Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Smoozの開発舞台裏 @ BP Study 2016.11.11

Smoozの開発舞台裏 @ BP Study 2016.11.11

Yuichi Kato

May 16, 2017
Tweet

More Decks by Yuichi Kato

Other Decks in Science

Transcript

 1. 1
  ΞεπʔϧגࣜձࣾɹՃ౻༤Ұ
  Smoozͷ։ൃ෣୆ཪ

  View Slide

 2. 2
  1. Smoozͷ͝঺հ
  2. ૑ۀ·ͰͷಓͷΓ
  3. ࠔ೉
  4. ϩʔϯνɾάϩʔε
  5. ࠓޙ

  View Slide

 3. 3
  Search Entertainment
  ݕࡧΛ΋ͬͱָ͘͠

  View Slide

 4. 4
  ݕࡧ ৘ใ

  View Slide

 5. 5
  ݕࡧ ৘ใ
  ʰߦ͖ࢭ·Γʱͷϒϥ΢δϯά

  View Slide

 6. 6
  ਅాؙΛݕࡧ
  ૲מਖ਼༤Λݕࡧ
  ιʔγϟϧͰͷ
  ൓Ԡ͕஌Γ͍ͨ
  ૲מਖ਼༤ͷಈը
  ݟ͍ͨ
  ࢹௌ཰͸ʁ
  ڈ೥ͷେՏ͸ʁ
  4NPP[ʹ͓͚Δϒϥ΢δϯά

  View Slide

 7. 7
  ਅాؙΛݕࡧ
  ૲מਖ਼༤Λݕࡧ
  ιʔγϟϧͰͷ
  ൓Ԡ͕஌Γ͍ͨ
  ૲מਖ਼༤ͷಈը
  ݟ͍ͨ
  ࢹௌ཰͸ʁ
  ڈ೥ͷେՏ͸ʁ
  4NPP[ʹ͓͚Δϒϥ΢δϯά
  ʰҶͮΔࣜʱϒϥ΢δϯά

  View Slide

 8. 8
  ʰҶͮΔϒϥ΢δϯάʱΛ
  ࣮ݱ͢Δ͘͠Έ
  6* "* ιʔγϟϧ

  View Slide

 9. ࢸۃͷλϒૢ࡞
  ৽نλϒ ੾Γସ͑ ด͡Δ

  View Slide

 10. ࣗવݴޠղੳʹΑΔݕࡧ୯ޠ༧ଌ
  ಡΈࠐΈதʹݴޠղੳ ݕࡧ୯ޠΛ͓͢͢Ί

  View Slide

 11. εϚʔτϒοΫϚʔΫ
  ίϝϯτ͕ಡΊΔ ϒοΫϚʔΫ౤ߘ λΠϜϥΠϯ

  View Slide

 12. 12

  View Slide

 13. 13
  ڀۃʹͳΊΒ͔ͳϒϥ΢δϯάମݧ

  View Slide

 14. 14
  ݄೔ϦϦʔε
  35,000μ΢ϯϩʔυಥഁ

  View Slide

 15. 15
  ͳͥ৽͍͠εϚϗϒϥ΢β͕
  ඞཁͳͷ͔ʁ
  ୭΋͕ຖ೔࢖͏ΞϓϦ
  J1IPOF஀ੜ࣌Ҏདྷɺେ͖ͳਐԽ͕ແ͍
  ςΫϊϩδʔͷେ͖ͳਐา

  View Slide

 16. 16
  12%
  88%
  ࠃ಺εϚϗϒϥ΢βࢢ৔ɹ ສϢʔβʔ
  600ສ
  Ϣʔβʔ
  σεΫτοϓɾϒϥ΢βʢ೔ຊʣ
  ࢀߟ
  12%
  88%

