$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

先折りGTRについて/How to build left-GTR transitions

Issei Naruta
June 19, 2018
910

先折りGTRについて/How to build left-GTR transitions

Issei Naruta

June 19, 2018
Tweet

Transcript

 1. ઌંΓ(53ʹ͍ͭͯ
  NJSBLVJ
  ΀Α৽׻

  View Slide

 2. View Slide

 3. (53ʢάϨʔτాத࿈࠯ʣ
  ۩


  ˞۩ͱ͔͸উखʹݴͬͯΔ͚ͩͰ͢

  View Slide

 4. "#"#
  "#"$ """#
  ""#$
  ॳख (53౔୆
  ""##

  View Slide

 5. ౔୆Ͱߟ͍͑ͯΔ͜ͱ
  w ઈରʹ࿈࠯Λ֬อ͢Δ
  w ࿈࠯ʢகࢮ࿈࠯ʣΛอ༗͍ͭͰ΋͓લΛࡴͤΔͧ
  w ࠃࡍࣾձʹ͓͚ΔަবྗʢελʔτϥΠϯʣ

  View Slide

 6. (53͸࿈࠯໨໋͕

  View Slide

 7. ༏উ:ࣈ
  :

  View Slide

 8. κϩΛෑ͍ͯ΋ʜ
  κϩ

  View Slide

 9. ˡػೳඒ
  ˡજΓࠐΈ͕͓͠ΌΕ
  ˡ͘·ੵΈ෩
  ɹݸਓతʹ૊Έ͕ͪ

  View Slide

 10. ৭Λෑ͍ͯ΋ʜ

  View Slide

 11. ˡݸਓతʹ૊Έ͕ͪ
  ˡ͓͠ΌΕͳͷͰ޷͖

  View Slide

 12. -ࣈປજΓࠐΈ
  ˡ૊Μͩ͜ͱͳ͠
  ˡඒ͕͋ΔͷͰ޷͖

  View Slide

 13. ൽΛॏʹ͢Δ
  ˡӈԼΛજΓࠐΈʹ

  ɹ͢Δͱࡹ͖΍͍͢
  ˡͩ͊ੵΈ෩

  ɹκϩ͕ଟ͍ͱ
  ɹ૊Έ΍͍͢

  View Slide

 14. ԣ
  ޙંΓʢࠨӈٯʣͩͱΑ͘ݟΔؾ͕͢Δ
  ˡ͸͍៉ྷ

  View Slide

 15. ݸਓతʹۤखͳܗ
  ˡ෼͔Δ

  View Slide

 16. ѱܗ
  ͋ͬ
  ܗ͕ۤ͘͠ͳΓ΍͍͢

  View Slide

 17. (53ࣦഊ͋Δ͋Δ

  View Slide

 18. ٧Έ
  ੺ൃՐͰ๫ൃ
  ੺ݸ͚ͩͩͱ͔ͳΓݫ͍͠ঢ়گʹͳΔͷͰ
  ʮλϒʔʯͱ͍͏

  View Slide

 19. ٧Έͷճආ
  ݸκϩͳΒ҆શʹॲཧͰ͖ΔͷͰ҆৺
  ʢλϒʔͰ͸ͳ͍ʣ

  View Slide

 20. View Slide

 21. View Slide

 22. ٧Έ
  ऴΘΓ

  ͩΑʙ
  ͳΔ΂͘࿈࠯໨ͱ
  ಉ৭ʹ͠ͳ͍΄͏͕͍͍
  ྘:PSEJF

  View Slide

 23. ઈରʹଟॏંฦ͍ͨ͠͠
  ੨ൃՐͰ๫ൃ ଟॏͳΒ҆৺

  View Slide

 24. ΍Γ͍ͨࣄ͕٧·ͬͨը૾
  ԣ
  ଟॏ
  ંฦ͠
  (53ୈંฦ͠
  :ࣈ
  જΓࠐΈ࿈࠯ඌ

  View Slide

 25. ·͸ʔΒ
  ਓྨ࠷ڧͷઌંΓ(53࢖͍ͷࢼ߹Λ
  ͍·͙͢ݟ·͠ΐ͏

  View Slide

 26. ͓ΘΓ

  View Slide