Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

ginza-ruby-kaigi-01

onigra
August 05, 2017

 ginza-ruby-kaigi-01

onigra

August 05, 2017
Tweet

More Decks by onigra

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Spring Frameworkͱൺֱֶͯ͠Ϳɺ

  WebΞϓϦέʔγϣϯϑϨʔϜϫʔΫͷ
  ੹຿෼ׂ
  ͗Μ͟Rubyձٞ 01 2017-08-05
  @onigra_

  View Slide

 2. Yudai Suzuki / ླ໦༤େ
  @onigra_
  onigra

  View Slide

 3. ͜ͷ࿩Λ͢Δʹ͋ͨͬͯ
  • ϓϩάϥϚʔͱͯ͠࢓ࣄ͢Δ্Ͱɺ

  ॳΊͯͪΌΜͱֶΜͩͷ͕Ruby
  • ࢓ࣄͰ࢖͏Web Application Framework͸ɺ
  ΄ͱΜͲRailsͩͬͨ

  View Slide

 4. Railsʹֶ͍ͭͯΜͰߦ͘͏ͪʹ
  • ৘ใΛूΊͯΈΔͱɺRailsʹ͸ׂͱ

  ൷൑͕ଟ͍͜ͱʹؾͮ͘

  View Slide


 5. • MVCͷఆٛʹ͍ͭͯ
  • ActiveRecord

  View Slide

 6. ͳΔ΄Ͳ

  View Slide

 7. ࠓ೥ͷ4݄ʹస৬

  View Slide

 8. http://rubykaigi.org/2017/sponsors
  • http://rubykaigi.org/2017/sponsors

  View Slide

 9. స৬ͯ͠

  Java + Spring Frameworkʹ৮ΕΔ
  • ਖ਼֬ʹ͸Spring Boot
  • Spring Boot͸ɺSpring Frameworkͷ͍ͭ͘
  ͔ͷϞδϡʔϧΛ౷߹ͯ͠ɺWebΞϓϦ
  έʔγϣϯΛߏங͠΍ͨ͘͢͠΋ͷ

  View Slide

 10. Spring FrameworkΛ௨͠
  ൷൑ͷ಺༰Λ

  վΊͯཧղ͢Δ

  View Slide

 11. ͜ͷൃදͷதͰ఻͍͑ͨ͜ͱ
  • ࢲͷΑ͏ʹɺϓϩάϥϛϯά΍Web։ൃΛ
  RubyɺRails͔Β͸͡Ίͨํʑʹɺ

  ҟͳΔݴޠͷϑϨʔϜϫʔΫͷ

  ઃܭࢥ૝΍ύϥμΠϜʹ৮ΕΔ͜ͱʹΑΓɺ
  ৽͍͠஌ݟΛಘΔػձʹͳ͍͚ͬͯͨͩΕ͹
  ޾͍Ͱ͢

  View Slide

 12. ஫ҙ
  • ຊൃදͰ͸পʹೖΓࠐΉͷΛආ͚ΔͨΊɺҎԼʹ͍ͭͯ

  ਂ͘౿ΈࠐΜͩ࿩͸͠·ͤΜ
  • υϝΠϯۦಈઃܭ(DDD)
  • ΤϯλʔϓϥΠζΞϓϦέʔγϣϯΞʔΩςΫνϟύλʔ
  ϯ(PofEAA)
  • ͋͘·ͰRuby on RailsͱSpring Frameworkͷػೳͷൺֱͱ
  ͍͏؍఺Ͱ͓࿩͠·͢

  View Slide

 13. ࠂ஌

  View Slide

 14. גࣜձࣾΤεΤϜΤεͰ͸ɺ
  ษڧձͷձ৔ఏڙΛ͸͡Ί·͢
  • ࠷େͰ136໊·Ͱऩ༰Մೳͳձ৔ΛఏڙͰ͖·
  ͢
  • ৄࡉ͸@onigra_·Ͱ͓໰͍߹Θ͍ͤͩ͘͞
  • ৔ॴ͸େ໳(ࣳެԂ)
  • https://twitter.com/onigra_

