Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

デザインの実装を解体する技術

operandoOS
March 28, 2018

 デザインの実装を解体する技術

operandoOS

March 28, 2018
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. σβΠϯͷ࣮૷Λ
  ղମ͢Δٕज़
  AndroidΤϯδχΞ σβΠϯ෦ #1

  View full-size slide

 2. (σβΠϯΛޠΔલʹ...) 

  ΤϯδχΞͳΒ࣮૷Ͱ͖ͳ͍ͱͶʂ

  View full-size slide

 3. σβΠϯͷ࣮૷Λղମ͢Δͱ͸ʁ
  ৭ΜͳΞϓϦͷσβΠϯɾϨΠΞ΢τ͕

  ͲͷΑ͏ʹ૊·Ε͍ͯΔͷ͔Λௐ΂Δ

  View full-size slide

 4. ղମ͢ΔͨΊʹ
  • ೔ࠒ͔Β৭ΜͳΞϓϦʹ৮ΕΔ
  • ৭ΜͳδϟϯϧͷΞϓϦʹ৮ΕΔ
  • ղମಓ۩Λͯͳ͚ͣΔ

  View full-size slide

 5. ࿩͢಺༰͸

  ࣗ਎͕࡞͍ͬͯͳ͍ΞϓϦʹ

  ରͯ͠ͷΞϓϩʔν

  View full-size slide

 6. σβΠϯͷߏ଄Λղମ͢Δ
  • Show layout bounds
  • ϨΠΞ΢τͷڥքΛදࣔ͢Δ
  • ϨΠΞ΢τͷߏ଄͕ͳΜͱͳ͘Θ͔Δ

  View full-size slide

 7. Show layout bounds

  View full-size slide

 8. Show layout bounds
  • adb͔Β༗ޮʹ͢Δ
  adb shell setprop debug.layout true

  View full-size slide

 9. Show layout bounds
  • ϨΠΞ΢τͷߏ଄͕ͳΜͱͳ͘Θ͔ΔͷͰศར
  • Ͱ΋ӅΕͯΔView΍ࡉ͔͍ߏ଄͕Θ͔Βͳ͍
  • Android Device MonitorͷLayout Inspectorͷศརʂ

  View full-size slide

 10. σβΠϯͷߏ଄Λղମ͢Δ
  • ը໘ͷີ౓Λมߋ͢Δ
  • จࣈͷαΠζΛมߋ͢Δ
  • ͋͑ͯϨΠΞ΢τ่͕Εͦ͏ͳ͜ͱΛ΍ͬͯΈΔ
  • ૝ఆ֎ͷը໘΍จࣈαΠζʹͲ͏ରԠ͍ͯ͠Δ͔ݟΔ

  View full-size slide

 11. ը໘ͷີ౓ɾจࣈͷαΠζΛ

  มߋ͢Δ
  Accessibility → Font size → Largest
  Accessibility → Display size → Largest
  or
  Display → Font size → Largest
  Display → Display size → Largest

  View full-size slide

 12. ը໘ͷີ౓ɾจࣈͷαΠζΛ

  มߋ͢Δ

  View full-size slide

 13. ը໘ͷີ౓Λมߋ͢Δ
  • adb shell͔Β΋มߋͰ͖ΔΑʂ
  • ઃఆ஋ͷ্ݶ͕ͳ͍ͷͰɺ΍͹͍ੈք͕ݟΕΔ
  • Լݶ஋͸͋Δʂ → 72

  View full-size slide

 14. ը໘ͷີ౓Λมߋ͢Δ
  // ີ౓Λมߋ͢Δ
  adb shell wm density 800
  // ݩʹ໭͢
  adb shell wm density reset

  View full-size slide

 15. จࣈͷαΠζΛมߋ͢Δ
  • adb shell͔Β΋มߋͰ͖ΔΑʂ
  • ઃఆ஋ͷ্ݶ͕ͳ͍ͷͰɺ΍͹͍ੈք͕ݟΕΔ
  adb shell settings put system font_scale 1.3

  View full-size slide

 16. ը໘ͷີ౓ɾจࣈͷαΠζΛ

  มߋ͢Δ
  ݶք͸ͳ͍

  View full-size slide

 17. ը໘ͷີ౓ɾจࣈͷαΠζΛ

  มߋ͢Δ
  ͨͩ͠
  յΕͦ͏

  View full-size slide

 18. σβΠϯͷߏ଄Λղମ͢Δ
  • View HierarchyΛdump͢Δ
  • adb shell dumpsys activity top
  • dump͍ͨ͠ը໘Λ։͍࣮ͯߦ

  View full-size slide

 19. dumpsys activity top

  View full-size slide

 20. dumpsys activity top
  • View.GONEͱ͔ͰݟΕͳ͍View΋Θ͔Δ
  • ಈతʹView͕มΘͬͨΓ͠ͳ͚Ε͹ؙݟ͑
  • Viewͷid͕Θ͔ΔͷͰΰχϣΰχϣͰ͖Δ
  • Ͱ΋ࡉ͔͍ଐੑͷઃఆ͕Θ͔Βͳ͍

  View full-size slide

 21. σβΠϯͷߏ଄Λղମ͢Δ
  • apkΛղମ͢Δ
  • ࠷ऴखஈ?
  • ࠷ऴฌث?

