Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

先折りGTRについて/How to build left-GTR transitions

6f8e101c016fa7ebbe58e693dbd86b7d?s=47 Issei Naruta
June 19, 2018
830

先折りGTRについて/How to build left-GTR transitions

6f8e101c016fa7ebbe58e693dbd86b7d?s=128

Issei Naruta

June 19, 2018
Tweet

Transcript

 1. ઌંΓ(53ʹ͍ͭͯ NJSBLVJ ΀Α৽׻

 2. None
 3. (53ʢάϨʔτాத࿈࠯ʣ ۩ ൽ ປ ˞۩ͱ͔͸উखʹݴͬͯΔ͚ͩͰ͢

 4. "#"# "#"$ """# ""#$ ॳख (53౔୆ ""##

 5. ౔୆Ͱߟ͍͑ͯΔ͜ͱ w ઈରʹ࿈࠯Λ֬อ͢Δ w ࿈࠯ʢகࢮ࿈࠯ʣΛอ༗͍ͭͰ΋͓લΛࡴͤΔͧ w ࠃࡍࣾձʹ͓͚ΔަবྗʢελʔτϥΠϯʣ

 6. (53͸࿈࠯໨໋͕ 

 7. ༏উ:ࣈ :

 8. κϩΛෑ͍ͯ΋ʜ κϩ

 9. ˡػೳඒ ˡજΓࠐΈ͕͓͠ΌΕ ˡ͘·ੵΈ෩ ɹݸਓతʹ૊Έ͕ͪ

 10. ৭Λෑ͍ͯ΋ʜ ৭

 11. ˡݸਓతʹ૊Έ͕ͪ ˡ͓͠ΌΕͳͷͰ޷͖

 12. -ࣈ ປજΓࠐΈ ˡ૊Μͩ͜ͱͳ͠ ˡඒ͕͋ΔͷͰ޷͖

 13. ൽΛॏʹ͢Δ ˡӈԼΛજΓࠐΈʹ
 ɹ͢Δͱࡹ͖΍͍͢ ˡͩ͊ੵΈ෩
 ɹκϩ͕ଟ͍ͱ ɹ૊Έ΍͍͢

 14. ԣ ޙંΓʢࠨӈٯʣͩͱΑ͘ݟΔؾ͕͢Δ ˡ͸͍៉ྷ

 15. ݸਓతʹۤखͳܗ ˡ෼͔Δ

 16. ѱܗ ͋ͬ ܗ͕ۤ͘͠ͳΓ΍͍͢

 17. (53ࣦഊ͋Δ͋Δ

 18. ٧Έ ੺ൃՐͰ๫ൃ ੺ݸ͚ͩͩͱ͔ͳΓݫ͍͠ঢ়گʹͳΔͷͰ ʮλϒʔʯͱ͍͏

 19. ٧Έͷճආ ݸκϩͳΒ҆શʹॲཧͰ͖ΔͷͰ҆৺ ʢλϒʔͰ͸ͳ͍ʣ

 20. None
 21. None
 22. ٧Έ ऴΘΓ
 ͩΑʙ ͳΔ΂͘࿈࠯໨ͱ ಉ৭ʹ͠ͳ͍΄͏͕͍͍ ྘:PSEJF

 23. ઈରʹଟॏંฦ͍ͨ͠͠ ੨ൃՐͰ๫ൃ ଟॏͳΒ҆৺

 24. ΍Γ͍ͨࣄ͕٧·ͬͨը૾ ԣ ଟॏ ંฦ͠ (53ୈંฦ͠ :ࣈ જΓࠐΈ࿈࠯ඌ

 25. ·͸ʔΒ ਓྨ࠷ڧͷઌંΓ(53࢖͍ͷࢼ߹Λ ͍·͙͢ݟ·͠ΐ͏

 26. ͓ΘΓ