Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

私の半生 〜もの作り人生〜

私の半生 〜もの作り人生〜

2015年4月ペパボテックカンファレンス資料で20分の自己紹介しました。

nakajijapan

April 19, 2015
Tweet

More Decks by nakajijapan

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ϖύϘ Tech Conference #1
  @nakajijapan
  ࢲͷ൒ੜ
  ʙ΋ͷ࡞Γਓੜʙ

  View Slide

 2. @nakajijapan
  Software Engineer
  GMO PEPABO inc.
  ϞόΠϧ͓͡͞Μ

  View Slide

 3. View Slide

 4. ొ࿥࡞඼਺ສ఺
  ొ࿥࡞Ո਺ສਓಥഁ
  ࠃ಺࠷େڃ
  IUUQQFQBCPDPNOFXTQSFTT

  View Slide

 5. J04"OESPJE
  ϋϯυϝΠυɺख࡞Γ࡞඼ͷ௨ൢɾൢചαΠτ
  NJOOF

  View Slide

 6. ࢲͷ൒ੜ

  View Slide

 7. ࢲͷ൒ੜͰ
  ͳʹΛ఻͍͑ͨͷ͔

  View Slide

 8. ࢲͷ൒ੜ
  ͰͳʹΛ఻͍͔͑ͨ
  • ΤϯδχΞͱͯ͠੒௕͍͖͍͚ͯͨ͠Ͳɺ۩ମతʹԿΛ
  ΍Ε͹͍͍ͷ͔·ͩݟ͍͑ͯͳ͍ͱ͍͏ํ
  • ʮϖύϘͷΤϯδχΞͬͯɺ࣮ࡍͲΜͳ͜ͱ΍ͬͯΔ
  ͷʁʯͱ͍͏ͷΛ஌Γ͍ͨํ
  • Ͳ͏΍ͬͯΤϯδχΞͱͯ͜͠ͷઌੜ͖ͷ͜Δ͔ʹ͍ͭ
  ͯߟ͍͑ͯΔํ

  View Slide

 9. ࢲͷ൒ੜ
  ͰͳʹΛ఻͍͔͑ͨ
  ׬શʹओ؍Ͱ͕͢ΑΖ͚͠Ε͹ࢀߟʹ͍ͯͩ͘͠͞

  View Slide

 10. ڪ ॖ
  Ͱ ͢

  View Slide

 11. ΤϯδχΞͷλΠϓ

  View Slide

 12. ΤϯδχΞͷλΠϓ
  • ॻ͘·Ͱͷϓϩηε͕޷͖ͳਓ
  • ΋ͷΛ࡞Δͷ͕޷͖ͳਓ

  View Slide

 13. ΤϯδχΞͷλΠϓ
  ॻ͘·Ͱͷϓϩηε͕޷͖ͳਓ
  • σβΠϯύλʔϯ
  • ςετ
  • ࣗಈԽ
  • ϑϨʔϜϫʔΫ

  View Slide

 14. ΤϯδχΞͷλΠϓ
  ΋ͷΛ࡞Δͷ͕޷͖ͳਓ
  • ໨ʹݟ͑Δ΋ͷΛ࡞੒͍ͨ͠
  • ΋ͷΛ࡞ΔͨΊʹ͸खஈΛબ͹ͳ͍

  View Slide

 15. ΤϯδχΞͷλΠϓ
  ॻ͘·Ͱͷϓϩηε͕޷͖ͳਓ
  ΋ͷΛ࡞Δͷ͕޷͖ͳਓ

  View Slide

 16. ΤϯδχΞͷλΠϓ
  ॻ͘·Ͱͷϓϩηε͕޷͖ͳਓ
  ΋ͷΛ࡞Δͷ͕޷͖ͳਓ
  ͜͜???

  View Slide

 17. ΤϯδχΞͷλΠϓ
  ॻ͘·Ͱͷϓϩηε͕޷͖ͳਓ
  ΋ͷΛ࡞Δͷ͕޷͖ͳਓ
  ͜͜???
  ͲͪΒͰ΋ͳ͘όϥϯεྑ͘΍ͬͯΔํ

  View Slide

 18. ͦΜͳࣗ෼

  View Slide

 19. ͦΜͳਓ޲͚

  View Slide

 20. शੑ

  View Slide

 21. ϓϩμΫτυϦϒϯ

  View Slide

 22. ϓϩμΫτυϦϒϯ
  • ͋Μͳ͜ͱͰ͖ͨΒ͍͍ͷʹ͔Β࢝·Δ
  • ΄͍͔͠Β࣮ࡍʹ࡞ͬͯΈΔ
  • ͦΕ͚ͩ͡Όͭ·Βͳ͍͔Β৽͍͜͠ͱऔΓೖΕΔ
  • ͻͨ͢Β࡞Δ
  • ϦϦʔε͢Δʢܗʹ͢Δʣ
  • ӡ༻͢Δ

