Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Gnu/Linux, FOSS Communities & Kannada

B5a067386e1890d3c8b6f753593e89e9?s=47 omshivaprakash
February 26, 2014

Gnu/Linux, FOSS Communities & Kannada

Gnu/Linux, FOSS Communities & Kannada, Wikipedia

B5a067386e1890d3c8b6f753593e89e9?s=128

omshivaprakash

February 26, 2014
Tweet

Transcript

 1. ಗಗಗ/ಲನಕಕ, ಮಗಕಕ ಹಹಗಗ ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶ ಸಮಗದಹಯಗಳಳಮತಗಕ ಕನಗಡ ಓತಶವಪತಕಹಶ ಎಚ.ಎಲ http://facebook.com/omshivaprakash

  http://twitter.com/omshivaprakash http://blog.shivu.in http://platonic.techfiz.info
 2. ಮಗತದನ ಒತದಗ ಘತಟಟ... • ಮಗಕಕ ಹಹಗಗ ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶ(FOSS) • ಫಹಸ

  ಅವಶಶಕತಟ ಮತಗಕ ಇತಹಹಸ • ಸಸರಹರತತಕ ಜಗತಕನಲಲ ಮಗಕಕ ತತತಹತತಶ • ವದಹಶರರಗಳಗಟಗತದಷಗಷ ತತತಹತತಶ • ಲನಕಕ- ನನವ ಬಳಸಬಹಗದಗ( ಮಗತದನ ಐದಗ ನಮಷದಲಲ) • ದನನತಶದ ಕಟಲಸಗಳಲಲ ಗಗಗ/ ಲನಕಕ ಬಳಕಟ • ಕನಗಡದಲಗಲ ವಶವಹರಸ ಹಹಗಗ....
 3. ವದಹಶರರಗಳ ಸಮಗದಹಯ ಸಹಭಹಗತಸ... • ತತತತಜಹಜನ ಮತಗಕ ತತತಹತತಶ ಅಭವವದದಯಲಲ ಸಮಗದಹಯದ ಪಹತತ

  • ಫಹಸ ಅಭವವದದ ನಮತ ಕಟಗಡಗಗಟ • ಸಮಗದಹಯದ ಅವಶಶಕತಟ ಮತಗಕ ಭಹಗವಹಸಗವಕಟ • ಮಗಕಕ ಜಹಜನ ಭತಡಹರಗಳಳ ಮತಗಕ ವದಹಶರರಗಳಳ(ವಕಪನಡಯ, ಕಣಜ ಇತಹಶದ)
 4. ಮಗಕಕ ಹಹಗಗ ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶ(FOSS) & Free Open Source Software “

  ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶ” ಸಹಸತತತತತತಟಯ ಅತಶ,ಬಟಲಟಯಲಲ. “ ” “ ” ಇದನಗ ಅರಯಲಗ ನನವ ಸಸತತತತ ಸತವಹದ ದಲಲನ ಸಸತತತತ ಎತಬಗದಹಗ ಅರಟರರಸಕಟಗಳಳಬಟನಕಗ, “ ” “ ” ಉಚತ ಬಯರ ನಲಲನ ಉಚತ ವಟತಬತತಲಲ. ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶ ಬಳಕಟದಹರರ ಬಳಕಟ, ಅನಗಕರಣಟ ಮತಗಕ ವತರಣಟ,ಅಧಶಯನ, ಬದಲಸಗವಕಟ ಮತಗಕ ಅಭವವದದಯ ಸಹಸತತತತತವನಗಗ ಎತಕ ಹಡಯಗವ ಅತಶವಹಗದಟ. ವಸಕರಸ ಹಟನಳಳವದಹದರಟ, ಇದಗ ನಹಲಗಲ ರನತಯ ಸಹಸತತತತತವನಗಗ ತತತಹತತಶ ಬಳಕಟದಹರರಗಟ ಸಗಚಸಗತಕದಟ: • ಪತಗಹತಮನಗಗ ಯಹವದಟನ ಉದಟದನಶಕಟಲ ಬಳಸಗವ ಸಹಸತತತತತ( ಸಹಸತತತತತ ೦). • ಪತಗಹತಮ ಹಟನಗಟ ಕಹಯರನವರಹಸಗತಕದಟ ಮತಗಕ ಅದನಗಗ ನಮತ ಅವಶಶಕತಟಗಟ ತಕಲತತಟ ಹಟನಗಟ ಅಳವಡಸಕಟಗಳಳಳವದಗ ಎತಬಗದನಗಗ ಅಧಶಯನ ಮಹಡಗವ ಸಹಸತತತತತ( ಸಹಸತತತತತ ೧). ಮಗಲ ಗತತಥ/ ರಗಪ ನಟಗನಡಲಗ( source ) code ಮಹಡಕಟಗಡಗವ ಪವರ ಕರಹರಗ ಇದಕಟಲ ಅನಸಯಸಗತಕದಟ. • ಪತತಗಳನಗಗ ಮರಗವತರಣಟ ಮಹಡಗವ ಸಹಸತತತತತ, ಇದರತದ ನಮತ ನಟರಟಹಟಗರಟಯವರಗಟ ನಟರವಹಗಲಗ ಸಹದಶವಹಗಗತಕದಟ( ಸಹಸತತತತತ ೨). • ತತತಹತತಶಗಳನಗ ಅಭವವದದ ಮಹಡಗವ, ಮತಗಕ ಪರಷಲರಸದ ಆವವತಕಗಳನಗಗ ಸಮಗದಹಯದ ಒಳತಗಹಗ ಸಹವರಜನಕರಗಟ ಬಡಗಗಡಟಗಟಗಳಸಗವ ಸಹಸತತತತತ. ( ಸಹಸತತತತತ ೩). ಮಗಲ ಗತತಥ/ ರಗಪ ನಟಗಡಲಗ( ) source code ಮಹಡಕಟಗಡಗವ ಪವರ
 5. ಫಹಸ ಅವಶಶಕತಟ ಮತಗಕ ಇತಹಹಸ - ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶದ ಬಳಕಟ ಏಕಟ? ಪತತಯತದಗ

