$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Beyond the Boundaries

Issei Naruta
February 10, 2018

Beyond the Boundaries

Cookpad TechConf 2018 Keynote
10 Feb, 2018
https://techconf.cookpad.com/2018/

Issei Naruta

February 10, 2018
Tweet

More Decks by Issei Naruta

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ੒ా Ұੜ
  ࣥߦ໾ CTO
  Beyond the Boundaries
  Cookpad Inc.
  Feb 10th, 2018

  View Slide

 2. 2002
  2

  View Slide

 3. 3

  View Slide

 4. 4

  View Slide

 5. 5

  View Slide

 6. 2002
  6

  View Slide

 7. 7

  View Slide

 8. 2018
  8

  View Slide

 9. 9

  View Slide

 10. શੈքͰ
  ໿݄ؒ9,000ສਓ
  10

  View Slide

 11. ࠓ΋ੈքͷͲ͔͜Ͱ
  ྉཧָ͕͘͠ͳΔମݧ͕
  11

  View Slide

 12. ྉཧʹͱͬͯͷ

  Πϯλʔωοτ

  ͱ͸Կͩͬͨͷ͔
  12

  View Slide

 13. ٕज़Λਖ਼͘͠ཧղ͠

  ʮ;ͭ͏ʹ࢖͏ʯ
  13

  View Slide

 14. ٕज़ελοΫ

  2018
  14

  View Slide

 15. 15

  View Slide

 16. 16
  NEW

  View Slide

 17. 17
  NEW

  View Slide

 18. 18
  3FBDU/BUJWF 'JSFCBTF
  NEW
  NEW

  View Slide

 19. 19
  "84&$4 )BLP
  IUUQTHJUIVCDPNFBHMFUNUIBLP

  View Slide

 20. Ruby
  20

  View Slide

 21. 2ਓ໨ͷRuby։ൃऀ(ϑϧλΠϜ)͕δϣΠϯ
  21
  ࡫ాߞҰ ԕ౻ါհ
  NEW

  View Slide

 22. ΫοΫύουͷ Ruby ΁ͷߩݙ
  Ruby 2.5 (2017/12)
  • VM ͷߴ଎Խʢ஗ԆProcੜ੒ɺtrace໋ྩ࡟আͳͲʣʢ࡫ాʣ
  • ந৅ߏจ໦ͷ࠶ߏஙɺ෼ذΧόϨοδͷ௥Ճʢԕ౻ʣ
  Ruby 3 (2020?)
  • ฒྻฒߦػߏʢ࡫ాʣ
  • ੩తղੳʢԕ౻ʣ
  22
  ϑϧλΠϜRuby։ൃऀ͕ೋਓฒΜͰ։ൃ͍ͯ͠Δͷ͸্࢙ॳ
  NEW

  View Slide

 23. ࣗ෼ͨͪͷಓ۩͸

  ࣗ෼ͨͪͰ

  ࣋ଓՄೳʹ͢Δ
  23

  View Slide

 24. จԽ
  24

  View Slide

 25. Beyond the Boundaries
  25

  View Slide

 26. ஌Βͣ஌Βͣͷ͏ͪʹ

  ʮࣗ෼ʹ͸ͦΕ͸Ͱ͖ͳ͍ʯ

  ʮࣗ෼ͷ੹೚Ͱ͸ͳ͍ʯ

  ͱࣗΒҾ͍ͯ͠·͍ͬͯΔڥք
  26
  #PVOEBSJFT

  View Slide

 27. ΤϯδχΞߦಈنൣ "Beyond The Boundaries" (ڥքΛ௒͑Δ)
  • ໾ׂʹର͢Δࢥ͍ࠐΈ
  • ࣗ෼ࣗ਎ͷٕज़ྗ
  • OSS ΁ͷίϯτϦϏϡʔτ
  • ݴޠɺࠃڥ
  • ৽نࣄۀ΁ͷ௅ઓ
  27
  ʮڥքʯΛೝࣝ͠ɺ৐Γӽ͑Δڧ͍૊৫΁
  NEW

