Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

การพัฒนาการเล่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

Micah Woods
December 13, 2020

 การพัฒนาการเล่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน

Micah Woods

December 13, 2020
Tweet

More Decks by Micah Woods

Other Decks in Science

Transcript

 1. การพัฒนาการเล่นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  ไมก้า วูดส์
  14 ธันวาคม 2563
  หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ | Asian Turfgrass Center
  www.asianturfgrass.com

  View Slide

 2. ช่วงเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ที่ศูนย์วิจัย ATC เดือนมกราคม 2551

  View Slide

 3. หัวข้อในวันนี้
  1. การทบทวนปัจจัย 4 ประการที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของหญ้า
  2. การแสดงหญ้าในประเทศไทย
  3. ระบบง่ายๆในการปรับสภาพการเล่นให้เหมาะสม

  View Slide

 4. More days like this

  View Slide

 5. Fewer days like this

  View Slide

 6. No days like this

  View Slide

 7. ปัจจัยการเติบโต 4 ประการ
  • ปริมาณไนโตรเจนของใบ
  • สถานะน้ำของพืช
  • อุณหภูมิ
  • แสง (การแผ่รังสีที่สังเคราะห์ด้วยแสง)

  View Slide

 8. View Slide

 9. View Slide

 10. View Slide

 11. View Slide

 12. วันที่มีเมฆมากแถวบางนา

  View Slide

 13. View Slide

 14. View Slide

 15. การแสดงหญ้าในประเทศไทย

  View Slide

 16. zoysia ในแฟร์เวย์ หลังรดน้ำ

  View Slide

 17. zoysia ที่หยุดการเจริญเติบโต แห้ง และได้เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล, bermuda สีเขียว

  View Slide

 18. เขตอุดมศักดิ์ GC ชุมพร

  View Slide

 19. View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. View Slide

 23. View Slide

 24. เราควรรู้อะไรบ้าง?
  ประสิทธิภาพของพื้นผิว
  1. Stimpmeter

  View Slide

 25. View Slide

 26. เราควรรู้อะไรบ้าง?
  ประสิทธิภาพของพื้นผิว
  1. Stimpmeter
  การวัดหญ้า
  1. อัตราการใช้ไนโตรเจน

  View Slide

 27. View Slide

 28. เราควรรู้อะไรบ้าง?
  ประสิทธิภาพของพื้นผิว
  1. Stimpmeter
  การวัดหญ้า
  1. อัตราการใช้ไนโตรเจน
  2. อัตราการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชระยะเวลาและผลกระทบ

  View Slide

 29. View Slide

 30. View Slide

 31. เราควรรู้อะไรบ้าง?
  ประสิทธิภาพของพื้นผิว
  1. Stimpmeter
  การวัดหญ้า
  1. อัตราการใช้ไนโตรเจน
  2. อัตราการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชระยะเวลาและผลกระทบ
  3. ปริมาณการตัด

  View Slide

 32. View Slide

 33. เราควรรู้อะไรบ้าง?
  ประสิทธิภาพของพื้นผิว
  1. Stimpmeter
  การวัดหญ้า
  1. อัตราการใช้ไนโตรเจน
  2. อัตราการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชระยะเวลาและผลกระทบ
  3. ปริมาณการตัด
  การวัดดิน
  1. ปริมาณน้ำในดิน

  View Slide

 34. View Slide

 35. เราควรรู้อะไรบ้าง?
  ประสิทธิภาพของพื้นผิว
  1. Stimpmeter
  การวัดหญ้า
  1. อัตราการใช้ไนโตรเจน
  2. อัตราการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชระยะเวลาและผลกระทบ
  3. ปริมาณการตัด
  การวัดดิน
  1. ปริมาณน้ำในดิน
  2. ปริมาณธาตุอาหารในดิน

  View Slide

 36. View Slide

 37. View Slide

 38. เราควรรู้อะไรบ้าง?
  ประสิทธิภาพของพื้นผิว
  1. Stimpmeter
  การวัดหญ้า
  1. อัตราการใช้ไนโตรเจน
  2. อัตราการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชระยะเวลาและผลกระทบ
  3. ปริมาณการตัด
  การวัดดิน
  1. ปริมาณน้ำในดิน
  2. ปริมาณธาตุอาหารในดิน
  3. ปริมาณทรายที่ใช้

  View Slide

 39. View Slide

 40. ประสิทธิภาพของพื้นผิว
  1. Stimpmeter
  การวัดหญ้า
  1. อัตราการใช้ไนโตรเจน
  2. อัตราการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชระยะเวลาและผลกระทบ
  3. ปริมาณการตัด
  การวัดดิน
  1. ปริมาณน้ำในดิน
  2. ปริมาณธาตุอาหารในดิน
  3. ปริมาณทรายที่ใช้
  4. อินทรียวัตถุทั้งหมด (OM246)

  View Slide

 41. View Slide

 42. View Slide

 43. View Slide

 44. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโป
  รดดู:www.asianturfgrass.com

  View Slide