  ವಸಗಕವ ಚಗಕಹಲಸನ ಬಟಲಟಗಹದರಗ ಮಹರಹಟವಹಗಗವ ಈ ಕಹಲದಲಲ, ಎಲಲದನಗಗ ಕಡಮ ಬಟಲಟಯಲಲ ಅಥವಹ ಉಚತವಹಗ ಪಡಟಯಗವ ಈ ಕಹಲದಲಲ, ಸಮಗದಹಯವತದಗ ಮಗಕಕವಹಗ, ಸಸತತತತವಹಗ ತತತಹತತಶಗಳನಗಗ ವಶಸದಹದಶತತ ಪಸರಸಗವತತಟ ಮಹಡಗತಕದ ೆಟ. ಜಟಗತಟಗಟ ತತತಹತತಶ ತನಗ ಬಳಕಟದಹರನ ಕತಪಶಟರನಲಲ ಮಹಡಗವ ಕಹಯರಗಳಳ ಇತಹಶದಗಳ ಬಗಟಗ ಪಹರದಶರಕತಟಯನಗಗ ಉಳಸಕಟಗಳಳಳವದರಲಲ ಮಗಕಕ ಮತಗಕ ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶಗಳಳ ಬಟನರಟಲಲ ತತತಹತತಶಗಳಗತತ ಮಗತದವಟ. ಇತಕನಚನ ವಷರಗಳ ಬಟಳವಣಗಟಗಟಳನಗಗ ನಟಗನಡದರಟ, ಮಗಕಕ ಮತಗಕ ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶವನಗಗ ದಟಗಡಡ ದಟಗಡಡ ಸಹಪಟಷಪನರ ಕತಪನಗಳಳ ತಮತ ಕಹಯರವಹಶಪಕಗಟ ಅಳವಡಸಕಟಗತಡವಟ. -ತತತಹತತಶಗಳಳ-ಉಚತವಟನ/ಕಟಗಳಳಬಟನಕಟ? ಆಪರಟನಟತಗ ಸಸಷತ ನತದ ಹಡದಗ ದನನತಶಕಟಲ ಬಟನಕರಗವ ಆಫನಸ, ಡಟಪಗಟ ಬಟನಕರಗವ ಕಟಗನರಲ ಡಹತ, ಫನಟಟಗನಶಹಪ ಇತಹಶದ ತತತಹತತಶಗಳಳಕಸಟಗಟ ಎತದದದರಗ ಭಹರ. ಅದಗ ನನಗ ಬಳ ಇದಟಯಲಲ, ನಹನದನಗಗ ಬಳಸಗತಕದಟದನನಲಲ ಎತದದದರಟ, ಅದರ ಲಟರಸಟನಕ ನಮತ ಬಳ ಇದಟಯನ ಒಮತ ನಟಗನಡಕಟಗಳಳ. ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶಗಳಳ ಖಹಸಗ ಕತಪಟನಗಳ ತತತಹತತಶಗಳಗಟ ತದಸರಗದದ. ಇವ ನಮಗಟ ಮಗಕಕವಹಗ, ಸಸತತತತವಹಗ ದಟಗರಟಯಗತಕವಟ.ಜತಪ ೆ್,ಓಪನ/ ಲಬಟತ ಆಫನಸ, ಇತಕ ಸಟಲನಪ ಹನಗಟ ಪತತಯತದಗ ತತತಹತತಶಕಗಲ ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶದ ಬದಲ ವಶವಸಟಸ ಇತದಗ ಲಭಶವದ ೆಟ. :// . . / http www osalt com ವಟಬ ಸಟರಟ ನಲಲ ನನವ ಇವಗಳ ಬಗಟಗ ಹಟಚಚನ ಮಹಹತ ಕಹಣಬಹಗದಗ.
 6. ಗಗಗ/ಲನಕಕ-ಉಪಯನಗಗಳಟನನಗ? ಮಗಕಕ, ಆಟಟಗನಮಹಶಟಕ ಅಪಟಡನಟ ಗಳಳ, ಹಳಟಯ ಹಹಡಟಸನರಗಳನಟಗನ ಬಳಸಗವ ಸಹಧಶತಟ, ಕತಪಶಟರ

