Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Technical Successes and Failures in the History of Cookpad Development

Technical Successes and Failures in the History of Cookpad Development

2016/01/23 Cookpad TechConf 2016
http://techconf.cookpad.com/

Issei Naruta

January 23, 2016
Tweet

More Decks by Issei Naruta

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ΫοΫύουͷܧଓతͳ੒௕
  ͷͨΊʹ։ൃͱӡ༻͕

  ԿΛ͖ͯͨ͠ͷ͔ɺ
  ͦͷࣦഊͱ੒ޭʹ͍ͭͯ
  $PPLQBE5FDI$POG
  ΫοΫύουגࣜձࣾΠϯϑϥετϥΫνϟʔ෦
  ੒ాҰੜ

  View full-size slide

 2. ੒ాҰੜ
  ͳΔͨ ͍͍ͬͤ
  !NJSBLVJ
  ΫοΫύουגࣜձࣾ
  ΠϯϑϥετϥΫνϟʔ෦௕
  ೖࣾ೥໨

  View full-size slide

 3. େલఏ
  • ࣄۀ͸มԽ͢Δ
  • ૊৫͸มԽ͢Δ
  • ϓϩμΫτ΍ίʔυʹ͸ण໋͕͋Δ
  • ։ൃϦιʔε͸༗ݶͰ͋Δ

  View full-size slide

 4. ࠓ೔ͷςʔϚ
  • ݶΒΕͨϦιʔεͰɺͲ͏΍ͬͯ

  ૊৫΍ࣄۀͷมԽʹڧ͍։ൃΛߦ͏͔
  • ௕ण໋Խͨ͠ΞϓϦέʔγϣϯͱ

  Ͳ͏޲͖߹͍͔ͬͯ͘

  View full-size slide

 5. ʮΫοΫύουʯ͸
  ͍͔ͭΒ͋Δͷʁ

  View full-size slide

 6. IUUQTJOGPDPPLQBEDPNDPSQPSBUFIJTUPSZ

  View full-size slide

 7. IUUQTXFCBSDIJWFPSHXFCIUUQXXXDPPLQBEDPN

  View full-size slide

 8. IUUQTJOGPDPPLQBEDPNDPSQPSBUFIJTUPSZ

  View full-size slide


 9. $PME'VTJPO3BJMT

  View full-size slide

 10. IUUQTJOGPDPPLQBEDPNDPSQPSBUFIJTUPSZ

  View full-size slide

 11. IUUQTTQFBLFSEFDLDPNB@NBUTVEBUIFSFDJQFGPSUIFXPSMETMBSHFTUSBJMTNPOPMJUI

  View full-size slide

 12. ߃ྫͷSBLFTUBUT ൛

  +----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
  | Name | Lines | LOC | Classes | Methods | M/C | LOC/M |
  +----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
  | Controllers | 53487 | 43106 | 578 | 4326 | 7 | 7 |
  | Helpers | 16467 | 13482 | 19 | 1544 | 81 | 6 |
  | Models |109238 | 86118 | 1938 | 9700 | 5 | 6 |
  | Mailers | 2259 | 1821 | 47 | 209 | 4 | 6 |
  | Workers | 797 | 678 | 23 | 38 | 1 | 15 |
  | Chanko units | 12737 | 10967 | 20 | 373 | 18 | 27 |
  | Libraries | 52295 | 43235 | 649 | 3954 | 6 | 8 |
  | Feature specs | 56569 | 45583 | 0 | 192 | 0 | 235 |
  | Request specs | 46276 | 39906 | 0 | 18 | 0 | 2215 |
  | Routing specs | 614 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
  | Controller specs | 64188 | 53000 | 6 | 128 | 21 | 412 |
  | Helper specs | 84918 | 70300 | 3 | 71 | 23 | 988 |
  | Model specs |163524 |135337 | 5 | 130 | 26 | 1039 |
  | Worker specs | 1156 | 959 | 0 | 1 | 0 | 957 |
  | Chanko unit specs | 9214 | 7596 | 0 | 11 | 0 | 688 |
  | Library specs | 26054 | 21809 | 25 | 125 | 5 | 172 |
  +----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
  | Total |699793 |574392 | 3313 | 20820 | 6 | 25 |
  +----------------------+-------+-------+---------+---------+-----+-------+
  Code LOC: 199407 Test LOC: 374985 Code to Test Ratio: 1:1.9