  View Slide

 15. Elastic Leadershipͷ
  Πϕϯτ΍Γ·͢
  • ฐࣾͨͳ΂͢ͳ͓(@sunaot)͕ΤοηΠΛدߘ͠
  ͨɺElastic LeadershipͷΠϕϯτΛߦ͍·͢
  • ήετʹϨδϟϦʔϫʔΫε߹ಉձࣾͷ
  Shinichiro OGAWA(@conceal_rs)͞ΜΛ͓ট͖͠
  ·͢
  • ͪ͜Β΋ৄࡉ͕ܾ·Γ࣍ୈɺSNSʹͯࠂ஌͠·͢

  View Slide

 16. σʔλΞΫηε

  View Slide

 17. σʔλΞΫηε
  • Spring Frameworkʹ͸ɺRDBMS౳ͷσʔλ
  ӬଓԽ૚ʹΞΫηε͢ΔͨΊͷϥΠϒϥϦͱ
  ͯ͠ɺSpring Data͕ଘࡏ͢Δ
  • Spring Data͸ɺRDBMSҎ֎ͷσʔλιʔε
  ʹରԠ࣮ͨ͠૷͕ଘࡏ͢Δ

  View Slide

 18. Spring Data
  • https://projects.spring.io/spring-data/
  • MongoDB
  • LDAP
  • ֎෦Web API
  • Redis
  • Elasticsearch
  • etc…

  View Slide

 19. Repository
  • Spring Core͕ఏڙ͍ͯ͠Δ
  • υϝΠϯΦϒδΣΫτͱσʔλΞΫηεͷ࣮૷Λ
  ෼཭্ͨ͠ͰɺRepository͸ͦΕΒͷ஥հΛߦ͏
  • Spring Core͕ఏڙ͢ΔRepositoryʹର͠ɺ
  Spring Dataͷ੹຿ΛTemplateͱݺͿ

  View Slide

 20. ϑϨʔϜϫʔΫͱͯ͠ͷ
  ActiveRecordͷσϝϦοτ
  • ϞσϧͱDB͕ີ݁߹
  • Modelͱσʔλϕʔεઃܭ͕݁߹ͯ͠͠·͏
  • ΦϒδΣΫτ͕σʔλϕʔεςʔϒϧͱ௚઀ରԠ͠
  ͍ͯΔͱActiveRecord͸ඇৗʹ༗ޮ
  • σʔλϕʔεͷઃܭ͕ɺ͍͔ʹActiveRecordͰѻ͍
  ΍͘͢͢Δʹ͸Ͳ͏͢Δ͔ɺͱ͍͏ํ޲ʹͳΓ͕ͪ

  View Slide

 21. RepositoryͱTemplateΛ

  ༻͍࣮ͨ૷
  • Interfaceͷఆٛ
  • Interfaceʹର͠ɺσʔλιʔε͝ͱʹɺσʔ
  λΞΫηεͷ۩ମతͳ࣮૷Λߦ͏

  View Slide

 22. RepositoryͱTemplateΛ

  ༻͍࣮ͨ૷

  View Slide

 23. Կ͕خ͍͔͠ʁ
  • RepositoryͰఆٛͨ͠ΠϯλʔϑΣʔεͱɺ
  Templateͷ࣮૷Λ෼͚Δ͜ͱʹΑͬͯɺ

  ϏδωεϩδοΫͱ࣮૷ͷ෼཭͕Ͱ͖Δ
  • σʔλΞΫηε૚ͷ࣮૷Λ੾Γସ͑Δ͚ͩͰɺΞϓ
  Ϧέʔγϣϯͷมߋ͕׬ྃ͢Δ
  • ϏδωεϩδοΫʹର࣮ͯ͠૷ͷมߋ͕༰қʹͳΔ

