Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

レガシーPHPで require_once とかいう呪いを退治できるかもしれない

レガシーPHPで require_once とかいう呪いを退治できるかもしれない

第125回 PHP勉強会@東京の発表資料です
公開しているライブラリはコチラになります。
https://packagist.org/packages/nazonohito51/require-path-fixer

Satoshi Kawashima

April 25, 2018
Tweet

More Decks by Satoshi Kawashima

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ઒ౡܛ(.01FQBCP *OD
  1)1ษڧձ
  ϨΨγʔ1)1Ͱ
  [email protected]ͱ͔͍͏ढ͍Λ
  ୀ࣏Ͱ͖Δ͔΋͠Εͳ͍

  View Slide

 2. ΤϯδχΞ
  ઒ౡܛ!OB[POPIJUP
  4)ࣄۀ෦+6(&.νʔϜ
  IUUQOB[POPIJUPKVHFNKQ

  View Slide

 3. [email protected]ͬͯʁ
  wଞͷϑΝΠϧΛ1)1ϑΝΠϧͱͯ͠ಡΈࠐΜͰධՁ͢Δݴޠߏ଄
  [email protected]@PODF͕͋Δ
  wίʔυΛෳ਺ϑΝΠϧʹ෼ׂ͢ΔͨΊͷखஈ
  wแׅతͳಡΈࠐΈϧʔϧ·ͰܾΊͯ͸͍ͳ͍ͷͰɺ࢖͍ख͕டংΛอ
  ͨͳ͚Ε͹͙͢ෳࡶԽ͢Δ

  View Slide

 4. டংʜʁ

  View Slide

 5. ॻ͖ͬ΀Γ͕όϥόϥ

  View Slide

 6. [email protected]ϕʔεͰॻ͖͍ͨ೿
  ΧϨϯτσΟϨΫτϦϕʔεͰॻ͖͍ͨ೿

  Ͱด͍ͨ͡೿
  ม਺ϕʔεͰॻ͖͍ͨ೿
  จࣈྻ࿈݁͸εϖʔεͳ͠Ͱܨ͍͛ͨ೿

  ͷखલʹεϖʔεೖΕ͍ͨ೿
  Α͘Θ͔ΒΜج४Ͱจࣈྻ෼͚͍ͨ೿
  Α͘Θ͔ΒΜج४Ͱվߦ͍ͨ͠೿
  จࣈྻ࿈݁͸υοτͷࠨଆ͚ͩεϖʔε೿
  ఆ਺ϕʔε೿
  @@%*[email protected]@೿
  EJSOBNF @@'*-&@@
  ೿
  ॻ͖ͬ΀Γ͕όϥόϥ
  EJSOBNF࿈ൃ೿

  View Slide

 7. டংͳΜͯແ͔ͬͨ
  w ಡΈࠐΈϧʔϧ͕ແ͍PSܧঝͰ͖ͯͳ͍
  w ͍͍ͩͨͦͷ࣌ͷਓͷ޷ΈͰॻ͔Ε͍ͯ
  Δ
  w γϯλοΫεతʹόϥόϥ
  w ϕʔεύε΋όϥόϥ
  w ΤϯτϦϙΠϯτʢΧϨϯτσΟϨΫτ
  Ϧʣ΍ΠϯΫϧʔυύε΋όϥόϥ
  w ࣮ߦ్தͰมߋ΋͞ΕΔ

  View Slide

 8. ໰୊ϑΝΠϧ͕Ҡಈͮ͠Β͍
  [email protected]
  IPHFQIQ
  GVHBQIQ
  JODMVEF1BUI%JS
  ͲͪΒͷϑΝΠϧΛಈ͔ͯ͠΋
  εςʔτϝϯτΛॻ͖׵͑Δ
  ඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 9. ໰୊ಡΈࠐΈઌϑΝΠϧ͕෼͔Βͳ͍
  wಡΈࠐΈઌ͕੩తʹܾఆ͠ͳ͍
  wΧϨϯτσΟϨΫτϦ·ͨ͸ΠϯΫϧʔυύεʹґଘͨ͠΋ͷ͸࣮ߦ
  ࣌·Ͱ෼͔Βͳ͍
  w*%&ͷαϙʔτΛड͚ΒΕͳ͍
  w࣮ߦύε͕௥͑ͳ͍

  View Slide

 10. ໰୊मਖ਼ͷ࡞ۀɾ৺ཧίετ͕ߴ͍
  wγϯλοΫεతʹόϥόϥͳͷͰHSFQͳͲͰػցతʹஔ׵Ͱ͖ͳ͍
  wࣦഊͨ͠৔߹ͷϦεΫ΋େ͖͍
  wͦ΋ͦ΋਺͕ଟ͍

