$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Support Android 9 Pie

operandoOS
October 23, 2018

Support Android 9 Pie

operandoOS

October 23, 2018
Tweet

More Decks by operandoOS

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Support

  Android 9 Pie
  note engineer meetup #1

  View Slide

 2. About Me
  • Shinobu Okano
  • piece of cake, inc.
  • 2018 / 07 Join
  • Mobile Engineer
  • @operandoOS
  • note : operando_os

  View Slide

 3. note AndroidνʔϜʹ͍ͭͯ
  • νʔϜͱݴ͑Ͳɺݱࡏ̍ਓ
  • Զ͕3ਓ෼ʹͳΔ…
  • ੒௕ͷظ଴͔͠ͳ͍νʔϜͰ͢ʂ

  View Slide

 4. ։ൃΞϓϩʔν

  View Slide

 5. https://note.mu/laprasdrum/n/nab0b64f3fa4b

  View Slide

 6. ͱ͸͍͑…
  • ϦχϡʔΞϧ·ͰݱߦͷΞϓϦ͕Ξοϓσʔτ

  ͞Εͳ͍͜ͱ͸͓٬༷ͱͯ͠͸خ͘͠ͳ͍
  • Ξοϓσʔτ͕ͳ͍ = վળ͞Εͳ͍ + ΋͏

  ։ൃࢭ·ͬͯΔͷ͔ͳʁͱ͍͏ෆ҆
  • ΞϓϦΛ࢖ͬͯΔ͓٬͞·ͷ͜ͱ

  ๨Εͯͳ͍Αʂͱ͍͏ελϯε͸େࣄ

  View Slide

 7. iOSͱAndroidͰ։ൃΞϓϩʔνΛม͑Δ
  • iOSͱAndroidͰ͸։ൃ؍఺ɺΞϓϦͷػೳ΍

  ఏڙͰ͖ΔମݧͳͲͰ՝୊͕ҧ͏
  • ՝୊͕ҧ͏ͳΒͦΕͧΕ࠷దͳΞϓϩʔνͰ

  ΍Δͷ͕ϕετ
  • Android͸͙͢ϦϦʔεͰ͖Δ͠

  ʮ·ͣ͸ૉૣ͘ࢼͦ͏ʯͷࢹ఺

  View Slide

 8. note AndroidΞϓϦ
  աڈ3ϲ݄ͷऔΓ૊Έ

  View Slide

 9. ԿΛ͖͔ͯͨ͠
  • ࡉ͔͍࢖͍উखͷվળ + ෆ۩߹मਖ਼
  • Ϋϥογϡ཰ͷվળ
  • Push௨஌Λ෮׆ͤ͞Δ(ྦͳ͠ʹ͸ޠΕͳ͍)
  • ϦϑΝΫλϦϯά?
  • ͍͔ͭ΍Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͜ͱ

  View Slide

 10. Ϋϥογϡ཰ͷվળ

  View Slide

 11. ϦϑΝΫλϦϯά?
  • ͱʹ͔͍ͬ͘ͺ͍΍Γ·ͨ͠
  • ?͕͍ͭͯΔͷ͸ɺ࡯͍ͯͩ͘͠͞...
  • ݱࡏ ୈೋ஄͕ऴΘͬͨͱ͜ΖͰ

  ·ͩ·ͩଓ͖·͢

  View Slide

 12. ͍͔ͭ΍Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͜ͱ
  • Android OରԠ ✅
  • Android 9 PieରԠ ✅
  • GCM͔ΒFCM΁ͷҠߦ

  View Slide

 13. ͍͔ͭ΍Βͳ͍ͱ͍͚ͳ͍͜ͱ
  • Android OରԠ ✅
  • Android 9 PieରԠ ✅
  • GCM͔ΒFCM΁ͷҠߦ

  View Slide

 14. ԿΛҙ͔ࣝͨ͠
  • վળͨ͠΋ͷΛͳΔ΂͘ૣ͘ϦϦʔε͢Δ
  • Ή΍ΈʹίʔυΛݟͳ͍ɺॻ͔ͳ͍
  • ίʔυ͸ಡ·ͣɺΞϓϦΛͱʹ͔͘৮Δ
  • ՝୊Λݟ͚ͭΔ࣌ؒΛଟ͘औΔ
  • ̍ਓ͔ͩΒͦ͜΍Δ΂͖͜ͱ͸ૣΊʹ΍͓ͬͯ͘

  View Slide

 15. Support Android 9 Pie

  View Slide

 16. ͜ͷࢿྉͰͷSupport Android 9 Pieͱ͸
  • Android 9ʹΑΔ࢓༷มߋͰɺΞϓϦ͕

  ڧ੍ऴྃ͠ͳ͍͜ͱ
  • ΞϓϦͷtargetSdkVersionΛ28ʹ͢Δ

  View Slide

 17. ͦ΋ͦ΋ͳͥSupport͢Δͷ͔ʁ
  ࠓޙͷ Google Play ͰͷΞϓϦͷ

  ηΩϡϦςΟ͓ΑͼύϑΥʔϚϯε
  ͷվળʹ͍ͭͯ
  https://developers-jp.googleblog.com/
  2017/12/improving-app-security-and-
  performance.html

