$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Rapportage Brancheonderzoek

Rapportage Brancheonderzoek

Highlights Resultaten Brancheonderzoek Kinderopvang oktober 2014

Kinderopvang.tevreden.nl

December 09, 2014
Tweet

Other Decks in Business

Transcript

 1. 1

  View Slide

 2. Inhoudsopgave
  • Management Summary P. 3
  • Doel van het onderzoek P. 6
  • Huidige ontwikkelingen P. 7
  • Toezichthoudende organen P.12
  • Strategische en Financiële planning & control P.13
  • Onderdelen managementrapportages P.16
  • Personeelsplanning P.18
  • De klant in Beeld P.19
  • Onderzoeksverantwoording Bijlage 1
  2

  View Slide

 3. Management summary
  In oktober 2014 heeft Tevreden.nl in samenwerking met MTH
  accountants & adviseurs een brancheonderzoek uitgevoerd
  onder directeuren/bestuurders in de kinderopvang. Het doel
  van dit onderzoek was om, van een aantal actuele
  ontwikkelingen, in kaart te brengen hoe
  kinderopvangorganisaties daarmee om gaan in de huidige
  marktomstandigheden.
  Een aantal van de onderwerpen zijn in een brancheonderzoek
  in 2010 al eerder voorgelegd aan kinderopvangorganisaties.
  Op sommige punten is daarom ook een vergelijking gemaakt
  met het onderzoek uit 2010.
  Het onderzoek is uitgevoerd onder de contacten van MTH en
  Tevreden.nl, en in samenwerking met de beroepsvereniging
  directeuren Kinderopvang (bdKO) onder alle bdKO leden.
  In totaal zijn er 314 kinderopvangorganisaties uitgenodigd en
  heeft 24% het onderzoek ingevuld.
  In de onderzoeksverantwoording treft u, indien gewenst,
  aanvullende achtergrondinformatie over de deelnemende
  kinderopvangorganisaties.
  3

  View Slide

 4. Management summary
  Inhoud van het onderzoek
  In het onderzoek werden o.a. de ervaringen van
  kinderopvangorganisaties gevraagd over de volgende
  onderwerpen:
  • Hoe zij omgaan met een aantal actuele ontwikkelingen
  • De toezichthoudende organen
  • De strategische en financiele planning & control
  • De managementrapportages
  • De personeelsplanning
  • De klant in Beeld
  Korte samenvatting
  De deelnemende organisaties omschrijven de huidige markt
  onder andere als turbulent, onzeker, onrustig en moeizaam.
  Op de vraag “welk rapportcijfer geeft u uw organisatie voor
  de omgang met de huidige marktomstandigheden”
  beoordelen organisaties zichzelf gemiddeld met een 7,5.
  De bestuurders geven aan goed te kunnen anticiperen op
  ontwikkelingen als;
  • De steeds belangrijker wordende efficiente bedrijfsvoering
  • De focus op pedagogiek
  • Opvoeding naast opvang
  4

  View Slide

 5. Management summary
  Ook wat betreft teruglopende wachtlijsten en toenemende
  samenwerking binnen regionale ketens geven de bestuurders
  te kennen hier goed op te kunnen anticiperen. Meer moeite
  hebben ze met fusies, overnames en shared services.
  Dit terwijl organisaties in 2010 nog overvallen werden door
  sommige van de bovenstaande ontwikkelingen.
  In dit rapport treft u stapsgewijs een overzicht van de
  uitkomsten van dit onderzoek. Voor vragen over het
  onderzoek of de uitkomsten kunt u terecht bij Tevreden.nl op
  (010) 234 1550 of via [email protected].
  5

  View Slide

 6. Doel van het onderzoek:
  “Hoe gaat uw organisatie om met de
  huidige marktomstandigheden?”
  • Inzichtelijk maken van ervaringen van
  kinderopvangorganisaties.
  • Hoe anticiperen
  kinderopvangorganisaties op de
  huidige marktomstandigheden?
  6

  View Slide

 7. 7
  Hoe zou u de kinderopvangbranche momenteel
  beschrijven?
  ‘Ongrijpbaar, maar als je dit als zekerheid neemt kun je prima ondernemen.’
  ‘Dramatisch. Alles wat wij in de laatste jaren hebben opgebouwd wordt in
  snel tempo afgebroken. Dit is kapitaalvernietiging omdat de vraag naar
  kinderopvang bij een groeiende economie zal aantrekken.’
  ‘Een branche die geen keuzes
  kan maken.’
  ‘In ontwikkeling. Iedereen moet aan kwaliteit werken om mee te kunnen in
  deze tijd. Anders red je het niet. ’
  ‘Een branche die zich steeds meer vraaggericht gaat ontwikkelen. De balans
  tussen deze vraag en de pedagogische houdbaarheid is een spanningsveld
  waar we mee moeten leren omgaan.’
  ‘Uitdagend turbulent.’