  View Slide

 28. 28
  ৽ଔ೥໨
  ৽ଔ೥໨
  ৽ଔ೥໨
  ৽ଔ೥໨

  View Slide

 29. Amazon Echo ೔ຊϩʔϯν࣌ʹΫοΫύου Alexa εΩϧΛϦϦʔε
  29
  IUUQDBSFFSIBDLFOKBQBODPNSFQPSUEFUBJM
  ৽ଔ೥໨
  ࢁాྑ໌
  ͕ਓͰ։ൃ
  NEW

  View Slide

 30. ςοΫϦʔυ੍౓
  30

  View Slide

 31. ςοΫϦʔυ੍౓
  • ٕज़બఆ
  • ίʔυϨϏϡʔ
  • ϝϯλϦϯά
  • ΤϯδχΞධՁ
  31
  ෦໳ͷதͷϛχ"CTO"
  NEW

  View Slide

 32. 32
  Hackarade: શΤϯδχΞࢀՃͷϋοΧιϯ

  View Slide

 33. ࠲ֶ + Hack Λ1೔ͰΈͬͪΓ΍Δ
  ීஈ৮ΕΔػձͷͳ͍ٕज़ʹ৮ΕΔ
  • ୈ1ճ: Ruby ΠϯλϓϦλ (MRI) ։ൃ
  • ୈ2ճ: ػցֶश
  • ୈ3ճ: ࣾ಺ISUCON (αʔόαΠυνϡʔχϯά)
  Hackarade: શΤϯδχΞࢀՃͷϋοΧιϯ NEW

  View Slide

 34. ຖ೔ͷྉཧΛָ͠Έʹ͢Δ
  34

  View Slide

 35. ྉཧΛָ͠Ήਓ͕

  ΋ͬͱΫϦΤΠςΟϒʹ

  ͳΕΔ৔ॴ΁
  35

  View Slide

 36. 36

  View Slide

 37. 37

  View Slide

 38. ݟΔྉཧಈը͔Βɺࡱָͬͯ͠Ήྉཧಈը΁
  • Ϩγϐ౤ߘऀ͕ແྉͰར༻Ͱ͖Δ

  ྉཧಈըࡱӨελδΦ
  • ୭Ͱ΋؆୯ʹϓϩͷΑ͏ͳಈըʹ
  • ॱ࣍શࠃల։༧ఆ
  38
  cookpad studio ୅׭ࢁ NEW

  View Slide

 39. ࠃڥΛ௒͑ͯ
  39

  View Slide

 40. Bristol ΦϑΟε
  40
  NEW

  View Slide

 41. 41
  -POEPO
  #SJTUPM

  View Slide

 42. 42

  View Slide

 43. 43

  View Slide

 44. 44

  View Slide

 45. 45

  View Slide

 46. ʮࠓ೔ͳʹ࡞Ζ͏ʁʯ
  Λ௒͑ͯ
  46

  View Slide

 47. ৯ͱྉཧͷ՝୊
  47

  View Slide

 48. 48
  ڞಇ͖ͷ૿Ճ
  ୯਎ऀͷ૿Ճ
  ߴྸऀͷ
  Ұਓ฻Β͠
  ඇߦͷ૿Ճ
  ྉཧεΩϧ
  ͷݮগ
  ྉཧจԽ͕
  Ոఉ಺Ͱ
  ఻ঝ͞Εͳ͍
  ๩͘͠
  ੈଳௐཧ࣌ؒ
  ͷݮগ
  ௐཧεΩϧ
  ͷݮগ
  ௐཧͷश׳Խ͕
  ͞Εͳ͍
  ֎৯ɾத৯ͳͲ
  Ճ޻৯඼΁ґଘ
  ྉཧͷࣾձత
  ೝ஌ɾ஍Ґ
  ͷ௿Լ
  ࡉ೶Ո
  ͷࠔځ
  ͷຄڵ
  ޻ۀԽ
  ݽ৯ͷ૿Ճ
  ࢠͲ΋ɾ୯਎ऀ