  View Slide

 17. 17
  ͜Ε·Ͱͷϒϥ΢βͷՁ஋ͷ࡞Γํ
  ϨϯμϦϯάΤϯδϯ
  ෇Ճػೳ

  View Slide

 18. 18
  4NPP[ͷՁ஋ͷ૑Γํ
  ϨϯμϦϯάΤϯδϯ 8FC,JU

  ৽͍͠Ϣʔβʔମݧ
  User
  Interface
  AI ιʔγϟϧ

  View Slide

 19. 19
  ϒϥ΢β͕ݡ͘ͳΔͱ
  ωοτ͕΋ͬͱָ͘͠ͳΔ

  View Slide

 20. 20
  ݕࡧީิ
  ຊจநग़ ϥϯΫ෇͚
  ؔ࿈୯ޠநग़
  ෼͔ͪॻ͖
  63-
  ࣗવݴޠॲཧ
  ݕࡧ୯ޠϦίϝϯσʔγϣϯ

  View Slide

 21. 21
  νʔϜ
  CEO /
  Engineer
  Engineer Designer
  ౬ઙలو
  ιχʔɾָఱͰϓϩμΫτϚ
  ωδϝϯτʹ̔೥ैࣄͨ͠ޙɺ
  ಠཱɻ
  ݸਓͰ։ൃͨ͠TennisCore
  ͰAppleϕετΞϓϦΛड
  ৆ɻ
  Ճ౻༤Ұ ࢁቌॏଇ
  University of Maryland,
  Baltimore Countyֶ࢜ɻ ໊
  ݹ԰େֶେֶӃʢଟݩ਺ཧʣ
  म࢜ɻήʔϜ։ൃ ɺϑϦʔ
  ϥϯεΛܦͯɺSmoozϓϩ
  δΣΫτࢀըɻ
  SNAPɺָఱɺϚωʔ
  ϑΥʔϫʔυʹͯɺଟ͘ͷ
  αʔϏεͷσβΠϯʹཱͪ
  ্͛ϑΣʔζ͔ΒܞΘΔɻ
  ݱࡏϚωʔϑΥϫʔυࣾʹ
  ۈ຿͠ͳ͕ΒSmoozϓϩ
  δΣΫτΛαϙʔτɻ

  View Slide

 22. 22
  ૑ۀ·ͰͷಓͷΓ

  View Slide

 23. 23
  ΪʔΫগ೥

  View Slide

 24. 24
  खͷͻΒͷ্ʹ৘ใΛͷͤΔָ͠͞

  View Slide

 25. 25
  ιχʔͰੜ࢈؅ཧ

  View Slide

 26. 26
  ։ൃɾ੡଄
  ϦʔυλΠϜ
  ൢചऴྃ
  ग़ՙ
  ։ൃ։࢝
  ۚܕ
  ൒ಋମ
  ࿮औΓ
  ੡଄ྔ
  N
  N-5 N-4
  N-10
  ൒ಋମ
  TO
  N+10
  N-1
  ྔ࢈
  ൃ஫
  ൃ஫

  View Slide

 27. 27
  ݟࠐΈ ࣮੷
  ྦྷܭ100ສ୆
  Πχγϟϧ
  40ສ୆
  ઐ༻෦඼
  ൃ஫ࡁΈ
  50ສ୆
  ൢച࣮੷
  30ສ୆
  ྫ͑͹ɾɾɾ