  View full-size slide

 13. Ͱ͔͍ͱԿ͕ى͜Δͷ͔
  ىಈʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  ςετʹ͕͔͔࣌ؒΔ
  ੩తղੳܥπʔϧ͕ಈ͔ͳ͍
  ϥΠϒϥϦ͕ಈ͔ͳ͍
  σϓϩΠ͕େม
  Ϩʔϧʹ৐Εͳ͍

  View full-size slide

 14. ίʔυ΍؀ڥͷ࿝ٺԽ

  View full-size slide

 15. ͳͥਓ͸
  શ෦ॻ͖௚ͨ͘͠
  ͳΔͷ͔

  View full-size slide


 16. શϦχϡʔΞϧܭը

  View full-size slide

 17. ϦχϡʔΞϧܭը
  • ΤϯδχΞ10ਓ͘Β͍
  • ίʔυ͕ڊେɾෳࡶ͗ͯ͢ɺ৽ػೳͷ࣮૷͕ࠔ೉
  • ͦ΋ͦ΋ࠓͷαʔϏε͸͜ΕͰ͍͍ͷͩΖ͏͔ʁ
  • ίʔυ΋αʔϏε΋ཧ૝తͳঢ়ଶʹͨ͠ɺ

  Զͨͪͷߟ͑ͨ࠷ߴͷΫοΫύουʹ͠Α͏
  w Α͠ϑϧεΫϥονͰॻͧ͘

  View full-size slide

 18. ϦχϡʔΞϧେࣦഊ

  View full-size slide

 19. Կ͕ىͬͨ͜ͷ͔
  ʮαʔϏεͷίΞόϦϡʔΛநग़͢Δʯ
  ʮ៉ྷͳίʔυͰΠν͔Βॻ͖௚͢ʯ
  ͷ྆ํΛಉ࣌ʹ΍Ζ͏ͱͨ͠
  ˠ͍ͭ·Ͱܦͬͯ΋࣮૷͕ऴΘΒͳ͍

