$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

本当の FizzBuzz をお見せします

memory
PRO
October 08, 2023

本当の FizzBuzz をお見せします

懇親会 LT @ PHP カンファレンス 2023

※このスライドは懇親会 LT 用のネタであり「本当の FizzBuzz」なんてものは実在しません

memory
PRO

October 08, 2023
Tweet

More Decks by memory

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Ί΋Γʔ
  ຊ౰ͷ FizzBuzz Λ͓ݟͤ͠·͢
  ࠙਌ձ LT @PHP ΧϯϑΝϨϯε 2023

  View Slide

 2. Ί΋Γʔ
  m3m0r7
  ͖ͬ͞ RubyVM Λ PHP Ͱ࣮૷͢Δ࿩Λ͠
  ·ͨ͠

  memory1994
  m3m0r7

  View Slide


 3. FizzBuzz ஌ͬͯΔਓʙʁ

  View Slide


 4. ૝૾ͨ͠ਓ΋

  ͍ΔΜ͡Όͳ͍Ͱ͠ΐ͏͔

  View Slide


 5. View Slide


 6. FizzBuzz ͰϧʔϓจΛ

  ࢖͏ͷ͸؁͑

  View Slide


 7. ຊ౰ͷ FizzBuzz Λݟͤͯ΍Γ·͢Α

  View Slide


 8. View Slide


 9. ͜ΕɼͪΌΜͱ 1 ʙ 100 ·Ͱͷ
  FizzBuzz ͕ग़ྗ͞Ε·͢

  View Slide


 10. Ͳ͏ಈ͍͍ͯΔͱࢥ͍·͔͢ʁ

  View Slide


 11. PHP ͸ $$var ͱ࣮ߦ͢Δͱ $var ʹ

  ೖ͍ͬͯΔ஋Λม਺໊ͱͯ͠ࢀর͠·͢

  View Slide


 12. ͨͱ͑͹ $var = 'cat' ͱ͢Δͱ $$var
  ͸ $cat Λ࣮ߦ͠Α͏ͱ͠·͢ɻ

  View Slide


 13. ͭ·Γɼ$$$...$ ͸ͦΕΛ

  ͻͨ͢Β܁Γฦ͍ͯ͠Δ͜ͱʹͳΓ·͢ɻ

  View Slide


 14. $var = '1' Λ $$var ͱ͢Δͱ $1 Λ

  ࢀর͠Α͏ͱ͠·͕͢

  View Slide


 15. ͝ଘ஌ͷ௨Γ PHP Ͱ͸

  ม਺໊Λ਺ࣈ͔Β࢝ΊΒΕ·ͤΜ

  View Slide


 16. ͔͠͠ $GLOBALS['1'] ͷΑ͏ʹ

  ࢀর͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖·͢

  View Slide


 17. PHP ͸ϩʔΧϧม਺ͱάϩʔόϧม਺
  Ͱ͋Δ $GLOBALS Λࢀর͠Α͏ͱ͠
  ·͢

  View Slide


 18. ͜ͷΑ͏ʹ͢Δ͜ͱͰ $var = '1' Λ
  $$var ͱ࣮ߦ͢Δͱ $GLOBALS['1'] ͕

  ࢀর͞Ε·͢

  View Slide


 19. ͔͠͠ $GLOBALS['1'] ͸ηοτ͞Ε
  ͍ͯͳ͍ͷͰɼ͜ͷ··Ͱ͸
  Unde
  fi
  ned variable ʹͳΓ·͢

  View Slide


 20. ࣮͸ $var = '1' Λ $$var ͱ࣮ߦ͢Δͱ͖
  Unde
  fi
  ned variable ͕ग़ྗ͞ΕΔલʹ

  จࣈྻม׵͕૸Γ·͢

  View Slide


 21. ͭ·Γ class Ͱఆٛ͞Εͨ

  __toString ͕ൃՐ͢ΔͷͰ͢

  View Slide


 22. ͜ͷੑ࣭Λར༻ͯ͠ɼ__toString ͷ

  λΠϛϯάͰ $GLOBALS['1'] ʢ1 ͸
  ೚ҙͷ਺ࣈʣΛఆ͍ٛͯ͠·͢

  View Slide


 23. ͦͯ͠ __toString ͷฦΓ஋͸

  ม਺໊ͱͯ͠ѻΘΕ·͢

  View Slide


 24. ͭ·Γ __toString Λ܁Γฦͨ͢ͼʹ
  1, 2, 3 ... ͱ૿͍͖͑ͯ·͢ɻ

  View Slide


 25. ͦͷ஋Λ༻͍ͯ Fizz or Buzz or ਺ࣈ
  ͱग़͠෼͚Λߦ͍ग़ྗͤ͞Ε͹͍͍ͷ
  Ͱ͢

  View Slide


 26. ͔͠͠ɼͦͷ··Ͱ͸ग़ྗͰ͖·ͤΜ

  View Slide


 27. ͦͷͨΊ print Λ༻͍ͯ

  ग़ྗΛߦ͍ͬͯ·͢

  View Slide


 28. ϫϯϥΠφʔϋοΫͰ͸ฦΓ஋͕ͳ͍
  echo ΑΓฦΓ஋͕͋Δ print ͕ॏๅ͠
  ·͢ʢͦͷ··ଞͷࣜʹࠞͥΒΕΔʣ

  View Slide


 29. https://gist.githubusercontent.com/m3m0r7/
  f8059505046c6ab689aa728c2ca6f76c/raw/
  be78189cb305358cd57c5ab31c251dd2dcc656d1/
  fi
  zzbuzz.php

  View Slide


 30. ͝ਗ਼ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide