Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

OOPartsが切り開く クラウドゲーミング ✖︎ PWA

oliver
November 20, 2019

OOPartsが切り開く クラウドゲーミング ✖︎ PWA

「PWA Night vol.10 ~PWA × 技術~」にて登壇した発表資料です。
https://pwanight.connpass.com/event/151546/

oliver

November 20, 2019
Tweet

More Decks by oliver

Other Decks in Technology

Transcript

 1. @OOParts_JP / #OOPartsGame 1
  OOParts͕੾Γ։͘
  Ϋϥ΢υήʔϛϯά ✖ PWA

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ

  View Slide

 3. @OOParts_JP / #OOPartsGame 3
  օ઒ େथʢDaiki Minakawaʣ
  Twitter: @oliver_diary
  GitHub, Qiita: minakawa-daiki
  Client-Side Developer at Black Inc.

  View Slide

 4. Ϋϥ΢υήʔϛϯάʹ͍ͭͯ

  View Slide

 5. @OOParts_JP / #OOPartsGame 5
  Ϣʔβʔ͔Βͷૢ࡞Λड͚औΓ
  ήʔϜʹؔ͢ΔԋࢉΛΫϥ΢υ্Ͱߦ͍

  ԋࢉ݁ՌΛө૾ͱͯ͠

  Ϣʔβʔ΁ετϦʔϛϯά഑৴͞ΕΔٕज़
  Ϋϥ΢υήʔϛϯάʹ͍ͭͯ

  View Slide

 6. @OOParts_JP / #OOPartsGame 6

  View Slide

 7. @OOParts_JP / #OOPartsGame 7

  View Slide

 8. @OOParts_JP / #OOPartsGame 8
  Ϣʔβ͔Βͷૢ࡞

  View Slide

 9. @OOParts_JP / #OOPartsGame 9
  ԋࢉॲཧ
  Ϣʔβ͔Βͷૢ࡞

  View Slide

 10. @OOParts_JP / #OOPartsGame 10
  ө૾ΛετϦʔϛϯά഑৴
  ԋࢉॲཧ
  Ϣʔβ͔Βͷૢ࡞

  View Slide

 11. ༷ʑͳΫϥ΢υήʔϛϯά

  View Slide

 12. @OOParts_JP / #OOPartsGame 12
  PlayStation Now
  • ιχʔɾίϯϐϡʔλΤϯλςΠϯϝϯτͷΫϥ΢υήʔϜαʔϏε
  • ఆֹͰPS4ɾPS3λΠτϧ͕༡ͼ์୊
  • ʮPlaystation Now for PCʯʹΑΓPCͰ΋ϓϨΠՄೳ
  • 2019೥10݄2೔ʹϦχϡʔΞϧ
  • େ෯஋Լ͛΍CERO ZͷήʔϜ͕௥Ճ

  View Slide

 13. @OOParts_JP / #OOPartsGame 13
  Google Stadia
  • GoogleͷΫϥ΢υήʔϜαʔϏε
  • 2019೥11݄19೔ʹւ֎14ΧࠃͰαʔϏε։࢝
  • αʔϏε։࢝࣌͸22࡞඼ϓϨΠͰ͖Δ
  • σεΫτοϓ൛Chromeϒϥ΢β΍StadiaΞϓϦͰಈ࡞͢Δ
  • 4Kղ૾౓ʹ͓͍ͯ60fpsͷHDRͷήʔϜ഑৴ʹରԠ༧ఆ

  View Slide

 14. @OOParts_JP / #OOPartsGame 14
  Google Stadia
  https://japanese.engadget.com/2019/11/11/google-stadia/

  View Slide

 15. @OOParts_JP / #OOPartsGame 15
  Steam Cloud Gaming

  View Slide

 16. OOPartsͷ঺հ

  View Slide

 17. https://oo.parts/
  ۙ೔ϕʔλ൛ެ։༧ఆ

  View Slide

 18. OOPartsͷಛ௃

  View Slide

 19. @OOParts_JP / #OOPartsGame 19
  OOPartsͷಛ௃
  • ੲͷWindowsͰ͔͠ϓϨΠͰ͖ͳ͔ͬͨΞυϕϯνϟʔήʔϜ͕ϓϨΠՄೳ

  View Slide

 20. @OOParts_JP / #OOPartsGame 20
  OOPartsͷಛ௃
  • ੲͷWindowsͰ͔͠ϓϨΠͰ͖ͳ͔ͬͨΞυϕϯνϟʔήʔϜ͕ϓϨΠՄೳ
  • εϚϗΛ͸͡Ίͱ͢Δɺϒϥ΢β͑͋͞Ε͹ϓϨΠՄೳ