  View Slide

 23. Ͳ͏ͳΔ͔

  View Slide

 24. ஌ࣝ΍ܦݧ
  ͷ
  ஝ੵ

  View Slide

 25. ٕज़ͷந৅Խ

  View Slide

 26. ϓϩμΫτυϦϒϯ
  • ϒϩάʹ·ͱΊΔ
  • ษڧձͰൃද͢Δ
  • ϓϥάΠϯʹͯ͠ΈΔ
  ந৅Խ

  View Slide

 27. ੒௕αΠΫϧ
  ΄͍͠
  ৽ٕज़
  ࡞Δ
  ϦϦʔε
  ৼΓฦΔ

  View Slide

 28. ੒௕αΠΫϧ
  ΄͍͠
  ৽ٕज़
  ࡞Δ
  ϦϦʔε
  ৼΓฦΔ
  खஈ͕໨తԽ΋্౳

  View Slide

 29. ੒௕αΠΫϧ
  ΄͍͠
  ৽ٕज़
  ࡞Δ
  ϦϦʔε
  ৼΓฦΔ
  खஈ͕໨తԽ΋্౳
  ͻͨ͢Β

  View Slide

 30. ੒௕αΠΫϧ
  ΄͍͠
  ৽ٕज़
  ࡞Δ
  ϦϦʔε
  ৼΓฦΔ
  खஈ͕໨తԽ΋্౳
  ͻͨ͢Β
  ΍Γ͖Δʂʂ

  View Slide

 31. ੒௕αΠΫϧ
  ΄͍͠
  ৽ٕज़
  ࡞Δ
  ϦϦʔε
  ৼΓฦΔ
  खஈ͕໨తԽ΋্౳
  ͻͨ͢Β
  ϒϩάɾൃද
  ϓϥάΠϯԽ
  ΍Γ͖Δʂʂ

  View Slide

 32. ࣄྫ

  View Slide

 33. ࣗ෼ͷαʔϏεͩʂ

  View Slide

 34. frustration.me
  http://frustration.me

  View Slide

 35. frustration.me
  • PHP
  • Zend Framework
  • Design…
  • Naming…

  View Slide

 36. ࡞Γ௚ͩ͠ʂ

  View Slide

 37. frustration.me

  View Slide

 38. frustration.me
  • Web Service
  • Rails
  • Backbone.js
  • Chrome Extension
  • jQuery Cool Grid
  • https://github.com/nakajijapan/jquery-cool-grid
  • Server Side
  • Puppet

  View Slide

 39. iPhoneͩ!!!1

  View Slide

 40. ͓Θ͔Γ
  ͍͚ͨͩͨͩΖ͏͔
  http://owkr.nakajijapan.net/

  View Slide

 41. ͓Θ͔Γ͍͚ͨͩͨͩΖ͏͔
  • iPhone App
  • ͓΋͠Ζ͓͔ࣸ͘͠ਅΛ৺ྶࣸਅʹฤूͰ͖ΔΞϓϦ
  • ՝ۚ

  View Slide

 42. iPhone Gameͩ!!!1

  View Slide

 43. தౡਗ਼૟ہ
  IUUQWBDVVNOBLBKJKBQBOOFU

  View Slide

 44. தౡਗ਼૟ہ
  • iPhone Game App
  • མͪͯ͘ΔΰϛΛर͏ήʔϜ
  • Cocos2D
  • Իָͱ࣮૷Λ୲౰

  View Slide

 45. தౡਗ਼૟ہ
  • ͏Μ͜ͳ͏Μ͜ήʔϜ

  View Slide

 46. தౡਗ਼૟ہ

  View Slide

 47. தౡਗ਼૟ہ
  3FKFDUFE

  View Slide

 48. தౡਗ਼૟ہ

  View Slide

 49. தౡਗ਼૟ہ
  3FKFDUFE

  View Slide

 50. தౡਗ਼૟ہ

  View Slide

 51. தౡਗ਼૟ہ
  ̑౓໨ͷਖ਼௚

  View Slide

 52. ಈը͕͘Δͧ!!!1

  View Slide

 53. ΋͏Ұ౓
  ͝ཡ͍ͨͩ͜͏
  IUUQPXLSOBLBKJKBQBOOFUNPWJF

  View Slide

 54. ΋͏Ұ౓͝ཡ͍ͨͩ͜͏
  • iPhone App
  • ࡱӨͨ͠ಈըΛ৺ྶಈըʹฤूͰ͖ΔΞϓϦ
  • AVFoundation

  View Slide

 55. IUUQTXXXZPVUVCFDPNXBUDI WLKPXF43%*
  Demo

  View Slide

 56. ൃදࢿྉ

  View Slide

 57. NKJMovieComposer
  NKJMultiMovieCaptureView
  https://github.com/nakajijapan/NKJMultiMovieCaptureView
  https://github.com/nakajijapan/NKJMovieComposer

