Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

最近の情報収集方法

 最近の情報収集方法

社内勉強会の発表資料です

D6c5403c0b6ef2f9fd51910ea38323a3?s=128

Takashi Masuda

July 17, 2015
Tweet

More Decks by Takashi Masuda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࠷ۙͷ৘ใऩूํ๏ 2015.07.17 ૿ాو࢜(@masutaka)

 2. όοΫάϥ΢ϯυ • 2000೥4݄͔Β2011೥4݄·Ͱ૊ΈࠐΈۀք • υοάΠϠʔͳʹͦΕͳੈք • 2011೥5݄ʹWebۀքʹస৬ • ͗ɺٕज़ͷมԽૣ͍͍͗͌͢

 3. • ਖ਼௚ɺWebۀքʹస৬͔ͯ͠Β৘ใऩूํ ๏ʹ͸ͣͬͱ಄Λ೰·͍ͤͯͨ • ΈΜͳ͍ͱ΋ͨ΍͘͢ߦ͍ͬͯΔΑ͏ʹݟ ͑Δ • ࠓ೔͸ࣗ෼ͷ΍ΓํΛશ෦ࡽ͢ͷͰɺΈͳ ͞Μͷ࿩΋ฉ͔͍ͤͯͩ͘͞ •

  ҰԠίʔυͬΆ͍΋ͷ΋ग़͖ͯ·͢
 4. 2012೥ࠒͷ࿩

 5. औΓʹߦ͘ͷେมͩͬͨ̍ • Twitter͔Β৘ใऩू͠Α͏ͱ͍ͯͨ͠ • ৘ใͷີ౓͕গͳ͍ͨΊɺ࿑ྗͱ࣌ؒͷׂ ʹಘΔ΋ͷ͕গͳ͍

 6. औΓʹߦ͘ͷ͕େมͩͬͨ̎ • GoogleϦʔμʔͷະಡ͕1000݅௒ • 1000݅Λ௒͑ΔͱԿ͔݅෼͔Βͳ͘ͳΓ· ͢Ͷ(▰˘◡˘▰)

 7. None
 8. 2015೥7݄

 9. ࠷ۙ͸উखʹྲྀΕͯ͘ΔΑ͏ ʹ

 10. ΞΫςΟϒσεΫτοϓ͕ ͍ͭʹݱ࣮ͷ΋ͷʹʂ̍ʂ

 11. ͦΕͰ͸࢝Ί·͢

 12. ٕज़ܥ • HBFav • Twitter • Feedly • ϙουΩϟετ •

  ࣗ෼ͷϒϩά
 13. ٕज़ܥ • HBFav • Twitter • Feedly • ϙουΩϟετ •

  ࣗ෼ͷϒϩά
 14. HBFav • 100ਓ͘Β͍ϑΥϩʔ (id:masutaka26) • iPhoneΛஔ͍ͱ͚ͩ͘Ͱ৘ ใ͕μϥμϥͱදࣔ͞Ε ΔɻϩοΫΛղআ͢Δඞ ཁ͕ͳ͍ʢॏཁʣ •

  ࣌ʑPC͔Β΋ʮ͸ͯϒͷ ͓ؾʹೖΓʯΛݟʹߦ͘
 15. HBFav • ࢲ͚ͩ௨஌͕དྷͳ͘ͳͬ ͯɺ੾Γ෼͚ௐࠪΛͨ͠ ͜ͱ΋ • ͸ͯͳʹ΋໰͍߹Θͤɺ ໿2ϲ݄ޙউखʹ௚ͬ ͨɻγεςϜͷҰ෦ͷա ෛՙ͕ղফ͞Ε͔ͨΒ͔

  ΋ʁͱͷ͜ͱ
 16. ٕज़ܥ • HBFav • Twitter • Feedly • ϙουΩϟετ •

  ࣗ෼ͷϒϩά
 17. Twitter • ChromeͰ3ʙ4λϒ • HomeʢΧΦεΛָ͠Ήʣ • masutaka/read (privateɺ஌Γ߹͍΍ࠓڵຯ͋Δਓ) • @masutakafeed