  View full-size slide

 20. ࢓༷ͷ੔ཧͱ
  ϦϑΝΫλϦϯάΛ
  ಉ࣌ʹ΍Βͳ͍ํ͕͍͍
  ֶͼ

  View full-size slide

 21. ख஗Εʹͳ͔ͬͯΒ
  ΍Βͳ͍
  ֶͼ

  View full-size slide

 22. ೥ͷ3BJMTҠߦ͸

  ͳͥ͏·͍ͬͨ͘ͷ͔
  ΤϯδχΞ5ਓ
  Rails ʹৄ͍ࣾ͠һ 0ਓ
  ͦΕ΄Ͳ೔ຊͰྲྀߦͬͯͳ͍

  View full-size slide

 23. ౰࣌ͷؔ܎ऀͷূݴ
  • αʔϏεͷػೳ͕·ͩগͳ͔ͬͨ
  • ͢Ͱʹ΅Ζ΅Ζ͔ͩͬͨΒɺ

  ͦΕҎ্ࣦഊ͠Α͏͕ͳ͔ͬͨ
  • ͦ΋ͦ΋ͦΜͳʹ੒ޭ͍ͯ͠ͳ͔ͬͨ
  • ʢҠߦ͸͕ͨ͠ɺ౰ॳ͔ͳΓෆ҆ఆͩͬͨʣ
  • ए͔ͬͨ

  View full-size slide

 24. Ͱ͸Ͳ͏͢Ε͹͍͍ͷ͔

  View full-size slide

 25. ຊ౰ʹཉ͍͠΋ͷ͸

  Կͩͬͨͷ͔ʁ

  View full-size slide

 26. ͳͥॻ͖௚͔ͨͬͨ͠ͷ͔
  • αʔϏεͷܧଓతͳվળ͕͔ͨͬͨ͠
  • ṖͷෳࡶͳϨΨγʔίʔυ͕ଟ͗ͯ͢

  ػೳͷվળ΍௥Ճ͕ࠔ೉

  View full-size slide

 27. ϨΨγʔίʔυΛ

  શ෦ॻ͖௚͞ͳͯ͘΋

  ։ൃ଎౓Λམͱͣ͞

  ܧଓతͳվળ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹ
  ͢Ε͹͍͍ͷͰ͸

  View full-size slide

 28. ϦχϡʔΞϧࣦഊ͕ੜΈग़ͨ͠
  $IBOLP

  View full-size slide

 29. $IBOLP
  ຊ൪؀ڥͰͷτϥΠ&ΤϥʔΛࢧԉ͢Δ Rails ༻ gem
  Unit ͱ͍͏୯ҐͰطଘίʔυ΁ͷύονΛهड़
  IUUQTHJUIVCDPNDPPLQBEDIBOLP

  View full-size slide

 30. " #
  طଘͷίʔυ A ΛɺελοϑϢʔβͷΈʹରͯ͠
  ϕʔλ൛ͷίʔυ B ʹஔ͖׵͍͑ͨ
  ͨͩ͠ɺB ͸๯ݥతͳ࣮૷ͳͷͰɺྫ֎͕ൃੜ͢Δ͔΋͠Εͳ͍
  طଘͷ$POUSPMMFSͷίʔυ ϕʔλ൛ͷίʔυ

  View full-size slide

 31. ελοϑͳΒ#
  #Ͱྫ֎͕ى͖ͨΒ"
  ελοϑҎ֎ͳΒ"
  ϑϥάͰ෼ذ͍ͤͯ͘͞ͱίʔυ͕ԚΕ͍ͯ͘

  View full-size slide

 32. ϕʔλػೳͷ6OJU
  طଘͷ$POUSPMMFSͷίʔυ
  "
  #

  Chanko Ͱ͸ɺUnit ͱ͍͏ϑΝΠϧʹϕʔλػೳͷϩδοΫΛهड़͢Δ
  invoke ৚݅Λຬͨͨ͠৔߹ʹɺطଘϩδοΫ (A) ͷ୅ΘΓʹ Unit (B) ͕࣮ߦ͞ΕΔ
  B ͕ྫ֎Λىͨ͜͠৔߹͸ɺݩͷ A ͕࣮ߦ͞ΕΔͨΊɺϢʔβʹ͸Τϥʔ͕ฦΒͳ͍
  JOWPLF৚݅

  View full-size slide

 33. ແࣄʹՁ஋͕ೝΊΒΕͨΒ
  ຊ൪ͷ඼࣭ͷίʔυʹ࢓্͛Δ
  طଘίʔυΛॻ͖׵͑ɺUnit ϑΝΠϧΛফ͢

  ʢ௨শ Un-chankoʣ

  View full-size slide

 34. d
  ଟαʔϏε࣌୅

  View full-size slide

 35. ΫοΫύου

  ຊମίʔυ
  ผϓϩδΣΫτ
  3BJMT

  View full-size slide

 36. ϓϩδΣΫτͷ෼͔Εํ
  • ࠷ॳ͔ΒผϓϩδΣΫτͱͯ͠࡞ΒΕɺ
  ޙ͔Βຊମͱ࿈ܞͨ͠ύλʔϯ
  • ࠷ॳ͸ຊମͷҰ෦ͱͯ͠࡞ΒΕɺ

  ޙ͔Β෼཭ͨ͠ύλʔϯ

  View full-size slide

 37. 8PSME`TMBSHFTU
  SBJMTNPOPMJUI
  Λ୤٫͍ͨ͠

  View full-size slide

 38. ϓϩδΣΫτ෼ׂํ਑
  • ৽نαʔϏεΛ࡞Δͱ͖
  • ຊମͱີ݁߹ͤ͟ΔΛಘͳ͍΋ͷ͸ຊମͰ࣮૷
  • ͦ͏Ͱͳ͍΋ͷ͸࠷ॳ͔ΒผϓϩδΣΫτͰ
  • طଘαʔϏε
  • ෼ׂՄೳͳ΋ͷ͸ॱ࣍෼ׂ͍ͯ͘͠