  View Slide

 28. 28
  ઐ༻෦඼ࠩผԽϋΠϦεΫ
  ൚༻෦඼ίϞσΟςΟϩʔϦεΫ

  View Slide

 29. 29
  ιχʔɾΤϦΫιϯͰ঎඼اը

  View Slide

 30. 30
  ࡾํྑ͠ϢʔβʔϑΝʔετ

  View Slide

 31. 31
  ΠϊϕʔγϣϯͷδϨϯϚ

  View Slide

 32. 32
  ָఱͰϓϩμΫτϚωʔδϟʔ

  View Slide

 33. 33
  ਓͰ࡞ͬͯ̓ԯਓʹ঎඼Λಧ͚Δ

  View Slide

 34. 34
  ىۀՈ͸ಛผͳਓؒͰ͸ͳ͍

  View Slide

 35. 35
  ݸਓ։ൃ
  TennisCore

  View Slide

 36. 36
  Ξεπʔϧגࣜձࣾ૑ۀ ʙʣ

  View Slide

 37. 37
  ϛογϣϯ
  ਓؒͷೳྗΛ֦ு͢Δ
  ະདྷͷಓ۩Λ૑Δ

  View Slide

 38. 38
  4NPP[ͷ෣୆ཪ

  View Slide

 39. 39
  ൒೥͍͔ؒͭ͘ͷϓϩμΫτΛࢼ࡞
  ˣ
  Ϧηοτ
  ˣ
  ࢼ࡞࠶։
  ˣ
  4NPP[΁

  View Slide

 40. 40
  νʔϜ่͕յͨͬͯ͠ɺਐΈଓ͚Δ͔͠ແ͍

  View Slide

 41. 41
  J048,8FC7JFXͷ̏ͭͷ5JQT

  View Slide

 42. 42
  डୗΛଓ͚Δ͔ɺࢿۚௐୡ͢Δ͔

  View Slide

 43. 43
  ΋ͷͮ͘Γϓϩηεͱπʔϧ΁ͷ߆Γ

  View Slide

 44. 44
  اըɾσβΠϯ λεΫ؅ཧ վળ

  View Slide

 45. 45
  ϓϩμΫτεϖοΫ λεΫνέοτ

  View Slide

 46. 46
  ϓϩμΫτʹࠐΊͨࠢΛετʔϦʔʹ͢Δ

  View Slide

 47. 47
  ϏσΦͱϓϩμΫτΛ༻ҙ

  View Slide

 48. 48
  ϚεͰ͸ͳ͘ݸਓʹಧ͚Δ

  View Slide

 49. 49

  View Slide

 50. 50
  App Store
  τοϓܝࡌ

  View Slide

 51. 51

  View Slide

 52. 52
  όϒϧͷޙ

  View Slide

 53. 53
  69վળ
  άϩʔεɾϋοΫ
  ޿ࠂ
  άϩʔεϋοΫ
  άϩʔεͷߟ͑ํ
  13
  PMF

  View Slide

 54. 54
  Ճ఺ओٛͱݮ఺ओٛͷόϥϯε

  View Slide

 55. 55
  Value
  Proposition
  ग़ՙ࣌
  ͷՁ஋
  Ճ఺ओٛ
  ݮ఺ओٛ

  View Slide

 56. 56
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  5.7ճىಈ/Day

  View Slide

 57. 57
  13
  27
  40
  53
  67
  80
  71PV/user
  ϝχϡʔʹURLίϐʔɺ࠶ಡࠐ
  ͷϝχϡʔ௥Ճ
  λϒͷݻఆɺӾཡཤྺɺ
  Ґஔ৘ใऔಘ

  View Slide

 58. 58
  ϒϥ΢β͕ݡ͘ͳΔͱ
  ωοτ͕΋ͬͱָ͘͠ͳΔ

  View Slide

 59. 59
  "QQFOEJY

  View Slide

 60. 1೔໨Ϧςϯγϣϯɹ8% up
  7೔໨Ϧςϯγϣϯɹ7% up

  View Slide

 61. 61
  ϒϥ΢β͕ݡ͘ͳΔͱ
  ωοτ͕΋ͬͱָ͘͠ͳΔ

  View Slide

 62. 62
  "QQFOEJY

  View Slide

 63. 63
  ͖ͭ͵͚ͨײಈΛͭ͘Δ

  View Slide

 64. 64
  ΞϓϦ಺νϟοτ
  αϙʔτ
  ฦ৴

  View Slide

 65. 65
  Ξϯέʔτ
  Mixpanel Notification

  View Slide

 66. 66
  ߋ৽௨஌ ϨϏϡʔ

  View Slide

 67. ίΞ
  Ϣʔβʔ

  View Slide

 68. 68
  ޷͖ͳϓϩμΫτͮ͘ΓΛͰ͖Δ޾ͤ

  View Slide

 69. 69
  ࠓޙͷల։

  View Slide

 70. 70
  ΤϯδχΞืूͯ͠·͢ʂ
  3BJMTɺࣗવݴޠॲཧɺػցֶश
  J04ɺ"OESPJE

  View Slide

 71. 71
  ϒϥ΢β͕ݡ͘ͳΔͱ
  ωοτ͕΋ͬͱָ͘͠ͳΔ

  View Slide

 72. 72
  ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ

  View Slide