Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Node.js + WP-API でつくるウェブアプリケーション

Node.js + WP-API でつくるウェブアプリケーション

2016/08/27に大阪イノベーションハブで開催されたGRAND FRONTEND OSAKA 2016の資料です。

Takayuki Miyauchi

August 27, 2016
Tweet

More Decks by Takayuki Miyauchi

Other Decks in Programming

Transcript

 1. /PEFKT81"1*Ͱͭ͘Δ

  ΢ΣϒΞϓϦέʔγϣϯ

  (3"/%'30/5&/%04","
  !NJZB

  View full-size slide

 2. http://vccw.cc/

  View full-size slide

 3. w 8PSE1SFTT͔Β࣮૷͞Εͨ৽ػೳ
  w 8PSE1SFTTΛ+40/3&45"1*Ͱ͝ʹΐ͝ʹΐɻ
  $ curl http://wp-api.dev/wp-json/wp/v2/posts | jq .
  [
  {
  "id": 1,
  "date": "2016-05-17T07:28:32",
  "date_gmt": "2016-05-17T07:28:32",
  "guid": {
  "rendered": "http://wp-api.dev/?p=1"
  },
  "modified": "2016-05-17T07:28:32",
  "modified_gmt": "2016-05-17T07:28:32",
  "slug": "hello-world",
  "type": "post",

  View full-size slide

 4. w ݱ࣌఺ͰϑϧػೳΛ࢖͏ʹ͸81"1*ϓϥάΠϯΛΠ
  ϯετʔϧ͢Δඞཁ͕͋Δɻ
  w 8PSE1SFTTͰίΞʹϚʔδ͞ΕΔ༧ఆɻ
  https://wordpress.org/plugins/rest-api/

  View full-size slide

 5. 8PSE1SFTTͷ৽ػೳ͸ࣄલʹϓϥάΠϯͱͯ͠ϦϦʔε͞Εɺ

  4MBDL΍(JU)VCͰͷٞ࿦ΛܦͯίΞʹϚʔδ͞Ε·͢ɻ
  https://make.wordpress.org/core/features-as-plugins/

  View full-size slide

 6. https://github.com/WP-API

  View full-size slide

 7. w ਖ਼౷೿3&45GVMͳ"1*ɻ
  w ϓϥάΠϯʹΑΓ֦ுՄೳɻͨͱ͑͹ϝλσʔ
  λΛ+40/ʹ௥Ճͨ͠Γͱ͔ɻ
  w औಘ͍ͨ͠هࣄͷύϥϝʔλΛΫΤϦʔจࣈྻ
  Ͱࢦఆ͢Δ͜ͱ͕Մೳɻ

  View full-size slide

 8. /wp-json/wp/v2/posts
  ౤ߘͷҰཡΛऔಘ
  *%͕ͷݻఆϖʔδΛऔಘ
  /wp-json/wp/v2/pages/234
  /wp-json/wp/v2/:object/:id

  View full-size slide

 9. ?filter[s]=hello
  IFMMPؚ͕·ΕΔهࣄΛऔಘ
  ΧςΰϦʔ͕GSVJUTͷهࣄΛऔಘ
  ?filter[category]=fruits
  https://codex.wordpress.org/Class_Reference/WP_Query
  8PSE1SFTTͷ81@2VFSZͷύϥϝʔλ͕࢖༻Մ

  View full-size slide

 10. 81"1*ʹΑΔมԽ

  View full-size slide

 11. 8PSE1SFTTͷςʔϚγεςϜ͔Β

  ϑϩϯτΤϯυΛղ์
  w εϚϗΞϓϦɺσεΫτοϓΞϓϦͳͲͷόοΫΤϯυ
  ͱͯ͠ͷ8PSE1SFTT

  View full-size slide

 12. ϚΠΫϩαʔϏεͷҰ෦ͱͯ͠ͷ
  8PSE1SFTT
  w ଞͷ$.4΍ϑϨʔϜϫʔΫ౳ͱͷ༰қͳ࿈ܞ͕Մೳɻ
  Lambda API Gateway

  View full-size slide

 13. ຊ൪Ͱ΋εςʔδϯάͰ΋
  ϥΠϒσʔλ
  w ͩͬͯ"1*ͩ΋Μɻ
  w ϚΠάϨʔγϣϯແ͠Ͱ։ൃΛ࢝ΊΔ͜ͱ΋Մೳɻ

  View full-size slide

 14. εέʔϦϯά ͳʹͦΕʁ
  w ͱʹ͔͘Ωϟογϡͪ͠Ό͑ʂ
  w "84ͷ$MPVE'SPOU΍"1*(BUFXBZ͸௒ศརɻ
  CloudFront CDN

  View full-size slide

 15. ϫʔΫϑϩʔͷվળ
  w όοΫΤϯυͱϑϩϯτΤϯυͷ׬શͳ෼ۀɻ
  w ϑϩϯτΤϯυσΟϕϩούʔ͸όοΫΤϯυ͕
  8PSE1SFTTͰ͋Δ͜ͱΛ஌Δඞཁ͑͞ͳ͍͔΋ɻ

  View full-size slide

 16. w όοΫΤϯυ͸8PSE1SFTTʴ81"1*
  w ϑϩϯτΤϯυ͸ɺ/PEFKT3FBDUɻ
  w ϑϩϯτΤϯυͷΠϯϑϥʹ͸%PDLFSΛ࢖༻ɻ
  w 044Ͱެ։͞Ε͍ͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 17. w 81"1*͔Βऔಘͨ͠σʔλΛ/PEFKTαʔόʔܦ༝
  Ͱग़ྗ͢Δ͜ͱͰɺඇಉظॲཧʹΑΔߴ଎ԽΛ࣮ݱɻ
  w /PEFKTαʔόʔଆͰϨεϙϯε͕Ωϟογϡ͞Εͯ
  ͓Γ8PSE1SFTT͕μ΢ϯͯ͠΋αΠτ͸Քಇɻ
  w 8PSE1SFTTͷ؅ཧը໘Λ࢖͏͜ͱͰɺίϯςϯπϥ
  ΠλʔͷֶशίετΛ௿ݮɻ

  View full-size slide

 18. w ଞͷ$.4͔Β8PSE1SFTTʹҠߦɻ
  w ಠ࣮ࣗ૷ͷϓϥάΠϯΛ։ൃͯ͠"1*Խɻ
  w όοΫΤϯυͷ։ൃνʔϜ͸ϑϩϯτΤϯυʹ΄ͱ
  ΜͲؔ༩͓ͯ͠ΒͣɺҠߦίετΛ௿ݮ͢Δ͜ͱʹ
  େ͖͘ߩݙɻ

  View full-size slide

 19. ͦͷଞͷࣄྫ
  w 5IF/FX:PSL5JNFT
  w 8JSFE
  w )BQQZUBCMFT
  w /PNBEPCBTF

  View full-size slide

 20. ࠓ೔ͷϋϯζΦϯͷ

  αϯϓϧ

  View full-size slide

 21. • https://github.com/wckansai2016/node-wp-api
  • https://github.com/miya0001/ionic-starter-
  wordpress

  View full-size slide