  View full-size slide

 39. ʙ
  αʔϏεͷ෼ׂ

  View full-size slide

 40. IUUQUFDIMJGFDPPLQBEDPNFOUSZ
  ͱͯ΋͍͍هࣄɺ͓͢͢Ί

  View full-size slide

 41. ʮຊ౰͸Կ͕͍ͨ͠ͷ͔ʯΛݟۃΊΔ
  • γϯϓϧͳ࡞Γʹม͍͑ͨ
  • ෆཁͳίʔυ͕ॏͳΓɺಈ࡞͕஗͘ͳͬ
  ͍ͯΔͱ͜ΖΛղফ͍ͨ͠
  • ৽͍͠ϥΠϒϥϦɺ৽͍ٕ͠ज़ΛऔΓ
  ࠐΊΔΑ͏ʹ͍ͨ͠

  View full-size slide

 42. େࣄͳ͜ͱ
  Ұͭͣͭ΍Δ

  View full-size slide

 43. ೋஈ֊ͷΞϓϦέʔγϣϯ෼཭
  1.ΫοΫύουຊମΛ fork ͠ɺෆཁ෦෼
  Λૈํফͯ͠ςετΛ௨͢
  2.rails new ͨ͠৽نϓϩδΣΫτʹ

  ࣸܦͯ͠ςετΛ௨͢

  View full-size slide

 44. ຊମίʔυΛGPSL
  ෆཁͳ෦෼Λૈํ࡟আ
  ςετΛ௨͢
  ୈஈ֊

  View full-size slide

 45. ͜ͷ࣌఺Ͱ͸
  • ʮ͓͍͍݈͠߁ʯ͚ͩͷςετ࣮ߦɺ

  σϓϩΠ͕Մೳʹͳͬͨ
  • ͜Ε͚ͩͰ΋े෼ࣄۀతͳԸܙ͕͋Δ
  • ফ͖͠Εͳ͔ͬͨґଘϥΠϒϥϦɺ

  ϞϯΩʔύον౳͕ଟ਺࢒͍ͬͯΔঢ়ଶ
  • ςετ࣮ߦ͕஗͔ͬͨΓɺϨʔϧ͔Β

  ͸ͣΕͨΓ͍ͯ͠Δͷ͕໰୊

  View full-size slide

 46. SBJMTOFXͨ͠৽نίʔυϕʔεʹ
  ϩδοΫΛҠ২͍͖ͯ͠ɺ
  طଘͷςετ͕௨Δ͜ͱΛ໨ࢦ͢
  ୈஈ֊

  View full-size slide

 47. ஫ҙ఺
  • ϩδοΫ͸Ҡಈ͢Δ͚ͩ
  • ϦϑΝΫλϦϯάͨ͘͠ͳͬͯ΋

  զຫ͢Δ
  • ςετΛ௨աͤ͞Δ͜ͱʹूத

  View full-size slide

 48. ʮ͓͍͍݈͠߁ʯ෼཭੒ޭ͔Βͷֶͼ
  • ϑϧεΫϥονͰॻ͖௚͞ͳ͔ͬͨ
  • ࢓༷มߋ΍ϦϑΝΫλϦϯάΛߦΘͣɺ
  ෼཭͚ͩΛߦͬͨ
  • খن໛ʹগͣͭ͠ਐΊ͍ͯ͘͜ͱͰɺ
  ͦΕͧΕͷஈ֊ͰࣄۀతͳϝϦοτΛ
  ڗडͰ͖ͨ