  (privateɺޙड़) • ଞɺϑΟʔυϑΥʔεͷݕࡧͱ͔
 18. None
 19. @masutakafeed • Feed → IFTTT → Twitter(@masutakafeed) • ͸ͯϒͷλάϑΟʔυ •

  GitHubͷϓϥΠϕʔτϑΟʔυ
 20. ͸ͯϒͷλάϑΟʔυ • ࠓڵຯͷ͋Δ෼໺ͷλάΛIFTTTܦ༝ͰTwitterʹྲྀ͢ • ྫ: Railsɺ͸ͯϒ਺3ͷ৽ணΛrssͰ • http://b.hatena.ne.jp/search/tag? q=rails&users=3&sort=recent&mode=rss •

  ݱࡏRuby, Rails, Rspec, fluentd, kibana, elasticsearch, GOݴ ޠ(GO+OR+golang), SwiftΛϑΥϩʔத
 21. GitHubͷϓϥΠϕʔτϑΟʔυ • http://github.com ͰऔಘՄೳ

 22. GitHubͷϓϥΠϕʔτϑΟʔυ • Watch͍ͯ͠ΔϦϙδτϦͷΞΫςΟϏςΟ͕෼͔ Δ • PR΍Issue͕࡞ΒΕͨɺϦϦʔε͞Εͨ౳ • ϑΥϩʔ͍ͯ͠ΔਓͷΞΫςΟϏςΟ͕෼͔Δ • ϦϙδτϦΛ࡞ͬͨɺForkͨ͠ɺStarΛ෇͚ͨ౳

 23. ໰୊఺ • feedforceͷϑΟʔυ͕େྔʹྲྀΕͯ͘Δ • Ͱ΋feedforceϦϙδτϦͷWatch͸ࢭΊͨ͘ ͳ͍ • feedforceҎ֎ͷϑΟʔυ͕ཉ͍͕͠ɺIFTTT ʹ͸আ֎ΩʔϫʔυΛઃఆͰ͖ͳ͍

 24. ࢼͨ͜͠ͱ̍ • GitHub → Zapier → Twitter(@masutakafeed) • https://zapier.com ͸IFTTTͷڝ߹αʔϏεɻআ֎ΩʔϫʔυΛ

  ࢦఆՄೳ • ແྉ࿮͸100Tasks/monthʢग़ྗ਺ͳͷͰͪΐͬͱ༏͍͠ʣ • ଍Γͳ͘ͳͬͯ՝ۚͨ͠($10/month)ɻ͜ͷׂߴײɻԁ҆΋ • GitHubݪҼ͔΋͠Εͳ͍͕ɺΤϥʔ΋࣌ʑ௨஌͞Εͨ
 25. ࢼͨ͜͠ͱ̎ • GitHub → Yahoo! Pipes → IFTTT → Twitter(@masutakafeed)

  • ੲྲྀߦͬͨΒ͍͠ɻGUIͰϓϩάϥϛϯάͰ͖Δ΍ͭ • feedforceΛআ֎ͨ͠ϑΟʔυΛੜ੒ͤͨ͞ • ࠓ೥ͷ3݄28೔ʹઃఆɻಈ͖͸্ʑ • ͔͠͠9݄30೔ʹऴྃͱͷ͓஌Β͕ͤ…
 26. ࢼͨ͜͠ͱ̏ • GitHub → ͳʹ͔ → IFTTT → Twitter(@masutakafeed) •

  ࣗ෼Ͱ࡞ͬͨ • https://github.com/masutaka/awesome-github-feed • ެ։ϦϙδτϦ • ʮ͍͍ײ͡ͷGitHub FeedԼ͍͞ʂʯ
 27. Awesome GitHub Feed • ͘͞ΒͷVPSͰՔಇ • masutaka.netͱಉ͡αʔό • ClockworkdͰ10෼ʹ1ճɺGitHubͷϓϥΠϕʔτϑΟʔυΛऔಘ •

