$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Elasticsearch で部内 Wiki 検索高速化

nonylene
June 05, 2017

Elasticsearch で部内 Wiki 検索高速化

KMC 例会講座 資料

nonylene

June 05, 2017
Tweet

More Decks by nonylene

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Heineken Inside
  KMC nonylene

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • nonylene (ͷʹΕΜ)
  • KMC 4ճੜ
  • ΧʔϏΟͰ͢
  • root

  View Slide

 3. ࣗݾ঺հ
  • nonylene (ͷʹΕΜ)
  • εϚϗΞϓϦɾαʔόʔ
  • Twitter / GitHub etc
  • http://nonylene.hatenablog.jp/

  View Slide

 4. ۙگ
  • OCaml ೖ໳ͱ͔
  • ศར

  View Slide

 5. ຊ୊

  View Slide

 6. Heineken

  View Slide

 7. What is Heineken?
  • ෦಺υΩϡϝϯτߴ଎ݕࡧγεςϜ

  View Slide

 8. pukiwiki /wiki/*.txt
  Heineken-crawler
  Heineken
  σʔλొ࿥
  ݕࡧ
  Link
  ղੳ

  View Slide

 9. ͖͔͚ͬ
  • nonylene ʮͳΜ͔ KMC ͷπʔϧͰͭΒ͍ͱ
  ͋͜Δʁʯ
  • kebus ʮݕࡧʂʂʂʯ
  • nonylene ʮ͔֬ʹ…ʯ

  View Slide

 10. PukiWiki ݕࡧΊͬͪΌ஗͍
  • PukiWiki ݕࡧߴ଎Խͯ͠༏উ͢Δ͔͠ͳ͍

  View Slide

 11. ໨࣍
  1. PukiWiki ͷ࿩
  2. ߴ଎Խ͢Δʹ͸
  3. Elasticsearch ಋೖ
  4. Elasticsearch ݕࡧ
  5. Heineken ( React )
  6. ੒Ռɾײ૝

  View Slide

 12. pukiwiki /wiki/*.txt
  Heineken-crawler
  Heineken
  σʔλొ࿥
  ݕࡧ
  Link
  ղੳ

  View Slide

 13. 1. PukiWiki ֓આ

  View Slide

 14. PukiWiki ͱ͸ʁ
  • PHP ੡ͷ Wiki
  • ୭Ͱ΋ࣗ༝ʹฤूͰ͖Δ
  • ؆୯ʹઃఆͰ͖Δ
  • ๛෋ͳϓϥάΠϯ

  View Slide

 15. PukiWiki ͱ͸ʁ
  • ͭΒ͍ͱ͜Ζ
  • ݹ͍ʢ7೥΄Ͳ։ൃࢭ·͍ͬͯͨʣ
  • ڈ೥ลΓ͔Β࠶։͖͍ͯͯ͠Δ
  • ϖʔδͷσʔλ͕ϑΝΠϧʢޙड़ʣ
  • εϚϗ޲͚ UI ͸·ͩͳ͍

  View Slide

 16. • 2003/11 ຤ࠒʹಋೖ͞Εͨ໛༷
  • ݱࡏ͸ apache2 Ͱಈ͍͍ͯΔ
  PukiWiki at KMC

  View Slide

 17. • euc-jp Λ࢖͍ͬͯΔ
  • Wiki ؔ܎ͷॲཧΛ͢Δͱจࣈίʔυ͕େม
  • PukiWiki ࣗମ͸ UTF-8 ΋Մೳ
  PukiWiki at KMC ͷͭΒ͍ͱ͜

  View Slide

 18. • όʔδϣϯ͕ݹ͍
  • 1.4.8_alpha2 ( 2006 ೥ )
  • Slack ͷ౤ߘͳͲඍົʹվ଄͍ͯ͠Δ
  PukiWiki at KMC ͷͭΒ͍ͱ͜

