Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

#tecomp

B4afc7d853d7f1cb6a253d3c7183c05a?s=47 Naoya Ito
March 19, 2013

 #tecomp

#tecomp のパネルディスカッション用の資料です

B4afc7d853d7f1cb6a253d3c7183c05a?s=128

Naoya Ito

March 19, 2013
Tweet

More Decks by Naoya Ito

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͜ͷઌੜ͖ͷ͜Δʹ͸ @naoya_ito

 2. NAOYA ITO

 3. ڵຯ

 4. 3VCZ.PUJPO

 5. None
 6. None
 7. $IFG

 8. None
 9. ڻҟ

 10. None
 11. None
 12. Ubuntu  nginx  boundary  Unity  jQuery  SQLServ hbase  NewRelic  EC2  node.js

   Cybersource  hive Elas@cSearch  Ruby  Twilio  EE  S3  ELB  boto   Magento  PHP  EMR  SES  Route53  SimpleDB   Campfire  nagios  Paypal  CentOS  CloudSearch   levelDB  mongoDB  python  Usahidhi  PostgreSQ github  apache  bootstrap  SNS  cloudforma@on   Jekyll  RoR  EBS  FPS  VPC  Mashery  Ver@ca  RDS   Op@mizely  MySQL  puppet  tsunamiUDP  Rasgar cloudwatch  Elas@Cache  cloudopt  SQL  cluodini DirectConnect  BSD  rsync  STS  Objec@ve-­‐C   dynamoDB  less  mustache  codekit       ΤϯλʔϓϥΠζ 
 13. มԽ

 14. None
 15. None
 16. ԿΛ਎ʹ͚ͭΕ ͹ྑ͍ 

 17. • Ϋϥ΢υʁ • J04 "OESPJE • 3VCZ • ΞδϟΠϧ։ൃ 

 18. ౴͑ มԽʹదԠ͢Δྗ

 19. • 1FSM • ΦϯϓϨϛε • αʔόʔΠϯϑϥΛŋŋŋ • Χʔωϧɺݕࡧ /PUTPMPOHBHP

 20. • 3VCZ • Ϋϥ΢υ • "84 • J04։ൃ Ͳ͏ͯ͜͠͏ͳͬͨ

 21. ઌΛ༧ଌ͍ͯͨ͠ ᴷ͍͍͑ɻ

 22. l࠽ೳͳΜͯ΋ͷ͸໰୊ʹͳΒͳ͍ɻ໰ ୊ʹͳΔͷ͸͍͍ͤͥ࠷ॳͷೋɺࡾ೥͘ Β͍ͷ΋ͷͰɺे೥ܦͬͨΒͦΜͳ͜ͱ ͸શવ໰୊͡Όͳ͘ͳΔͥɻz ٢ຊོ໌

 23. l΍ͬͯΔ͏ͪʹࣗ෼ͷ͕࢟ࣗ෼ͳΓʹݟ͑ͯ ͖ͯɺӶ͍ͷ͸Ӷ͍ͳΓʹɺಷ͍ͷ͸ಷ͍ͳ ΓʹɺͳΜͱ΋͍͑ͳ͍ͦͷਓ͚ͩͷ஋ଧͪ ͕ग़ͯ͘Δ΋ͷͳΜͰ͢ɻͦΕ͕ͦͦ͜ͷਓ ͷʪ࠽ೳʫͰ͋Γɺͦͷਓͷʪ໋॓ʫͱݺ΂ Δ΋ͷͳΜͰ͢Αɻz

 24. มԽʹదԠ͢Δʹ͸ ෼Ͱ͍͍͔Β΍Γଓ͚ Δ͜ͱɻ

 25. ೥