  View full-size slide

 49. ෼཭ʹΑΔԸܙ
  • ΫοΫύουຊମ
  • ࣄۀͻͱͭ෼ίʔυ͕খ͘͞ͳͬͨ
  • ͓͍͍݈͠߁
  • Ϩʔϧʹ৐ͬͨී௨ͷ

  Rails ΞϓϦέʔγϣϯʹͳΕͨ
  • ܰྔͰϞμϯͳ։ൃ؀ڥʹͳͬͨ

  View full-size slide

 50. ίʔυ඼࣭

  View full-size slide

 51. ίʔυ඼࣭͸Ϗδωεʹ
  Өڹ͢Δ͔ʁ

  View full-size slide

 52. ΫοΫύουͷ౴͑
  :&4

  View full-size slide

 53. ίʔυͷ඼࣭
  • Մಡੑ
  • ϝϯςφϯεੑ
  • όάͷ༗ແ
  • ηΩϡϦςΟ

  View full-size slide

 54. ίʔυͷ඼࣭͕Өڹ͢Δ΋ͷ
  • ։ൃޮ཰
  • ଐਓੑ
  wίʔυͷण໋

  View full-size slide

 55. Ͳ͜·Ͱ΍Δ΂͖͔ʁ
  ΍Γ͗͢ͳ͍
  ʮ៉ྷͳίʔυʯΛॻ͘͜ͱࣗମ͕໨తͰ͸ͳ͍
  ࣄۀϑΣʔζʹͱͬͯඞཁͳ඼࣭·ͰΛ໨ࢦ͢

  View full-size slide

 56. ίʔυϨϏϡʔ
  • ࣭ͷߴ͍ίʔυϨϏϡʔ͕ίʔυ඼࣭
  Λ͋Δఔ౓୲อ͢Δ
  • ෛͷҨ࢈Λ࢒͠ʹ͘͘ͳΔ

  View full-size slide

 57. ίʔυϨϏϡʔΞϯνύλʔϯ
  • ࠣࡉͳจ๏ͷ޷ΈͰᎍΊΔ
  • ΠϯσϯτɺׅހͳͲ
  • ͱʹ͔͘ෆໟ

  View full-size slide

 58. ίʔυن໿͕͋Δͱ
  ίʔυϨϏϡʔͷޮ཰͕
  ྑ͘ͳΔ
  ֶͼ

  View full-size slide

 59. IUUQTHJUIVCDPNDPPLQBETUZMFHVJEF

  View full-size slide

 60. ಛ௃
  ͦΜͳΜͲͬͪͰ΋͍͍ͩΖͱ
  ͍͏ͷ΋݁ߏܾΊͯΔ

  View full-size slide

 61. ೥͘Β͍ӡ༻ͯ͠Έͯ
  • ࠷ॳ͸൓ରҙݟ΋ଟ͔ͬͨʢ๻΋ʣ
  • ϏδωεͷίʔυϨϏϡʔͳͷʹจ๏
  ͷ͠ΐ͏΋ͳ͍࿦૪͕ల։͞ΕΔɺ

  Έ͍ͨͳͷΛݟ͔͚ͳ͘ͳͬͨ
  • จ๏ͷ࿦૪͸ελΠϧΨΠυͷํͰ

  ΍Ε͹Α͍
  • ͋ͬͯΑ͔ͬͨελΠϧΨΠυ

  View full-size slide

 62. Πϯϑϥͷ࿝ٺԽ

  View full-size slide


 63. &$$MBTTJD71$

  View full-size slide

 64. ೋ౓ͷʮશ୆࡞Γ௚͠ʯΛܦͯ
  • ໾ׂͷΑ͘Θ͔Βͳ͍

  Ṗͷαʔό͕౫ଡ͞Εͨ
  • શαʔό͕ Infra as Code Խ͞Εͨ
  • Ͳ͘͞͞Ͱ OS ΍֤छύοέʔδ͕
  ΞοϓσʔτͰ͖ͨ