  View Slide

 19. • PukiWiki ͷσʔλ͸શͯςΩετϑΝΠϧ
  $ ls /…/pukiwiki/wiki/
  28A1A6A1FEA1A629.txt
  31B6A6A5D0A5EAA5B1A1BCA5C9A5BFA5EFA1BCA5C7A5A3A5D5A5A7A5F
  3A5B9A5B2A1BCA5E0.txt
  323034384149A5B3A5F3A5C6A5B9A5C8.txt
  3332A5ADA5C3A5C1A5F3C0B0C8F7B7D7B2E8.txt

  PukiWiki ͷσʔλ
  ※ λΠτϧΛ euc-jp ͰΤϯίʔυͨ͠όΠτྻͷ Hex ͕ϑΝΠϧ໊ʹͳΔ

  View Slide

 20. • PukiWiki ͷσʔλ͸શͯςΩετϑΝΠϧ
  $ nkf /…/pukiwiki/wiki/BFB7B4BFA5B3A5F3A5D132303137.txt
  [[৽׻ίϯύ]]
  ~&size(25){ͲΜͲΜࢀՃ͍ͯ͜͠͏ͳ};
  *໨࣍ [#jfaa7b62]
  #contents
  ~৽ೖੜͷ͔ͨ͸΋ͪΖΜɺ্ճੜ΍OBͷํʑ΋Ұॹʹָ͠Έ·͠ΐ͏ʂ

  ※ euc-jp ͳͷͰ nkf Ͱม׵͍ͯ͠Δ
  PukiWiki ͷσʔλ

  View Slide

 21. KMC PukiWiki ͷ

  ݕࡧ͸ ͳͥ஗͍ʁ

  View Slide

 22. PukiWiki ͷݕࡧ͸ͳͥ஗͍
  • /…/pukiwiki/ ͕ NAS (ϑΝΠϧαʔόʔ) ্
  • ωοτϫʔΫӽ͠ͳͷͰ஗͍
  • Ωϟογϡʹ৐Ε͹ૣ͘ͳΔͷͰೋճ໨͸ૣ͍

  View Slide

 23. PukiWiki ͷݕࡧ͸ͳͥ஗͍
  • PukiWiki ͕ݕࡧ͢Δ࣌…
  • PHP Ͱຖճશͯͷ Wiki ϑΝΠϧͷ಺༰Λऔಘ
  • lib/func.php ͷ do_search ࢀর
  • औಘͨ͠จࣈྻʹରͯ͠શจݕࡧ