  ಬಡ ಭಹಗಗಳಗಟ ಬಟನಕಹದ ಡಟತಡವರ ಇತಹಶದಗಳ ಬಟತಬಲ, ಸಮಗದಹಯದ ಬಟತಬಲ, ಹಟಗಸ ಉದಟಗಶನಗಹವಕಹಶಗಳಳ, ಹಟಗಸ ವಹಶವಹಹರಕ ಅವಕಹಶಗಳಳ, ಎಗಗಲಲದ ಡಟಸಹಲಸಪ ಮತಗಕ ಸವರರ ತತತಹತತಶಗಳ ಮನಲನ ಖಚರಗಟ ಕಡವಹಣ, ಎಲಲ ರನತಯ ಹಹಡಟಸನರರ ಕತಪಟನಗಳ ಬಟತಬಲ,ಉಚತ, ಮಗಕಕ ಮತಗಕ ಸಸತತತತ, ಅತದರಟ ತತತಹತತಶ ಬಟನಕಗ ಎತದವರಗಟ ಪರವಹನಗ ಇತಹಶದಗಳ ಬಗಟಗ ಚತತಸದಟ ಇದನಗಗ ಉಪಯನಗಸಗವ ಅವಕಹಶ, ಹತಚಕಟಗಳಳಳವ ಅವಕಹಶ, ಸಟಕಗಶರಟ ವಲಗರಬಲಟ ಗಳಗಟ ರಹಮಭಹಣ ಸಮಗದಹಯದ ತತತತಜಜರ ಕಣಗಣ ಎಲಲ ತತತಹತತಶಗಳ ಸಟಕಗಶರಟಯ ಮನಲಟ ಇದಗದ ನಮಗಟ ನಶಚತತಟ,. KDE, Gnome ಹನಗಟ ನಮಗಟ ಬಟನಕರಗವತತಹ ಡಟಕಹಕಸಪ ಎನಸರಹನಟತತಟ, ಖಹಸಗ ಮಹಲನಕತಸದ ತತತಹತತಶಗಳ ಮನಲಟ ಆರಹರವಹಗರಗವದಗ ತಪಸತಕದ ೆಟ, ಬಟನರಟಯ ಆಪರಟನಟತಗ ಸಸಷತಗಳ ಜಟಗತಟಗಗ ಉಪಯನಗಸಬಹಗದಗ, ವರಹಶರರಗಳಗಟ ತತತಹತತಶ ಅಭವವದದಗಟ ಒಳಟಳಯ ಅವಕಹಶ, ಸದವಡ ಅಭವವದದಯ ಭರವಸಟ, ಅನಟನಕ ಡಸಷಸಬಗಶಷನ ಗಳ ಆಯಲಯ ಸಹಸತತತತತ ಸಗರಕಕತಟ, ಉಚತವಹಗ ದಟಗರಟಯಗವ ತತತಹತತಶಗಳಳ, ನನವಟನ ತತತಹತತಶಕಟಲ ಒಡಟಯರಹಗಗವ ಅವಕಹಶ..
 7. ಲನಕಕ ನ ಇತಹಹಸ