  View full-size slide

 65. Πϯϑϥ࿝ٺԽ໰୊
  • ͢Ͱʹଘࡏ͠ͳ͍αʔόͷ Puppet
  • OS ΍ϛυϧ΢ΣΞ͕ݹ͍··
  • ؀ڥ͕ݹͯ͘ੈ͔ؒΒִ཭͞ΕΔ

  View full-size slide

 66. Πϯϑϥ࿝ٺԽͷಛ௃
  • ಈ͍͍ͯ͑͞Ε͹ɺΞϓϦέʔγϣϯ
  ίʔυ΄Ͳ͸࿝ٺԽ͕໰୊ʹ

  ͳΓʹ͍͘
  • େ෯ͳόʔδϣϯΞοϓ͸େม͔ͭ࣌
  ͕͔͔ؒΔͷͰɺඞཁʹͳ͔ͬͯΒ

  ಈ͖࢝ΊΔͷͰ͸஗͍

  View full-size slide

 67. ࣜ೥ભٶ
  IUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJਆٶࣜ೥ભٶ

  View full-size slide

 68. ࣜ೥ભٶ
  ਆٶࣜ೥ભٶ͸ɺਆٶʢҏ੎ਆٶʣʹ͓͍ͯߦΘΕΔࣜ೥ભ
  ٶʢఆظతʹߦΘΕΔભٶʣͰ͋Δɻ
  ਆٶͰ͸ɺݪଇͱͯ͠20೥͝ͱʹɺ಺ٶʢߖେਆٶʣɾ֎ٶ
  ʢ๛डେਆٶʣͷೋͭͷਖ਼ٶͷਖ਼఼ɺ14ͷผٶͷશͯͷ఼ࣾ
  Λ଄Γସ͑ͯਆ࠲Λભ͢ɻ
  IUUQTKBXJLJQFEJBPSHXJLJਆٶࣜ೥ભٶ

  View full-size slide

 69. ࣜ೥ભٶͷ͕͍͜͜͢͝
  • ଱༻೥਺ͷ୹͍ݐஙํࣜͳͷʹ

  ҏ੎ਆٶ͸͓Αͦ1300೥ଘࡏ͍ͯ͠Δ
  • 7ੈلͷ໻ੜݐஙͷٕज़͕ݱ໾Ͱ

  ఻ঝ͞Ε͍ͯΔ
  • ભٶͷ༻ࡐͱͳΔ໦ΛҭͯΔͷʹ

  200೥Ҏ্͔͔Δ

  View full-size slide

 70. ࡞Γ௚͢͜ͱΛ

  લఏʹ͢Δ͜ͱͰ

  ௕ण໋Խ
  ֶͼ

  View full-size slide

 71. *OGSB*OGSB
  • CentOS 6.2 -> Ubuntu 14.04 (16.04)
  • Puppet -> Itamae
  • VPCωοτϫʔΫͷ࠶ઃܭ
  • ֤छύοέʔδɺϛυϧ΢ΣΞͷ

  όʔδϣϯΞοϓ
  • ͦͷଞϨΨγʔͷ࡮৽

  View full-size slide

 72. Πϯϑϥࣜ೥ભٶ
  • ৽͘͠࡞Δαʔό͸ infra2 Ͱ

  ϓϩϏδϣχϯά͢Δ
  • طଘͷαʔό΋গͣͭ͠ infra2 Ͱ

  ࡞Γ௚͍ͯ͘͠

  View full-size slide

 73. େલఏʢ࠶ʣ
  • ࣄۀ͸มԽ͢Δ
  • ૊৫͸มԽ͢Δ
  • ϓϩμΫτ΍ίʔυʹ͸ण໋͕͋Δ
  • ։ൃϦιʔε͸༗ݶͰ͋Δ

  View full-size slide

 74. ௕ੜ͖͢ΔࣄۀͷͨΊʹ

  ٕज़͕Ͱ͖Δ͜ͱ
  • ඼࣭΍৽͠͞Λอͭ͜ͱࣗମΛ

  ࢓૊ΈԽ͢Δ
  • ख஗ΕʹͳΔલʹগͣͭ͠΍Δ
  • ࡉ͔͘੒ޭମݧΛ࡞ΓɺΞοϓσʔτ
  ͷՁ஋Λ૊৫ʹ࣮ײͤ͞Δ

  View full-size slide