  View Slide

 24. PukiWiki ΛϓϩϑΝΠϦϯά
  • ϓϩϑΝΠϦϯάͯ͠Έͨ
  • xdebug ʢPHP ͷϓϩϑΝΠϥʣ
  • webgrind (݁Ռදࣔ͢Δ΍ͭ)
  • SVG ʹ݁ՌΛग़ྗͰ͖Δ

  View Slide

 25. • ϑΝΠϧΩϟογϡ͕ͳ͍࣌
  • 24.54 sec
  • php::fread Ͱ 62% ΋औ͍ͬͯΔ

  View Slide

 26. • ϑΝΠϧΩϟογϡ͕͋Δ࣌ʢೋճ໨ʣ
  • 9.24 sec
  • php::fopen ΍ flock ͕ࢧ഑తʹ

  View Slide

 27. PukiWiki ͷݕࡧ͕஗͍ݪҼ
  • read ͕஗͍
  • flock ͕஗͍
  • open ͕஗͍

  View Slide

 28. PukiWiki ͷݕࡧ͕஗͍ݪҼ
  • ͱʹ͔͘ϑΝΠϧಡΉͷ͕஗͍
  • PukiWiki ͸ѱ͘ͳ͍ʂʂ
  • จࣈྻݕࡧʹ͔͔ͬͯΔͷ͸ 2 sec ͙Β͍

  View Slide

 29. pukiwiki /wiki/*.txt
  Heineken-crawler
  Heineken
  σʔλొ࿥
  ݕࡧ
  Link
  ղੳ

  View Slide

 30. 2. ߴ଎Խ

  View Slide

 31. ݕࡧߴ଎Խͷखஈ
  • ϑΝΠϧΞΫηεૣ͍ͱ͜Ζʹஔ͘
  • ผͷϚγϯͱ͔
  • ϝϞϦʹࡌͤΔ
  • MySQL ͱ͔

  View Slide

 32. ݕࡧߴ଎Խͷखஈ
  • ϑΝΠϧΞΫηεૣ͍ͱ͜Ζʹஔ͘
  • ࠓߟ͑ͨΒ͜Ε͕ࡶͰָͰ͋Δ
  • MySQL ͱ͔࢖͏
  • ಠࣗʹͳΜ͔࡞Δ͜ͱʹͳΔ
  • ͦΕͳΒ΋ͬͱݕࡧʹ࠷దԽ͍ͨ͠Ͷ… →

  View Slide

 33. View Slide

 34. Elasticsearch
  • ෼ࢄܕ RESTful ݕࡧɾ෼ੳΤϯδϯ
  • Φϥϯμͷ elastic ͕ࣾ։ൃ
  • Φʔϓϯιʔε
  • Java

  View Slide

 35. Elasticsearch
  • ௒ૣ͍
  • > Elasticsearch͸଎͍ɻͱʹ͔͘଎͍ɻ
  • શจݕࡧɾϩάղੳ౳
  • GitHub / Facebook etc…
  https://www.elastic.co/jp/products/elasticsearch

