$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

最近の情報収集方法

 最近の情報収集方法

社内勉強会の発表資料です

Takashi Masuda

July 17, 2015
Tweet

More Decks by Takashi Masuda

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ࠷ۙͷ৘ใऩूํ๏
  2015.07.17 ૿ాو࢜(@masutaka)

  View Slide

 2. όοΫάϥ΢ϯυ
  • 2000೥4݄͔Β2011೥4݄·Ͱ૊ΈࠐΈۀք
  • υοάΠϠʔͳʹͦΕͳੈք
  • 2011೥5݄ʹWebۀքʹస৬
  • ͗ɺٕज़ͷมԽૣ͍͍͗͌͢

  View Slide

 3. • ਖ਼௚ɺWebۀքʹస৬͔ͯ͠Β৘ใऩूํ
  ๏ʹ͸ͣͬͱ಄Λ೰·͍ͤͯͨ
  • ΈΜͳ͍ͱ΋ͨ΍͘͢ߦ͍ͬͯΔΑ͏ʹݟ
  ͑Δ
  • ࠓ೔͸ࣗ෼ͷ΍ΓํΛશ෦ࡽ͢ͷͰɺΈͳ
  ͞Μͷ࿩΋ฉ͔͍ͤͯͩ͘͞
  • ҰԠίʔυͬΆ͍΋ͷ΋ग़͖ͯ·͢

  View Slide

 4. 2012೥ࠒͷ࿩

  View Slide

 5. औΓʹߦ͘ͷେมͩͬͨ̍
  • Twitter͔Β৘ใऩू͠Α͏ͱ͍ͯͨ͠
  • ৘ใͷີ౓͕গͳ͍ͨΊɺ࿑ྗͱ࣌ؒͷׂ
  ʹಘΔ΋ͷ͕গͳ͍

  View Slide

 6. औΓʹߦ͘ͷ͕େมͩͬͨ̎
  • GoogleϦʔμʔͷະಡ͕1000݅௒
  • 1000݅Λ௒͑ΔͱԿ͔݅෼͔Βͳ͘ͳΓ·
  ͢Ͷ(▰˘◡˘▰)

  View Slide

 7. View Slide

 8. 2015೥7݄

  View Slide

 9. ࠷ۙ͸উखʹྲྀΕͯ͘ΔΑ͏
  ʹ

  View Slide

 10. ΞΫςΟϒσεΫτοϓ͕
  ͍ͭʹݱ࣮ͷ΋ͷʹʂ̍ʂ

  View Slide

 11. ͦΕͰ͸࢝Ί·͢

  View Slide

 12. ٕज़ܥ
  • HBFav
  • Twitter
  • Feedly
  • ϙουΩϟετ
  • ࣗ෼ͷϒϩά

  View Slide

 13. ٕज़ܥ
  • HBFav
  • Twitter
  • Feedly
  • ϙουΩϟετ
  • ࣗ෼ͷϒϩά

  View Slide

 14. HBFav
  • 100ਓ͘Β͍ϑΥϩʔ
  (id:masutaka26)
  • iPhoneΛஔ͍ͱ͚ͩ͘Ͱ৘
  ใ͕μϥμϥͱදࣔ͞Ε
  ΔɻϩοΫΛղআ͢Δඞ
  ཁ͕ͳ͍ʢॏཁʣ
  • ࣌ʑPC͔Β΋ʮ͸ͯϒͷ
  ͓ؾʹೖΓʯΛݟʹߦ͘

  View Slide

 15. HBFav
  • ࢲ͚ͩ௨஌͕དྷͳ͘ͳͬ
  ͯɺ੾Γ෼͚ௐࠪΛͨ͠
  ͜ͱ΋
  • ͸ͯͳʹ΋໰͍߹Θͤɺ
  ໿2ϲ݄ޙউखʹ௚ͬ
  ͨɻγεςϜͷҰ෦ͷա
  ෛՙ͕ղফ͞Ε͔ͨΒ͔
  ΋ʁͱͷ͜ͱ

  View Slide

 16. ٕज़ܥ
  • HBFav
  • Twitter
  • Feedly
  • ϙουΩϟετ
  • ࣗ෼ͷϒϩά

  View Slide

 17. Twitter
  • ChromeͰ3ʙ4λϒ
  • HomeʢΧΦεΛָ͠Ήʣ
  • masutaka/read (privateɺ஌Γ߹͍΍ࠓڵຯ͋Δਓ)
  • @masutakafeed (privateɺޙड़)
  • ଞɺϑΟʔυϑΥʔεͷݕࡧͱ͔