  View Slide

 11. ΋͸΍ढ͍

  View Slide

 12. ୀ࣏͢ΔϥΠϒϥϦΛ࡞ͬͨ

  View Slide

 13. ΍Γ͍ͨ͜ͱ
  wશͯͷεςʔτϝϯτʹடংΛ΋ͨΒ͢
  wύεղܾͷϕʔεύεΛ౷Ұ͢Δ
  wઈରύεԽ͢Δ
  wγϯλοΫεΛۉ࣭Խ͢Δ

  View Slide

 14. ղܾํ๏
  શͯͷεςʔτϝϯτΛั·͑Δ
  ύε෦෼Λղܾ͢Δ
  ಡΈࠐΈઌϑΝΠϧΛಛఆ͢Δ
  ৽͍͠ϕʔεύεج४Ͱஔ׵͢Δ

  View Slide

 15. શͯͷεςʔτϝϯτΛั·͑Δ

  View Slide

 16. શͯͷεςʔτϝϯτΛั·͑Δ
  wਖ਼نදݱͰั·͑Δͷ͸ා͍
  wίϝϯτ΍վߦ͕ࠞͬͯ͘͟Δ
  w1)1ͷγϯλοΫεΛߟྀͨ͠ಡΈࠐΈΛ͍ͨ͠
  1)1ͷ͜ͱ͸1)1ʹ೚ͤΔ

  View Slide

 17. τʔΫϯύʔαͰࣈ۟ղੳ
  [email protected]@BMM
  Ͱࣈ۟ղੳͰ͖Δ

  View Slide

 18. τʔΫϯύʔαͰࣈ۟ղੳ
  [email protected]@BMM
  Ͱࣈ۟ղੳͰ͖Δ
  [email protected]%*3
  [email protected]&26*3&@0/$&
  [email protected]$0/45"/5
  @&/$"14&%@453*/(
  [email protected]"3*"#-&
  [email protected]$0..&/5
  [email protected]*/(
  [email protected]&26*3&@0/$&
  [email protected]&26*3&@0/$&
  [email protected]&26*3&@0/$&
  [email protected]$0/45"/5
  @&/$"14&%@453*/(
  [email protected]$0/45"/5
  @&/$"14&%@453*/(
  [email protected]$0..&/5
  [email protected]$0/45"/5
  @&/$"14&%@453*/(

  View Slide

 19. ύε෦෼Λղܾ͢Δ

  View Slide

 20. ύε෦෼Λղܾ͢Δ
  w֤εςʔτϝϯτͷϑΝΠϧύεจࣈྻ෦෼ΛٻΊΔ
  wγϯλοΫεతʹόϥόϥ
  wఆ਺΍ؔ਺ݺͼग़͕͠࢖ΘΕ͍ͯͨΓ͢Δ
  1)1ͷ͜ͱ͸1)1ʹ೚ͤΔ

  View Slide

 21. ͜Μͳεςʔτϝϯτ͕͋Δͱͯ͠ɺ
  require_once (dirname(dirname(__FILE__)).COMMON_DIR.
  “{$util}/path/to/file.php”);

  View Slide

 22. [email protected]ΛSFUVSOʹॻ͖׵͑ͯɺ
  return (dirname(dirname(__FILE__)).COMMON_DIR.
  “{$util}/path/to/file.php”);

  View Slide

 23. ط஌ͷఆ਺ɾม਺Λఆٛͯ͠ɺ
  define(“KNOWN_CONSTANT”, __DIR__ . “/known”);
  define(“COMMON_DIR”, ”/common");
  $util = “/utility”;
  return (dirname(dirname(__FILE__)).COMMON_DIR.
  “{$util}/path/to/file.php”);

  View Slide

 24. FWBM
  ͰQIQίʔυͱ࣮ͯ͠ߦ͢Δͱɺ
  $path = eval(‘
  define(“KNOWN_CONSTANT”, __DIR__ . “/known”);
  define(“COMMON_DIR”, “/common”);
  $util = “/utility”;
  return (dirname(dirname(__FILE__)).COMMON_DIR.
  “{$util}/path/to/file.php”);
  ‘);

