Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

春からはじめる新しいNode.js / start new Node.js in spring

春からはじめる新しいNode.js / start new Node.js in spring

関西Node学園 梅田キャンパス 1時限目 https://nodejs.connpass.com/event/82614/ でNode.js v10やEcmaScriptの新機能の話をしました。

Masashi Hirano

April 20, 2018
Tweet

More Decks by Masashi Hirano

Other Decks in Programming

Transcript

 1. य़͔Β͸͡ΊΔ
  ৽͍͠Node.js
  ؔ੢NodeֶԂ #1
  ฏ໺ ণ࢜ / @shisama

  View Slide

 2. {
  "about": {
  "name": "Masashi Hirano",
  "works": "Weblio, Inc.",
  "twitter": "@shisama_",
  "github": "shisama"
  }
  }

  View Slide

 3. Agenda
  • ݱࡏͷNode.jsΛ෮श
  • ৽͍͠Node.jsΛ༧श
  • ৽͍͠Node.jsΛ࣮श

  View Slide

 4. ର৅ͱ͢Δਓ
  • Node.jsΛ࢖ͬͨ͜ͱ͋Δਓ
  • Node.js΍ͬͯΔ͚Ͳɺ࠷৽৘ใΛ஌Γ͍ͨਓ
  • ݹ͍όʔδϣϯͷNode.js࢖ͬͯΔਓ

  View Slide

 5. ࠓ೔࿩͞ͳ͍͜ͱ
  • Node.jsͱ͸
  • ϑϩϯτΤϯυ(jQuery,React,Angular,Vue…)
  • ػೳ΍࢓༷ͷ͢΂ͯʢ࣌ؒత੍໿ʣ

  View Slide

 6. Goal
  • Node.jsͷ࠷৽৘ใΛ஌Δ
  • ݹ͍؀ڥΛΞοϓσʔτ͢Δ
  • ৽͍͠Node.jsͷػೳΛ࢖ͬͯΈΔ

  View Slide

 7. ·ͣࠓճ࿩͢಺༰ʹؔ܎͢Δ
  ༻ޠΛͬ͘͟Γ෮श

  View Slide

 8. V8 engine
  • Google͕։ൃ͢ΔJavaScriptΤϯδϯ
  • ChromeͱNode.jsͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ
  • ࣮ߦ଎౓͕଎͍

  View Slide

 9. npm
  • Node Package Manager
  • ϥΠϒϥϦ؅ཧ
  • λεΫ࣮ߦ

  View Slide

 10. V8ɺnpmͷόʔδϣϯ৘ใ
  https://nodejs.org/en/download/releases/

  View Slide

 11. EcmaScript
  • JavaScriptͷ࢓༷
  • ҰൠతʹEcmaScript͸ECMA-262Λࢦ͢
  • TC39ͱ͍͏ҕһձ͕࢓༷ࡦఆΛ͍ͯ͠Δ
  • Living Standard
  • ৗʹ࢓༷͕Ξοϓσʔτ͞ΕΔ

  View Slide

 12. EcmaScript
  • 2ϲ݄ʹ1ճϛʔςΟϯά͕ߦΘΕ͍ͯΔ
  • ֤ػೳͷεςʔδߋ৽ͳͲ͕ٞ࿦͞ΕΔ
  • stage-4ʹͳͬͨ΋ͷ͕1೥ʹ1ճEcmaScript
  ͷ࢓༷ͱͯ͠ϦϦʔε͞ΕΔ(ES201X)

  View Slide

 13. EcmaScript
  • ࢓༷ࡦఆ·Ͱʹstage0ʙstage4·Ͱͷஈ֊͕ଘࡏ͢Δ
  • 0 Strawman - ΞΠσΞ
  • 1 Proposal - ఏҊ
  • 2 Draft - υϥϑτ
  • 3 Candidate- ࢓༷ॻͱಉ͡ܗࣜ
  • 4 Finished - ࡦఆ׬ྃ