  View Slide

 18. ͦ΋ͦ΋ͳͥSupport͢Δͷ͔ʁ
  “2018೥ͷޙ൒ΑΓɺPlayͰ͸ɺ৽͍͠
  ΞϓϦ΍ΞϓϦͷΞοϓσʔτ͸࠷৽ͷ
  Android APIϨϕϧΛλʔήοτʹࢦఆ͢
  Δ͜ͱ͕ٛ຿͚ͮΒΕ·͢ɻ”

  View Slide

 19. ͦ΋ͦ΋ͳͥSupport͢Δͷ͔ʁ
  “͜Ε͕ඞਢͱͳΔͷ͸ɺ৽نΞϓϦ͸
  2018೥8݄ɺطଘΞϓϦͷΞοϓσʔτ
  ͸2018೥11݄Ͱ͢ɻ”

  View Slide

 20. ͦ΋ͦ΋ͳͥSupport͢Δͷ͔ʁ
  “2018೥11݄:طଘͷΞϓϦͷΞοϓσ
  ʔτͰɺλʔήοτAPIϨϕϧ26Ҏ͕߱
  ඞਢʹͳΓ·͢ɻ”

  View Slide

 21. ͦ΋ͦ΋ͳͥSupport͢Δͷ͔ʁ
  • ཁ͸ɺtargetSdkVersionΛ26ʹͯ͠

  Android OରԠ͠ͳ͍ͱΞϓϦͷΞοϓσʔτ͕
  Google PlayͰ഑৴Ͱ͖ͳ͘ͳΔΑͬͯ͜ͱ

  View Slide

 22. ͦ΋ͦ΋ͳͥSupport͢Δͷ͔ʁ
  “2019೥Ҏ߱:ຖ೥ɺtargetSdkVersionͷཁ݅
  ্͕͕Γ·͢ɻAndroidͷ֤σβʔτϦϦʔε
  ͷޙ1೥Ҏ಺ʹɺ৽͍͠ΞϓϦͱΞϓϦͷΞοϓ
  σʔτ͸ɺରԠ͢ΔAPIϨϕϧҎ߱ʹλʔήο
  τΛࢦఆ͢Δ͜ͱ͕ٛ຿͚ͮΒΕ·͢ɻ”

  View Slide

 23. ͭ·Γ...
  • ૣΊʹtargetSdkVersionΛ্͛ͯɺ৽͍͠OS
  όʔδϣϯ޲͚ͷରԠΛ͓͍ͯͨ͠΄͏͕͍͍
  • Ξφ΢ϯε͕ग़ͯ΋ԕ͍ઌͷ͜ͱʹײͯ͡

  ରԠ͢Δؾ͕ى͖ͳ͍৺ཧ
  • ظݶ͕͍ۙͮͯٸ͍ͰରԠ͢ΔͱࣄނΓ΍͍͢

  View Slide

 24. ରԠͷ೉қ౓͸ΞϓϦʹΑͬͯ·ͪ·ͪ
  • ࢖ͬͯΔػೳɺఏڙͯ͠Δ࢓૊ΈͳͲͰ

  ରԠͷ೉қ౓͕େ͖͘มΘΔ
  • ʮ࢖͍ͬͯͨػೳ͕͍͖ͳΓେมͳ͜ʹʂʁʯ
  ͕ΘΓͱى͜Δ
  • ΞϓϦΤϯδχΞ͚ͩͰ͸ղܾͰ͖ͳ͍มߋ΋
  ى͖Δ

  View Slide

 25. Android O Support Pull Request
  • ͦͦ͜͜ରԠ͢Δ͜ͱ͕͋ͬͨ
  • ίʔυ΋ͦͦ͜͜ॻ͍ͨ

  View Slide

 26. Android Pie Support Pull Request
  • ରԠ͢΂͖͜ͱ͕গͳ͔ͬͨ
  • ΄΅΄΅ίʔυॻ͍ͯͳ͍

  View Slide

 27. ·ͣԿ͔Β࢝ΊΔ͔
  • ެࣜυΩϡϝϯτ΍Android Developers
  BlogΛख़ಡ
  • targetSdkVersionʹؔ܎ͳ͘มߋ͞ΕΔಈ࡞
  targetSdkVersionʹؔ܎ͯ͠มߋ͞ΕΔಈ࡞

  ͦΕͧΕΛཧղ͢Δ

  View Slide

 28. ·ͣԿ͔Β࢝ΊΔ͔
  • Android 9ؔ࿈ͳΒҎԼͷυΩϡϝϯτ͕ख़ಡର৅
  • https://developer.android.com/about/versions/
  pie/android-9.0-changes-all
  • https://developer.android.com/about/versions/
  pie/android-9.0-changes-28
  • Android Developers Blogʹ΋Android 9޲͚ͷ

  ղઆهࣄ͕͍͔ͭ͋͘ΔͷͰɺ߹ΘͤͯಡΜͰ͓͖͍ͨ

  View Slide

 29. ·ͣԿ͔Β࢝ΊΔ͔
  • ख़ಡͯࣗ͠਎ͷΞϓϦʹӨڹͦ͠͏ͳൣғʹ
  Ί΅͠Λ͚ͭΔ
  • ΞϓϦ͚ͩͰ׬݁͠ͳ͍มߋ͸ૣΊʹؔ܎ऀ
  ʹҰ੠͔͚͓ͯ͘

  View Slide

 30. ݸਓతʹ΍͹ͦ͏ͱࢥͬͨ
  Android 9Ͱมߋ͞ΕΔಈ࡞

  View Slide

 31. Power management
  • App standby bucketsͷಋೖ
  • Battery saver improvements
  • https://developer.android.com/
  about/versions/pie/power

  View Slide

 32. App standby buckets
  • ΞϓϦͷ࢖༻ස౓ʹΑͬͯɺ5ͭͷpriority
  bucketsʹΞϓϦ͕ৼΓ෼͚ΒΕΔ࢓૊Έ
  • priority͕௿͍bucketʹৼΓ෼͚ΒΕΔ΄Ͳ

  ΞϓϦʹಈ࡞੍ݶ͕͔͔Δ

  View Slide

 33. Power management

  View Slide

 34. Power management
  • Battery life࠷దԽʹΑΓى͜Δ੍ݶͷ·ͱΊ
  • Power management restrictions
  • https://developer.android.com/topic/
  performance/power/power-details

  View Slide

 35. App standby buckets
  • ͲͷbucketʹׂΓৼΒΕΔ͔ͷϩδοΫ͸
  มߋ͞ΕΔՄೳੑ͕͋Δ͠ɺϝʔΧʔಠࣗͰ
  มߋͰ͖ΔʁΒ͍͠
  • ΞϓϦ͸ͱʹ͔͘ͲͷbucketʹׂΓৼΒΕ
  ͯ΋ɺ͔ͬ͠Γಈ࡞͢ΔΑ͏ʹ࣮૷͢Δ

  View Slide

 36. Power management

  View Slide

 37. Restrictions on use of non-
  SDK interfaces
  https://speakerdeck.com/operando/android-p-
  restrictions-on-non-sdk-interfaces-1

  View Slide

 38. Restrictions on use of non-
  SDK interfaces
  • ެࣜυΩϡϝϯτ
  • https://developer.android.com/about/
  versions/pie/restrictions-non-sdk-
  interfaces

  View Slide

 39. Network TLS enabled by default
  • httpͰͷ௨৴͕σϑΥϧτෆՄೳʹͳΔ
  • iOSͰݴ͏ͱ͜ΖͷATS(App Transport Security)
  • ಈ࡞֬ೝͨ͠ײͩ͡ͱWebViewʹ΋

  ద༻͞ΕͯΔؾ͕͢Δ

  View Slide

 40. Android 9 SupportͰnoteΞϓϦ͕

  Өڹͦ͠͏ͳൣғͱͯ͠ચ͍ग़ͨ͠΋ͷ
  • targetSdkVersionʹؔ܎ͳ͘มߋ͞ΕΔಈ࡞
  • Power management
  • Limited access to sensors in background
  • Restrictions on use of non-SDK interfaces

  View Slide

 41. Android 9 SupportͰnoteΞϓϦ͕

  Өڹͦ͠͏ͳൣғͱͯ͠ચ͍ग़ͨ͠΋ͷ
  • targetSdkVersionʹؔ܎ͯ͠มߋ͞ΕΔಈ࡞
  • Foreground services
  • Network TLS enabled by default
  • Apache HTTP client deprecation

  View Slide

 42. ࣮ࡍʹnoteΞϓϦͰରԠ͕

  ඞཁͩͬͨมߋ
  • 2͚ͭͩͰࡁΜͩ
  • Foreground services
  • Apache HTTP client deprecation
  ※ ରԠ͸͢Δඞཁͳ͔͕ͬͨɺӨڹͦ͠͏ͳൣғͱͯ͠ચ͍ग़ͨ͠
  ΋ͷ͸ɺυΩϡϝϯτΛಡΈͳ͕Βಈ͔ͯ͠Έͯಈ࡞֬ೝ͸ͨ͠

  View Slide

 43. Thanksʂʂ

  View Slide