Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Comment that actually works

Comment that actually works

https://icare.connpass.com/event/261601/

【iCARE Dev Meetup #36】Rejected CFP 供養会 2022
での発表資料です。

Masafumi Okura

November 16, 2022
Tweet

More Decks by Masafumi Okura

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ಈ࡞͠ͳ͍ίϝϯτ͸ ͨͩͷίϝϯτͳͷͰ ಈ࡞͢ΔίϝϯτΛ࡞ͬͨ ʲiCARE Dev Meetup #36ʳRejected CFP ڙཆձ 2022

  OKURA Masafumi, 2022-11-16
 2. RubyKaigi

 3. ϓϩϙʔβϧ

 4. མͪͨʘ(^o^)ʗ

 5. ༨ஊ

 6. ϓϩϙʔβϧ͸ બͿଆ΋େม

 7. མͪΔʹѱ͍ Ͱ͸ͳ͍

 8. ؓ࿩ٳ୊

 9. ࣗݾ঺հ • ໊લɿେ૔խ࢙ʢ͓͓͘Β·͞;Έʣ • ॴଐɿϑϦʔϥϯε • ՝֎׆ಈɿKaigi on RailsɺAlbaɺGrow.rbͳͲ •

  झຯɿᘖᘣɺOSSɺొஃɺίϛϡχςΟࢀՃͳͲ
 10. ͓୊ɿಈ࡞͢ΔίϝϯτΛ࡞ͬͨ࿩ 1.ͳͥ࡞Ζ͏ͱࢥͬͨͷ͔ʁ 2.ͲͷΑ͏ʹ࣮૷ͨ͠ͷ͔ʁ 3.ΞΠσΞΛࢥ͍͖ͭɺ࣮ݱ͢Δ·Ͱ

 11. ಈ࡞͢Δίϝϯτ

 12. Xa https://github.com/ okuramasafumi/xa

 13. eXecutable annotation

 14. 1. ͳͥ࡞Ζ͏ͱ ࢥͬͨͷ͔

 15. ͦΕɺίϝϯτ ͡Όͳͯ͘΋ Α͘ͳ͍ʁ

 16. ྫɿ ʮ͜ͷΫϥεΛܧঝͨ͠ αϒΫϥε͸fooϝιουΛ ΦʔόʔϥΠυ͢Δ͜ͱʯ

 17. ίϝϯτ͕ ͋ͬͯ΋ ಡ·ΕΔͱ͸ ݶΒͳ͍

 18. ίϝϯτ಺ͷࢦࣔ ͸ಈ࡞͸͠ͳ͍

 19. ಈ࡞͢Δίϝϯτ ͱ͸ʁ

 20. DSLͱͯ͠ͷ ίϝϯτ

 21. Rubyͷදݱྗ ͳΒՄೳͰ͸ʁ

 22. 2. ͲͷΑ͏ʹ ࣮૷ͨ͠ͷ͔

 23. ΤσΟλ΁

 24. 3. ΞΠσΞΛ ࢥ͍͖ͭɺ ࣮ݱ͢Δ·Ͱ

 25. ΞΠσΞΛ࣮ݱ͢ΔͨΊͷώϯτ I.ࠣࡉͳಈػΛେ੾ʹ͢Δ II.ݴޠΛΑ͘ཧղ͢Δ III.࡞Γଓ͚Δ

 26. ⅰ. ࠣࡉͳಈػΛ େ੾ʹ͢Δ

 27. ࢥ͍͖ͭ

 28. ՗ཱͪ

 29. ࣗ෼ҰਓͰ͸ ͳ͍ͷ͔΋ʁ

 30. PoC (Proof of Concept)

 31. ਺࣌ؒͰ ࡞ͬͯΈΔ

 32. ⅱ. ݴޠΛΑ͘ ཧղ͢Δ

 33. ݴޠ͸࠷΋ جຊతͳπʔϧ

 34. XaʹඞཁͩͬͨRubyͷ஌ࣝ • ϒϩοΫͷத਎Λઐ༻ͷධՁΦϒδΣΫτͰinstance_eval͢Δ͜ͱ ͰɺͦͷΦϒδΣΫτͷதʹཁૉΛด͡ࠐΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δ • ϝιουݺͼग़͠͸ׅހ͕লུͰ͖Δ • ฏจͬΆ͍ݟͨ໨΋࣮ݱͰ͖Δ • TracePointΛ࢖͑͹DSLͷ಺༰Λޙ͔ΒݕূͰ͖Δ

 35. Ruby͍͢͝

 36. ݴޠΛΑ͘ཧղ ͍ͯ͠ͳ͍ͱ ࡞Εͳ͍΋ͷ΋͋Δ

 37. ⅲ. ࡞Γଓ͚Δ

 38. Xa͸ࣗ෼͕࡞ͬͨ ͍͍ͩͨ7ݸ໨ ͘Β͍ͷgem

 39. ࡞͖ͬͯͨgemͷҰ෦ • YusoɿӡૹྉۚσʔλϕʔεɺॳΊͯ࡞͕ͬͨϝϯς͞Εͯͳ͍ • AlbaɿJSONγϦΞϥΠβɺ୅ද࡞ • rubocop-sensibleɿRuboCopͷطఆͷઃఆΛஔ͖׵͑Δ • necoɿίϚϯυύλʔϯͷ࣮૷ɺվमத •

  tiny_hooksɿίʔϧόοΫ࣮૷ɺActiveSupportΑΓ͔ͳΓ଎͍
 40. ౷Ұੑ͸ͳ͍

 41. ͋Ε͜Εࢼ͢

 42. ୅ද࡞ͷAlba͸ ଟ෼4ͭ໨ ͘Β͍ͷgem

 43. ࡞Γଓ͚Δ

 44. ·ͱΊ

 45. ΞΠσΞΛܗʹ ͢ΔͨΊʹඞཁͳ ΋ͷ

 46. ΞΠσΞͦͷ΋ͷ

 47. ٕज़

 48. ҙࢥ

 49. ΍ͬͯΈΑ͏ʂ

 50. Happy hacking!