  View Slide

 14. EcmaScript
  https://azu.github.io/slide-what-is-ecmascript/slide/
  B[V͞Μͷʰ&$."4DSJQUͱ͸Կ͔ʁʱ͕
  Θ͔Γ΍͍͢ͷͰಡΜͰΈͯ΄͍͠

  View Slide

 15. &DNB4DSJQUͷ࠷৽৘ใ͸5$ͷ
  ϦϙδτϦʹ͋Γ·͢ʂ

  View Slide

 16. ݱࡏͷNode.jsΛ෮श

  View Slide

 17. Release Schedule
  • github.com/nodejs/Releaseʹࡌ͍ͬͯΔ
  • ൒೥ʹҰճϝδϟʔϦϦʔε͕ߦΘΕΔ

  View Slide

 18. https://github.com/nodejs/Release

  View Slide

 19. https://github.com/nodejs/Release

  View Slide

 20. Active
  • LTS (Long Term Support)
  • 18ϲ݄ؒαϙʔτ͕ߦΘΕΔ
  • ຖ೥10݄͔ΒLTS ActiveʹͳΔ
  • όʔδϣϯ൪߸͕ۮ਺

  View Slide

 21. https://github.com/nodejs/Release

  View Slide

 22. Current
  • ࠷৽ͷϦϦʔε൛
  • ϝδϟʔόʔδϣϯ͕ح਺ˠ10݄ʹϦϦʔε
  • ϝδϟʔόʔδϣϯ͕ۮ਺ˠ4݄ʹϦϦʔε

  View Slide

 23. https://github.com/nodejs/Release

  View Slide

 24. Maintenance
  • LTS΍Currentظؒऴྃޙͷϝϯςφϯεظؒ
  • LTS͸12ϲ݄ؒαϙʔτ
  • όάɺ੬ऑੑɺυΩϡϝϯτͳͲ͕ϝϯς͞
  ΕΔ

  View Slide

 25. https://github.com/nodejs/Release
  ݱࡏαϙʔτதͷόʔδϣϯ͸ʁ

  View Slide

 26. Node 4.x
  • V8Τϯδϯ͸4.5
  • ES2015ͷػೳͷଟ͕͘࢖͑ΔΑ͏ʹ
  • 2018/04/30ʹϝϯςφϯεऴྃ༧ఆ
  • αϙʔτࢭ·ΔͷͰΞοϓσʔτඞਢ

  View Slide

 27. Node 6.x
  • V8Τϯδϯ͸5.1
  • Proxy΍σϑΥϧτҾ਺͕࢖͑ΔΑ͏ʹ
  • 2018/04/30͔ΒLTSͰ͸ͳ͘ͳΔ༧ఆ
  • ϝϯςφϯε͞ΕΔ͚Ͳདྷ೥4݄ʹ͸αϙʔτ
  ऴྃ༧ఆ

  View Slide

 28. Node 8.x
  • ݱࡏͷLTS
  • V8Τϯδϯ͸6.1
  • async / awaitΛαϙʔτ͢Δ࠷ॳͷLTS
  • util.promisify, inspectorͳͲ͕௥Ճ͞Εͨ

  View Slide

 29. Node 8.x
  [email protected]
  • package-lock.json
  • 8.5͔Β͸ϑϥά෇͖ͰES Modules࢖͑Δ
  • import / export syntax
  • AWS LambdaͰ΋࠷ۙΑ͏΍͘v8͕࢖͑ΔΑ͏ʹ

  View Slide

 30. Node 8.x
  • 2019/04͔ΒLTSͰ͸ͳ͘ͳΔ
  • 2019/12ʹ͸ϝϯςφϯεऴྃ
  • ࠓ࢖͏ͳΒ͜ͷόʔδϣϯ͕ແ೉

  View Slide

 31. Node 9.x
  • ݱࡏͷCurrent
  • V8Τϯδϯ͸6.2
  • HTTP2͕ϑϥάͳ͠Ͱ࢖͑Δ
  • 2018/06/30Ͱϝϯςφϯεऴྃ༧ఆ

  View Slide

 32. ͜͜·Ͱͷ͓͞Β͍
  • 4.x࢖ͬͯΔਓ͸ࠓ݄தʹΞοϓσʔτ
  • 6.x࢖ͬͯΔਓ͸̍೥Ҏ಺ʹΞοϓσʔτ
  • 8.x࢖ͬͯΔਓ͸·ͩ̍೥Ҏ্େৎ෉
  • 9.x࢖ͬͯΔਓ͸݄̒຤·ͰʹΞοϓσʔτ

  View Slide

 33. ͜͜·Ͱͷ͓͞Β͍
  • 4.x࢖ͬͯΔਓ͸ࠓ݄தʹΞοϓσʔτ
  • 6.x࢖ͬͯΔਓ͸̍೥Ҏ಺ʹΞοϓσʔτ
  • 8.x࢖ͬͯΔਓ͸·ͩ̍೥Ҏ্େৎ෉
  • 9.x࢖ͬͯΔਓ͸݄̒຤·ͰʹΞοϓσʔτ
  ࠓ͕Ξοϓσʔτ͢Δͱ͖Ͱ͢Αʂʂ