  View Slide

 25. ϑΝΠϧύεͬΆ͍จࣈྻ͕ฦͬͯ͘Δ
  $path = eval(‘
  define(“KNOWN_CONSTANT”, __DIR__ . “/known”);
  define(“COMMON_DIR”, ”/common”);
  $util = “/utility”;
  return (dirname(dirname(__FILE__)).COMMON_DIR.
  “{$util}/path/to/file.php”);
  ‘);
  QBUIUPBQQSPPUDPNNPOVUJMJUZQBUIUPpMFQIQ
  ˣ

  View Slide

 26. ಡΈࠐΈઌϑΝΠϧΛಛఆ͢Δ

  View Slide

 27. ύεͷछྨͱରԠํ๏
  छྨ ྫ ରԠํ๏
  ઈରύε BQQSPPUQBUIUPpMFQIQ मਖ਼͢Δ
  ΧϨϯτσΟϨΫτϦϕʔ
  ε
  QBUIUPpMFQIQ
  ಡΈࠐΈઌϑΝΠϧΛ
  ಛఆ͔ͯ͠Βमਖ਼
  ΠϯΫϧʔυύεϕʔε QBUIUPpMFQIQ
  ಡΈࠐΈઌϑΝΠϧΛ
  ಛఆ͔ͯ͠Βमਖ਼
  ύεղܾͰ͖ͳ͔ͬͨ
  6/,/08/@$0/45"/5bQBUIUPpMFQIQ`

  ·ͨ͸ύεղܾதʹΤϥʔ
  मਖ਼͠ͳ͍

  View Slide

 28. ಡΈࠐΈઌϑΝΠϧͷಛఆ
  wΧϨϯτσΟϨΫτϦ·ͨ͸ΠϯΫϧʔυύε͕ϥΠϒϥϦʹ౉͞Ε
  ͍ͯΔͳΒ͔ͦ͜Βղܾ
  w౉͞Ε͍ͯͳ͍৔߹͸ϦϙδτϦ಺෦͔ΒϚον͢ΔϑΝΠϧΛ୳͢
  wύεจࣈྻతʹϚον͢Δͷ͕͔ͭ͠ͳ͍৔߹͸ͦͷϑΝΠϧͩͱ
  ͢Δ
  w্هͷ͍ͣΕͰ΋ಛఆͰ͖ͳ͍৔߹͸मਖ਼͠ͳ͍

  View Slide

 29. ৽͍͠ϕʔεύεج४Ͱஔ׵͢Δ

  View Slide

 30. ৽͍͠ϕʔεύεج४Ͱஔ׵͢Δ
  wXFCNP[BSUQBUIVUJMͷ1BUINBLF3FMBUJWF
  ʹ͔͚Δ͚ͩ

  View Slide

 31. ࣮ߦ݁Ռ

  View Slide

 32. ࣮ߦ݁Ռʢͦͷ̍ʣ
  ઈରύε ΧϨϯτσΟϨΫτϦ
  ΠϯΫϧʔυύε ෆ໌  ઈରύεݸ ઈରύεݸ
  ʢγϯλοΫεతʹ΋ۉ࣭ͳঢ়ଶʣ
  ˞૯਺͕มΘ͍ͬͯΔͷ͸ɺ్தͰෆཁϑΝΠϧҰ੾࡟আΛ࣮ࢪͨͨ͠Ί

  View Slide

 33. ࣮ߦ݁Ռʢͦͷ̎ʣ


  ઈରύε ΧϨϯτσΟϨΫτϦ
  ΠϯΫϧʔυύε ෆ໌  ˞૯਺͕มΘ͍ͬͯΔͷ͸ɺϑΝΠϧΛҠಈͯ͠ΦʔτϩʔσΟϯάϔҠߦग़དྷͨͨΊ
  ઈରύεݸ ઈରύεݸ
  ʢγϯλοΫεతʹ΋ۉ࣭ͳঢ়ଶʣ

  View Slide

 34. ࣮ߦ݁Ռʢະ࣮ߦʣ  View Slide

 35. ಘΒΕͨϝϦοτ
  wϑΝΠϧΛಈ͔͠΍͘͢ͳͬͨ
  w࣮ߦύε͕௥͍΍͘͢ͳͬͨ
  [email protected]ΛࣺͯΒΕͨ
  wQIQGQNͷSFBMQBUIDBDIF໰୊͕ղফͨ͠
  w҉໧஌ͷܗࣜԽ

  View Slide

 36. ϥΠϒϥϦެ։ͯ͠·͢
  IUUQTQBDLBHJTUPSHQBDLBHFTOB[POPIJUPSFRVJSFQBUIpYFS

  View Slide

 37. ͝੩ௌ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide