docker build battle

6247c099ad62bf727a4f9df10b6c6f23?s=47 orisano
September 03, 2018

docker build battle

6247c099ad62bf727a4f9df10b6c6f23?s=128

orisano

September 03, 2018
Tweet

Transcript

 1. Docker Build Battle Docker Meetup Tokyo #25 LT #dockertokyo @orisano

 2. Docker buildʹԿΛٻΊΔ͔

 3. buildࣗମΛߴ଎ʹʂ ग़ྗ͞ΕΔimageΛখ͘͞ʂ

 4. imageΛখ͘͢͞Δͷ͸ docker push͢Δͱ͖ͷ଎౓ docker pull͢Δͱ͖ͷ଎౓ ͷߴ଎Խʹͭͳ͕Δ

 5. ࠓ೔࿩͍ͨ͜͠ͱ

 6. ͲͷΑ͏ʹ଎͘͢Δ͔ ͲͷΑ͏ʹখ͘͢͞Δ͔

 7. ͲͷΑ͏ʹ଎͘͢Δ͔ ͲͷΑ͏ʹখ͘͢͞Δ͔

 8. ͲͷΑ͏ʹ଎͘͢Δ͔ • ίϚϯυͦͷ΋ͷΛ଎͘͢Δ • cacheΛޮ͔ͤΔ • ґଘͷͳ͍εςʔδΛฒྻͰ࣮ߦ͢Δ • ඞཁͳ͍εςʔδΛbuild͠ͳ͍

 9. ͲͷΑ͏ʹ଎͘͢Δ͔ • ίϚϯυͦͷ΋ͷΛ଎͘͢Δ • cacheΛޮ͔ͤΔ • ґଘͷͳ͍εςʔδΛฒྻͰ࣮ߦ͢Δ • ඞཁͳ͍εςʔδΛbuild͠ͳ͍

 10. ίϚϯυͦͷ΋ͷΛ଎͘͢Δ

 11. ଎͘Ͱ͖ΔίϚϯυ΋͋Δ

 12. Α͘ૺ۰͢Δ ଎͘Ͱ͖ΔίϚϯυ

 13. GitHub͔Β࣮ߦϑΝΠϧΛ curl or wgetͰऔಘ͢Δ

 14. GitHub Release͸S3 S3͸Rangeϔομʔ͕࢖͑Δ

 15. ͭ·Γ ฒྻμ΢ϯϩʔυ͕Մೳ

 16. github.com/orisano/rget

 17. None
 18. ؀ڥʹΑΓ·͕͢ 5min -> 2min

 19. ͲͷΑ͏ʹ଎͘͢Δ͔ • ίϚϯυͦͷ΋ͷΛ଎͘͢Δ • cacheΛޮ͔ͤΔ • ґଘͷͳ͍εςʔδΛฒྻͰ࣮ߦ͢Δ • ඞཁͳ͍εςʔδΛbuild͠ͳ͍

 20. cacheΛޮ͔ͤΔ

 21. docker build͢ΔϚγϯ͕ ಉҰͷ৔߹ ಉҰͰͳ͍৔߹

 22. docker build͢ΔϚγϯ͕ ಉҰͷ৔߹ ಉҰͰͳ͍৔߹

 23. cacheͷ࢓૊ΈΛཧղ͢Δ

 24. RUN͸ จࣈྻ͕มΘΒͳ͍ݶΓ جຊతʹcache͞ΕΔ

 25. COPY, ADD͢ΔϑΝΠϧͷ ಺༰͕มΘͬͨ৔߹ Ҏ߱ͷRUNͷcache͕ഁغ

 26. ͳͷͰ lockfileͳͲΛઌʹίϐʔͯ͠ install͚ͩͯ͠cacheͤ͞Δ

 27. None
 28. None
 29. docker build͢ΔϚγϯ͕ ಉҰͷ৔߹ ಉҰͰͳ͍৔߹

 30. CI্Ͱbuild͢Δͱ͖ͳͲ cache͕ͳ͍͜ͱ͕ଟ͍

 31. docker save & load or docker pull docker build —cache-from

  Λ࢖͏
 32. image͕େ͖͍/layer͕ଟ͍ ৔߹ buildͷ΄͏͕ૣ͍͜ͱ΋͋Δ

 33. image͕େ͖͍/layer͕ଟ͍ ৔߹ buildͷ΄͏͕ૣ͍͜ͱ΋͋Δ ܭଌܾͯ͠ΊΔ

 34. ͲͷΑ͏ʹ଎͘͢Δ͔ • ίϚϯυͦͷ΋ͷΛ଎͘͢Δ • cacheΛޮ͔ͤΔ • ґଘͷͳ͍εςʔδΛฒྻͰ࣮ߦ͢Δ • ඞཁͳ͍εςʔδΛbuild͠ͳ͍

 35. ґଘͷͳ͍εςʔδΛ ฒྻͰ࣮ߦ͢Δ

 36. buildkitΛ࢖͍ͬͯͩ͘͞ʂ github.com/moby/buildkit export DOCKER_BUILDKIT=1

 37. ͲͷΑ͏ʹ଎͘͢Δ͔ • ίϚϯυͦͷ΋ͷΛ଎͘͢Δ • cacheΛޮ͔ͤΔ • ґଘͷͳ͍εςʔδΛฒྻͰ࣮ߦ͢Δ • ඞཁͳ͍εςʔδΛbuild͠ͳ͍

 38. ඞཁͳ͍εςʔδΛ build͠ͳ͍

 39. ͓ͦΒ͘buildkitͰͰ͖Δ͕ buildkit͕࢖͑ͳ͍৔߹ʹ

 40. github.com/orisano/targd • DockerfileͷASTΛऔಘ • ࢦఆ͞ΕͨεςʔδͷґଘεςʔδΛநग़ • ґଘεςʔδ͚ͩͷDockerfileΛग़ྗ

 41. github.com/orisano/targd

 42. ͲͷΑ͏ʹ଎͘͢Δ͔ ͲͷΑ͏ʹখ͘͢͞Δ͔

 43. ͲͷΑ͏ʹখ͘͢͞Δ͔ • multi stage buildΛ࢖͏ • RUNΛ·ͱΊΔ(?) • ͳͥେ͖͍͔Λ஌Δ

 44. ͲͷΑ͏ʹখ͘͢͞Δ͔ • multi stage buildΛ࢖͏ • RUNΛ·ͱΊΔ(?) • ͳͥେ͖͍͔Λ஌Δ

 45. multi stage buildΛ࢖͏

 46. multi stage buildʹ͍ͭͯ͸ ׂѪ

 47. multi stage buildͰ ͋Γ͕ͪͳٙ໰

 48. ࠷ऴతͳΠϝʔδ͕ খ͘͞ͳΔ͔Β ͦΕ·Ͱͷεςʔδ͸ ࠷దԽ͠ͳͯ͘ྑ͍ʁ

 49. None
 50. ݸਓతʹ͸No

 51. CI্Ͱbuild —cache-from Λ࢖͍ͬͯΔ৔߹ ࠷ऴεςʔδ͚ͩcache͢Δ ҙຯ͸ͳ͍

 52. moby/moby/issues/34715

 53. multi stage build࣌ʹ cacheΛޮ͔͍ͤͨ৔߹͸ લͷεςʔδ΋ ໌ࣔతʹpush͢Δ͔͠ͳ͍

 54. ݁ہpush͢ΔͷͰ push/pullͷίετ͕͔͔Δ ͢΂ͯͷεςʔδΛฏ౳ʹ খ͘͢͞΂͖ (ݸਓͷݟղͰ͢)

 55. ͲͷΑ͏ʹখ͘͢͞Δ͔ • multi stage buildΛ࢖͏ • RUNΛ·ͱΊΔ(?) • ͳͥେ͖͍͔Λ஌Δ

 56. RUNΛ·ͱΊΔ(?)

 57. ͳΜͱͳ͘RUNΛ·ͱΊΔ ͱαΠζ͕খ͘͞ͳΔ (ͱࢥ͍ͬͯ·ͨ͠)

 58. github.com/orisano/minid • DockerfileͷASTΛऔಘ • ࿈ଓ͢ΔRUN, COPY, ADD, ENVΛ࿈݁͢Δ • ݁ՌͷDockerfileΛग़ྗ

 59. github.com/orisano/minid

 60. ϨΠϠʔͷΦʔόʔϔου͕ ݮΔ͔Βখ͘͞ͳΔʁ

 61. ͍͍͑

 62. ·ͣ Ͳ͏͍͏ܗͰอଘ͞ΕͯΔ͔ Λ஌Δ

 63. aufs / overlayfs2

 64. ετϨʔδυϥΠόʔͷ ৄࡉ͸ׂѪ

 65. େࡶ೺ʹݴ͏ͱίϚϯυຖʹ fsͷࠩ෼Λ͍࣋ͬͯΔ

 66. ͳͷͰRUNΛލ͍Ͱ ಉ͡ϑΝΠϧΛ͍͡Δͱ αΠζ͕ഒʹͳͬͨΓ͢Δ

 67. RUNΛލ͍Ͱ େ͖ͳҰ࣌ϑΝΠϧΛ ࡟আͯ͠΋ޮՌ͕ͳ͍

 68. ػցతʹ RUNΛ·ͱΊΔͷ͸ ޮՌ͕͋Δ

 69. ͲͷΑ͏ʹখ͘͢͞Δ͔ • multi stage buildΛ࢖͏ • RUNΛ·ͱΊΔ(?) • ͳͥେ͖͍͔Λ஌Δ

 70. ͳͥେ͖͍͔Λ஌Δ

 71. ͍͔ͳΔνϡʔχϯάͰ΋ ܭଌͤͣʹ΍ͬͯ͸͍͚ͳ͍

 72. docker history

 73. docker history

 74. ͲͷϨΠϠʔ͕ େ͖͍͔͸Θ͔Δ͚Ͳ ͳͥେ͖͍͔͸෼͔ΓͮΒ͍

 75. github.com/orisano/dlayer • documentະ੔උ… Ӷҙ։ൃத • docker saveͰಘΒΕͨtarΛղੳ • layerͱcmdͷରԠΛͱΔ •

  layerͷࠩ෼ΛϑΝΠϧαΠζ͕େ͖͍ॱʹදࣔ
 76. github.com/orisano/dlayer

 77. ࣮ࡍʹdlayerΛ࢖ͬͯ golangެࣜalpineΠϝʔδͷ αΠζΛݮΒͯ͠Έͨ

 78. docker-library/golang/pull/232

 79. None
 80. ·ͱΊ • ίϚϯυΛ଎͘Ͱ͖ͳ͍͔ߟ͑Δ • cacheΛཧղͯ͠༗ޮʹ׆͔͢ (CI or ϩʔΧϧ) • multi

  stage buildΛ࢖͏ (ॏ͍stageΛcache͢Δ) • layerΛখ͘͢͞ΔͨΊʹ෼ੳ͢Δ • buildkitΛ࢖͏!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 81. ࡞ͬͨπʔϧ • github.com/orisano/rget • github.com/orisano/targd • github.com/orisano/minid • github.com/orisano/dlayer •

  ྑ͍ͱࢥͬͨΒελʔ͍͚ͯͨͩ͠ΔͱྭΈʹͳΓ·͢
 82. ͓͢͢Ίͷࢿྉ • https://docs.docker.com/develop/develop- images/dockerfile_best-practices/ #dockerfile-instructions • https://cloud.google.com/solutions/best- practices-for-building-containers