 8. * , MINIX ಶಟರಕಕಣಕ ಬಳಕಟಗಟತದಟನ ರಗಪತಗಟಗತಡ ಯಗನಕಕ ಮಹಧರಯ ಮತಟಗಕತದಗ ಆಪರಟನಟತಗ

  ಸಸಷತ ಅನಗಗ . Andrew S Tanenbaum ೧೯೮೭ ರಲಲ ಸದದ ಪಡಸದ. ಸಟಗನಸರ ಕಟಗನಡ ಲಭಶವದದರಗ, ಇದರ ಬದಲಹವಣಟ ಮತಗಕ ವತರಣಟಯನಗಗ ತಡಟಹಡಯಲಹಗತಗಕ. ಜಟಗತಟಗಟ ಮನಕಕ, 16-bit ಸಸಷತ ಗಳಗಟ ರಗಪತವಹಗದಗದ, ಅತ ವಟನಗವಹಗ ಮತಗಕ ಅಗಗವಹಗ ಬಟಳಟಯಗತಕದದ ಇತಟಟಲ ನ386 ಆಕರಟಟಕಚರ ನ ಪಸರನಲ ಕತಪಶಟರ ಸಸಷತ ಗಳ32-bit ಲಕಕಣಗಳಗಟ ಸರ ಹಟಗತದಕಟ ಆಗಗತಕರಲಲಲ. ಈ ಎಲಲ ಘಟನಟಗಳಳ ಮತಗಕ ಸವಸಹಕರವಹಗ ಎಲಲಡಟ ಮಗಕಕವಹಗ ಬಳಕಟಗಟ ಬರದ ಕನಟರಲ ನ ಅಭಹವ ಲನಗಸ ಗಟ ಈ ಯನಜನಟಯನಗಗ ಪಹತರತಭಸಲಗ ಪಟತನರಟನಪಸತಗ. ಲನಸ ತಹನಟನ ಹಟನಳಳವತತಟGNUಅಥವಹ386BSD ಕನರಲ ಗಳಟನನಹದರಗ ಅತದಗ ಲಭವದದದದರಟ, ಅವನಗ ಅತದಗ ಲನಕಕ ಕನಟರಲ ಬರಟಯಲಗ ಕಗರಗತಕಲಟನ ಇರಲಲಲವಟನನಟಗನ. ಲನಕಕ ನ ಉದಯ ೧೯೯೧ರಲಲ ಹಟಲಕನಲ( ) Helsinki ಯಲಲದದ ಲನಗಸ ಟಟಗನವಹರಲಲಕ ಶಗರಗಮಹಡದ ಒತದಗ ಯನಜನಟ ನತತರ ಲನಕಕ ಕನಟರಲ ಆಗ ಪರವತರನಟಗಟಗತಡತಗ. ತನಗ ಯಗನವಸರಟಯ ದಟಗಡಡ ಯಗನಕಕ ಸವರರಗಗಳಗಟ ಪತವಟನಶ ಪಡಟಯಲಗ ಉಪಯನಗಸಗತಕದದ ಟಮರನಲ ಎಮಗಶಲಟನಟರ( ) terminal emulator ಆ ಯನಜನಟ ಆಗತಗಕ. ತನಗಲಲದದ ಕತಪಶಟರ ಹಹಡಟಸನರರ ಗಟ ಹಟಗತದಗವತತಹ ಪತನಗಹತಮ ಒತದನಗಗ ಬರಟದ ಅವನಗ, ಅದಗ ಯಹವದಟನ ಆಪರಟನಟತಗ ಸಸಷತ ಜಟಗತಟ ಅದಗ ಕಟಲಸ ಮಹಡಗವತತಟ ನಟಗನಡಕಟಗತಡ( ) Interoperability ಏಕಟತದರಟ ಅವನ ಬಳ ಇದದದಗದ80386 ಪಹತಸಟಸರ ಇದದ ಹಟಗಸ ಪಸರನಲ ಕತಪಶಟರ. ಈ ಪತನಗಹತಮ ನ ಅಭವವದದಯನಗಗ ಅವನಗ ಮನಕಕ( ) Minix ನಲಲ GNU C compiler ಬಳಸ ಮಹಡದದ. GNU C Compiler ಇತದಗಗ ಲನಕಕ ನ ಮದಲ ನಟಚಚನ ಕತಪಟರಲರ ತತತಹತತಶ. ಲನಕಕ ನ ಇತಹಹಸ
 9. “ ಲನಗಸ ಟಟಗನವಹರಲಲ ತನಗ ಪಸಕಕ Just for Fun” ನಲಲ ಬರಟದತತಟ,

