Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Perl meets AWS Lambda

moznion
January 26, 2019

Perl meets AWS Lambda

This slide is for YAPC::Tokyo 2019 LT

moznion

January 26, 2019
Tweet

More Decks by moznion

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Perl meets AWS Lambda
  YAPC::Tokyo 2019
  @moznion

  View Slide

 2. View Slide

 3. ͜Ε͸ӕʂʂʂʂ

  View Slide

 4. AWS Lambdaͷ͓࿩

  View Slide

 5. AWS Lambda
  - ୹͍ϫϯγϣοτͷίϯϐϡʔςΟϯά
  ϦιʔεΛఏڙ (࠷ۙ͸5෼͔Β15෼ʹ)
  - αʔόϨεͱ͔ݺ͹ΕͯΔ΍ͭͰ͢ʢࡶʣ

  View Slide

 6. ͍ͭʹAWS LambdaʹΞϨ͕དྷ·ͨ͠Ͷ

  View Slide

 7. ͍ͭʹAWS LambdaʹΞϨ͕དྷ·ͨ͠Ͷ
  Ruby

  View Slide

 8. YAPCͩͧʂʂʂ

  View Slide

 9. AWS Lambda Layers

  View Slide

 10. AWS Lambda Layers
  - ೚ҙͷϥϯλΠϜΛLambda্Ͱಈ͔ͤΔ࢓૊Έ
  - ϥϯλΠϜͱbootstrapΛzipʹΞʔΧΠϒͯ͠
  Ξοϓϩʔυ
  - See Also https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/
  dg/configuration-layers.html

  View Slide

 11. bootstrap
  - LayerͷίΞίϯϙʔωϯτ
  - Lambda FunctionͰLayerΛ༗ޮʹ͢Δͱ

  ͜ͷbootstrap͕ୟ͔ΕΔ

  View Slide

 12. 3. Do function
  bootstrap
  bootstrap AWS
  platform
  1. Next Invocation API
  2. Event
  4. Invocation Response/Error

  View Slide

 13. γϯϓϧͰ͢Ͷ

  View Slide

 14. AWS Lambda Layers
  - ೚ҙͷϥϯλΠϜΛLambda্Ͱಈ͔ͤΔ࢓૊Έ
  - ϥϯλΠϜͱbootstrapΛzipʹΞʔΧΠϒͯ͠
  Ξοϓϩʔυ
  - See Also https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/
  dg/configuration-layers.html

  View Slide

 15. AWS Lambda Layers
  - ೚ҙͷϥϯλΠϜΛLambda্Ͱಈ͔ͤΔ࢓૊Έ
  - ϥϯλΠϜͱbootstrapΛzipʹΞʔΧΠϒͯ͠
  Ξοϓϩʔυ
  - See Also https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/
  dg/configuration-layers.html

  View Slide

 16. AWS Lambda Layers
  - ೚ҙͷϥϯλΠϜΛLambda্Ͱಈ͔ͤΔ࢓૊Έ
  - ϥϯλΠϜͱbootstrapΛzipʹΞʔΧΠϒͯ͠
  Ξοϓϩʔυ
  - See Also https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/
  dg/configuration-layers.html
  Perl

  View Slide

 17. aws-lambda-perl5-layer

  View Slide

 18. Perl Lambda Layer
  - Repository: https://github.com/moznion/aws-
  lambda-perl5-layer
  - Blog: aws-lambda-perl5-layer ॻ͍ͨ
  -

  View Slide

 19. Perl Lambda Layer
  - Ϟνϕʔγϣϯ
  - ੜ͖͍ͯΔͱ͍Ζ͍Ζ͋Δ
  - ஌త޷ح৺
  - ੜ͖͍ͯΔͱ͍Ζ͍Ζ͋Δ

  View Slide

 20. Perl Lambda Layer
  - Layerͷ࡞Γํ
  - bootstrapΛॻ͘
  - LambdaͷϕʔεDockerίϯςφʹperlΛΠϯετʔϧ
  - Πϯετʔϧͨ͠PerlϥϯλΠϜͱbootstrapΛzipʹݻΊΔ
  - Ξοϓϩʔυʂʂ

  View Slide

 21. ؆୯Ͱ͢Ͷ

  View Slide

 22. Perl Lambda Layer
  - ಛ௃
  - carton friendly
  - ϏϧυࡁΈLayerఏڙ͋Γ
  - arn:aws:lambda:${REGION}:652718333417:layer:perl-5_26-layer:1
  - arn:aws:lambda:${REGION}:652718333417:layer:perl-5_28-layer:1
  - શAWSϦʔδϣϯαϙʔτ

  View Slide

 23. Perl Lambda Layer
  - ap-northeast-1
  - ap-northeast-2
  - ap-south-1
  - ap-southeast-1
  - ap-southeast-2
  - ca-central-1
  - eu-central-1
  - eu-west-1
  - eu-west-2
  - eu-west-3
  - sa-east-1
  - us-east-1
  - us-east-2
  - us-west-1
  - us-west-2

  View Slide

 24. Perl Lambda Layer
  - FunctionͷσϓϩΠํ๏
  - (dependencyΛlocalҎԼʹvendoring͢Δ)
  - σΟϨΫτϦશମΛzipʹ·ͱΊΔ

  View Slide

 25. ؆୯Ͱ͢Ͷʁ

  View Slide

 26. ͍΍ʔΊΜͲ͘Ͷʁ

  View Slide

 27. ͸͍……

  View Slide

 28. ……

  View Slide

 29. App::Perlambda

  View Slide

 30. App::Perlambda
  - aws-lambda-perl5-layer޲͚ͷϚωδϝϯτ

  CLIπʔϧ
  - dist, create, updateʹରԠ
  - https://github.com/moznion/p5-App-Perlambda

  View Slide

 31. DEMO

  View Slide

 32. ·ͱΊ
  - Ruby͕AWS LambdaʹରԠ͠·ͨ͠
  - AWS LambdaʹLayers͕΍͖ͬͯ·ͨ͠
  - Perl͕LayerͷྗͰAWS LambdaʹରԠ͠·ͨ͠
  - App::Perlambdaͱ͍͏ˢͷϚωδϝϯτπʔϧ
  Λॻ͖·ͨ͠

  View Slide

 33. ॴײ
  - ࣮ࡍLambdaॻ͘ͳΒඇಉظॲཧ͠΍͍͢ݴޠΛ

  બΜͩ΄͏͕͍͍ͱࢥ͏……
  - go
  - node
  - ͳͲ
  - ͳ͓ fork(2) ͸Ͳ͏΍Βಈ͘……

  View Slide

 34. ͦͷଞ
  - ศརͦ͏ͳͷ͕ग़ͨ
  - https://github.com/awslabs/aws-lambda-
  container-image-converter

  View Slide

 35. ͓ΘΓ

  View Slide