  View Slide

 34. ৽͍͠Node.jsΛ༧श

  View Slide

 35. https://github.com/nodejs/Release

  View Slide

 36. View Slide

 37. Node.js 10.0
  • 2018/04/24ʹϦϦʔε༧ఆ
  • ࣍ͷLTS
  • V8Τϯδϯ͸6.6
  [email protected](ϦϦʔε࣌ʹೖΔ͔ະఆ)

  View Slide

 38. V8 Engine
  • ݱࡏͷmasterʹೖͬͯΔͷ͸6.6
  • 6.7ʹͯ͠΄͍͠ཁ๬΋͋Δ

  View Slide

 39. WWFSTJPOIʹఆٛ͞Ε͍ͯΔ
  https://github.com/nodejs/node/blob/master/deps/
  v8/include/v8-version.h
  ࠷৽ͷNode.jsͷV8͸ʁ

  View Slide

 40. V8 engine
  • Node 9.x(V8 6.2) => Node 10.0(V8 6.6)
  • EcmaScript৽ػೳͷ௥Ճ(ޙड़)
  • ࣮ߦ଎౓ͷվળ
  • asyncͷύϑΥʔϚϯεվળ

  View Slide

 41. https://github.com/nodejs/node/pull/19091
  V8 6.7
  7͸ʹTUBCMFʹͳΔ͚Ͳɺ
  ͦΕͰ͸஗͗͢Δ
  /PEF͸݄ޙ൒ʹϦϦʔε͍ͨ͠

  View Slide

 42. V8 6.7
  • Chrome 67
  • BigInt(64bit੔਺ܕ)ͳͲEcmaScript৽ػೳͷ
  ௥Ճ
  • Node v10Ͱ΋ϑϥά෇͖Ͱ࢖͑Δ΋ͷ΋͋
  Δ

  View Slide

 43. [email protected]
  https://github.com/npm/npm/releases/tag/v6.0.0-next.0
  มߋ͸খ͞Ίɻ/PEF͕ϦϦʔε͞Ε
  Δ·Ͱখ͍͞มߋ͔͠͠ͳ͍༧ఆ

  View Slide

 44. [email protected]
  https://github.com/npm/npm/releases/tag/v6.0.0-next.0
  ࠓ೥ޙ൒ʹେ͖ͳมߋΛೖΕΔ
  ༧ఆɻOQN!ʹ஫໨ʂ

  View Slide

 45. [email protected]
  • Node 10.0ʹ޲͚ͯখ͞ͳมߋ͸͋Δ
  • Node 4.xͱNode 7.xͷαϙʔτऴྃ
  • npm ci && npm tͳnpm cit͕௥Ճ
  • npm install͢Δͱ͖ʹdeprecateͷόʔδϣϯ
  ΛճආͳͲ

  View Slide

 46. deprecateͷόʔδϣϯΛճආ
  $ npm install [email protected]~1.1.0
  // 1.1.2
  // 1.1.3 (deprecated)
  // 1.2.0 (latest)
  ͕Yͷ࠷৽͕ͩɺEFQSFDBUFʹͳͬ
  ͍ͯΔͨΊΠϯετʔϧ͞Εͳ͍

  View Slide

 47. EcmaScript৽ػೳ
  • ଟ͘ͷػೳ͕௥Ճ͞Εͨ
  • ES Modules͸·ͩϑϥά෇͚ͳ͍ͱ࢖͑ͳ͍

  View Slide

 48. Node.js v10ʹ௥Ճ͞ΕΔ
  EcmaScript৽ػೳ
  • Dynamic import
  • Async Iteration
  • Promise.prototype.finally
  • RegExp New Features
  • Intl.NumberFormat.formatToParts
  • Function.prototype.toString()
  • Optional catch binding
  • String.prototype.trimStart
  • String.prototype.trimEnd

  View Slide

 49. Dynamic Import
  (async() => {
  let count = 0;
  let id = setInterval(async() => {
  const i = Math.floor(Math.random() * 3) + 1;
  const module = await import(`./hello${i}.mjs`);
  module.hello();
  count++;
  if (count === 10) {
  clearInterval(id);
  }
  }, 1000);
  })();
  ಈతʹϞδϡʔϧΛJNQPSUՄ
  ೳʹ

  View Slide

 50. Async Iteration
  async function* gen() {
  while (true) {
  const res = await axios.get(‘https://
  hogehoge.com');
  const data = await res.data;
  yield data;
  }
  }
  (async() => {
  for await (const data of gen()) {
  console.log(data);
  }
  })();
  1SPNJTFͳ഑ྻΛGPSBXBJU
  PGͰඇಉظϧʔϓ͕Մೳʹ