  REXML::DocumentΛ࢖͍ɺࢦఆͨ͠keywordΛؚΉϑΟʔυΛ࡟আ • SinatraͰ഑৴ • GitHubͱಉ༷ɺtokenΛ෇͚ͳ͍ͱΞΫηεग़དྷͳ͍
 28. ແବʹ࡞ΓࠐΜͩ

 29. None
 30. • RSpecʢඞཁʹഭΒΕͯʣ • GitHubͷmasterʹpushͨ͠ΒɺCircleCI͔ ΒCapistrano࢖ͬͯࣗಈσϓϩΠ • ࣗಈbundle update • mackerelͰ؂ࢹɻNew

  RelicͰ΋؂ࢹ
 31. None
 32. ಘΒΕͨ΋ͷ • ࣗݾຬ଍ • ެ։͞Ε͍ͯΔσϓϩΠͰɺDropbox͔Βඇެ ։৘ใΛऔಘ͢Δ஌ݟ • New RelicͰclockworkdΛ؂ࢹ͢Δ஌ݟ •

  ެ։ϦϙδτϦͷ৺஍Α͍ۓுײ
 33. ݁Ռ

 34. None
 35. ຬ଍͠·ͨ͠(▰˘◡˘▰)

 36. খٕ • @masutakafeed͸伴෇͖ΞΧ΢ϯτ • όάͬͯϠό͍৘ใ͕ग़ͯ΋໰୊͕ͳ͍Α͏ʹ • @masutaka͸@masutakafeedΛϑΥϩʔ͢Δ͕ɺϛϡʔτ͢Δ • Home TimeLineʹྲྀΕΔͱ͏͔ͬͨͨ͟Ί

  • ௚઀@masutakafeedΛݟΔ
 37. ྑ͔ͬͨ͜ͱ • ৘ใͷྔ΍ີ౓Λࣗ෼ͰίϯτϩʔϧͰ͖Δ • ڵຯͷ͋Δ෼໺ͷ৘ใ͕উखʹૹΒΕͯ͘Δ • GitHubͰϑΥϩʔ͍ͯ͠Δਓ͕StarΛ෇͚ͨΓɺϦϙδτ ϦΛ࡞Δͱ͙͢෼͔ΔʢετʔΩϯά׬੒ʣ • ࣗ෼ͷϦϙδτϦ͕Fork͞ΕͨΓPullRequest͕ૹΒΕΔ

  ͱɺ͙͢௨஌͕ඈΜͰ͘Δʢ29hoursͷࢥ͍͕͚ͳ͍࡞༻ʣ
 38. ѱ͔ͬͨ͜ͱ • ࠓͷͱ͜Ζݟ౰ͨΒͣ

 39. ٕज़ܥ • HBFav • Twitter • Feedly • ϙουΩϟετ •

  ࣗ෼ͷϒϩά
 40. Feedly • ࣌ʑͭ·Έ৯͍ɻ݄Ұ͘Β͍Ͱશ෦ಡΉ • χϡʔεܥͷαΠτ͸ɺ΋͏΄ͱΜͲొ࿥͠ ͯͳ͍ • Reeder for Mac($9.99)Λ࢖͏ͱḿΔ

