Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

認知と思考パターン / Cognition and Pattern

3204f6241aaca4a1082bfe1202e60d69?s=47 mather
January 31, 2020

認知と思考パターン / Cognition and Pattern

Webナイト宮崎 Vol.8 ~てげ良いコード書きたい~ で発表したスライドです。
https://tegehoge.connpass.com/event/160183/

3204f6241aaca4a1082bfe1202e60d69?s=128

mather

January 31, 2020
Tweet

More Decks by mather

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ೝ஌ͱࢥߟύλʔϯ WebφΠτٶ࡚ Vol.8 ʙͯ͛ྑ͍ίʔυॻ͖͍ͨʙ 2020-01-31 ܂ാӳࢿ

 2. ࣗݾ঺հ • ܂ാӳࢿʢ͘Θ͸͍͚ͨ͑͢ʣ • 2020೥͔ΒϑϦʔϥϯεΤϯδχΞ • ؔ਺ܕݴޠ޷͖ • Scala, Elm,

  etc… • झຯɿεΩϡʔόμΠϏϯά
 3. ͥͻւͷதʹ΋༡ͼʹདྷ͍ͯͩ͘͞ʂ

 4. ྑ͍ίʔυͱ͸ʁ

 5. ྑ͍ίʔυΛॻ͘໨త • อकੑͷ޲্ • ίʔυ͕ಡΊΔ • มߋ͍ͨ͜͠ͱ͕ॻ͚Δ • ετϨεΛཷΊͳ͍ʢେࣄʣ

 6. ετϨε͕ͨ·Δ • ઌਓͷॻ͍ͨίʔυ͕ಡΊͳͯ͘ΠϥΠϥ • 1िؒલͷࣗ෼ͷίʔυ͕ಡΊͳͯ͘ʢུ • Φʔϓϯιʔεͷίʔυ͕ಡmʢུ • ॻ͍ͨίʔυͷμϝग़͕͠ଟͯ͘ΠϥΠϥ

 7. ྑ͍ίʔυΛॻ͘ํ๏ • ਓؒͷʮೝ஌ʯΛཧղ͢Δ • ࣗ෼ͷʮࢥߟύλʔϯʯΛཧղ͢Δ • ଞਓͷ໨Λҙࣝͯ͠मਖ਼͢Δ • ଞਓͷ໨ͰཧղͰ͖Δ͔ϨϏϡʔ͢Δ

 8. ೝ஌ ਓؒͳͲ͕֎քʹ͋Δର৅Λ஌্֮ͨ͠Ͱɺ ͦΕ͕ԿͰ͋Δ͔Λ൑அͨ͠Γղऍͨ͠Γ͢Δաఔͷ͜ͱ (WikipediaΑΓ)

 9. None
 10. ʮͦΕʯ͸ԿͰ͋Δ͔ʁ • ٶ࡚ͷ୅දతͳ৯΂෺ • ஡৭͔ͬͨΓന͔ͬͨΓ͢Δ΋ͷ • ࡼʹ৐͍ͬͯΔ΋ͷ • ؁ࢎͬͺ͍λϨͱΫϦʔϛʔͳλϨͷ͔͔ͬ ͨܲ೑ྉཧ

 11. νΩϯೆ൮

 12. จ຺΍είʔϓͷҧ͍ • νΩϯೆ൮ • ϚεΧϨʔυʢళ໊ʣͷνΩϯೆ൮ • ܲΉͶ೑ʢૉࡐʣͷνΩϯೆ൮ • ͓ళͰ৯΂Δʢঢ়گʣͷνΩϯೆ൮

 13. શ͘ಉ͡΋ͷͰ΋ ʮͦΕʯ Λঢ়گʹ߹Θͤͯ આ໌͢Δඞཁ͕͋Δ

 14. Ϋϥε΍ϝιουͷ ໊લ෇͚΋ಉ͡

 15. ྫɿਓ෺ • Person • User, Member, Administrator • Customer, Sales

  Staff, Backyard Staff • ଞʹ΋༷ʑͳݺͼํ͕͋Δ • ྨޠ΍ۀ຿༻ޠʹ΋஫໨ͯ͠໛ࡧ͢Δ
 16. ࢀߟɿ υϝΠϯۦಈઃܭ ʮϢϏΩλεݴޠʯ

 17. ʮͦΕʯ͸ͳʹ͔ʁ • ݴ༿Λ࢖͏૬खΛܾΊΔʢࣾ಺ͳͲʣ • ͢Ͱʹ࢖ΘΕ͍ͯΔݴ༿͸ͳ͍͔ʁ • ࣅͨΑ͏ͳ΋ͷͱ۠ผ͢Δඞཁ͕͋Δ͔ʁ • ແཧʹ໊લΛ͚ͭΑ͏ͱ͍ͯ͠ͳ͍͔ʁ

 18. ࢥߟύλʔϯ

 19. ࢥߟύλʔϯΛ஌Δ • ࣗ෼͕ۀ຿಺༰Λߟ͑ͨΓίʔυΛॻ͘ͱ͖ ͷบΛ஌Δ • ࢥߟΛ੠ʹग़ͯ͠ΈΔ • ଞਓ͔ΒͲ͏ධՁ͞Ε͍ͯΔ͔஌Δ • ϖΞϓϩɺϞϒϓϩΛͯ͠ΈΔ

 20. ࢀߟɿϨγϐΛ࡞Δ • ࡐྉΛ੔ཧ͢Δ • ඞཁͳ޻ఔΛॻ͖ग़͢ • ग़དྷ্͕ΓͷΠϝʔδΛ఻͑Δ

 21. ͱͬͪΒ͔Δྫ • ΏͰཛΛ࡞ͬͯΈ͡Μ੾Γʹ͢Δ • ܲ೑ʹԼຯΛ͚ͭΔ • ҥΛ͚ͭͯম͘ • ϚϤωʔζͱϨϞϯोΛۄͶ͗ͷΈ͡Μ੾ΓͱཛͷΈ ͡Μ੾ΓΛՃ͑ͯࠞͥΔ

  • ΈΓΜɺে༉ɺ࠭౶Λࠞͥͯ…
 22. ޻ఔͱ໊લΛ੔ཧ͢Δ • ʮλϧλϧιʔεʯΛ࡞Δ • ʮ؁ਣͩΕʯΛ࡞Δ • ܲ೑ʹԼຯͱҥΛ͚ͭͯম͘ • ʮ؁ਣͩΕʯΛབྷΊΔ •

  ࡼʹ੝Γ෇͚Δ
 23. ·ͱΊ

 24. ·ͱΊ • ʮͦΕʯΛදݱ͢Δํ๏Λ໛ࡧ͢Δ • ࣗ෼͕දݱʹࢸΔ·ͰͷεςοϓΛ஌Δ • ϨϏϡʔͯ͠΋Β͏ • վળʹ͸͕͔͔࣌ؒΔ •

  ࠓ͔Β࢝ΊΔ
 25. ͝ਗ਼ௌ ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