  ತಹನಗ ಬರಟದ ಪತನಗಹತಮ ತನಗ ಆಟಕಟಲ ಎತದಗ ಕಟಗತಡರಗ, ನತತರ ತಹನಗ ’ ’ ಬರಟದದಗದ ಆಪರಟನಟತಗ ಸಸಷತ ಕನಟರಲ ಎತದಗ ಅವನಗಟ ನತತರ ಹಟಗಳಟಯತತತಟ. ೧೯೯೧ ರ ೨೫ನಟನ ಆಗಸಸ ರತದಗ ತನಗ ಈ ಆವಷಹಲರವನಗಗUsenetನ" . . ." comp os minix ನಗಶಸ ಗಗತಪ ನಲಲ ಹನಗಟ ಪತಕಟಸಗತಹಕನಟ. - Hello everybody out there using minix ' ( ) ( , ' ) 386(486) . I m doing a free operating system just a hobby won t be big and professional like gnu for AT clones This has , . ' / , been brewing since april and is starting to get ready I d like any feedback on things people like dislike in minix as my OS ( - ( ) ). resembles it somewhat same physical layout of the fle system due to practical reasons among other things ' (1.08) (1.40), . ' I ve currently ported bash and gcc and things seem to work This implies that I ll get something practical within , ' . , ' a few months and I d like to know what features most people would want Any suggestions are welcome but I won t ' :-) promise I ll implement them ( @ . . ) Linus torvalds kruuna helsinki f . ' , - . ( 386 ), PS Yes – it s free of any minix code and it has a multi threaded fs It is NOT portable uses task switching etc and it - , ' :-(. probably never will support anything other than AT harddisks as that s all I have — Linus Torvalds ( : , : Source Torvalds Linus ? What would you like to see most in minix Usenet . . , 25, 1991.) group comp os minix August ----- ಲನಕಕ ನ ಇತಹಹಸ
 10. ಸಸರಹರತತಕ ಜಗತಕನಲಲ ಮಗಕಕ ತತತಹತತಶ

 11. ವದಹಶರರಗಳಗಟಗತದಷಗಷ ತತತಹತತಶ http://directory.fsf.org/wiki/Category/Education ಮಗಕಕ ತತತಹತತಶಗಳಳ 1.Dia 2.OpenOffice Draw 3.StarUML 4.Quanta

  Plus 5.Avidemux 6.Clonezilla 7.Gimpshop 8.ArgoUML 9.Cinelerra 10.InfraRecorder ವಹಣಜಟಗಶನದಟದನಶದ ತತತಹತತಶಗಳಳ 1.Visio 2.Photoshop 3.Dreamweaver 4.AutoCAD 5.iTunes 6.Movie Maker 7.MS Project 8.Norton Ghost 9.Nero 10.Publisher
 12. ಲನಕಕ- ನನವ ಬಳಸಬಹಗದಗ ನನವಟನ ಪತಯತಗಸ ನಟಗನಡ... ಲಟರವ ಸ. ಡ ಅಥವಹ

  ವಚಗರಅಲಟರಸಟನಷನ
 13. ದನನತಶದ ಕಟಲಸಗಳಲಲ ಗಗಗ/ಲನಕಕ, FOSSಬಳಕಟ • ಕಲಕಟ ಹಹಗಗ ಸತಶಟಗನಧನಟ • ಸತಪಕರ

  ಹಹಗಗ ಸತವಹನಟ • ತತತತಜಹಜನ ಹಹಗಗ ತತತಹತತಶ ಅಭವವದದಯಲಲ • ಮನರತಜನಟಗಹಗ(ದವಶಶ,ಶಹತವಶ, ಆಟಗಳಳ ಇತಹಶದ) • ವಹಣಜಶ ಉದಟದನಶಗಳಳ • ಅತಹಶಧಗನಕ ಅತತಜಹರಲ ಸಟನವಗಳಳ( ಕಕಲತಡ ಕತಪಶಟತಗ ಇತಹಶದ....) • ಮಬಟರಲ, ಟಹಶಬಟಲಟ ಇತಹಶದಗಳಲಲ
 14. ಕನಗಡದಲಗಲ ವಶವಹರಸ ಗಗಗ/ ಲನಕಕ ನಲಲ ಕನಗಡದ ಮಗಲಕ ವಶವಹರಸಗವದಗ ಸಗಲಭ.. ಯಗನಕಟಗನಡ