  View Slide

 58. Swiftͩʂ

  View Slide

 59. IUUQMJNVYZ[
  Limu

  View Slide

 60. Limu
  • ҐஔͱԻָΛऔΓଓ͚Δ৘ใ࿙ӮΞϓϦ
  • iPhone App
  • CloudKit, Swift, MacOSX
  • ։ൃத…

  View Slide

 61. ൃදࢿྉ

  View Slide

 62. ൃදࢿྉ
  3FKFDUFE

  View Slide

 63. ൃදࢿྉ
  3FKFDUFE
  खஈ͕໨తԽ
  ͨ͠ύλʔϯ

  View Slide

 64. Swift͔ʁ
  MacOSXͩʂ

  View Slide

 65. View Slide

 66. teiten
  IUUQUFJUFOOBLBKJKBQBOOFU

  View Slide

 67. teiten
  • MacOSX App
  • Swift
  • DragAndDrop on Native

  View Slide

 68. Demo

  View Slide

 69. ϓϩμΫτυϦϒϯ

  View Slide

 70. Ͳ͏ͳΔ͔

  View Slide

 71. Ͳ͏ͳΔ͔
  • खஈ͕໨తʹͳΔ৔߹͕͋Δɻ
  • ͦΜͳ΋ͷ্౳Ͱ͋Δɻ
  • ྫ: CloudKitɺσβΠϯ
  • ͓ۚͱ͍͏ϓϨογϟʔ΋ࣗ෼ͷςϯγϣϯ্͕͕Δ
  • ͱʹ͔͘खΛಈ͔͞ͳ͍͜ͱʹ͸ͳʹ΋͸͡·Βͳ͍

  View Slide

 72. Ͳ͏ͳΔ͔
  • ڧ͍֮ޛͱܾஅ͕਎ʹͭ͘
  • ࡞Γൈ֮͘ޛ
  • ར༻ٕͨ͠ज़ΛࣺͯΔܾஅ
  • ΍Γ͖ͬͨઌʹ(շײ)͕͋Δͱৗʹҙࣝͯ͠Δ

  View Slide

 73. Ͳ͏ͳΔ͔
  • ࣗ෼ͷϓϩμΫτʹѪ͕ੜ·ΕΔ
  • ϊϕϧςΟάοζ࡞Γͨ͘ͳΔ
  • ࣗ෼ͷςϯγϣϯ্͕͕Δ
  • ঝೝཉٻ͕ੜ·ΕΔ

  View Slide

 74. Ͳ͏ͳΔ͔
  • ஌͕ࣝ੔ཧ͞ΕΔ
  • ϒϩάʹవΊΔ
  • ٕज़తʹ੔ཧ͢Δ
  • ϒϩάʹవΊΔ
  • ษڧձͰൃද͢Δ
  • ٕज़Λந৅Խͯ͠ϓϥάΠϯΛ࡞Δ
  • ਓபͩʂ

  View Slide

 75. Ͳ͏੒௕͖͔ͯͨ͠

  View Slide

 76. ੒௕αΠΫϧ
  ΄͍͠
  ৽ٕज़
  ࡞Δ
  ϦϦʔε
  ৼΓฦΔ
  खஈ͕໨తԽ΋্౳
  ͻͨ͢Β
  ϒϩάɾൃද
  ϓϥάΠϯԽ
  ΍Γ͖Δʂʂ

  View Slide

 77. Ͳ͏੒௕͖͔ͯͨ͠
  • ৗʹͪΐͬͱͨ͠௅ઓΛՃ͑ͯΈΔ
  • αʔϏεʹͯ͠΋ϓϥάΠϯʹͯ͠΋
  • ஍ಓʹܧଓ͢Δ
  • ྗͳΓ
  • ָ͠Ή
  • ಉ͡λΠϓͷΤϯδχΞ͕ࣗવͱू·Δ
  • ࡞Γ੾Δʂʂʂʂʂʂ

  View Slide

 78. ͜Ε͔ΒͲ͏͢Δ͔

  View Slide

 79. ͜Ε͔ΒͲ͏͢Δ͔
  • ձࣾ
  • νʔϜͰ͔͠Ͱ͖ͳ͍͜ͱ
  • ݸਓ
  • ݸਓͰ͔͠Ͱ͖ͳ͍͜ͱ
  όϥϯεྑ͘ੜ͖ͯߦ͘

  View Slide

 80. ݁ہͳʹΛ఻͍͔͑ͨ

  View Slide

 81. ָ͠ΈํΛ
  ݟ ͭ ͚ Α
  ͏!!!!!!!!!!!

  View Slide

 82. ·ͱΊ
  • ΤϯδχΞͷλΠϓ
  • ϓϩμΫτυϦϒϯਓੜ
  • ੒௕αΠΫϧ
  • ࢲͷࣄྫ
  • Ͳ͏ͳ͔ͬͨ
  • Ͳ͏੒௕͖͔ͯͨ͠
  • ͜Ε͔ΒͲ͏͢Δ͔
  ࢲͷ൒ੜΛޠΓ·ͨ͠

  View Slide

 83. –@hika69
  lཉ͍͠΋ͷ͸࡞Ε͹͍͍z
  IUUQXXXTUPSZCPBSETKQWJFXFSVHE
  ϓϥΠϕʔτͰ̏೥ؒνʔϜ։ൃͨ͠࿩
  :"1$"TJB5PLZPલ໷ࡇ

  View Slide

 84. ѹ


  ײ

  View Slide