  View Slide

 24. ActiveResource
  • ֎෦ͷWeb APIΛɺAcriveRecordΦϒδΣΫ
  τͷΑ͏ʹѻ͏͜ͱ͕Ͱ͖ΔΑ͏ʹͳΔgem
  • Rails2, 3ʹ͸Coreʹ͕͋ͬͨɺ4Ͱ֎Εͨ

  View Slide

 25. RubyͰRepository
  • rom-rb
  • http://rom-rb.org/
  • Ruby Object Mapper
  • HANAMIͷ಺෦Ͱ࢖༻͞Ε͍ͯΔ
  • http://hanamirb.org/

  View Slide

 26. Callbackͱ

  ΞεϖΫτࢦ޲ϓϩάϥϛϯά

  View Slide

 27. ΞεϖΫτࢦ޲ϓϩάϥϛϯά
  ͱ͸ʁ
  • Aspect Oriented Programming
  • ΦϒδΣΫτͷ୯ҐͰ͸͏·͘෼཭Ͱ͖ͳ͍ɺ

  ΦϒδΣΫτؒΛ·͙ͨػೳΛʮہ໘ʯͱ͍͏

  ୯Ґ͝ͱʹϞδϡʔϧԽ͢ΔϓϩάϥϛϯάύϥμΠ
  Ϝ
  • ΦϒδΣΫτؒΛ·͙ͨػೳͷ͜ͱΛ

  ʮCrosscutting Concern(ԣஅతؔ৺ࣄ)ʯͱݺͿ

  View Slide

 28. Crosscutting Concernͷྫ
  • Logging
  • Caching
  • Error Handling
  • Transaction

  View Slide

 29. ΞεϖΫτࢦ޲ϓϩάϥϛϯά
  Ͱ༻͍ΒΕΔ༻ޠ
  • Join Point
  • ΞϓϦέʔγϣϯ࣮ߦதͷɺ͋Δಛఆͷʮ࣌఺ʯΛࢦ͢
  • Advice
  • Join PointͰ࣮ߦ͞ΕΔॲཧ
  • Pointcut
  • Join Pointͷఆٛ

  View Slide

 30. Spring AOP

  View Slide

 31. Spring AOPͷ࢖͍ํ
  • Join PointΛܾΊͯPointcutͱͯ͠ఆٛ͠ɺ
  PointcutͰߦ͏࣮ॲཧͰ͋ΔAdviceΛఆٛ͢
  Δ
  • ಛఆͷΫϥεͷಛఆͷϝιου͕࣮ߦ͞ΕΔ
  લ΍ޙʹɺ࣮ߦ͢ΔॲཧΛఆٛ͢Δ

  View Slide

 32. Pointcutͷఆٛ
  @Aspect
  public class RepositoryPointcut {
  // UserRepositoryͷsaveϝιου͕࣮ߦ͞ΕΔ࣌఺(Join Point)ΛPointcutͱͯ͠ఆٛ
  @Pointcut("execution(* com.onigra.springaopsample.repository..UserRepository+.save(..))")
  public void save() {}
  }

  View Slide

 33. Adviceͷఆٛ
  @Aspect
  @Component
  public class LoggingAdvice {
  private static final Logger LOGGER = LoggerFactory.getLogger(LoggingAdvice.class);
  @Before(“com.onigra.springaopsample.aspect.UserPointcut.save()")
  public void beforeSave(JoinPoint joinPoint) {
  LOGGER.info("UserRepositoryͷsaveϝιου࣮ߦલʹϩάΛग़ྗ͢Δ");
  }
  }