  View Slide

 36. Elasticsearch Ͱ଎͍ݕࡧ
  1. Elasticseach ʹ PukiWiki ͷσʔλΛೖΕΔ
  2. ͍͍ײ͡ʹղੳ͞ΕΔ
  3. ௒ૣ݁͘Ռ͕ग़Δ
  ✨༏উ✨

  View Slide

 37. Elasticsearch Ͱ଎͍ݕࡧ
  • ·͋ཁ͢Δʹ Elasticsearch ࢖͍͔ͨͬͨ
  • MySQL Ͱ΋े෼଎͍ͱࢥ͏

  • ͜ͷݕࡧΛ࢖ͬͨΞϓϦΛ࡞Δ

  View Slide

 38. Elasticsearch Ͱ଎͍ݕࡧ
  • ͔ͤͬ͘ͳͷͰ໊લΛ͚ͭΑ͏
  • ଎͍ݕࡧ
  → Hayaken
  →Heineken

  View Slide

 39. pukiwiki /wiki/*.txt
  Heineken-crawler
  Heineken
  σʔλొ࿥
  ݕࡧ
  Link
  ղੳ

  View Slide

 40. 3. Elasticsearch ಋೖ

  View Slide

 41. 3-1. Elasticsearch ͷղੳ

  View Slide

 42. Elasticseach Ͱղੳ
  • จষͷղੳͷ࢓ํΛܾఆ͢Δඞཁ͕͋Δ

  View Slide

 43. Elasticseach Ͱղੳ
  • Analyzer ͷߏ੒
  • Char Filter Ͱਖ਼نԽ౳
  • Tokenizer Ͱ෼ׂʢ͕͜͜େࣄʣ
  • Token Filter Ͱਖ਼نԽ౳

  View Slide

 44. Char Filter
  • จࣈؒͷҧ͍Λٵऩ͢Δ
  • ͂ʢ̴͉̺̰̺̽̈́ʣ → s (hankaku)
  • ᶨ → ϔΫλʔϧ
  • Tokenizer ʹೖΕΔલʹෆཁͳจࣈΛআ͘

  View Slide

 45. Char Filter
  • ICU Analysis Plugin
  • ެࣜϓϥάΠϯ
  • ྑ͍ײ͡ʹਖ਼نԽͯ͘͠ΕΔ
  • શ֯ˠ൒֯ɺه߸෼ղɺେจࣈˠখจࣈ౳
  • ౉ᬒˠ౉ลͱ͔͸΍Βͳ͍

  View Slide

 46. Char Filter
  • HTML Strip Char Filter
  • ࠷ॳ͔Β͋ΔϑΟϧλ
  • HTML λάΛআ͍ͯ͘ΕΔ
  • ͱ͔<br/>

  View Slide

 47. Tokenizer
  • จষΛ͍͍ײ͡ʹ۠੾Δ
  • ۠੾ͬͨޠ۟ͷҐஔΛه࿥ ( Index ) ͢Δ
  → ݕࡧޠ͕۟͋Δ৔ॴ͕͙͢෼͔Δ
  → શจݕࡧΑΓ΋଎͍ʂ

  View Slide

 48. • ྫ: εϖʔε۠੾Γ
  • “͜Μʹͪ͸ KMC Hello!”
  → Index: [(‘͜Μʹͪ͸’, 0), (‘KMC’, 6), 

  (‘Hello!’, 10)]
  Tokenizer

  View Slide

 49. • Index: [(‘͜Μʹͪ͸’, 0), (‘KMC’, 

  6), (‘Hello!’, 10)]

  • ‘KMC’ Ͱݕࡧ
  → ʮ 6 ൪໨ʹ͋Δʯͱ͙͢෼͔Δ
  Tokenizer

  View Slide

 50. • Index: [(‘͜Μʹͪ͸’, 0), (‘KMC’, 

  6), (‘Hello!’, 10)]

  • ‘KM’ Ͱݕࡧ
  → ʮͦΜͳ΋ͷ͸ͳ͍ʯ
  Tokenizer

  View Slide

 51. • ೔ຊޠ͸େม
  • εϖʔεͰ۠੾Εͳ͍ɾෳࡶͳจ๏
  • จষͷ۠੾ΓΛ໌֬ʹ͠ʹ͍͘

  • ྫ:ʮ͜Μʹͪ͸͜Μʹͪ͸ʯ → ??????????
  Tokenizer

  View Slide

 52. • ํ๏ᶃ n จࣈ͝ͱʹ۠੾Δ ( N-Gram )

  • “͜Μʹͪ͸ɺࠓ೔΋͍͍ఱؾͰ͢Ͷ”
  → Index: [(‘͜Μ’, 0), (‘Μʹ’, 1), (‘ʹͪ’, 

  2), (‘ͪ͸’,3), … , (‘͢Ͷ’, 14)]
  Tokenizer

  View Slide

 53. Tokenizer
  • Index: [(‘͜Μ’, 0), (‘Μʹ’, 1), (‘ʹͪ’,
  2), (‘ͪ͸’,3), … , (‘͢Ͷ’, 14)]

  • ‘͜Μʹͪ’ Ͱݕࡧ
  → ‘͜Μ’ ͕ 0 ൪໨ʹώοτ → ͦͷޙ΋ਖ਼ͦ͠͏
  → ʮ 0 ൪໨ʹ͋Δʯͱ͙͢෼͔Δ

  View Slide

 54. • ํ๏ᶃ n จࣈ͝ͱʹه࿥͢Δ ( N-Gram )
  • ར఺
  • ඞͣώοτ͢ΔʢऔΓ͜΅͕͠ͳ͍ʣ
  • ۠੾ͬͨจࣈҎ্ͷ৔߹ʹݶΔ
  • ؆୯
  Tokenizer

  View Slide

 55. • ํ๏ᶃ n จࣈ͝ͱʹه࿥͢Δ ( N-Gram )
  • ܽ఺
  • Index ͕ංେԽ͠΍͍͢
  • ෆཁͳ΋ͷʹϚον͠΍͍͢
  • ྫ: ’͍ఱ’ → ‘͍͍ఱؾ’
  Tokenizer