  View Slide

 51. Promise.prototype.finally
  Promise.resolve(“then”)
  .then(val => {
  console.log(val);
  throw new Error(“catch")
  }).catch(err => {
  console.log(err.message)
  }).finally(() => {
  console.log(“finally")
  });
  pOBMMZ
  ͕௥Ճ

  View Slide

 52. RegExp New Features
  const result = '123$456 $789 $ 000'.match(/(?<=\
  $)\d+/g);
  console.log(result); // ['456', '789']
  ਖ਼نදݱͷޙಡΈ͕Մೳɻ
  ଞʹ΋ υοτ
  ͕վߦจࣈʹϚον͢
  ΔΑ͏ʹͳΔTϑϥάͳͲ

  View Slide

 53. Intl.NumberFormat.formatTo
  Parts
  const num = 1000;
  const formatter = new Intl.NumberFormat('ja-JP', {
  style: 'currency',
  currency: 'JPY'
  });
  const yen = formatter.formatToParts(num).map(({type,
  value}) => {
  switch (type) {
  case 'currency': return "" + value + "
  strong>";
  default: return value;
  }
  }).reduce((string, part) => {return string + part});
  console.log(yen);
  // => "¥1,000"
  ਺஋ͷΧελϜϑΥʔϚοτ
  ͕Մೳʹ

  View Slide

 54. Function.prototype.toString
  function /* a comment */ foo () {}
  foo.toString();
  // → 'function /* comment */ foo () {}'
  UP4USJOH
  ͷ࢓༷มߋ

  View Slide

 55. Optional catch binding
  try {
  const a = 1;
  a = 2;
  } catch {
  console.error("catch");
  }
  DBUDIͷҾ਺ͳ͠Ͱ΋Մೳʹ

  View Slide

 56. String.prototype.trim{Start|End}
  const value = " has spaces ";
  console.log(`‘${value}'`);
  // => ‘ has spaces ‘
  console.log(`‘${value.trimStart()}'`);
  // => ‘has spaces ‘
  console.log(`trimEnd: '${value.trimEnd()}'`);
  // => ‘ has spaces‘
  จࣈྻͷલޙͷεϖʔεΛআ
  ڈ

  View Slide

 57. http://node.green/
  OPEFHSFFOͱ͍͏αΠτʹ
  /PEFKTͷόʔδϣϯ͝ͱʹ
  &4ͷͲͷػೳ͕࢖͑Δ͔ࡌ͍ͬͯΔ

  View Slide

 58. ͦͷଞؾʹͳΔ௥Ճػೳ
  • fs͕PromiseϕʔεͰಈ͔ͤΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • const data = await fs.readFile(‘./
  something’, ‘utf-8’);
  • util.types.isPromiseͱ͔isDateͰܕ൑ఆ
  ͳͲ

  View Slide

 59. Wʹ͍ͭͯ΋ͬͱৄ͍͠࿩Λฉ
  ͖͍ͨਓ͸དྷि౦ژ΁ʂ

  View Slide

 60. ৽͍͠Node.jsΛ࣮श

  View Slide

 61. ࠷৽ͷNode.jsΛ࢖͏

  View Slide

 62. https://github.com/nodejs/Release

  View Slide

 63. master
  • ࠷৽ͷιʔείʔυ
  • ຖ೔େྔʹίϛοτ͞Ε͍ͯΔ
  • ࠓϏϧυ͢ΔͱNode 10.0.0-preʹͳΔ

  View Slide

 64. Node.jsΛϏϧυ
  https://github.com/nodejs/node/blob/master/BUILDING.md
  #6*-%*/(NEΛݟΕ͹֤04޲͚ͷखॱ͕ॻ
  ͔Ε͍ͯΔɻ
  Ϗϧυ࣌ؒ΋ͦΜͳʹ͔͔Βͳ͍

  View Slide

 65. Node.jsΛϏϧυ
  $ ./configure
  $ make -j4
  Ϗϧυதɾɾɾ
  $ ./node -v
  > v10.0.0-pre
  ͜Ε͚ͩ

  View Slide

 66. Ϗϧυͨ͠Node.jsΛ࢖͏
  • ৽ػೳΛࢼͯ͠ΈΔ
  ➡ ࠓ೔঺հͨ͠ES৽ػೳ͸ಈ͘ʂʂ
  • Nodeຊମͷ࣮૷Λมߋͯ͠ಈ͔ͯ͠ΈΔ

  View Slide

 67. ͞Βʹ৽͍͠ػೳΛࢼ͢
  • Node.jsʹ͸࣮ݧతʹ࣮૷͞Ε͍ͯΔػೳ͕͋
  Δ
  • ϑϥάΛ͚ͭΔ͜ͱͰ࢖͑Δ
  • ES Modules΋·࣮ͩݧతͳػೳ

