Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

I like sushi

B4afc7d853d7f1cb6a253d3c7183c05a?s=47 Naoya Ito
September 17, 2015

I like sushi

すしルート#2 でのLT資料です

B4afc7d853d7f1cb6a253d3c7183c05a?s=128

Naoya Ito

September 17, 2015
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. *MJLFTVTIJ /BPZB*UP ,BJ[FO1MBUGPSN *OD 

 2. h"p://tenshoku.mynavi.jp/it-­‐engineer/knowhow/naoya_sushi/13

 3. ͢͠

 4. None
 5. ߴ͍

 6. ߴ͍͓ۚΛग़͢ͳΒ ྑ͍͓ళʹߦ͖͍ͨ

 7. ৯΂˓ά

 8. ܦݧతʹ •  ۜ࠲͸ߴධՁͷ͓ళ͕ଟ͍ͳɺͱ͔ •  ܙൺण͸఺਺ͷߴ͍ళ͕গͳ͍ͳɺͱ͔ •  ߴ͍͓ళ͸఺਺΋ߴͦ͏ɺͱ͔ •  ͜ͷՁ֨Ͱ͜ͷ఺ͷ͓ళ͸͓ಘͩɺͱ͔

 9. ݟ͑ΔԽ͍ͨ͠

 10. ݟ͑ΔԽ •  σʔλΛ࢖ͬͯݟ͑ΔԽ͍ͨ͠ •  "1*ͳ͍ •  "1*͕ͳ͍ͳΒͿͬ͜͵͚͹ৗࣝͷൣғ ಺Ͱਓ༷ͷΞΫηεΛࣗಈԽ͢Ε͹ྑ͍ ͡Όͳ͍ – 

  ౖΒΕͨΒ͝ΊΜͳ͍͞ŋŋŋ
 11. ΍΍໘౗ͳ͜ͱ ▪「銀座駅」「鮨」の検索結果のURL   h"p://tabelog.com/tokyo/A1301/A130101/R3368/rstLst/sushi/?SrtT=rt&sk=鮨 &svd=20150916&svt=1900&svps=2&LstCos=0&LstCosT=0&RdoCosTp=2&LstSitu=0&LstR ev=0&ChkCoupon=0&yahoo_ppc=0&ChkCampaign=0&Srt=D&sort_mode=1 ʮᲔʯ͸ೖͬͯΔ͚Ͳʮۜ ࠲ʯ͕ೖͬͯͳ͍

 12. Ͳ͏΋஍Ҭ໊ͷΫΤϦΛ֬ఆ͠ ͨͱ͜ΖͰಈతʹ஍Ҭ৘ใ ਺ ஋ ʹม׵ͯ͠ΫΤϦͯ͠ΔΆ͍

 13. ୯७ͳ)551(&5Ͱ ͸ͩΊ͔

 14. None
 15. /JHIUNBSF •  /PEFKTϞδϡʔϧ •  ϔουϨεϒϥ΢βͷϋΠϨϕϧ"1*Λఏڙ –  1IBOUPN+4 –  &MFDUSPO • 

  ϒϥ΢βͷڍಈΛࣗಈԽ •  $BTQFS+4ΑΓ͞Βʹએݴతʹॻ͚Δ •  ԿͰͦΜͳ໊લ –  1IBOUPN ༓ྶ ˠ$BTQFSˠ/JHIUNBSF ͩͱࢥ͏ 
 16. /JHIUNBSF&YBNQMF var  Nightmare  =  require('nightmare');     yield  Nightmare()  

     .goto('http://yahoo.com')      .type('input[title="Search"]',  'github  nightmare')      .click('.searchsubmit');
 17. ॾʑ •  WͰ͸ͳ͘W࢖ͬͨ –  &MFDUSPOϕʔεʹมΘ͕ͬͨػೳ͕গ͠མͪͯΔ •  useragent()ͳͲͷ"1*͕ফ͑ͨ •  σόοάग़ྗͷ৘ใ͕গͳ͍ • 

  ϒϥ΢βͷݴޠ৘ใΛ੍ޚͰ͖ͳ͍ – "1*গ͠ҧ͏ͷͰ஫ҙ •  yieldͰॻ͚Δͷ͸Ҏ߱
 18. ਓ͕ೖྗ͢Δͱ͖ͷϑ ϩʔΛ࠶ݱ

 19. )5.-ͷύʔε͸ DIFFSJPͰ

 20. ΤΫηϧ΁ •  ஍Ҭ͝ͱʹಘͨσʔλΛΤΫηϧ΁ – ۜ࠲ɺ࿡ຊ໦ɺܙൺणɺங஍ŋŋŋ •  ͦΕͧΕళฮ෼͘Β͍ – είΞ – Ձ֨ଳ •  Ձ֨ͱείΞͷࢄ෍ਤΛ࡞Δ