  View Slide

 56. • ํ๏ᶄ จষΛղੳͯ͠෼ׂ ʢܗଶૉղੳʣ
  Tokenizer
  Tokenized by kuromoji: http://www.atilika.org/

  View Slide

 57. • ํ๏ᶄ จষΛղੳͯ͠෼ׂ ʢܗଶૉղੳʣ
  • ݱࡏͰ΋֤ॴͰݚڀ͞Ε͍ͯΔ
  • kuromoji ͕༗໊ http://www.atilika.org/
  • mecab ͱ͔
  Tokenizer

  View Slide

 58. • ํ๏ᶄ จষΛղੳͯ͠෼ׂ ʢܗଶૉղੳʣ
  • ར఺
  • Index ͕ංେԽ͠ʹ͍͘
  • ϊΠζ͕গͳ͍
  Tokenizer

  View Slide

 59. • ํ๏ᶄ จষΛղੳͯ͠෼ׂ ʢܗଶૉղੳʣ
  • ܽ఺
  • औΓ͜΅͕͠ଟ͍
  • ଟݴޠରԠ͠ʹ͍͘
  Tokenizer

  View Slide

 60. • ํ๏ᶄ จষΛղੳͯ͠෼ׂ ʢܗଶૉղੳʣ
  • ࡶͳݴ༿ͩͱղੳͮ͠Β͍
  • ྫ
  • ‘Ί͏Ί͏Ί͏Ί͏’
  Tokenizer
  Tokenized by kuromoji: http://www.atilika.org/

  View Slide

 61. • Heineken Ͱ͸…
  • 2-Gram Λ࠾༻
  • ݕࡧ࿙Εͨ͘͠ͳ͍
  • ه߸΍Ṗͷݴ༿͕ଟ͍ΆΑʙʙ
  • ͦΜͳʹྔ͕ଟ͘ͳ͍
  Tokenizer

  View Slide

 62. Token Filter
  • Tokenize ޙͷޠ۟ʹର͔͚ͯ͠ΔϑΟϧλ
  • ྨޠɾ-ed / -s ͷ౷ҰͳͲ
  • ͜͜ͰେจࣈখจࣈΛἧ͑Δ৔߹΋

  • Heineken Ͱ͸࢖͍ͬͯͳ͍

  View Slide

 63. 3-2. Elasticsearch ઃఆ

  View Slide

 64. Elasticseach ͷσʔλߏ଄
  Cluster: KMC
  Index: hoge Index: piyo
  Type: page Type: relation Type: item Typ
  Field: title
  Field: body
  Field: modified
  Field: from
  Field: to
  Field: price
  Field: name
  Field: desc
  Field: available
  Fiel
  Fiel

  View Slide

 65. • Index ͱ Type Λఆٛ
  • Type ʹ Field Λઃఆ
  • Analyzer / Datatype ͳͲ
  • Index ʹ Type Λઃఆ

  (mapping)
  Elasticseach ͷσʔλߏ଄
  Index: pukiwiki
  Type: page
  Field: title
  Field: body
  Field: modified

  View Slide

 66. • Analyzer ఆٛ
  {
  "settings": {
  "analysis": {
  "analyzer": {
  "jp_analyzer": {
  "tokenizer": "jp_tokenizer",
  "char_filter":

  [ "html_strip", “icu_normalizer" ], …
  }
  },
  "tokenizer": {
  "jp_tokenizer": {
  "type": “ngram", … ,
  "token_chars":

  [ "letter", "digit", "symbol", "punctuation" ]
  }}}},

  }

  View Slide

 67. • Mapping ఆٛ
  {
  … ,
  "mappings": {
  "page": {

  "properties": {
  "title": { … },
  "title_url_encoded": { … },
  "body": {
  "type": "text",
  "analyzer": "jp_analyzer",
  "term_vector" : "with_positions_offsets"
  },
  "modified": {
  "type": "date",
  "format": "strict_date_optional_time||epoch_millis"
  }
  }}}}
  Index: pukiwiki
  Type: page
  Field: title
  Field: body
  Field: modified
  Field:
  title_url_encoded

