Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Rapportage Brancheonderzoek

Rapportage Brancheonderzoek

Highlights Resultaten Brancheonderzoek Kinderopvang oktober 2014

Kinderopvang.tevreden.nl

December 09, 2014
Tweet

Other Decks in Business

Transcript

 1. 1

 2. Inhoudsopgave • Management Summary P. 3 • Doel van het

  onderzoek P. 6 • Huidige ontwikkelingen P. 7 • Toezichthoudende organen P.12 • Strategische en Financiële planning & control P.13 • Onderdelen managementrapportages P.16 • Personeelsplanning P.18 • De klant in Beeld P.19 • Onderzoeksverantwoording Bijlage 1 2
 3. Management summary In oktober 2014 heeft Tevreden.nl in samenwerking met

  MTH accountants & adviseurs een brancheonderzoek uitgevoerd onder directeuren/bestuurders in de kinderopvang. Het doel van dit onderzoek was om, van een aantal actuele ontwikkelingen, in kaart te brengen hoe kinderopvangorganisaties daarmee om gaan in de huidige marktomstandigheden. Een aantal van de onderwerpen zijn in een brancheonderzoek in 2010 al eerder voorgelegd aan kinderopvangorganisaties. Op sommige punten is daarom ook een vergelijking gemaakt met het onderzoek uit 2010. Het onderzoek is uitgevoerd onder de contacten van MTH en Tevreden.nl, en in samenwerking met de beroepsvereniging directeuren Kinderopvang (bdKO) onder alle bdKO leden. In totaal zijn er 314 kinderopvangorganisaties uitgenodigd en heeft 24% het onderzoek ingevuld. In de onderzoeksverantwoording treft u, indien gewenst, aanvullende achtergrondinformatie over de deelnemende kinderopvangorganisaties. 3
 4. Management summary Inhoud van het onderzoek In het onderzoek werden

  o.a. de ervaringen van kinderopvangorganisaties gevraagd over de volgende onderwerpen: • Hoe zij omgaan met een aantal actuele ontwikkelingen • De toezichthoudende organen • De strategische en financiele planning & control • De managementrapportages • De personeelsplanning • De klant in Beeld Korte samenvatting De deelnemende organisaties omschrijven de huidige markt onder andere als turbulent, onzeker, onrustig en moeizaam. Op de vraag “welk rapportcijfer geeft u uw organisatie voor de omgang met de huidige marktomstandigheden” beoordelen organisaties zichzelf gemiddeld met een 7,5. De bestuurders geven aan goed te kunnen anticiperen op ontwikkelingen als; • De steeds belangrijker wordende efficiente bedrijfsvoering • De focus op pedagogiek • Opvoeding naast opvang 4
 5. Management summary Ook wat betreft teruglopende wachtlijsten en toenemende samenwerking

  binnen regionale ketens geven de bestuurders te kennen hier goed op te kunnen anticiperen. Meer moeite hebben ze met fusies, overnames en shared services. Dit terwijl organisaties in 2010 nog overvallen werden door sommige van de bovenstaande ontwikkelingen. In dit rapport treft u stapsgewijs een overzicht van de uitkomsten van dit onderzoek. Voor vragen over het onderzoek of de uitkomsten kunt u terecht bij Tevreden.nl op (010) 234 1550 of via kinderopvang@tevreden.nl. 5
 6. Doel van het onderzoek: “Hoe gaat uw organisatie om met

  de huidige marktomstandigheden?” • Inzichtelijk maken van ervaringen van kinderopvangorganisaties. • Hoe anticiperen kinderopvangorganisaties op de huidige marktomstandigheden? 6
 7. 7 Hoe zou u de kinderopvangbranche momenteel beschrijven? ‘Ongrijpbaar, maar

  als je dit als zekerheid neemt kun je prima ondernemen.’ ‘Dramatisch. Alles wat wij in de laatste jaren hebben opgebouwd wordt in snel tempo afgebroken. Dit is kapitaalvernietiging omdat de vraag naar kinderopvang bij een groeiende economie zal aantrekken.’ ‘Een branche die geen keuzes kan maken.’ ‘In ontwikkeling. Iedereen moet aan kwaliteit werken om mee te kunnen in deze tijd. Anders red je het niet. ’ ‘Een branche die zich steeds meer vraaggericht gaat ontwikkelen. De balans tussen deze vraag en de pedagogische houdbaarheid is een spanningsveld waar we mee moeten leren omgaan.’ ‘Uitdagend turbulent.’
 8. 8 Hoe zou u de kinderopvangbranche momenteel beschrijven? ‘Kansrijk! De

