Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

認知と思考パターン / Cognition and Pattern

mather
January 31, 2020

認知と思考パターン / Cognition and Pattern

Webナイト宮崎 Vol.8 ~てげ良いコード書きたい~ で発表したスライドです。
https://tegehoge.connpass.com/event/160183/

mather

January 31, 2020
Tweet

More Decks by mather

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ೝ஌ͱࢥߟύλʔϯ
  WebφΠτٶ࡚ Vol.8 ʙͯ͛ྑ͍ίʔυॻ͖͍ͨʙ
  2020-01-31 ܂ാӳࢿ

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ܂ാӳࢿʢ͘Θ͸͍͚ͨ͑͢ʣ
  • 2020೥͔ΒϑϦʔϥϯεΤϯδχΞ
  • ؔ਺ܕݴޠ޷͖
  • Scala, Elm, etc…
  • झຯɿεΩϡʔόμΠϏϯά

  View Slide

 3. ͥͻւͷதʹ΋༡ͼʹདྷ͍ͯͩ͘͞ʂ

  View Slide

 4. ྑ͍ίʔυͱ͸ʁ

  View Slide

 5. ྑ͍ίʔυΛॻ͘໨త
  • อकੑͷ޲্
  • ίʔυ͕ಡΊΔ
  • มߋ͍ͨ͜͠ͱ͕ॻ͚Δ
  • ετϨεΛཷΊͳ͍ʢେࣄʣ

  View Slide

 6. ετϨε͕ͨ·Δ
  • ઌਓͷॻ͍ͨίʔυ͕ಡΊͳͯ͘ΠϥΠϥ
  • 1िؒલͷࣗ෼ͷίʔυ͕ಡΊͳͯ͘ʢུ
  • Φʔϓϯιʔεͷίʔυ͕ಡmʢུ
  • ॻ͍ͨίʔυͷμϝग़͕͠ଟͯ͘ΠϥΠϥ

  View Slide

 7. ྑ͍ίʔυΛॻ͘ํ๏
  • ਓؒͷʮೝ஌ʯΛཧղ͢Δ
  • ࣗ෼ͷʮࢥߟύλʔϯʯΛཧղ͢Δ
  • ଞਓͷ໨Λҙࣝͯ͠मਖ਼͢Δ
  • ଞਓͷ໨ͰཧղͰ͖Δ͔ϨϏϡʔ͢Δ

  View Slide

 8. ೝ஌
  ਓؒͳͲ͕֎քʹ͋Δର৅Λ஌্֮ͨ͠Ͱɺ
  ͦΕ͕ԿͰ͋Δ͔Λ൑அͨ͠Γղऍͨ͠Γ͢Δաఔͷ͜ͱ
  (WikipediaΑΓ)

  View Slide

 9. View Slide

 10. ʮͦΕʯ͸ԿͰ͋Δ͔ʁ
  • ٶ࡚ͷ୅දతͳ৯΂෺
  • ஡৭͔ͬͨΓന͔ͬͨΓ͢Δ΋ͷ
  • ࡼʹ৐͍ͬͯΔ΋ͷ
  • ؁ࢎͬͺ͍λϨͱΫϦʔϛʔͳλϨͷ͔͔ͬ
  ͨܲ೑ྉཧ

  View Slide

 11. νΩϯೆ൮

  View Slide

 12. จ຺΍είʔϓͷҧ͍
  • νΩϯೆ൮
  • ϚεΧϨʔυʢళ໊ʣͷνΩϯೆ൮
  • ܲΉͶ೑ʢૉࡐʣͷνΩϯೆ൮
  • ͓ళͰ৯΂Δʢঢ়گʣͷνΩϯೆ൮

  View Slide

 13. શ͘ಉ͡΋ͷͰ΋
  ʮͦΕʯ
  Λঢ়گʹ߹Θͤͯ
  આ໌͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 14. Ϋϥε΍ϝιουͷ
  ໊લ෇͚΋ಉ͡

  View Slide

 15. ྫɿਓ෺
  • Person
  • User, Member, Administrator
  • Customer, Sales Staff, Backyard Staff
  • ଞʹ΋༷ʑͳݺͼํ͕͋Δ
  • ྨޠ΍ۀ຿༻ޠʹ΋஫໨ͯ͠໛ࡧ͢Δ

  View Slide

 16. ࢀߟɿ
  υϝΠϯۦಈઃܭ
  ʮϢϏΩλεݴޠʯ

  View Slide

 17. ʮͦΕʯ͸ͳʹ͔ʁ
  • ݴ༿Λ࢖͏૬खΛܾΊΔʢࣾ಺ͳͲʣ
  • ͢Ͱʹ࢖ΘΕ͍ͯΔݴ༿͸ͳ͍͔ʁ
  • ࣅͨΑ͏ͳ΋ͷͱ۠ผ͢Δඞཁ͕͋Δ͔ʁ
  • ແཧʹ໊લΛ͚ͭΑ͏ͱ͍ͯ͠ͳ͍͔ʁ

  View Slide

 18. ࢥߟύλʔϯ

  View Slide

 19. ࢥߟύλʔϯΛ஌Δ
  • ࣗ෼͕ۀ຿಺༰Λߟ͑ͨΓίʔυΛॻ͘ͱ͖
  ͷบΛ஌Δ
  • ࢥߟΛ੠ʹग़ͯ͠ΈΔ
  • ଞਓ͔ΒͲ͏ධՁ͞Ε͍ͯΔ͔஌Δ
  • ϖΞϓϩɺϞϒϓϩΛͯ͠ΈΔ

  View Slide

 20. ࢀߟɿϨγϐΛ࡞Δ
  • ࡐྉΛ੔ཧ͢Δ
  • ඞཁͳ޻ఔΛॻ͖ग़͢
  • ग़དྷ্͕ΓͷΠϝʔδΛ఻͑Δ

  View Slide

 21. ͱͬͪΒ͔Δྫ
  • ΏͰཛΛ࡞ͬͯΈ͡Μ੾Γʹ͢Δ
  • ܲ೑ʹԼຯΛ͚ͭΔ
  • ҥΛ͚ͭͯম͘
  • ϚϤωʔζͱϨϞϯोΛۄͶ͗ͷΈ͡Μ੾ΓͱཛͷΈ
  ͡Μ੾ΓΛՃ͑ͯࠞͥΔ
  • ΈΓΜɺে༉ɺ࠭౶Λࠞͥͯ…

  View Slide

 22. ޻ఔͱ໊લΛ੔ཧ͢Δ
  • ʮλϧλϧιʔεʯΛ࡞Δ
  • ʮ؁ਣͩΕʯΛ࡞Δ
  • ܲ೑ʹԼຯͱҥΛ͚ͭͯম͘
  • ʮ؁ਣͩΕʯΛབྷΊΔ
  • ࡼʹ੝Γ෇͚Δ

  View Slide

 23. ·ͱΊ

  View Slide

 24. ·ͱΊ
  • ʮͦΕʯΛදݱ͢Δํ๏Λ໛ࡧ͢Δ
  • ࣗ෼͕දݱʹࢸΔ·ͰͷεςοϓΛ஌Δ
  • ϨϏϡʔͯ͠΋Β͏
  • վળʹ͸͕͔͔࣌ؒΔ
  • ࠓ͔Β࢝ΊΔ

  View Slide

 25. ͝ਗ਼ௌ
  ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide