$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

テーマレビューの現場から見た、抑えておくべきテーマ制作のセオリーと基礎知識

Toshihiro Kanai
September 14, 2018

 テーマレビューの現場から見た、抑えておくべきテーマ制作のセオリーと基礎知識

WordCamp Tokyo 2018 に登壇した際の資料です。

詳細は https://2018.tokyo.wordcamp.org/session/gh-2b/ をご覧ください。

Toshihiro Kanai

September 14, 2018
Tweet

More Decks by Toshihiro Kanai

Other Decks in Programming

Transcript

 1. View Slide

 2. ςʔϚϨϏϡʔͷݱ৔͔Βݟ
  ͨɺ཈͓͑ͯ͘΂͖ςʔϚ੍࡞
  ͷηΦϦʔͱجૅ஌ࣝ
  8PSE$BNQ5PLZPۚҪढ़ߒ

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 4. ۚҪढ़ߒ NJSVDPO

  • ϑϦʔϥϯεͷ Web ΤϯδχΞ
  • ࠷ۙ͸ Vue.js ͳͲͷϑϩϯτΤϯυ͕ϝΠ
  ϯ
  • WordPress Core Contributor
  • WordPress ςʔϚ Coldbox ։ൃऀ
  • WordPress ςʔϚϨϏϡʔνʔϜϞσϨʔ
  λ
  • Twitter: @mirucons / Facebook & GitHub
  etc.: mirucon
  • https://www.mirucon.com/

  View Slide

 5. ςʔϚͷجૅ

  View Slide

 6. ςʔϚͱ͸

  View Slide

 7. ςʔϚͱ͸
  ΢ΣϒαΠτશମͷݟͨ໨͔ΒϨΠΞ΢τɺߏ੒ɺػೳ·Ͱ༷ʑͳ৔ॴʹӨڹΛ
  ٴ΅͢ɺ8PSE1SFTTαΠτͷʮΩϞʯ

  View Slide

 8. σΟϨΫτϦߏ੒
  • ྫ͑͹͜Μͳײ͡ :
  my-theme/
  L inc/
  L customizer.php
  L related-posts.php
  L footer.php
  L functions.php
  L header.php
  L index.php
  L readme.txt
  L screenshot.png
  L single.php
  L style.css

  View Slide

 9. ςʔϚͰ͸ԿΛ͢Δ΂͖

  View Slide

 10. ςʔϚͰ͸ԿΛ͢Δ΂͖
  • ςʔϚ͸݁ہϓϥάΠϯͱಉͨͩ͡ͷ PHP ϑΝΠϧͳͷͰɺ΍
  Ζ͏ͱࢥ͑͹ԿͩͬͯͰ͖Δ
  • ͨͩ͠ςʔϚ͸ϓϥάΠϯͱҧͬͯ1͔ͭ͠༗ޮԽͰ͖ͳ͍
  • ͦͷͨΊ WordPress.org ͷςʔϚσΟϨΫτϦͷཁٻࣄ߲Ͱ͸
  ʮςʔϚ͸جຊతʹݟͨ໨Λ࢘Δ͜ͱͷΈ͢΂͖ʯͭ·Γɺ
  => ݟͨ໨ʹ௚઀ؔ܎ͳ͍ػೳΛςʔϚʹೖΕΔ΂͖Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 11. ςʔϚͰ͸ԿΛ͢Δ΂͖
  • ͨͩ͜͠Ε͸ WordPress.org ͷςʔϚσΟϨΫτϦͷ࿩Ͱ͋Γɺଞͷςʔ
  Ϛ഑෍αΠτ౳Ͱ͸ҧͬͨΓ͢Δ
  • ݁ہ͸ݸʑͷػೳΛϓϥάΠϯԽ͢ΔͷͱɺςʔϚͰҰݩԽͯ͢͠΂ͯΛ
  ؅ཧ͢Δͷ͸ศར͞ͱͷτϨʔυΦϑ
  • ·ͨडୗ։ൃͳͲͰ͸ػೳࣗମʹ൚༻ੑ͕ͳ͍৔߹ɾͳΜΒ͔ͷࣄ৘ʹ
  ΑͬͯϓϥάΠϯΛ࢖͍ʹ͍͘৔߹ͳͲ΋͋Δ
  => ࣗ෼ͷ੍࡞͍ͯ͠Δ໨తɾެ։ൣғͳͲΛߟ͑ͯɺద੾ͳͱ͜ΖΛߟ͑
  Α͏

  View Slide

 12. ϥΠηϯεʹ͍ͭͯ

  View Slide

 13. 8PSE1SFTT͸Φʔϓϯιʔε
  • WordPress ͸ຊମ͕Φʔϓϯιʔε
  • GPL ϥΠηϯεΛ࢖༻͍ͯ͠Δ
  • WordPress ͸ࢥ૝ͱͯ͠ʮύϒϦογϯάͷຽओԽ
  (Democratize publishing)ʯΛܝ͍͛ͯΔ
  • ΦʔϓϯιʔεͳͷͰ WordPress ͷ։ൃɾσΟεΧογϣϯɾ
  ຋༁ͳͲʹ͸୭Ͱ΋ߩݙͰ͖Δ

  View Slide

 14. (1-ϥΠηϯεͱ͸ͲΜͳϥΠηϯε͔
  • General Public License ͷ಄จࣈΛͱͬͯ "GPL" ͱݺ͹ΕΔΦʔ
  ϓϯιʔεϥΠηϯεͷҰͭ
  • ͍͔ͳΔ੍໿ͳ͠ʹແอূͰ4ͭͷࣗ༝ΛೝΊΔͷ͕جຊࢥ૝

  View Slide

 15. ͭͷࣗ༝ͱ͸
  • ͲΜͳ໨తʹ΋࢖༻͢Δࣗ༝
  • ιʔείʔυΛݚڀ͠ɺվม͢Δࣗ༝
  • ଞͷਓʹ࠶഑෍͢Δࣗ༝
  • վมͨ͠΋ͷΛڞ༗͢Δࣗ༝

  View Slide

 16. ࠷େͷಛ௃ίϐʔϨϑτ
  • ίϐʔϨϑτͱ͸ɺ੍࡞෺ͷվม͞Εͨ΋ͷ΍೿ੜϓϩμΫτ (derivative
  work) ʹ΋ɺ΋ͱͷ੍࡞෺ͱಉҰͷࣗ༝ΛೝΊΔ΂͖ͱ͍͏ߟ͑ํ
  • WordPress ͷ৔߹ :
  • ΋ͱͷ੍࡞෺ = WordPress
  • ೿ੜϓϩμΫτ = ςʔϚɾϓϥάΠϯͳͲ
  => ͭ·ΓɺWordPress ͕ GPL Ͱ͋ΔݶΓɺ഑෍͢Δ࡞ͬͨςʔϚɾϓϥ
  άΠϯ΋ GPL ʹ͢Δٛ຿͕ൃੜ͢Δ

  View Slide

 17. ഑෍͠ͳ͍৔߹ʹ͍ͭͯ
  • GPL ͸഑෍͢Δ৔߹ʹͷΈదԠ͞ΕΔϥΠηϯεͰ͋Γɺ഑෍
  ͠ͳ͍৔߹ʹ͸ GPL ͰϥΠηϯε͢Δඞཁ͸ͳ͍
  • ͦΕͰ΋ WordPress Λ࢖͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱ͸ GPL ੡඼Λ
  ࢖͍ͬͯΔͱ͍͏͜ͱͳͷͰɺੋඇօ͞Μʹ஌͓͍ͬͯͯ΋Β
  ͍͍ͨ

  View Slide

 18. ςʔϚͷ࢝Ίํ

  View Slide

 19. ελʔλʔςʔϚ

  View Slide

 20. ελʔλʔςʔϚ
  • खؒͷ͔͔Δ࠷ॳͷઃఆ΍ɺͲΜͳςʔϚͰ΋ඞཁʹͳΔΑ͏
  ͳίʔυ͕ઃఆࡁΈͷɺ੍࡞ͷ΋ͱʹ͢ΔςʔϚ
  • ྫ͑͹ :
  • Sass ͷίϯύΠϧઃఆ
  • index.php ΍ single.php ͷϧʔϓ (౤ߘදࣔ෦෼)

  View Slide

 21. @T VOEFSTDPSFT

  • Automattic ࣾ (JetPack ϓϥάΠϯͷ։
  ൃͳͲΛ͍ͯ͠Δձࣾ) ͷ։ൃ͢Δε
  λʔλʔςʔϚ
  • ͔ͳΓத਎͸γϯϓϧͳ PHP ςϯϓ
  Ϩʔτ + CSS (SCSS)
  • γϯϓϧʹ཈͍͑ͨςʔϚʹಛʹ͓͢
  ͢Ί

  View Slide

 22. ίʔσΟϯάن໿

  View Slide

 23. ίʔσΟϯάن໿
  • ίʔσΟϯάن໿͸ ίʔυͷॻ͖ํ ʹ͍ͭͯͷܾ·Γ͝ͱ
  • WordPress ʹ͸ WordPress Coding Standards ͱ͍͏ɺ
  WordPress ઐ༻ͷن໿͕͋Δ
  • ͜Ε͸ίʔυͷϑΥʔϚοτ͚ͩͰͳ͘ɺޙͰ৮ΕΔηΩϡϦ
  ςΟʹؔ͢Δ͜ͱ΋ؚ·ΕΔ

  View Slide

 24. 8PSE1SFTT$PEJOH4UBOEBSET
  • ྫ͑͹ :
  if (is_single() ){
  ͷΑ͏ͳ΋ͷΛҎԼͷΑ͏ʹॻ͘΂͖ͱنఆͰ͖Δ :
  if ( is_single() ) {

  View Slide

 25. ໾ཱͭͱ͖
  • ෳ਺ਓ։ൃ͢Δ࣌ʹɺίʔυͷॻ͖ํͷบΛͳͤ͘Δ
  • Ұਓ։ൃͰ΋ɺΞοϓσʔτͷظ͕ۭ͍ؒͯ͠·ͬͨͱ͖Ͱ΋
  ίʔυͷ࣭ΛอͯΔ

  View Slide

 26. ηΩϡϦςΟʹ͍ͭͯ

  View Slide

 27. ͳͥηΩϡϦςΟରࡦ͕ඞཁͳͷ͔

  View Slide

 28. ͳͥηΩϡϦςΟରࡦ͕ඞཁͳͷ͔
  • ϓϩάϥϜʹ͸ʮಛผͳҙຯΛ࣋ͭจࣈྻʯ͕͋ͬͨΓ͢Δ
  • ·ͨ WordPress Ͱ͸ HTML Λѻ͏͜ͱ͕ଟ͘ɺHTML Λ࢖༻
  Ͱ͖Δ = JavaScript Λ࢖༻Ͱ͖Δ ͱ͍͏͜ͱͰ͋Γɺ
  JavaScript ʹ͸৭ʑͳ͜ͱ͕Ͱ͖ͯ͠·͏ͨΊɺѱ༻ͷڪΕ͕
  ͋Δ

  View Slide

 29. ͳͥηΩϡϦςΟରࡦ͕ඞཁͳͷ͔
  ͨͱ͑͹ɺHTML ͷ͜Μͳจࣈྻ :
  < > ' " &
  ͜ΕΒΛڐՄͯ͠͠·͏ͱɺ༧ظ͠ͳ͍ͱ͜ΖͰ HTML ͕࢖ΘΕ
  ͯ͠·͏

  View Slide

 30. ΫϩεαΠτεΫϦϓςΟϯά 944

  • Ϣʔβʔ͕༧ظ͠ͳ͍ಈ࡞Λ͢Δίʔυ (ಛʹ JavaScript) Λಡ
  ΈࠐΉ͜ͱ
  • JavaScript Ͱ࣮ࡍʹͰ͖ͯ͠·͏͜ͱ :
  • উखʹଞͷαΠτ (ಛʹ΢Πϧε഑෍αΠτͳͲ) ʹసૹ
  • ౤ߘ಺༰Λॻ͖׵͑

  View Slide

 31. େ͖ͭ͘ͷηΩϡϦςΟରࡦ
  • αχλΠζ
  => σʔλΛอଘ͢Δͱ͖ʹσʔλΛແ֐Խ = ৴༻Ͱ͖ͳ͍จࣈ
  ྻΛऔΓআ͘
  • Τεέʔϓ
  => σʔλΛग़ྗ͢Δͱ͖ʹಛघจࣈྻΛม׵͠ಛघจࣈྻͱ͠
  ͯͷޮՌΛଧͪফ͢

  View Slide

 32. αχλΠζ

  View Slide

 33. αχλΠζͷྫ
  • wp_kses() ؔ਺
  • ڐՄ͢Δ HTML ͷΫϥεɾଐੑΛࢦఆ͠ɺڐՄ͞Εͳ͍΋ͷ
  Λ࡟আ͢Δ
  ྫ͑͹͜Μͳ HTML :
  ͜Μʹͪ͸ɺ

  ۚҪͰ͢ɻ

  View Slide

 34. ී௨ʹදࣔ͢Ε͹͜͏ͳΔ

  View Slide

 35. ී௨ʹදࣔ͢Ε͹͜͏ͳΔ

  View Slide

 36. XQ@LTFT
  ؔ਺Λ࢖͏ͱ
  wp_kses()ؔ਺Λ࢖ͬͯλάͱclassଐੑͷΈΛڐՄ

  View Slide

 37. XQ@LTFT
  ؔ਺Λ࢖͏ͱ

  View Slide

 38. wp_kses()ؔ਺ͷ࢖͍ํ
  $allowed_html = [
  'span' => [
  'class' => [],
  ],
  ];
  $data = wp_kses( $data, $allowed_html );

  View Slide

 39. ଞͷ8PSE1SFTTαχλΠζؔ਺
  • wp_kses_post()
  • wp_kses_data()
  • sanitize_email()
  • sanitize_file_name()
  • sanitize_html_class()
  • sanitize_text_field()

  View Slide

 40. ςʔϚΧελϚΠβʔͱαχλΠζ
  $wp_customize->add_setting(
  'credit_text', [
  'default' => '©2018 ͜ͷαΠτͷӡӦऀ',
  'sanitize_callback' => 'wp_kses_post',
  ]
  );
  $wp_customize->add_control(
  new WP_Customize_Control(
  $wp_customize, 'credit_text', [
  'label' => __( 'ΫϨδοτΛฤू', 'text-domain' ),
  'section' => 'footer',
  'type' => 'textarea',
  ]
  )
  );

  View Slide

 41. Τεέʔϓ

  View Slide

 42. Τεέʔϓͷྫ
  • esc_html() ؔ਺
  => ͢΂ͯͷ HTML ΛϓϨʔϯςΩετԽ͢Δ
  ྫ͑͹͜Μͳ HTML :
  ͜Μʹͪ͸ɺ

  ۚҪͰ͢ɻ

  View Slide

 43. ͢Δͱ͜͏ͳΔ

  View Slide

 44. Τεέʔϓͷಈ࡞
  • HTML ͷಛघͳจࣈྻΛɺΤεέʔϓจࣈͱݺ͹ΕΔಛघͳҙ
  ຯ͕ແޮԽ͞ΕΔจࣈྻʹஔ͖׵͑Δ
  ྫ :
  < (খͳΓ) => <
  > (େͳΓ) => >

  View Slide

 45. ଞͷ8PSE1SFTTΤεέʔϓؔ਺
  • esc_attr()
  • esc_url()
  • esc_textarea()
  • esc_js()

  View Slide

 46. ηΩϡϦςΟରࡦͷίπ

  View Slide

 47. ηΩϡϦςΟରࡦͷίπ
  • ͢΂ͯΛٙ͏͜ͱ
  • αχλΠζ্ͨ͠ͰΤεέʔϓ͕ඞཁͳ͜ͱ΋͋Δ
  • WordPress Coding Standards Λ࢖͏