  View Slide

 21. @OOParts_JP / #OOPartsGame 21
  OOPartsͷಛ௃
  • ੲͷWindowsͰ͔͠ϓϨΠͰ͖ͳ͔ͬͨΞυϕϯνϟʔήʔϜ͕ϓϨΠՄೳ
  • εϚϗΛ͸͡Ίͱ͢Δɺϒϥ΢β͑͋͞Ε͹ϓϨΠՄೳ
  • ͲΜͳεϖοΫͷ୺຤Ͱ΋ϓϨΠʹӨڹͮ͠Β͍

  View Slide

 22. @OOParts_JP / #OOPartsGame 22
  OOPartsͷಛ௃
  • ੲͷWindowsͰ͔͠ϓϨΠͰ͖ͳ͔ͬͨΞυϕϯνϟʔήʔϜ͕ϓϨΠՄೳ
  • εϚϗΛ͸͡Ίͱ͢Δɺϒϥ΢β͑͋͞Ε͹ϓϨΠՄೳ
  • ͲΜͳεϖοΫͷ୺຤Ͱ΋ϓϨΠʹӨڹͮ͠Β͍
  • ୺຤ͷσΟεΫ༰ྔΛؾʹ͠ͳͯ͘ྑ͍

  View Slide

 23. @OOParts_JP / #OOPartsGame 23
  • ੲͷWindowsͰ͔͠ϓϨΠͰ͖ͳ͔ͬͨΞυϕϯνϟʔήʔϜ͕ϓϨΠՄೳ
  • εϚϗΛ͸͡Ίͱ͢Δɺϒϥ΢β͑͋͞Ε͹ϓϨΠՄೳ
  • ͲΜͳεϖοΫͷ୺຤Ͱ΋ϓϨΠʹӨڹͮ͠Β͍
  • ୺຤ͷσΟεΫ༰ྔΛؾʹ͠ͳͯ͘ྑ͍
  • Webϒϥ΢β͔ΒΞϓϦͱͯ͠ΠϯετʔϧՄೳ
  OOPartsͷಛ௃

  View Slide

 24. @OOParts_JP / #OOPartsGame 24
  • ੲͷWindowsͰ͔͠ϓϨΠͰ͖ͳ͔ͬͨΞυϕϯνϟʔήʔϜ͕ϓϨΠՄೳ
  • εϚϗΛ͸͡Ίͱ͢Δɺϒϥ΢β͑͋͞Ε͹ϓϨΠՄೳ
  • ͲΜͳεϖοΫͷ୺຤Ͱ΋ϓϨΠʹӨڹͮ͠Β͍
  • ୺຤ͷσΟεΫ༰ྔΛؾʹ͠ͳͯ͘ྑ͍
  • Webϒϥ΢β͔ΒΞϓϦͱͯ͠ΠϯετʔϧՄೳɹ→ɹPWA
  OOPartsͷಛ௃

  View Slide

 25. OOPartsͷߏ੒

  View Slide

 26. @OOParts_JP / #OOPartsGame 26
  όοΫΤϯυ
  ΫϥΠΞϯτ
  ήʔϛϯάαʔό

  View Slide

 27. @OOParts_JP / #OOPartsGame 27
  ᶃήʔϜىಈཁٻ
  όοΫΤϯυ
  ΫϥΠΞϯτ
  ήʔϛϯάαʔό

  View Slide

 28. @OOParts_JP / #OOPartsGame 28
  ᶄ଴ػதͷήʔϛϯάαʔόʹ
  ΫϥΠΞϯτΛׂΓ౰ͯΔ
  όοΫΤϯυ
  ΫϥΠΞϯτ
  ήʔϛϯάαʔό

  View Slide

 29. @OOParts_JP / #OOPartsGame 29
  ᶅήʔϜΛىಈ͢Δ
  όοΫΤϯυ
  ΫϥΠΞϯτ
  ήʔϛϯάαʔό

  View Slide

 30. @OOParts_JP / #OOPartsGame 30
  ᶆىಈͨ͜͠ͱΛ௨஌͢Δ
  όοΫΤϯυ
  ΫϥΠΞϯτ
  ήʔϛϯάαʔό

  View Slide

 31. @OOParts_JP / #OOPartsGame 31
  ᶇө૾഑৴ɾड৴͢ΔͨΊͷ
  τʔΫϯͷ഑෍
  όοΫΤϯυ
  ΫϥΠΞϯτ
  ήʔϛϯάαʔό