  View full-size slide

 22. apkΛղମ͢Δπʔϧ
  • apktool ⚡
  • dex2jar
  • aapt

  View full-size slide

 23. ୺຤͔ΒapkΛͬ͘͞ͱҾͬ͜ൈ͘
  • ૉ੖Β͍͠هࣄ͋Γ·͢ʂ
  • dumpsys activity activitiesͱpecoͰ

  ΰχϣΰχϣͯ͠୺຤͔ΒapkΛ؆୯ʹҾͬ͜ൈ͘
  • https://qiita.com/operandoOS/items/
  6fa77037560e52d11352

  View full-size slide

 24. apkΛղମ͢Δπʔϧ
  ղମํ๏͸…
  Ͷʁ

  View full-size slide

 25. ղମ͢ΔͱखʹೖΔ΋ͷ
  • ϦιʔεҰࣜ
  • ϨΠΞ΢τϑΝΠϧ΋ؚΉ
  • jar
  • ೉ಡԽ͞Εͯͳ͍ͱؙݟ͑
  • ೉ಡԽා͘ͳ͍͍ͩ͡ΐ͏Ϳ

  View full-size slide

 26. ໨తͷϨΠΞ΢τϑΝΠϧΛௐ΂Δ
  ͦͷ1
  • લʹ঺հͨ͠dumpsys activity topͰ

  ϦιʔεIDͷ໊લ͸Θ͔Δ
  • ͋ͱ͸ID͕࢖༻͞Ε͍ͯΔϨΠΞ΢τΛௐ΂Δ͚ͩ
  • grepͰ΋͍͍͠ɺΤσΟλʔͷݕࡧͰ΋͍͍

  View full-size slide

 27. ໨తͷϨΠΞ΢τϑΝΠϧΛௐ΂Δ 

  ͦͷ2
  • ϦιʔεID͔Βௐ΂Δ
  • jarΛΰχϣΰχϣͯ͠ݟΔͱϦιʔεID͕Θ͔Δ
  • ίʔυ্ͷϦιʔεIDΛ16ਐ਺ʹม׵͢Δ
  • ݩ͸10ਐ਺ɻํ๏͸ԿͰ΋͍͍ͷͰม׵͢Δ
  • 16ਐ਺Խͨ͠IDͰݕࡧ͢Δ
  • res/values/public.xmlΛݕࡧ͢Δͱݟ͔ͭΔ

  View full-size slide

 28. ໨తͷϨΠΞ΢τϑΝΠϧΛௐ΂Δ 

  ͦͷ3
  • ͦͷ2ͱ్த·Ͱಉ͡
  • aaptΛ࢖ͬͯௐ΂Δ
  aapt d resources base.apk | grep 7f0a0020

  View full-size slide

 29. ໨తͷϨΠΞ΢τϑΝΠϧΛௐ΂Δ 

  ͦͷ3
  • ͜Μͳײ͡ͰҾ͔͔ͬΔ

  View full-size slide

 30. apkΛղମ͢Δ
  • ϨΠΞ΢τϑΝΠϧ͕ݟΕΔͷͰͺͳ͍
  • ೉ಡԽ͞Εͯͳ͚Ε͹Custom View΋Θ͔Δ

  View full-size slide

 31. σβΠϯͷߏ଄Λղମ͢Δ
  • ݟͨ͜ͱͳ͍σβΠϯͷ࣮૷Λґཔ͞ΕͨΒ

  ʮ͜ͷσβΠϯɺͲͷΞϓϦͱ͔Ͱ͋Γ·ͨ͠ʁʯ

  Λฉ͘
  • mazikore daizi
  • ͔ͦ͜Βࠓ·Ͱ঺հͨ͠ղମज़Λ࢖͏

  View full-size slide

 32. ·ͱΊ
  • ղମͯ͠σβΠϯͷ࣮૷ͷࢀߟʹ͢Δ
  • ؾʹͳͬͨσβΠϯΛղମͯ͠ΈͯͶʂ
  • ղମ͜Θ͘ͳ͍ʂ

  View full-size slide