  View Slide

 34. RailsͰݴ͏ͱCallback͔ͳ

  View Slide

 35. AOPͱCallback͸
  ࣅͯඇͳΔ΋ͷ

  View Slide

 36. RailsͷCallback
  • ActiveSupport::Callbacks#run_callbacksʹ

  ϒϩοΫΛ౉͢͜ͱͰ࣮ݱ
  • Rubyͷݴޠͱͯ͠ͷػೳΛར༻͍ͯ͠Δ

  View Slide

 37. Spring AOP
  • όΠτίʔυม׵
  • ίϯύΠϧޙͷόΠφϦΛվม͠ɺॲཧΛࠩ
  ͠ࠐΉ

  View Slide

 38. TransactionͰͷAOP
  • Rails͸ɺActiveRecord::Transactions.transactionʹϒϩοΫΛ౉͢
  • Spring Framework͸ɺTransactionΛ͔͚͍ͨ

  ϝιουʹର͠ɺTransactionalΞϊςʔγϣϯ(෇Ճ৘ใ)Λ෇༩
  • RailsͷΑ͏ʹɺϓϩάϥϜͷதͰ੍ޚΛߦ͏ํ๏ʹର͠ɺʮಛఆ
  ͷϝιουͷ࣮ߦ࣌ʹτϥϯβΫγϣϯΛ͔͚Δʯͱ͍͏

  એݴΛߦ͏͜ͱΛɺʮએݴతτϥϯβΫγϣϯʯͱݺͿ
  • ※ϓϩάϥϛϯάʹΑΔτϥϯβΫγϣϯ؅ཧ΋Ͱ͖Δ

  View Slide

 39. MVCͱ
  ϨΠϠʔυΞʔΩςΫνϟ

  View Slide

 40. ΞϓϦέʔγϣϯͷ
  ϨΠϠʔԽͷ࿩ͱ
  MVC(MVC2, MVC Model2)ͷ࿩͸
  શ͘ผͷ࿩ʂʂʂ

  View Slide

 41. Railsͷ੹຿෼ׂͷ࿩͸ɺ
  ΞϓϦέʔγϣϯͷϨΠϠʔԽͷ࿩ͱɺ
  MVCͷ࿩͕ࠞͬͯ͟͠·͍ͬͯΔ
  ʢ͜ͱ͕ଟ͍ؾ͕͢Δʣ

  View Slide

 42. ͞Βʹͦ͜ʹDDDʹ͓͚ΔαʔϏεͱ
  PofEAAͷαʔϏεͷ࿩͕ࠞͬͯ͟
  େมͳ͜ͱʹ…

  View Slide

 43. ΞϓϦέʔγϣϯઃܭʹ͓͚Δ
  ϨΠϠͷ֓೦ͱ͸
  • ݩ͸Client-Server Modelͷߟ͑ํ
  • Webʹ΋ߟ͑ํ͕Ԡ༻͞Εɺൃల͖ͯͨ͠
  • ͔͠͠ɺΞʔΩςΫνϟ΍จݙʹΑ༷ͬͯʑ
  ͳϨΠϠʔͷ໊শ͕ଘࡏ͢ΔͷͰ஫ҙ͕ඞཁ

  View Slide

 44. ΫϥΠΞϯταʔόϞσϧʹ͓
  ͚Δ3૚ΞʔΩςΫνϟ
  • ϓϨθϯςʔγϣϯ: UI
  • ΞϓϦέʔγϣϯ: ϏδωεϩδοΫ
  • σʔλ: σʔλΞΫηε

  View Slide

 45. PofEAAʹ͓͚Δ3૚ΞʔΩςΫ
  νϟ
  • ϓϨθϯςʔγϣϯ: UI
  • υϝΠϯ: ϏδωεϩδοΫ
  • σʔλιʔε: σʔλΞΫηε

  View Slide

 46. ͜ͷجຊͱͳΔ3૚Ͱ
  ߟ͑ͯݟΔ

  View Slide

 47. Spring Framework
  • ϓϨθϯςʔγϣϯ
  • View(Template Engine(ThymeLeaf౳))
  • Controller(Spring MVC)
  • υϝΠϯ
  • Service(Spring Core)
  • Repository(Spring Core)
  • σʔλιʔε
  • Template(Spring Data)
  • ͦΕͧΕͷ૚͔ΒModelΛѻ͏