  View Slide

 49. 49
  ֩Ո଒Խ
  ౎ࢢʹ͓͍ͯ࣌ؒͷ
  ࢖͍ಓ
  ʢPS࢖͍ํʣ
  ͷ
  ڝ߹͕ଟ͍
  ڞಇ͖ͷ૿Ճ
  Ոఉʹ͓͚Δ
  ૯࿨࣌ؒͷݮগ
  ୯਎ऀͷ૿Ճ
  ߴྸऀͷ
  Ұਓ฻Β͠
  ॴಘͷೋۃԽ
  ඇߦͷ૿Ճ
  ྉཧεΩϧ
  ͷݮগ
  ྉཧจԽ͕
  Ոఉ಺Ͱ
  ఻ঝ͞Εͳ͍
  ஍ํͷաૄԽͱ
  ίϛϡχςΟ
  ͷ૕ࣦ
  ๩͘͠
  ੈଳௐཧ࣌ؒ
  ͷݮগ
  ௐཧεΩϧ
  ͷݮগ
  ௐཧͷश׳Խ͕
  ͞Εͳ͍
  ֎৯ɾத৯ͳͲ
  Ճ޻৯඼΁ґଘ
  ௿௞ۚ
  ࿑ಇ
  ݈߁ण໋
  ͷ୹ॖԽ
  ྉཧͷࣾձత
  ೝ஌ɾ஍Ґ
  ͷ௿Լ
  ྉཧ΁ͷ
  ڵຯͷ௿Լ
  ྉཧจԽͷ
  ૕ࣦ
  ྵࡉ೶Ո
  ͷࠔځ
  ৯ࡐͷ
  ύοέʔδ
  ঎඼Խ
  େن໛
  εʔύʔϞʔϧ
  ͷຄڵ
  ৯࢈ۀ
  ͷ޻ۀԽ
  ֨
  ϧ
  ࡐͷ
  ɾൢച
  ըҰԽ ಉ͡৯ࡐ͕
  ৯ྉ඼ళʹฒͿ
  ݽ৯ͷ૿Ճ
  ࢠͲ΋ɾ୯਎ऀ