  View Slide

 32. @OOParts_JP / #OOPartsGame 32
  ᶈήʔϜϓϨΠ։࢝ʂ
  όοΫΤϯυ
  ΫϥΠΞϯτ
  ήʔϛϯάαʔό

  View Slide

 33. OOPartsͰͷPWA

  View Slide

 34. @OOParts_JP / #OOPartsGame 34
  OOPartsͰͷPWA
  • OOPartsΛεϚϗͷWebϒϥ΢βͰΞΫηε͢Δ৔߹ͷ࢒೦ͳͱ͜Ζ
  • ΞυϨεόʔ͕ը໘Λѹഭ͢Δ

  View Slide

 35. @OOParts_JP / #OOPartsGame 35
  ͜Ε

  View Slide

 36. @OOParts_JP / #OOPartsGame 36
  ͜Ε
  ͕͜͜

  ΋͍ͬͨͳ͍
  ͕͜͜

  ΋͍ͬͨͳ͍

  View Slide

 37. @OOParts_JP / #OOPartsGame 37
  PWAͩͱ

  View Slide

 38. @OOParts_JP / #OOPartsGame 38
  OOPartsͰͷPWA
  • OOPartsΛWebϒϥ΢βͰΞΫηε͢Δ৔߹ͷ࢒೦ͳͱ͜Ζ
  • ΞυϨεόʔ͕ը໘Λѹഭ͢Δ
  • ϓϨΠ͢Δ·Ͱͷಋઢ͕௕͍

  View Slide

 39. @OOParts_JP / #OOPartsGame 39
  ϒϥ΢βΛىಈ͢Δ
  URLΛೖྗ
  Webϒϥ΢βܦ༝Ͱͷىಈͷ৔߹
  ଴ػ ଴ػ

  View Slide

 40. @OOParts_JP / #OOPartsGame 40

  View Slide

 41. @OOParts_JP / #OOPartsGame 41
  OOPartsΛىಈ͢Δ
  PWAܦ༝Ͱͷىಈͷ৔߹
  ଴ػ

  View Slide

 42. @OOParts_JP / #OOPartsGame 42

  View Slide

 43. @OOParts_JP / #OOPartsGame 43
  OOPartsͰͷPWA
  • OOPartsΛWebϒϥ΢βͰΞΫηε͢Δ৔߹ͷ࢒೦ͳͱ͜Ζ
  • ΞυϨεόʔ͕ը໘Λѹഭ͢Δ
  • ϓϨΠ͢Δ·Ͱͷಋઢ͕௕͍
  • ϖʔδͷॳճಡΈࠐΈ࣌ʹWebײ͕ग़ͯ͠·͏

  View Slide

 44. @OOParts_JP / #OOPartsGame 44
  ॳظಡΈࠐΈͷࠩ
  PWA
  ϒϥ΢β

  View Slide

 45. @OOParts_JP / #OOPartsGame 45
  OOPartsͰͷPWA
  • OOParts͕PWAͱͯ͠औΓ૊ΜͰ͍Δ͜ͱ
  • ৹ࠪෆཁͰΞϓϦͱͯ͠Πϯετʔϧ & ܧଓϦϦʔε

  View Slide

 46. @OOParts_JP / #OOPartsGame 46
  OOPartsͰͷPWA
  • ৹ࠪෆཁͰΞϓϦͱͯ͠Πϯετʔϧ & ܧଓϦϦʔε
  • Apple App Store ΍ Google Play Store ͷӨڹΛड͚ͳ͍
  • GitHubͰλάΛଧͭ͜ͱͰϦϦʔε͞ΕΔ

  View Slide

 47. @OOParts_JP / #OOPartsGame 47
  OOPartsͰͷPWA
  • OOParts͕PWAͱͯ͠औΓ૊ΜͰ͍Δ͜ͱ
  • ৹ࠪෆཁͰΞϓϦͱͯ͠Πϯετʔϧ & ܧଓϦϦʔε
  • ϒϥ΢βΞΫηεͱΠϯετʔϧ࣌ͷΤϯυϙΠϯτมߋ