  ಫಹತಟಗಗಳನಗಗ ಬಳಸಗ ಸಗಲಭವಹಗ ದಟರನತದನ ಕಟಲಸಕಹಯರಗಳನಗಗ ನವರಹಸಬಹಗದಗ. ಲಟಗನಹತ ಕನಗಡ,ಕಟನದಗಟ,ಸತಪಗಟ,ನವಲಗ, ಗಗಬಬ ಹನಗಟ ಹಲವಹರಗ ಕನಗಡ ಫಹತಟಗಗಳಳ ಲಭಶವವಟ. ಗತಪ( ), GIMP ಇತಕಕ ಸಟಲನಪ( ) INKSCAPE ಇತಹಶದಗಳನಗಗ ಬಳಸ ನಮಗಟ ಬಟನಕರಗವ ಚತತ ಇತಹಶದಗಳನಗಗ ಸತಪಹದಸಕಟಗಳಳಬಹಗದಗ. ಡ.ಟ. ಪ ಗಟ ಸತಬತಧಸದ ತತತಹತತಶಗಳ ಕಟಗರತಟ ಇದದರಗ, ಲಬಟತ ಆಫನಸ( ಮದಲಗ ಓಪನ ಆಫನಸ) ಬಳಸ ಬಹಳಷಗಷ ಒಳಟಳಯ ಕಡತಗಳನಗಗ ತಯಹರಸಕಟಗಳಳಬಹಗದಗ. ಸಟತಡಬಸ( ) - SCRIBUS ಪಟನಜ ಮನಕರ ಗಟ ಪಯಹರಯವಹದ ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶವಹಗದಗದ, ಇದರಲಲ ಭಹರತನಯ ಭಹಷಟಗಳಗಟ ಬಟನಕಹದ ಬಟತಬಲವನಗಗ ಒದಗಸಗವಲಲ ಸಮಗದಹಯ ಶತಮಸಗತಕದಟ.
 15. ತತತತಜಹಜನ ಮತಗಕ ತತತಹತತಶ ಅಭವವದದಯಲಲ ಸಮಗದಹಯದ ಪಹತತ Free Culture: How Big

  Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity is a 2004 book by law professor Lawrence Lessig that was released on the Internet under the Creative ...Wikipedia • ಸಹಮಹಜಕ ಜವಹಬಹದರ • ಜಹಜನದ ಹತಚಕಟ • ತತತತಜಹಜನ ಹಹಗಗ ತತತಹತತಶ ಸಹಸತತತತತ • ಕಲಕಟ • ಉಳತಹಯ • ಗಗಣಮಟಷ
 16. FOSS ಅಭವವದದಗಟ ನಮತ ಕಟಗಡಗಗಟ • ಮಗಕಕ ಹಹಗಗ ಸಸತತತತ ತತತಹತತಶಗಳನಗಗ ಬಳಸ

  • ನಮತ ಗಟಳಟಯರಟಗತದಗಟ ಹತಚಕಟಗಳಳ( ತತತಹತತಶ ಹಹಗಗ ಜಹಜನ ಎರಡನಗಗ) • ತತತಹತತಶ ಅಭವವದದಯ ಕಹಯರದಲಲ ಭಹಗಯಹಗ( ಬಗ ರಪನಟರ ನತದ ಹಡದಗ, ಹಟಗಸ ತತತತಜಹಜನ ಅಭವವದದಯವರಟಗಟ) • ಪಟರರಸ ಹಹಗಗ ತತತತಜಹಜನವನಗಗ ಸಹಮಹನಶನ ಕಟರಗಟಟಗಕದತತಟ ಮಹಡಗವ ಶಕಕಗಳನಗಗ ದಗರ ಇಡಲಗ ಮನಸಗಕ ಮಹಡ
 17. ಸಮಗದಹಯದ ಅವಶಶಕತಟ ಮತಗಕ ಭಹಗವಹಸಗವಕಟ ಹಗಟಷನತದ ಹಡದಗ... ಅನತತದವರಟಗಟ...

 18. ಮಗಕಕ ಜಹಜನ ಭತಡಹರಗಳಳ ಮತಗಕ ವದಹಶರರಗಳಳ

 19. ಪತಶಟಗಗಳಳ

 20. ಧನಶವಹದಗಳಳ ಜಹಲತಹಣ:http://www.linuxaayana.net ಇ-ಮನಲ: info@linuxaayana.net ಟಸಟರ:http://twitter.com/omshivaprakash ಫಟನಸ ಬಗಕ: http://facebook.com/omshivaprakash