  View Slide

 50. 50
  ৯ͷܦࡁγεςϜ
  ৯ͷจԽ

  ք
  ݸ

  ΞϨϧΪʔ
  ͷ૿Ճ
  ࣾձ՝୊
  ྉཧʹؔ͢Δ
  ݱ৅
  ຌྫ
  ࢠͲ΋ͷංຬ
  ֩Ո଒Խ
  ౎ࢢʹ͓͍ͯ࣌ؒͷ
  ࢖͍ಓ
  ʢPS࢖͍ํʣ
  ͷ
  ڝ߹͕ଟ͍
  ͪΌΜͱ
  ྉཧΛ͠ͳ͍͜ͱ
  ʹର͢ΔແҙࣝԼ
  ͷࡑѱײ
  จԽతՁ஋
  ͷྼޙ
  ྉཧ͸ঁੑ͕
  ΍Δ΂͖ͩͱ͍͏
  ࣾձతՁ஋؍
  ڇͷࣂྉͷ
  େྔੜ࢈
  ؀ڥഁյ
  ࢿຊओٛʹΑΔ
  ࢢ৔ݪཧγεςϜ
  850 ʹ͓͚Δ
  ࣗ༝๵қମ੍
  ϑʔυϩεͷ
  ૿Ճ
  (.0 ٕज़ʹΑΔ
  େن໛೶ۀԽ
  ԕ༸ړۀ
  ʹΑΔཚ֫
  ڞಇ͖ͷ૿Ճ
  Ոఉʹ͓͚Δ
  ૯࿨࣌ؒͷݮগ
  ୯਎ऀͷ૿Ճ
  ߴྸऀͷ
  Ұਓ฻Β͠
  ॴಘͷೋۃԽ
  ඇߦͷ૿Ճ
  ৯ࡐͷߴಅ
  څ৯ͷఀࢭ
  ྉཧεΩϧ
  ͷݮগ
  ྉཧจԽ͕
  Ոఉ಺Ͱ
  ఻ঝ͞Εͳ͍
  ஍ํͷաૄԽͱ
  ίϛϡχςΟ
  ͷ૕ࣦ
  ౎ࢢԽ
  ౎ࢢ΁ͷਓޱूத
  Ոఉͱ஍ҬͰ
  ա࣌ؒ͢͝
  ͷݮগ
  ۚમՁ஋΁ͷ
  ґଘ
  ๩͘͠
  ੈଳௐཧ࣌ؒ
  ͷݮগ
  ௐཧεΩϧ
  ͷݮগ
  ௐཧͷश׳Խ͕
  ͞Εͳ͍
  ֎৯ɾத৯ͳͲ
  Ճ޻৯඼΁ґଘ
  ౎ࢢԽͱ஍Ҭ
  ίϛϡχςΟͷ
  ૕ࣦ
  ෆ݈߁
  ͳ৯ੜ׆
  ֎৯ɾத৯ͳͲͷ
  Ճ޻৯඼΁ґଘ
  ௐཧεΩϧ
  ͷݮগ
  ௿௞ۚ
  ࿑ಇ
  ௿ॴಘऀ૚
  ͷෆ݈߁
  ೱ͍ຯ΁ͷ
  ཉٻ͕૿Ճ
  ຯ֮ຑᙺ
  ͷਐߦ
  ݈߁ण໋
  ͷ୹ॖԽ
  ຯ֮ຑᙺ
  ྉཧͷࣾձత
  ೝ஌ɾ஍Ґ
  ͷ௿Լ
  ങ͍෺ͷ
  ָ͠Έͷݮগ
  ྉཧ΁ͷ
  ڵຯͷ௿Լ
  ྉཧจԽͷ
  ૕ࣦ
  ۚમՁ஋Ҏ֎ͷ
  Ձ஋ྼޙԽ
  (%1 ͷ
  ܦࡁࢦඪԽ
  Ոఉʹ͓͚Δ
  ΞϯϖΠυϫʔΫ
  ͷ௿ධՁ
  ྉཧՁ஋
  ͷ௿ධՁ
  ྉཧՁ஋ͷ
  ඇφϥςΟϒԽ
  ྵࡉ೶Ո
  ͷࠔځ
  ৯ࡐͷ
  ύοέʔδ
  ঎඼Խ
  େن໛
  εʔύʔϞʔϧ
  ͷຄڵ
  ৯඼Ճ޻೑
  ͷେྔੜ࢈
  ৯࢈ۀ
  ͷ޻ۀԽ
  ৯ੜ࢈ͷ
  େن໛Խ
  ৯ੜ࢈ͷ
  ஍Ҭతภࡏ
  ΧϩϦʔχʔζ
  ͷ૿Ճ
  ੈքਓޱͷ૿Ճ
  ੈքਓޱ૿Ճͱ
  ৯ੜ࢈ͷେن໛Խ
  +"ɾ೶ڠ
  ͳͲʹΑΔՁ֨
  ίϯτϩʔϧ
  ৯ࡐͷ
  ྲྀ௨ɾൢച
  ͷըҰԽ ಉ͡৯ࡐ͕
  ৯ྉ඼ళʹฒͿ
  ੜ࢈ऀ
  ʢ೶Ո
  ɾ
  ړࢣͳͲʣ
  ͕ѻ͏ଟ༷ͳ
  ඼छΛѻΘͳ͍
  ৯ҭͷػձ
  ͷݮগ
  ੜ࢈ͱফඅ͕
  ཭ΕΔ
  ݽ৯ͷ૿Ճ
  ࢠͲ΋ɾ୯਎ऀ
  ৯ͱྉཧʹ·ͭΘΔ
  ࣾձ՝୊Ϛοϓ
  ɹ͜ͷϚο
  ϓ͸ɺ
  ৯ͱྉཧʹؔ͢Δࣾձ՝୊Λɺ
  ՝୊ಉ࢜ͷؔ܎ੑʹண໨ͯ͠੔ཧͨ͠΋ͷͰ͢ɻ
  ੔ཧͨ݁͠Ռɺ
  Ոఉʹ͓͚ΔྉཧʹӨڹΛ༩͑Δ͍͘
  ͔ͭͷѱ॥؀͕͋Δ͜ͱ͕෼͔Γ·ͨ͠ɻ
  ɹԣ࣠Ͱ͸ɺ
  ͦͷѱ॥؀͕ى͍ͬͯ͜ΔγεςϜͷن໛Λੈք͔Βݸਓ·Ͱද͠ɺ
  ॎ࣠Ͱ͸ɺ
  ৯ͷ
  ܦࡁγεςϜʹؔΘΔ໨ʹݟ͑ΔαΠ
  Ϋϧͱɺ
  ͦͷഎܠͰى͍ͬͯ͜Δ৯ͷจԽʹؔΘΔ໨ʹݟ͑
  ͳ͍αΠ
  Ϋϧʹ෼ྨ͠·ͨ͠ɻ

  View Slide

 51. ΤϯδχΞɾσβΠφʔ
  Λੵۃ࠾༻͍ͯ͠·͢
  51
  ৯ͱྉཧͷ՝୊Λղܾ͢Δ
  https://cookpad.jobs/

  View Slide

 52. ຊ೔͸͝དྷ৔

  Ͳ͏΋͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʂ

  View Slide