  View Slide

 18. View Slide

 19. @masutakafeed
  • Feed → IFTTT → Twitter(@masutakafeed)
  • ͸ͯϒͷλάϑΟʔυ
  • GitHubͷϓϥΠϕʔτϑΟʔυ

  View Slide

 20. ͸ͯϒͷλάϑΟʔυ
  • ࠓڵຯͷ͋Δ෼໺ͷλάΛIFTTTܦ༝ͰTwitterʹྲྀ͢
  • ྫ: Railsɺ͸ͯϒ਺3ͷ৽ணΛrssͰ
  • http://b.hatena.ne.jp/search/tag?
  q=rails&users=3&sort=recent&mode=rss
  • ݱࡏRuby, Rails, Rspec, fluentd, kibana, elasticsearch, GOݴ
  ޠ(GO+OR+golang), SwiftΛϑΥϩʔத

  View Slide

 21. GitHubͷϓϥΠϕʔτϑΟʔυ
  • http://github.com ͰऔಘՄೳ

  View Slide

 22. GitHubͷϓϥΠϕʔτϑΟʔυ
  • Watch͍ͯ͠ΔϦϙδτϦͷΞΫςΟϏςΟ͕෼͔
  Δ
  • PR΍Issue͕࡞ΒΕͨɺϦϦʔε͞Εͨ౳
  • ϑΥϩʔ͍ͯ͠ΔਓͷΞΫςΟϏςΟ͕෼͔Δ
  • ϦϙδτϦΛ࡞ͬͨɺForkͨ͠ɺStarΛ෇͚ͨ౳

  View Slide

 23. ໰୊఺
  • feedforceͷϑΟʔυ͕େྔʹྲྀΕͯ͘Δ
  • Ͱ΋feedforceϦϙδτϦͷWatch͸ࢭΊͨ͘
  ͳ͍
  • feedforceҎ֎ͷϑΟʔυ͕ཉ͍͕͠ɺIFTTT
  ʹ͸আ֎ΩʔϫʔυΛઃఆͰ͖ͳ͍

  View Slide

 24. ࢼͨ͜͠ͱ̍
  • GitHub → Zapier → Twitter(@masutakafeed)
  • https://zapier.com ͸IFTTTͷڝ߹αʔϏεɻআ֎ΩʔϫʔυΛ
  ࢦఆՄೳ
  • ແྉ࿮͸100Tasks/monthʢग़ྗ਺ͳͷͰͪΐͬͱ༏͍͠ʣ
  • ଍Γͳ͘ͳͬͯ՝ۚͨ͠($10/month)ɻ͜ͷׂߴײɻԁ҆΋
  • GitHubݪҼ͔΋͠Εͳ͍͕ɺΤϥʔ΋࣌ʑ௨஌͞Εͨ

  View Slide

 25. ࢼͨ͜͠ͱ̎
  • GitHub → Yahoo! Pipes → IFTTT → Twitter(@masutakafeed)
  • ੲྲྀߦͬͨΒ͍͠ɻGUIͰϓϩάϥϛϯάͰ͖Δ΍ͭ
  • feedforceΛআ֎ͨ͠ϑΟʔυΛੜ੒ͤͨ͞
  • ࠓ೥ͷ3݄28೔ʹઃఆɻಈ͖͸্ʑ
  • ͔͠͠9݄30೔ʹऴྃͱͷ͓஌Β͕ͤ…

  View Slide

 26. ࢼͨ͜͠ͱ̏
  • GitHub → ͳʹ͔ → IFTTT → Twitter(@masutakafeed)
  • ࣗ෼Ͱ࡞ͬͨ
  • https://github.com/masutaka/awesome-github-feed
  • ެ։ϦϙδτϦ
  • ʮ͍͍ײ͡ͷGitHub FeedԼ͍͞ʂʯ

