Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Comment that actually works

Comment that actually works

https://icare.connpass.com/event/261601/

【iCARE Dev Meetup #36】Rejected CFP 供養会 2022
での発表資料です。

Masafumi Okura

November 16, 2022
Tweet

More Decks by Masafumi Okura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ಈ࡞͠ͳ͍ίϝϯτ͸


  ͨͩͷίϝϯτͳͷͰ


  ಈ࡞͢ΔίϝϯτΛ࡞ͬͨ
  ʲiCARE Dev Meetup #36ʳRejected CFP ڙཆձ 2022
  OKURA Masafumi, 2022-11-16

  View Slide

 2. RubyKaigi

  View Slide

 3. ϓϩϙʔβϧ

  View Slide

 4. མͪͨʘ(^o^)ʗ

  View Slide

 5. ༨ஊ

  View Slide

 6. ϓϩϙʔβϧ͸


  બͿଆ΋େม

  View Slide

 7. མͪΔʹѱ͍


  Ͱ͸ͳ͍

  View Slide

 8. ؓ࿩ٳ୊

  View Slide

 9. ࣗݾ঺հ
  • ໊લɿେ૔խ࢙ʢ͓͓͘Β·͞;Έʣ


  • ॴଐɿϑϦʔϥϯε


  • ՝֎׆ಈɿKaigi on RailsɺAlbaɺGrow.rbͳͲ


  • झຯɿᘖᘣɺOSSɺొஃɺίϛϡχςΟࢀՃͳͲ

  View Slide

 10. ͓୊ɿಈ࡞͢ΔίϝϯτΛ࡞ͬͨ࿩
  1.ͳͥ࡞Ζ͏ͱࢥͬͨͷ͔ʁ


  2.ͲͷΑ͏ʹ࣮૷ͨ͠ͷ͔ʁ


  3.ΞΠσΞΛࢥ͍͖ͭɺ࣮ݱ͢Δ·Ͱ

  View Slide

 11. ಈ࡞͢Δίϝϯτ

  View Slide

 12. Xa


  https://github.com/
  okuramasafumi/xa

  View Slide

 13. eXecutable


  annotation

  View Slide

 14. 1. ͳͥ࡞Ζ͏ͱ


  ࢥͬͨͷ͔

  View Slide

 15. ͦΕɺίϝϯτ


  ͡Όͳͯ͘΋


  Α͘ͳ͍ʁ

  View Slide

 16. ྫɿ


  ʮ͜ͷΫϥεΛܧঝͨ͠


  αϒΫϥε͸fooϝιουΛ


  ΦʔόʔϥΠυ͢Δ͜ͱʯ

  View Slide

 17. ίϝϯτ͕


  ͋ͬͯ΋


  ಡ·ΕΔͱ͸


  ݶΒͳ͍

  View Slide

 18. ίϝϯτ಺ͷࢦࣔ


  ͸ಈ࡞͸͠ͳ͍

  View Slide

 19. ಈ࡞͢Δίϝϯτ


  ͱ͸ʁ

  View Slide

 20. DSLͱͯ͠ͷ


  ίϝϯτ

  View Slide

 21. Rubyͷදݱྗ


  ͳΒՄೳͰ͸ʁ

  View Slide

 22. 2. ͲͷΑ͏ʹ


  ࣮૷ͨ͠ͷ͔

  View Slide

 23. ΤσΟλ΁

  View Slide

 24. 3. ΞΠσΞΛ


  ࢥ͍͖ͭɺ


  ࣮ݱ͢Δ·Ͱ

  View Slide

 25. ΞΠσΞΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷώϯτ
  I.ࠣࡉͳಈػΛେ੾ʹ͢Δ


  II.ݴޠΛΑ͘ཧղ͢Δ


  III.࡞Γଓ͚Δ

  View Slide

 26. ⅰ. ࠣࡉͳಈػΛ


  େ੾ʹ͢Δ

  View Slide

 27. ࢥ͍͖ͭ

  View Slide

 28. ՗ཱͪ

  View Slide

 29. ࣗ෼ҰਓͰ͸


  ͳ͍ͷ͔΋ʁ

  View Slide

 30. PoC


  (Proof of Concept)

  View Slide

 31. ਺࣌ؒͰ


  ࡞ͬͯΈΔ

  View Slide

 32. ⅱ. ݴޠΛΑ͘


  ཧղ͢Δ

  View Slide

 33. ݴޠ͸࠷΋


  جຊతͳπʔϧ

  View Slide

 34. XaʹඞཁͩͬͨRubyͷ஌ࣝ
  • ϒϩοΫͷத਎Λઐ༻ͷධՁΦϒδΣΫτͰinstance_eval͢Δ͜ͱ
  ͰɺͦͷΦϒδΣΫτͷதʹཁૉΛด͡ࠐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ


  • ϝιουݺͼग़͠͸ׅހ͕লུͰ͖Δ


  • ฏจͬΆ͍ݟͨ໨΋࣮ݱͰ͖Δ


  • TracePointΛ࢖͑͹DSLͷ಺༰Λޙ͔ΒݕূͰ͖Δ

  View Slide

 35. Ruby͍͢͝

  View Slide

 36. ݴޠΛΑ͘ཧղ


  ͍ͯ͠ͳ͍ͱ


  ࡞Εͳ͍΋ͷ΋͋Δ

  View Slide

 37. ⅲ. ࡞Γଓ͚Δ

  View Slide

 38. Xa͸ࣗ෼͕࡞ͬͨ


  ͍͍ͩͨ7ݸ໨


  ͘Β͍ͷgem

  View Slide

 39. ࡞͖ͬͯͨgemͷҰ෦
  • YusoɿӡૹྉۚσʔλϕʔεɺॳΊͯ࡞͕ͬͨϝϯς͞Εͯͳ͍


  • AlbaɿJSONγϦΞϥΠβɺ୅ද࡞


  • rubocop-sensibleɿRuboCopͷطఆͷઃఆΛஔ͖׵͑Δ


  • necoɿίϚϯυύλʔϯͷ࣮૷ɺվमத


  • tiny_hooksɿίʔϧόοΫ࣮૷ɺActiveSupportΑΓ͔ͳΓ଎͍

  View Slide

 40. ౷Ұੑ͸ͳ͍

  View Slide

 41. ͋Ε͜Εࢼ͢

  View Slide

 42. ୅ද࡞ͷAlba͸


  ଟ෼4ͭ໨


  ͘Β͍ͷgem

  View Slide

 43. ࡞Γଓ͚Δ

  View Slide

 44. ·ͱΊ

  View Slide

 45. ΞΠσΞΛܗʹ


  ͢ΔͨΊʹඞཁͳ


  ΋ͷ

  View Slide

 46. ΞΠσΞͦͷ΋ͷ

  View Slide

 47. ٕज़

  View Slide

 48. ҙࢥ

  View Slide

 49. ΍ͬͯΈΑ͏ʂ

  View Slide

 50. Happy hacking!

  View Slide