  marktwerking heeft zijn effect voor een groot deel gehad. Zal nog wel wat naschokken hebben. Goede partijen blijven bestaan. Ouders krijgen meer koopkracht door verbeterde economie. Dus kansen.’ ‘De markt is nog steeds onrustig maar trekt wel aan, ondernemers proberen zich op allerlei manieren te onderscheiden maar lijken daarbij soms te vergeten dat de pedagogische kwaliteit het allerbelangrijkste is.’ ‘Wie geschoren wordt moet stil blijven zitten.’ ‘De kinderopvangbranche verkeert in zwaar weer, er wordt ondernemerschap gevraagd.’ ‘De kinderopvangbranche laat zich door de politiek teveel ringeloren. De branche zou zelf met een duidelijker verhaal moeten komen, zodat de politiek geen kans heeft telkens weer proefballonnetjes op te laten, of met onwerkbare maatregelen te komen.’
 9. 9 Verdeling rapportcijfers ‘ 0% 0% 0% 1% 1% 13%

  32% 40% 9% 3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Welk cijfer geeft u uw organisatie voor de omgang met de huidige marktomstandigheden? Gemiddeld rapportcijfer 7,5
 10. Hoe actueel zijn onderstaande ontwikkelingen voor deelnemende kinderopvangorganisaties ? 10

  2 5 2 3 35 36 11 15 13 19 29 36 26 28 40 46 24 21 62 52 45 32 13 7 0 20 40 60 80 100 Efficiënte bedrijfsvoering Teruglopende vraag of wachtlijsten Focus op pedagogiek/opvoeding Toenemende samenwerking binnen regionale ketens plannen voor fusie of overname Inzetten van shared services Nee, totaal niet Ja, gedeeltelijk Ja grotendeels Ja, geheel % Meest opvallende Verschil met 2010: 38% gaf toen aan “Nee, totaal niet” bij teruglopende vraag
 11. 11 31% antwoordt ja, geheel op “efficiente bedrijfsvoering” 14% antwoordt

  ja, geheel op “de teruglopende vraag c.q. teruglopende wachtlijsten” 6% antwoordt ja, geheel op “shared services” 22% antwoordt ja, geheel op “plannen voor overname of fusie” 33% antwoordt ja, geheel op “toenemende samenwerking binnen regionale ketens” 43% antwoordt ja, geheel op “focus op pedagogiek/opvoeding” In hoeverre zijn kinderopvangorganisaties in staat op onderstaande ontwikkelingen te anticiperen?
 12. 12 Wat zijn uitdagingen binnen deelnemende kinderopvangorganisaties? * Hoe vaker

  het woord genoemd is, des te groter zijn de letters
 13. 13 De invloed van zowel de oudercommissie als de Raad

  van Toezicht is bij 66% van de organisaties toegenomen* Zowel de oudercommissie als de Raad van Toezicht zijn bij 90% van de organisaties absoluut van toegevoegde waarde * Wat is het effect op de invloed van organen binnen kinderopvangorganisaties? * Dit is het percentage: “ja gedeeltelijk/grotendeels/geheel”
 14. 14 Met betrekking tot de doelstellingen in hoeverre zijn de

  onderstaande stellingen van toepassing op deelnemende kinderopvangorganisaties? 3 5 5 22 10 3 34 40 11 20 21 20 33 32 37 33 32 44 30 23 47 25 37 33 0 20 40 60 80 100 Doorvertaling naar financële begroting en kasstroomprognose Doelen worden SMART geformuleerd Goed zicht op belangrijke ken- en stuurgetallen Er wordt een intern scenarioanalyse opgesteld Voortschrijdende prognoses(rolling forecasts) gemaakt De kwaliteit van totstandkoming begroting is naar tevredenheid Nee, totaal niet Ja, gedeeltelijk Ja grotendeels Ja, geheel %
 15. 15 In hoeverre zijn eerder genoemde stellen van toepassing op