 41. ٕज़ܥ • HBFav • Twitter • Feedly • ϙουΩϟετ •

  ࣗ෼ͷϒϩά
 42. ϙουΩϟετ • rebuild.fm • Overcast for iOSͰ1.3ഒͷSMART SPEEDඞਢ

 43. ٕज़ܥ • HBFav • Twitter • Feedly • ϙουΩϟετ •

  ࣗ෼ͷϒϩά
 44. ࣗ෼ͷϒϩά • ҰݟΞ΢τϓοτ ͕ͩɺॻͨ͘Ίʹ ௐ΂ΔͷͰΠϯϓο τͱ΋ݴ͑Δ

 45. Ұൠχϡʔε • LINE NEWSʢiOSʣ • ࠷ॳʹݟΔɻऔಘ଴͕ͪ࣌ؒগͳ͍ͷ͕ྑ͍ • SmartNewsʢiOSʣ • ࣍ʹݟΔɻྔ͕ͦͦ͜͜ɻऔಘ଴ͪ࣌ؒʹඃΔͱͩΔ͍

  • ͸ͯͳϒοΫϚʔΫʢiOSʣ • ৸Δલʹ2ch·ͱΊαΠτΛμϥμϥͱʢྑ͘ͳ͍ʣ
 46. ͦͷଞ • ͋ͱͰಡΉܥͷαʔϏε͸ ͋ͱͰಡ·ͳ͍ • PocketΛগʑ࢖͏ • GoogleΞϥʔτྑ͍ • ΩʔϫʔυΛొ࿥͢Δͱ

  ϝʔϧ͕དྷΔ • ήʔϜͷ࠷৽৘ใ
 47. ·ͱΊ • ͳΔ΂͘৘ใΛऔΓʹߦ͔ͣʹࡁΉΑ͏ʹͳͬͨ • ৘ใͷྔ΍ີ౓ΛίϯτϩʔϧՄೳʹͨ͠ • ίʔυΛॻ͚Δͱ໰୊ղܾͷ෯͕޿͕Δ • ϑΟʔυϑΥʔεͷࣾһͳͷͰϑΟʔυͱ஥ྑ͘ ͳͬͨ

 48. Έͳ͞Μͷ৘ใऩूํ๏Λ ෇ᝦʹॻ͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞

 49. ͓·͚

 50. Twitter • ࠷ۙ͸PCͰ΋iPhoneͰ΋ެࣜͷΛ࢖͍ͬͯΔɻҙ֎ʹѱ͘ͳ͍ • TwitterຊՈͷ࣮૷͕ਐΉҰํͰɺHootSuite΍Emacsͷtwittering- mode.elͷ։ൃ͕΄΅ࢭ·ͬͯ͠·͔ͬͨΒ • iOSͰ͸Ϧετ͕Ԟਂ͘ʹ͋ΔͷͰɺSafariͷϒοΫϚʔΫ͔ΒσΟʔ ϓϦϯΫܦ༝Ͱɻੲ͸ϗʔϜը໘ʹஔ͚ͨͷʹ •

  twitter://list?screen_name=masutaka&slug=read • Ϧετmasutaka/readͷ৔߹
 51. None
 52. ϑΟʔυϑΥʔεͷ TwitterΤΰαʔν

 53. None
 54. ݕࡧΫΤϦͱURL • feedforce OR ϑΟʔυϑΥʔε OR from:feedforce OR to:feedforce OR

  from:ff_socialteam OR to:ff_socialteam OR from:DFPLUS1 OR to:DFPLUS1 OR from:ff_boardgame OR to:ff_boardgame -rt • https://twitter.com/search?q=feedforce%20OR %20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC %E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%20OR %20from%3Afeedforce%20OR%20to%3Afeedforce%20OR%20from %3Aff_socialteam%20OR%20to%3Aff_socialteam%20OR%20from %3ADFPLUS1%20OR%20to%3ADFPLUS1%20OR%20from%3Aff_boardgame %20OR%20to%3Aff_boardgame%20-rt&src=typd&vertical=default&f=tweets
 55. 29hours • https://github.com/june29/29hours • ঺հهࣄ: http://june29.jp/2013/03/08/29hours/ • ۭϝϯγϣϯ΋௨஌ͯ͘͠ΕΔWebΞϓϦ • ϛϡʔτͯ͠ΔΞΧ΢ϯτ΋௨஌͞ΕΔɻྑ

  ͍
 56. Pushover