  View Slide

 48. ηΩϡϦςΟରࡦͷίπ8PSE1SFTT$PEJOH
  4UBOEBSET

  View Slide

 49. ϝϯςφϯεΛ͠΍͘͢͢Δʹ͸

  View Slide

 50. ʮ8PSE1SFTTͷॻ͖ํʯΛ֮͑Δ
  • WordPress ʹ͸ૉͷ PHP ͱ͸ҧ͏ʮWordPress తͳॻ͖ํʯ
  ͕͋Δ
  • ྫ͑͹͜ͷΑ͏ͳؔ਺ͳͲ :
  • get_template_part()
  • wp_enqueue_script(), wp_enqueue_style()

  View Slide

 51. υΩϡϝϯτΛॻ͘
  • Ϋϥεɾؔ਺ʹ͸ۃྗυΩϡϝϯτΛॻ͘
  • WordPress Coding Standards Λ࢖͏ͱίϝϯτ͕ൈ͚͍ͯΔ
  ͱڭ͑ͯ͘ΕΔ
  • υΩϡϝϯτͷॻ͖ํͱͯ͠ phpdoc ίϝϯτ ͱ͍͏෺͕͋Δ

  View Slide

 52. QIQEPDίϝϯτͷॻ͖ํ
  /**
  * ࢦఆ͞Εͨ਺ͷؔ࿈هࣄΛฦ͢.
  *
  * @param int $max_posts දࣔ͢Δ࠷େهࣄ਺.
  * @since 1.0.0
  **/
  function theme_get_related_posts( $max_posts ) {
  ...

  View Slide

 53. ςʔϚΛνΣοΫͰ͖ΔπʔϧɾϓϥάΠϯΛ࢖
  ͏
  • ςʔϚϢχοτςετ
  • Theme Check | WordPress.org
  • WPTRT/theme-sniffer: Theme Sniffer plugin using sniffs.
  • Debug Bar | WordPress.org

  View Slide

 54. 8PSE1SFTTPSHςʔϚσΟϨΫ
  τϦܝࡌʹ͋ͨͬͯ

  View Slide

 55. ཁٻࣄ߲
  • WordPress.org ςʔϚσΟϨΫτϦʹ͸ ཁٻࣄ߲
  (Requirements) ͱ͍͏ɺܝࡌͷͨΊʹԊΘͳ͍ͱ͍͚ͳ͍ϧʔ
  ϧ͕͋Δ
  • ཁٻࣄ߲ͷৄࡉ͸ɺRequired – Theme Review Team —
  WordPress Λࢀর
  • ೔ຊޠ༁΋͋Γ·͢ : https://github.com/mirucon/required-ja

  View Slide

 56. ςʔϚϨϏϡʔνʔϜ͸୭Ͱ΋ࢀՃͰ͖Δ
  • ΍Δؾ͕͋ΔਓͳΒ୭Ͱ΋׻ܴ
  • ਓͷςʔϚΛݟΔ͜ͱͰࣗ෼ͷςʔϚ੍࡞ʹͱͯ΋໾ʹཱͭ
  • ࠷ऴతʹঝೝͰ͖Δݖݶ͸ݶΒΕͨਓʹ͔͠༩͑ΒΕͯͳ͍ͷ
  Ͱɺ҆৺ͯ͠ྑ͍

  View Slide

 57. ·ͱΊ
  • ςʔϚ੍࡞ʹ͸ɺελʔλʔςʔϚɺWordPress Coding
  Standards ͳͲศརͳπʔϧ͕ଟ͍
  • GPL ϥΠηϯε͸ࣗ༝ΛೝΊΔɺར༻ऀʹ΋։ൃऀʹ΋༏͍͠
  ϥΠηϯε
  • ηΩϡϦςΟ໰୊ʹ͸ओʹʮαχλΠζʯͱʮΤεέʔϓʯͰ
  ରࡦ͢Δ

  View Slide

 58. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠
  5XJUUFS!NJSVDPOT
  IUUQTXXXNJSVDPODPN

  View Slide