  View Slide

 68. • Elasticsearch is RESTful
  • جຊతʹશͯ JSON Ͱ΍ΓऔΓ͢Δ
  • Elasticsearch Λىಈ͢Δͱ Web αʔόʔཱ͕ͭ
  • ͦ͜ʹ Python ౳Ͱ JSON ͷ

  Index ఆٛΛ౤͛ͯઃఆ
  Elasticseach ͷઃఆ

  View Slide

 69. 3-3. 

  Elasticsearch ͷαʔόʔ

  View Slide

 70. Elasticseach Clusterʢࢀߟʣ
  Cluster: KMC
  Node: foo Node: bar
  Replica: hoge3
  Shard: hoge1 Replica: piyo1
  Replica: piyo2 Shard: hoge3
  Replica: hoge1 Sha
  Rep

  View Slide

 71. Elasticseach ಋೖ
  • Elasticsearch ͸ෛՙ͕େ͖͍
  • ϝϞϦ୔ࢁ৯͏
  • ϑΝΠϧΞΫηε΋୔ࢁ͢Δ
  • ͱ͍͏͜ͱͰ৽͍͠෺ཧϚγϯΛஔ͘͜ͱʹ
  • ࠓճ node ͸ 1 ୆ͷΈ

  View Slide

 72. pukiwiki /wiki/*.txt
  Heineken-crawler
  Heineken
  σʔλొ࿥
  ݕࡧ
  Link
  ղੳ

  View Slide

 73. 3-4. 

  Heineken-crawler

  View Slide

 74. Heineken-crawler
  • Python3 Ͱॻ͔Εͨ PukiWiki ͷΫϩʔϥ
  • จࣈίʔυΛ UTF-8 ʹม׵
  • λΠτϧऔಘɾม׵
  • PukiWiki σʔλΛ Elasticsearch ʹ౤͛Δ

  View Slide

 75. Heineken-crawler
  • ๭ cron Ͱ 10 ෼ʹҰճಈ͍͍ͯΔ
  • ߋ৽͞Εͨϖʔδͱ࡟আ͞ΕͨϖʔδͷΈಉظ

  View Slide

 76. pukiwiki /wiki/*.txt
  Heineken-crawler
  Heineken
  σʔλొ࿥
  ݕࡧ
  Link
  ղੳ

  View Slide

 77. 4. Elasticsearch ݕࡧ

  View Slide

 78. Elasticsearch ݕࡧ
  • Elasticsearch ͸ଟछଟ༷ͳݕࡧ͕Մೳ
  • جຊతʹ֤ର৅ͷ ‘είΞ’ Λܭࢉ
  • είΞॱʹฒ΂Δ
  • είΞͷௐ੔͕େࣄ

  View Slide

 79. Heineken ͰͷείΞ
  • ᶃ λΠτϧʹॏΈΛஔ͘
  • λΠτϧͷείΞΛ 5 ഒॏཁʹ͢Δ
  • ಺෦Ͱ͍͍ײ͡ʹͳΔΒ͍͠
  • ["title^5", "body"]

  View Slide

 80. Heineken ͰͷείΞ
  • ᶄ ߋ৽೔࣌ʹॏΈΛஔ͘
  • ݱࡏ͔Βԕ͘ͳΔ΄Ͳ exp Ͱ৐ࢉ
  https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/query-dsl-function-score-query.html

  View Slide

 81. Heineken ͰͷείΞ
  • ᶄ ߋ৽೔࣌ʹॏΈΛஔ͘
  • ௚ײͰௐ੔
  • origin -> ݱࡏ
  • offset -> 150೔
  • scale -> 500೔
  • decay -> 0.75
  https://www.elastic.co/guide/en/elasticsearch/reference/current/query-dsl-function-score-query.html