  View Slide

 27. Awesome GitHub Feed
  • ͘͞ΒͷVPSͰՔಇ
  • masutaka.netͱಉ͡αʔό
  • ClockworkdͰ10෼ʹ1ճɺGitHubͷϓϥΠϕʔτϑΟʔυΛऔಘ
  • REXML::DocumentΛ࢖͍ɺࢦఆͨ͠keywordΛؚΉϑΟʔυΛ࡟আ
  • SinatraͰ഑৴
  • GitHubͱಉ༷ɺtokenΛ෇͚ͳ͍ͱΞΫηεग़དྷͳ͍

  View Slide

 28. ແବʹ࡞ΓࠐΜͩ

  View Slide

 29. View Slide

 30. • RSpecʢඞཁʹഭΒΕͯʣ
  • GitHubͷmasterʹpushͨ͠ΒɺCircleCI͔
  ΒCapistrano࢖ͬͯࣗಈσϓϩΠ
  • ࣗಈbundle update
  • mackerelͰ؂ࢹɻNew RelicͰ΋؂ࢹ

  View Slide

 31. View Slide

 32. ಘΒΕͨ΋ͷ
  • ࣗݾຬ଍
  • ެ։͞Ε͍ͯΔσϓϩΠͰɺDropbox͔Βඇެ
  ։৘ใΛऔಘ͢Δ஌ݟ
  • New RelicͰclockworkdΛ؂ࢹ͢Δ஌ݟ
  • ެ։ϦϙδτϦͷ৺஍Α͍ۓுײ

  View Slide

 33. ݁Ռ

  View Slide

 34. View Slide

 35. ຬ଍͠·ͨ͠(▰˘◡˘▰)

  View Slide

 36. খٕ
  • @masutakafeed͸伴෇͖ΞΧ΢ϯτ
  • όάͬͯϠό͍৘ใ͕ग़ͯ΋໰୊͕ͳ͍Α͏ʹ
  • @masutaka͸@masutakafeedΛϑΥϩʔ͢Δ͕ɺϛϡʔτ͢Δ
  • Home TimeLineʹྲྀΕΔͱ͏͔ͬͨͨ͟Ί
  • ௚઀@masutakafeedΛݟΔ

  View Slide

 37. ྑ͔ͬͨ͜ͱ
  • ৘ใͷྔ΍ີ౓Λࣗ෼ͰίϯτϩʔϧͰ͖Δ
  • ڵຯͷ͋Δ෼໺ͷ৘ใ͕উखʹૹΒΕͯ͘Δ
  • GitHubͰϑΥϩʔ͍ͯ͠Δਓ͕StarΛ෇͚ͨΓɺϦϙδτ
  ϦΛ࡞Δͱ͙͢෼͔ΔʢετʔΩϯά׬੒ʣ
  • ࣗ෼ͷϦϙδτϦ͕Fork͞ΕͨΓPullRequest͕ૹΒΕΔ
  ͱɺ͙͢௨஌͕ඈΜͰ͘Δʢ29hoursͷࢥ͍͕͚ͳ͍࡞༻ʣ