 21. ۜ࠲ 2.9   3.1   3.3   3.5   3.7

    3.9   4.1   4.3   4.5   0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000  
 22. ܙൺण 2.9   3.1   3.3   3.5   3.7

    3.9   4.1   4.3   4.5   0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000  
 23. ݁ߏΘ͔Δ 2.9   3.1   3.3   3.5   3.7

    3.9   4.1   4.3   4.5   0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000   2.9   3.1   3.3   3.5   3.7   3.9   4.1   4.3   4.5   0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000   ܙൺणʹ͸ߴՁ֨ଳͷධ Ձͷߴ͍͓ళ͕ͳ͍ ۜ࠲͸ධՁͷߴ͍ߴڃళ ͕ͻ͠Ί͍͍ͯΔ ʮܙൺण͸ߴڃҿ৯ళີू஍ଳͷׂʹྑ͍͓Ე԰͞Μ͸গͳ͍ʯŋŋŋͱ͍͏ᷚ͸ຊ౰͔΋ ͦ΋ͦ΋͢͠԰͞Μ΋গͳ͍ 
 24. ࿡ຊ໦ 2.9   3.1   3.3   3.5   3.7

    3.9   4.1   4.3   4.5   0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000  
 25. ங஍ 2.9   3.1   3.3   3.5   3.7

    3.9   4.1   4.3   4.5   0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000  
 26. ͔Δ͘ߟ࡯

 27. ۜ࠲ 2.9   3.1   3.3   3.5   3.7

    3.9   4.1   4.3   4.5   0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000   ܦݧతʹ͘Β͍͋Ε͹ϋζ Ϩ͸গͳ͍ͷͰͦ͜Λᮢ஋ʹ͠ ͯΈΔ
 28. ۜ࠲ 2.9   3.1   3.3   3.5   3.7

    3.9   4.1   4.3   4.5   0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000   ίεύͷྑ͍ళ΋͋Δ ་٢ຕҎ্ͷ௒ߴڃళ ͳΒ͜ͷ͋ͨΓ͕ೲಘ ײ͕ߴͦ͏ ४ߴڃళͰຬ଍౓ͷߴ ͦ͏ͳ͓ళ ඞͣ͠΋ߴՁ֨ͳΒධ Ձ͕ྑ͍Θ͚Ͱ͸ͳ͍
 29. ࿡ຊ໦ 2.9   3.1   3.3   3.5   3.7

    3.9   4.1   4.3   4.5   0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000   ۜ࠲ͱ܏޲͸ࣅ͍ͯΔ ۜ࠲ʹൺֱͯ͜͠ͷՁ ֨ଳͷߴධՁళ͕গͳ ͍ ௿Ձ֨ଳͰ͸௒ߴධՁ ͷళ͸ͳ͍
 30. ங஍ 2.9   3.1   3.3   3.5   3.7

    3.9   4.1   4.3   4.5   0   5,000   10,000   15,000   20,000   25,000   ௿Ձ֨ଳͷ͓ళ΋ ີू͍ͯ͠Δ ૂ͍໨ ૂ͍໨ 
 31. ײ૝ •  શൠతʹ௿Ձ֨ଳ͸ධՁ͕ौΊʹͳΔ܏޲ –  ҆ͯ͘͘Β͍ͳΒίεύ͸ྑ͍ͷͰ͸ •  ջ͕Թ͔͍ͳΒۜ࠲΍࿡ຊ໦ –  ͨͩ͠࿡ຊ໦ʹߦ͘ͳΒத్൒୺͸ආ͚Δ – 

  ۜ࠲͸࿡ຊ໦ΑΓ΋બ୒ࢶ •  ࠷ߴڃՁ֨ଳͰͳͯ͘΋ྑ͍ళ͕݁ߏ͋Δ •  ங஍͸ொͷن໛ʹରͯ͢͠͠԰͕ଟ༷ɻ੟஍ •  ܙൺण͸͢͠઀଴ʹ͸޲͔ͳ͍ –  ͳ͓നۜߴྠ΍޿ඌ·Ͱߦ͘ͱ৭ʑ͓ళ͕͋Γ·͢ ˞͋͘·ͰείΞΛ໡৴͢ΔͳΒɻ͋·Γਅʹड͚ͳ͍Ͱ͍ͩ͘͞Ͷ
 32. 5IBOLT ͢͠Ώ͖ $ ͋ΘΏ͖ $$#:/$/%