  View Slide

 82. Heineken ͰͷείΞ
  • ᶅ λΠτϧͷ୹͞ʹॏΈΛஔ͘
  • Wiki ͷλΠτϧ͸֊૚ߏ଄
  • ྫ: ‘NF2017/४උ’
  • ୹͍΄͏͕ॏཁͳ܏޲ʹ͋Δ

  View Slide

 83. Heineken ͰͷείΞ
  • ᶅ λΠτϧͷ୹͞ʹॏΈΛஔ͘
  • ࡉ͔͘ௐ੔͠ͳ͕ΒϕετΛ୳Δ
  • sqrt ͱ͔ log ͱ͔
  • ݁ہ࠾༻ͨ͠ͷ͸…

  View Slide

 84. Heineken ͰͷείΞ
  • ᶅ λΠτϧͷ୹͞ʹॏΈΛஔ͘
  • "_score /
  Math.sqrt(Math.log1p(doc[‘title.keyword'].
  value.length()))"
  score

  1
  p
  log
  (
  title.length
  + 1)

  View Slide

 85. Heineken ͰͷείΞ
  • ᶅ λΠτϧͷ୹͞ʹॏΈΛஔ͘
  • + 1 ʹ͍ͯ͠Δͷ͸ 1 จࣈͷ࣌ରࡦ
  • log ͸ͳΜͱͳ͘
  • sqrt ͸ͳΜͱͳ͘
  score

  1
  p
  log
  (
  title.length
  + 1)

  View Slide

 86. Heineken ͰͷείΞ
  • ᶅ λΠτϧͷ୹͞ʹॏΈΛஔ͘

  View Slide

 87. Heineken ͰͷείΞ
  • είΞ࠷ڧ͸ NF ʹͳͬͨ

  View Slide

 88. ଞͷػೳ
  • ݕࡧޠ͔۟Β͍͍ײ͡ͷ৔ॴΛநग़Ͱ͖Δ
  • ϋΠϥΠτ༻ͷ HTML λάૠೖ΋Ͱ͖Δ
  "fields": {
  "body": {
  "pre_tags": [""],
  "post_tags": [""],
  "fragment_size": 220, …,
  }
  }

  View Slide

 89. pukiwiki /wiki/*.txt
  Heineken-crawler
  Heineken
  σʔλొ࿥
  ݕࡧ
  Link
  ղੳ

  View Slide

 90. 5. Heineken ( React )

  View Slide

 91. Heineken ΞϓϦ࣮૷
  • Elasticsearch ͸ RESTful
  • શ෦ JSON Ͱฦͬͯ͘Δ
  → Elasticsearch Ҏ֎ʹσʔλ͸ෆཁ
  → શ෦ JavaScript Ͱ΍Ε͹ྑ͍

  View Slide

 92. Heineken ΞϓϦ࣮૷
  • Rails ͳͲͷαʔόʔͰಈ͘ΞϓϦ͸࢖Θͳ͍
  • Nginx ͸੩తϑΝΠϧΛฦ͚ͩ͢
  • ฦ͢ HTML ΋ JS ͱ CSS ಡΈࠐΉ͚ͩ

  View Slide

 93. React

  View Slide

 94. React ུ֓
  • UI Λߏ੒͢ΔͨΊͷ JS ϥΠϒϥϦ
  • Facebook ੡
  • ֤ॴͰ࢖ΘΕ͍ͯΔ
  • UI ͷ֤෦඼Λ Component ͱͯ͠ߏ੒͍ͯ͘͠

  View Slide

 95. React ུ֓ - Virtual DOM
  • Virtual DOM ͰԾ૝తʹ DOM Λอ࣋
  • σʔλͷมߋ࣌ʹ͸ Virtual DOM Λมߋ
  • ͦͷޙ࣮ࡍͷ DOM ͱͷࠩ෼Λ൓ө
  • DOM ͷมߋΛ཈͑ΒΕͯޮ཰త
  ৄࡉ: http://qiita.com/mizchi/items/4d25bc26def1719d52e6

  View Slide

 96. React ུ֓ - JSX
  • JSX Ͱ JS ্ʹ HTML Λॻ͚Δ
  • ςϯϓϨʔτΤϯδϯͬΆ͘ॻ͚ͯศར
  const element = (

  Hello, {username}!