  View Slide

 48. Spring Framework
  https://yo1000.gitbooks.io/self-study-spring/content/chapter1.html

  View Slide

 49. Ruby on Rails
  • ϓϨθϯςʔγϣϯ
  • View(ActionView, View Template Engine(ERB౳))
  • Controller(ActionController)
  • υϝΠϯ
  • Model(ActiveRecord, ActiveModel)
  • σʔλιʔε
  • Model(ActiveRecord)

  View Slide

 50. ༷ʑͳϨΠϠʔԽͷύλʔϯ͕
  ଘࡏ͢Δ
  • ΞϓϦέʔγϣϯʹΑͬͯɺద੾ͳϨΠϠԽ
  ͸ҟͳΔ
  • จ຺΍ΞʔΩςΫνϟʹΑͬͯɺ໊শ͕ඃͬ
  ͨΓҟͳͬͨΓ૿͑ͨΓ͢Δͷʹ஫ҙ
  • ϨΠϠͷҙຯΛཧղ͠ɺద੾ͳϨΠϠΛબ୒
  ͠Α͏

  View Slide

 51. ·ͱΊ

  View Slide

 52. 2ͭͷϑϨʔϜϫʔΫΛ

  ൺֱͯ͠
  • Rails͸ϢʔεέʔεΛߜͬͯɺׂΓ੾ͬͨઃܭʹ͍ͯ͠Δ
  • ͦͷ෼ɺϚον͠ͳ͍Ϗδωεཁ݅ʹΑͬͯɺਏΈ͸౰વग़Δ
  • Spring Framework͸ɺ͸͡Ί͔Β޿͍ϢʔεέʔεʹରԠ͢Δ
  ͜ͱΛ໨ࢦ͍ͯ͠Δ
  • ෳࡶͳϏδωεཁ݅΍ɺ௕ظతͳ֦ுͷՄೳੑΛߟ͑Δͱɺ
  Spring Framework͸༏Εͨબ୒ࢶ
  • ҰํͰɺ͋Β͔͡Ίཧղ͓ͯ͘͠΂͖จ຺ɺ஌͕ࣝଟ͍

  View Slide

 53. 2ͭͷϑϨʔϜϫʔΫΛ

  ൺֱͯ͠
  • ઃܭͷ෯Λ٘ਜ਼ʹͭͭ͠΋ɺ֮͑Δ͜ͱΛݮΒͯ͠։
  ൃ଎౓Λ্͛Δ͜ͱ͕Ͱ͖ΔActiveRecord͸΍͸Γศ

  • ੹຿΍໊শɺจ຺Λཧղ্ͨ͠ͰΞʔΩςΫνϟύλʔ
  ϯΛ࢖͍͜ͳ͢ͷ͸େม͔ͩΒɺେ୾ʹMVCͱ͍͏෼
  ྨΛͨ͠ͷͰ͸ʁ
  • ͦ͏ߟ͑ΔͱDHHϚδͰ͍͢͝…

  View Slide

 54. ฏຌͳ݁࿦Ͱ͕͢
  • ͲͪΒͷํ͕༏Ε͍ͯΔͱ͍͏࿩Ͱ͸ͳ͘ɺ
  ϑϨʔϜϫʔΫ΍ΞʔΩςΫνϟͷࢥ૝ͱ

  ϢʔεέʔεΛཧղ͠ɺద੾ͳٕज़બఆΛͯ͠
  ͍͖·͠ΐ͏

  View Slide

 55. ҟͳΔݴޠͷϑϨʔϜϫʔΫ΍
  ઃܭࢥ૝ʹ৮ΕΔ͜ͱ͸ɺ
  ઃܭͷ෯Λ޿͛Δ͜ͱʹͭͳ͕Δ

  View Slide