  View Slide

 38. ѱ͔ͬͨ͜ͱ
  • ࠓͷͱ͜Ζݟ౰ͨΒͣ

  View Slide

 39. ٕज़ܥ
  • HBFav
  • Twitter
  • Feedly
  • ϙουΩϟετ
  • ࣗ෼ͷϒϩά

  View Slide

 40. Feedly
  • ࣌ʑͭ·Έ৯͍ɻ݄Ұ͘Β͍Ͱશ෦ಡΉ
  • χϡʔεܥͷαΠτ͸ɺ΋͏΄ͱΜͲొ࿥͠
  ͯͳ͍
  • Reeder for Mac($9.99)Λ࢖͏ͱḿΔ

  View Slide

 41. ٕज़ܥ
  • HBFav
  • Twitter
  • Feedly
  • ϙουΩϟετ
  • ࣗ෼ͷϒϩά

  View Slide

 42. ϙουΩϟετ
  • rebuild.fm
  • Overcast for iOSͰ1.3ഒͷSMART SPEEDඞਢ

  View Slide

 43. ٕज़ܥ
  • HBFav
  • Twitter
  • Feedly
  • ϙουΩϟετ
  • ࣗ෼ͷϒϩά

  View Slide

 44. ࣗ෼ͷϒϩά
  • ҰݟΞ΢τϓοτ
  ͕ͩɺॻͨ͘Ίʹ
  ௐ΂ΔͷͰΠϯϓο
  τͱ΋ݴ͑Δ

  View Slide

 45. Ұൠχϡʔε
  • LINE NEWSʢiOSʣ
  • ࠷ॳʹݟΔɻऔಘ଴͕ͪ࣌ؒগͳ͍ͷ͕ྑ͍
  • SmartNewsʢiOSʣ
  • ࣍ʹݟΔɻྔ͕ͦͦ͜͜ɻऔಘ଴ͪ࣌ؒʹඃΔͱͩΔ͍
  • ͸ͯͳϒοΫϚʔΫʢiOSʣ
  • ৸Δલʹ2ch·ͱΊαΠτΛμϥμϥͱʢྑ͘ͳ͍ʣ

  View Slide

 46. ͦͷଞ
  • ͋ͱͰಡΉܥͷαʔϏε͸
  ͋ͱͰಡ·ͳ͍
  • PocketΛগʑ࢖͏
  • GoogleΞϥʔτྑ͍
  • ΩʔϫʔυΛొ࿥͢Δͱ
  ϝʔϧ͕དྷΔ
  • ήʔϜͷ࠷৽৘ใ

  View Slide

 47. ·ͱΊ
  • ͳΔ΂͘৘ใΛऔΓʹߦ͔ͣʹࡁΉΑ͏ʹͳͬͨ
  • ৘ใͷྔ΍ີ౓ΛίϯτϩʔϧՄೳʹͨ͠
  • ίʔυΛॻ͚Δͱ໰୊ղܾͷ෯͕޿͕Δ
  • ϑΟʔυϑΥʔεͷࣾһͳͷͰϑΟʔυͱ஥ྑ͘
  ͳͬͨ

  View Slide

 48. Έͳ͞Μͷ৘ใऩूํ๏Λ
  ෇ᝦʹॻ͍ͯΈ͍ͯͩ͘͞

  View Slide

 49. ͓·͚

  View Slide

 50. Twitter
  • ࠷ۙ͸PCͰ΋iPhoneͰ΋ެࣜͷΛ࢖͍ͬͯΔɻҙ֎ʹѱ͘ͳ͍
  • TwitterຊՈͷ࣮૷͕ਐΉҰํͰɺHootSuite΍Emacsͷtwittering-
  mode.elͷ։ൃ͕΄΅ࢭ·ͬͯ͠·͔ͬͨΒ
  • iOSͰ͸Ϧετ͕Ԟਂ͘ʹ͋ΔͷͰɺSafariͷϒοΫϚʔΫ͔ΒσΟʔ
  ϓϦϯΫܦ༝Ͱɻੲ͸ϗʔϜը໘ʹஔ͚ͨͷʹ
  • twitter://list?screen_name=masutaka&slug=read
  • Ϧετmasutaka/readͷ৔߹

  View Slide

 51. View Slide

 52. ϑΟʔυϑΥʔεͷ
  TwitterΤΰαʔν

  View Slide

 53. View Slide

 54. ݕࡧΫΤϦͱURL
  • feedforce OR ϑΟʔυϑΥʔε OR from:feedforce OR to:feedforce OR
  from:ff_socialteam OR to:ff_socialteam OR from:DFPLUS1 OR to:DFPLUS1
  OR from:ff_boardgame OR to:ff_boardgame -rt
  • https://twitter.com/search?q=feedforce%20OR
  %20%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%BC
  %E3%83%89%E3%83%95%E3%82%A9%E3%83%BC%E3%82%B9%20OR
  %20from%3Afeedforce%20OR%20to%3Afeedforce%20OR%20from
  %3Aff_socialteam%20OR%20to%3Aff_socialteam%20OR%20from
  %3ADFPLUS1%20OR%20to%3ADFPLUS1%20OR%20from%3Aff_boardgame
  %20OR%20to%3Aff_boardgame%20-rt&src=typd&vertical=default&f=tweets

  View Slide

 55. 29hours
  • https://github.com/june29/29hours
  • ঺հهࣄ: http://june29.jp/2013/03/08/29hours/
  • ۭϝϯγϣϯ΋௨஌ͯ͘͠ΕΔWebΞϓϦ
  • ϛϡʔτͯ͠ΔΞΧ΢ϯτ΋௨஌͞ΕΔɻྑ
  ͍

  View Slide

 56. Pushover

  View Slide