  );

  View Slide

 97. React ։ൃ؀ڥ
  • create-react-app
  • Facebook ੡ͷ؆୯ React ߏ੒πʔϧ
  • ։ൃ؀ڥ
  • Ϗϧυ؀ڥ
  • ςετ؀ڥ
  https://github.com/facebookincubator/create-react-app

  View Slide

 98. React ։ൃ؀ڥ
  • ES6 ( ECMA Script 6 )
  • JavaScript ͷ৽͍͠ඪ४
  • class / Arrow function / const / Promise etc..
  ৄࡉ: https://www.slideshare.net/1000ch/begin-ecmascript6

  View Slide

 99. React ։ൃ؀ڥ
  • Babel
  • ES6 Λ ES5 ʹม׵ͯ͘͠ΕΔϥΠϒϥϦ
  • ES5 ͸ଟ͘ͷϒϥ΢βͰ࢖͑ΔͷͰ҆৺

  View Slide

 100. ͦͷଞͷύʔπ
  • React Router v4
  • JavaScript ͰϧʔςΟϯά
  • URL ʹΑͬͯ Component Λग़͠෼͚Δ

  View Slide

 101. ͦͷଞͷύʔπ
  • Bootstrap
  • Twitter ࣾ੡ CSS / JS 

  ϑϨʔϜϫʔΫ
  • ෦һ໊฽ɾ

  ਆֆΞοϓϩʔμ ͳͲ

  View Slide

 102. Heineken ։ൃ
  1. create-react-app Ͱͻͳܗ࡞੒
  2. ྑ͍ײ͡ʹ Component ࡞Δ
  • Elasticsearch ͷ API Λୟ͍ͯ൓өͤ͞Δ
  3. BabelɾWebpack ͰίϯύΠϧ
  4. αʔόʔʹஔ͘

  View Slide

 103. Heineken ։ൃ
  • ໘౗ͩͬͨͱ͜Ζ
  • ϖʔδϟ
  • ஸೡʹ෼ذ ↓

  View Slide

 104. Heineken ։ൃ
  • ໘౗ͩͬͨͱ͜Ζ
  • λΠτϧิ׬
  • ຖ౓ API Λଧͭ

  View Slide

 105. 6. ੒Ռɾײ૝

  View Slide

 106. ౰ࣾൺ 1 / 500
  • 25000 ms -> 50 ms
  0
  7500
  15000
  22500
  30000
  PukiWiki Heineken
  50
  25,000

  View Slide

 107. ଞʹ΋ศར
  • ॊೈʹݕࡧͰ͖ΔΑ͏ʹͳͬͨ
  • ॱংͱ͔
  • ߋ৽೔࣌ߜࠐͱ͔
  • λΠτϧͷΈͰݕࡧͱ͔

  View Slide

 108. ༧ఆ
  • ϝʔϧରԠ
  • SPAM ରԠΛߟ͑ͳ͍ͱ͍͚ͳ͍
  • rubwiki ͱ͔

  View Slide

 109. ײ૝
  • Elasticsearch ͍͢͝
  • ͱʹ͔͍͍͘ײ͡ʹͳΔ
  • React ศརɾES6 ָ͍͠
  • αʔόʔͰԿ΋ಈ͔͞ͳ͍ͷ͸ָ
  • ΍Γ͔ͨͬͨ͜ͱ͕ग़དྷͨͷͰྑ͔ͬͨ

  View Slide

 110. Thank you for listening!

  View Slide