  View Slide

 48. @OOParts_JP / #OOPartsGame 48
  OOPartsͰͷPWA
  • ϒϥ΢βΞΫηεͱΠϯετʔϧ࣌ͷΤϯτϦϙΠϯτมߋ
  • ϒϥ΢β্Ͱ͸LP͕ΤϯτϦϙΠϯτʹͳ͍ͬͯΔ
  • LPʹ͸ϩάΠϯϘλϯΛઃஔ͍ͯ͠ͳ͍ʢϕʔλ൛ͷͨΊʣ
  • PWAͱͯ͠Πϯετʔϧ͢ΔͱϩάΠϯը໘͕ΤϯτϦϙΠϯτʹͳΔ
  • ϩάΠϯ͍ͯͨ͠ΒήʔϜҰཡʹϦμΠϨΫτ͞ΕΔ

  View Slide

 49. @OOParts_JP / #OOPartsGame 49
  OOPartsͰͷPWA
  • OOParts͕PWAͱͯ͠औΓ૊ΜͰ͍Δ͜ͱ
  • ৹ࠪෆཁͰΞϓϦͱͯ͠Πϯετʔϧ & ܧଓϦϦʔε
  • ϒϥ΢βΞΫηεͱΠϯετʔϧ࣌ͷΤϯυϙΠϯτมߋ
  • ωΠςΟϒΞϓϦʹدͬͨૢ࡞ମݧͷ௥ٻ

  View Slide

 50. @OOParts_JP / #OOPartsGame 50
  OOPartsͰͷPWA
  • ωΠςΟϒΞϓϦʹدͬͨૢ࡞ମݧͷ௥ٻ
  ήʔϜىಈը໘ͳͲͷ

  ϩʔσΟϯάͷମݧ

  View Slide

 51. @OOParts_JP / #OOPartsGame 51
  OOPartsͰͷPWA
  • ωΠςΟϒΞϓϦʹدͬͨૢ࡞ମݧͷ௥ٻ
  τϥοΫύουϞʔυͱ

  λοϓϞʔυ
  ͜͜Ͱૢ࡞
  ήʔϜ಺Λλοϓ

  View Slide

 52. @OOParts_JP / #OOPartsGame 52
  OOPartsͰͷPWA
  • ωΠςΟϒΞϓϦʹدͬͨૢ࡞ମݧͷ௥ٻ
  εϚϗͱPCͰͷ

  ૢ࡞ํ๏ͷҧ͍
  PCͷΧʔιϧ͕

  ͦͷ··ήʔϜ্ͷΧʔιϧʹ
  εϚϗ্ʹٖࣅతͳ

  ΧʔιϧΛઃஔ

  View Slide

 53. @OOParts_JP / #OOPartsGame 53
  OOParts͸͜ΕΒͷഎܠ͔Β

  View Slide

 54. @OOParts_JP / #OOPartsGame 54
  Ϋϥ΢υήʔϛϯάͱ
  ΞυϕϯνϟʔήʔϜͷಛੑ্

  PWAʹ੒Β͟ΔΛಘͳ͔ͬͨ

  View Slide

 55. @OOParts_JP / #OOPartsGame 55
  ͦͯ͠

  View Slide

 56. @OOParts_JP / #OOPartsGame 56
  PWAʹΑΓ
  ࠷େݶͷύϑΥʔϚϯε͕ൃشͰ͖Δ

  View Slide

 57. OOPartsͷࠓޙ

  View Slide

 58. @OOParts_JP / #OOPartsGame 58
  OOPartsͷࠓޙ
  • ࠓౙʹਖ਼ࣜϦϦʔεΛ༧ఆͯ͠·͢
  • ՝ۚܗଶ͸αϒεΫϦϓγϣϯͰ͢
  • ήʔϜλΠτϧΛͨ͘͞Μ༻ҙɺ௥Ճ͍͖ͯ͠·͢
  • Ϋϥ΢υήʔϛϯάΛҾͬு͍͖ͬͯ·͢
  • PWAΛϝΠϯʹఴ͑ͯɺΑΓωΠςΟϒʹ͍ۙදݱΛ͍͖ͯ͠·͢

  View Slide

 59. @OOParts_JP / #OOPartsGame 59
  ؔ࿈ϦϯΫ
  • https://oo.parts/
  • ʮOOPartsʯެࣜϖʔδ
  • https://note.mu/byblack/n/n86721921f04a
  • ʮOOPartsʯΞϧϑΝ൛ϓϨεϦϦʔε
  • https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1908/30/news055.html
  • ʮOOPartsʯΞϧϑΝ൛ʮͶͱΒ΅ʯܝࡌهࣄ

  View Slide

 60. ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠

  View Slide