  View Slide

 8. 8
  Hoe zou u de kinderopvangbranche momenteel
  beschrijven?
  ‘Kansrijk! De marktwerking heeft zijn effect voor een groot deel gehad. Zal
  nog wel wat naschokken hebben. Goede partijen blijven bestaan. Ouders
  krijgen meer koopkracht door verbeterde economie. Dus kansen.’
  ‘De markt is nog steeds onrustig maar trekt wel aan, ondernemers proberen
  zich op allerlei manieren te onderscheiden maar lijken daarbij soms te
  vergeten dat de pedagogische kwaliteit het allerbelangrijkste is.’
  ‘Wie geschoren wordt moet stil blijven zitten.’
  ‘De kinderopvangbranche verkeert in zwaar weer, er wordt
  ondernemerschap gevraagd.’
  ‘De kinderopvangbranche laat zich door de politiek teveel ringeloren. De
  branche zou zelf met een duidelijker verhaal moeten komen, zodat de
  politiek geen kans heeft telkens weer proefballonnetjes op te laten, of met
  onwerkbare maatregelen te komen.’

  View Slide

 9. 9
  Verdeling rapportcijfers

  0% 0% 0%
  1% 1%
  13%
  32%
  40%
  9%
  3%
  0%
  5%
  10%
  15%
  20%
  25%
  30%
  35%
  40%
  45%
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Welk cijfer geeft u uw organisatie voor de omgang
  met de huidige marktomstandigheden?
  Gemiddeld rapportcijfer 7,5

  View Slide

 10. Hoe actueel zijn onderstaande ontwikkelingen voor
  deelnemende kinderopvangorganisaties ?
  10
  2
  5
  2
  3
  35
  36
  11
  15
  13
  19
  29
  36
  26
  28
  40
  46
  24
  21
  62
  52
  45
  32
  13
  7
  0 20 40 60 80 100
  Efficiënte bedrijfsvoering
  Teruglopende vraag of wachtlijsten
  Focus op pedagogiek/opvoeding
  Toenemende samenwerking binnen regionale ketens
  plannen voor fusie of overname
  Inzetten van shared services
  Nee, totaal niet
  Ja, gedeeltelijk
  Ja grotendeels
  Ja, geheel
  %
  Meest opvallende
  Verschil met 2010:
  38% gaf toen aan
  “Nee, totaal niet” bij
  teruglopende vraag

  View Slide

 11. 11
  31% antwoordt ja,
  geheel op “efficiente
  bedrijfsvoering”
  14% antwoordt ja,
  geheel op “de
  teruglopende vraag c.q.
  teruglopende
  wachtlijsten”
  6% antwoordt ja,
  geheel op “shared
  services”
  22% antwoordt ja,
  geheel op “plannen
  voor overname of
  fusie”
  33% antwoordt ja, geheel op
  “toenemende samenwerking
  binnen regionale ketens”
  43% antwoordt ja,
  geheel op “focus op
  pedagogiek/opvoeding”
  In hoeverre zijn kinderopvangorganisaties in staat
  op onderstaande ontwikkelingen te anticiperen?

  View Slide

 12. 12
  Wat zijn uitdagingen binnen deelnemende
  kinderopvangorganisaties?
  * Hoe vaker het woord genoemd is, des te groter zijn de letters

  View Slide

 13. 13
  De invloed van zowel de oudercommissie
  als de Raad van Toezicht is bij 66% van
  de organisaties toegenomen*
  Zowel de oudercommissie als de Raad
  van Toezicht zijn bij 90% van de
  organisaties absoluut van toegevoegde
  waarde *
  Wat is het effect op de invloed van
  organen binnen
  kinderopvangorganisaties?
  * Dit is het percentage: “ja gedeeltelijk/grotendeels/geheel”

  View Slide

 14. 14
  Met betrekking tot de doelstellingen in hoeverre zijn de
  onderstaande stellingen van toepassing op deelnemende
  kinderopvangorganisaties?
  3
  5
  5
  22
  10
  3
  34
  40
  11
  20
  21
  20
  33
  32
  37
  33
  32
  44
  30
  23
  47
  25
  37
  33
  0 20 40 60 80 100
  Doorvertaling naar financële begroting en
  kasstroomprognose
  Doelen worden SMART geformuleerd
  Goed zicht op belangrijke ken- en stuurgetallen
  Er wordt een intern scenarioanalyse opgesteld
  Voortschrijdende prognoses(rolling forecasts)
  gemaakt
  De kwaliteit van totstandkoming begroting is naar
  tevredenheid
  Nee, totaal niet
  Ja, gedeeltelijk
  Ja grotendeels
  Ja, geheel
  %

  View Slide

 15. 15
  In hoeverre zijn eerder genoemde stellen van toepassing op
  deelnemende kinderopvangorganisaties?
  Als toelichting gaven een aantal
  deelnemende organisaties aan :
  ‘De voornaamste zorg inzake doelstellingen ligt in het
  voortdurend bijstellen van de prognoses vanwege
  wisselende besluitvorming door de overheid’