  View Slide

 68. ES Modules
  $ node —experimental-modules index.mjs
  ŠFYQFSJNFOUBMNPEVMFTϑϥάΛ࢖͏ɻ
  ֦ுࢠ͸NKT

  View Slide

 69. harmony
  • --harmonyϑϥάΛ࢖͑͹࣮ݧతͳػೳ͕࢖͑
  ΔΑ͏ʹͳΔ
  • Node.jsʹ࣮૷͞Ε͍ͯΔEcmaScriptͷػೳʹ
  Αͬͯϑϥά͸มΘΔ
  • EcmaScriptͷػೳ͸̏ͭʹ෼͚ΒΕΔ

  View Slide

 70. EcmaScriptͷػೳ
  • shipping: ϦϦʔεࡁ
  • ϑϥάͳ͠Ͱ࣮ߦՄೳ
  • staged: ΄΅׬੒͕ͩɺ҆ఆ͍ͯ͠ΔͱΈͳ͞Εͳ͍
  • --harmonyϑϥάͰ࣮ߦՄೳ
  • in progress: ։ൃத
  • --harmony-class-fieldsͷΑ͏ʹݸʑʹ༻ҙ͞Εͨ
  harmonyϑϥά

  View Slide

 71. harmony ֬ೝํ๏
  $ node —v8-options | grep harmony
  --es_staging (enable test-worthyɾɾɾ
  --harmony (enable all completedɾɾɾ
  --harmony_shipping (enable allɾɾɾ
  --harmony_array_prototype_values (ɾɾ
  --harmony_function_sent (enableɾɾɾ
  ͲΜͳIBSNPOZϑϥά͕͋Δ͔͸ŠW
  PQUJPOTΛ࣮ߦ͢Ε͹֬ೝͰ͖Δ

  View Slide

 72. harmony ྫ
  $ node —harmony-bigint
  > typeof 123n
  ‘bigint’
  > 123n + 1n
  124n
  ŠIBSNPOZϑϥάΛ͚ͭΔ͜ͱͰ#JH*OU΋
  ࢖͑Δ /PEFW

  View Slide

 73. Node.jsʹ࣮૷͞Ε͍ͯͳ͍ػೳΛ࢖͏
  • BabelͰτϥϯεύΠϧ
  • EcmaScriptશػೳΛΧόʔ͍ͯ͠ΔΘ͚Ͱ͸ͳ
  ͍
  • Node.jsͱޓ׵ੑ͕ͳ͍SyntaxͰ΋ಈ͘ͷͰ஫ҙ
  • import {readFile} from ‘fs’; ͜ΕNode.jsͰ͸
  ErrorʹͳΓ·͢

  View Slide

 74. Ξ΢τϓοτ͢Δ
  • ৽͍ٕ͠ज़ʹ৮ΕͨΒ͔ͤͬ͘ͳͷͰ஌ݟΛ
  ڞ༗ͯ͠΄͍͠ʂ
  • ϒϩά
  • Qiita
  • ษڧձ

  View Slide

 75. ؔ੢NodeֶԂ͸
  ͍ͭͰ΋͋ͳͨͷొஃΛ
  ͓଴͍ͪͯ͠·͢ʂ

  View Slide

 76. ·ͱΊ
  • Node.jsͷαϙʔτظؒΛҙࣝ͠Α͏ʂ
  • Node.js v10 ͸དྷिϦϦʔεʂ(༧ఆ)
  • ٕज़͸஌Δ͚ͩͰͳ͘ɺ࢖ͬͯͳΜ΅Ͱ͢ʂ
  • ొஃͯ͘͠ΕΔํ͓଴͍ͪͯ͠·͢ʂʂ

  View Slide

 77. Special Thanks!
  ओ࠵ऀϝϯόʔ (@sbntaminif, @vanx2, @mdaisuke,
  @kamiyam,@leichtgewicht), ͘͞ΒΠϯλʔωοτ
  ༷, εϐʔΧʔͷํʑ(@mochiya98, @sota1235,
  @h_michael_z) and ࠓ೔དྷͯ͘Εͨօ༷!!
  1ճ໨։࠵Ͱ͖ͯخ͍͠Ͱ͢ʂ͜Ε͔Β΋ؔ੢Node
  ֶԂΛ຤Ӭ͘ΑΖ͓͘͠ئ͍͍ͨ͠·͢

  View Slide

 78. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide