠Δ

  View Slide

 21. llhttp
  https://github.com/nodejs/llhttp

  View Slide

 22. More details… => JSConf EU 2019
  https://2019.jsconf.eu/fedor-indutny/llhttp-new-http-11-parser-for-nodejs.html

  View Slide

 23. http, http2

  View Slide

 24. https://github.com/nodejs/node/pull/27558

  View Slide

 25. αʔόʔλΠϜΞ΢τͷ࣌ؒ
  • ͜Ε·Ͱ͸σϑΥϧτ2෼ͰλΠϜΞ΢τ͍ͯͨ͠
  • αʔόʔͰ2෼Λ௒͑ΔॲཧΛ͢Δͱιέοτ͕ด͡ΒΕۭͷϨεϙϯε
  ͕ฦ͖ͬͯͨ
  • v13͔Β͸αʔόʔλΠϜΞ΢τ͕ແޮʹͳͬͨ
  • ͜Ε·Ͱ௨Γserver.setTimeoutͳͲͰλΠϜΞ΢τ·Ͱͷ࣌ؒΛઃఆ͢
  Δ͜ͱ͸Մೳ

  View Slide

 26. ES Modules

  View Slide

 27. https://github.com/nodejs/node/pull/29866

  View Slide

 28. ES Modules
  • ·ͩϦϦʔεʹؚ·Ε͍ͯͳ͍͕ɺv13ͰೖΓͦ͏
  • ES Modules(import / export)͕ϑϥάͳ͠Ͱ࢖͑ΔΑ͏ʹ

  ɾ—experimental-module ͕ඞཁͩͬͨ
  • v12ʹ΋ϚΠφʔόʔδϣϯͷߋ৽ͰόοΫϙʔτ͢Δ͔΋

  ɾ12݄͕3݄ࠒʹ͸v12Ͱ΋ϑϥάͳ͠Ͱ࢖͑Δ͔΋

  View Slide

 29. https://github.com/nodejs/module/issue/400

  View Slide

 30. https://shisama.hatenablog.com/entry/2019/10/23/190842
  ͦͷଞͷมߋ఺

  View Slide

 31. ·ͱΊ
  • V8ͷߋ৽ͰύϑΥʔϚϯεվળͳͲ͕͞Εͨ
  • i18n͕ϑϧαϙʔτ͞Εͨ
  • http͸ݹ͍ύʔαʔΛ࡟আ͠ɺσϑΥϧτͰλΠϜΞ΢τແޮʹ
  • ES Modules͕ϑϥάͳ͠Ͱ࢖͑Δ༧ఆ

  View Slide

 32. એ఻
  11/30(Sat), 12/1(Sun)
  11/2(Sat)

  View Slide

 33. Thanks.
  @shisama_
  shisama

  View Slide