  View Slide

 16. Met betrekking tot managementrapportages, in hoeverre
  zijn onderstaande onderdelen van toepassing op uw
  organisatie?
  16
  4
  3
  4
  13
  4
  2
  26
  20
  13
  15
  15
  24
  45
  43
  40
  38
  43
  34
  25
  34
  43
  34
  38
  40
  0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
  Gaat in op operationele processen
  Gaat in op personeel
  Gaat in op bezetting
  Gaat in op financiën
  De rapportage geeft beslissers goed zicht op ken-
  en stuurgetallen
  De rapportage geeft inzicht in realisatie belangrijke
  doelstellingen
  nee, totaal niet
  ja, gedeeltelijk
  ja, grotendeels
  ja, geheel
  Meest opvallende
  verschil 2010:
  5% “Totaal niet”
  50 “Ja, geheel”
  bij ‘gaat in
  op financiën’
  %

  View Slide

 17. In hoeverre zijn onderstaande onderdelen van toepassing
  op de managementrapportage van de
  kinderopvangorganisatie?
  17
  2
  2
  2
  13
  11
  18
  20
  33
  59
  62
  57
  36
  28
  18
  21
  18
  0 20 40 60 80 100
  Betrouwbaarheid
  accuratesse
  relevantie
  tijdigheid
  matig
  redelijk
  goed
  uitstekend
  %

  View Slide

 18. 18
  Komt het in de huidige planning voor
  dat het aantal pedagogisch
  medewerkers niet overeenkomt met
  het aantal kinderen?
  38%
  6%
  56%
  Ja, we zoeken naar
  een oplossing
  Ja, maar een oplossing
  vinden heeft op dit
  moment geen prioriteit
  Nee

  View Slide

 19. 19
  In hoeverre bent u op de hoogte van wat “uw ouders”
  van uw organisatie verwachten?
  12% ‘Uitstekend, ik weet precies wat mijn
  organisatie te doen staat om optimaal aan te
  kunnen sluiten bij de wensen van mijn klanten .’
  73% ‘Goed, ik denk precies te weten wat mijn
  organisatie te doen staat om optimaal aan te
  kunnen sluiten bij de wensen van mijn
  klanten.’
  15% ‘Redelijk, ik vind het lastig om in kaart te
  brengen wat mijn klanten precies van mij
  verwachten.’

  View Slide

 20. 20
  Worden er op regelmatige basis
  klanttevredenheidsonderzoeken
  uitgevoerd?
  91%
  9%
  Ja
  Nee

  View Slide

 21. Wat is voor uw organisatie de belangrijkste reden om
  klanttevredenheidsonderzoek uit te voeren?
  21
  4
  50
  6
  38
  2
  0 10 20 30 40 50 60
  Verplichting volgens HKZ
  Inzicht in de verwachtingen en wensen van
  ouders
  onderscheiden van concurrenten
  kwaliteitswaarborg/verbetering
  anders
  %

  View Slide

 22. 22
  &
  Voor meer informatie mail [email protected]
  of bel 010-2341550
  Disclaimer: Deze rapportage toont resultaten van het brancheonderzoek
  uitgevoerd in oktober 2014 onder 75 respondenten. Er kunnen geen rechten
  aan deze gegevens worden ontleend. Tevreden.nl is niet aansprakelijk voor
  onjuiste interpretatie en onjuist gebruik van deze gegevens.

  View Slide

 23. Bijlage 1:
  onderzoeksverantwoording
  Achtergrondinformatie respondenten & respons
  23

  View Slide

 24. Achtergrond
  kinderopvangorganisaties
  24
  Aantal vestigingen %
  1-5 vestigingen 31%
  6-10 vestigingen 14%
  11-20 vestigingen 31%
  21-50 vestigingen 16%
  >51 vestigingen 8%
  Aantal medewerkers %
  1-50 medewerkers 24%
  51-100 medewerkers 28%
  101-250 medewerkers 28%
  251-500 medewerkers 10%
  >501 medewerkers 10%
  Rechtsvormm %
  Eenmanszaak 2%
  Maatschap 0%
  Vennootschap onder
  firma
  0%
  Besloten vennootschap 29%
  Naamloze vennootschap 0%
  Stichting of vereniging 69%
  Respons
  Aantal genodigde 314
  Procentuele respons 24%
  Benchmark
  2010
  66% van de
  organisaties
  had 1 t/m 5
  vestigingen

  View Slide

 25. combinatie tussen professioneel
  onderzoek en het publiceren
  van reviews en ratings | al 12 jaar
  expert in tevredenheidsonderzoek |
  maatwerk onderzoek | hoog serviceniveau |
  resultaten transparant maken | search
  engine optimization | benchmarken met andere bedrijven
  binnen de branche | koppelingen met crm systeem | directe
  opvolging bij bepaalde reacties | geen limieten in aantal respondenten,
  accounts en vragenlijsten
  25

  View Slide