  deelnemende kinderopvangorganisaties? Als toelichting gaven een aantal deelnemende organisaties aan : ‘De voornaamste zorg inzake doelstellingen ligt in het voortdurend bijstellen van de prognoses vanwege wisselende besluitvorming door de overheid’
 16. Met betrekking tot managementrapportages, in hoeverre zijn onderstaande onderdelen van

  toepassing op uw organisatie? 16 4 3 4 13 4 2 26 20 13 15 15 24 45 43 40 38 43 34 25 34 43 34 38 40 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Gaat in op operationele processen Gaat in op personeel Gaat in op bezetting Gaat in op financiën De rapportage geeft beslissers goed zicht op ken- en stuurgetallen De rapportage geeft inzicht in realisatie belangrijke doelstellingen nee, totaal niet ja, gedeeltelijk ja, grotendeels ja, geheel Meest opvallende verschil 2010: 5% “Totaal niet” 50 “Ja, geheel” bij ‘gaat in op financiën’ %
 17. In hoeverre zijn onderstaande onderdelen van toepassing op de managementrapportage

  van de kinderopvangorganisatie? 17 2 2 2 13 11 18 20 33 59 62 57 36 28 18 21 18 0 20 40 60 80 100 Betrouwbaarheid accuratesse relevantie tijdigheid matig redelijk goed uitstekend %
 18. 18 Komt het in de huidige planning voor dat het

  aantal pedagogisch medewerkers niet overeenkomt met het aantal kinderen? 38% 6% 56% Ja, we zoeken naar een oplossing Ja, maar een oplossing vinden heeft op dit moment geen prioriteit Nee
 19. 19 In hoeverre bent u op de hoogte van wat

  “uw ouders” van uw organisatie verwachten? 12% ‘Uitstekend, ik weet precies wat mijn organisatie te doen staat om optimaal aan te kunnen sluiten bij de wensen van mijn klanten .’ 73% ‘Goed, ik denk precies te weten wat mijn organisatie te doen staat om optimaal aan te kunnen sluiten bij de wensen van mijn klanten.’ 15% ‘Redelijk, ik vind het lastig om in kaart te brengen wat mijn klanten precies van mij verwachten.’
 20. 20 Worden er op regelmatige basis klanttevredenheidsonderzoeken uitgevoerd? 91% 9%

  Ja Nee
 21. Wat is voor uw organisatie de belangrijkste reden om klanttevredenheidsonderzoek

  uit te voeren? 21 4 50 6 38 2 0 10 20 30 40 50 60 Verplichting volgens HKZ Inzicht in de verwachtingen en wensen van ouders onderscheiden van concurrenten kwaliteitswaarborg/verbetering anders %
 22. 22 & Voor meer informatie mail kinderopvang@tevreden.nl of bel 010-2341550

  Disclaimer: Deze rapportage toont resultaten van het brancheonderzoek uitgevoerd in oktober 2014 onder 75 respondenten. Er kunnen geen rechten aan deze gegevens worden ontleend. Tevreden.nl is niet aansprakelijk voor onjuiste interpretatie en onjuist gebruik van deze gegevens.
 23. Bijlage 1: onderzoeksverantwoording Achtergrondinformatie respondenten & respons 23

 24. Achtergrond kinderopvangorganisaties 24 Aantal vestigingen % 1-5 vestigingen 31% 6-10

  vestigingen 14% 11-20 vestigingen 31% 21-50 vestigingen 16% >51 vestigingen 8% Aantal medewerkers % 1-50 medewerkers 24% 51-100 medewerkers 28% 101-250 medewerkers 28% 251-500 medewerkers 10% >501 medewerkers 10% Rechtsvormm % Eenmanszaak 2% Maatschap 0% Vennootschap onder firma 0% Besloten vennootschap 29% Naamloze vennootschap 0% Stichting of vereniging 69% Respons Aantal genodigde 314 Procentuele respons 24% Benchmark 2010 66% van de organisaties had 1 t/m 5 vestigingen
 25. combinatie tussen professioneel onderzoek en het publiceren van reviews en

  ratings | al 12 jaar expert in tevredenheidsonderzoek | maatwerk onderzoek | hoog serviceniveau | resultaten transparant maken | search engine optimization | benchmarken met andere bedrijven binnen de branche | koppelingen met crm systeem | directe opvolging bij bepaalde reacties | geen limieten in aantal respondenten, accounts en vragenlijsten 25