Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

AWSの認定資格を受けた話

ぷらす
February 10, 2023

 AWSの認定資格を受けた話

社内で発表したLTです

ぷらす

February 10, 2023
Tweet

More Decks by ぷらす

Other Decks in Programming

Transcript

 1. AWSͷೝఆࢿ֨Λड͚ͨ࿩
  Naoki Kishi / @p1ass
  2023/01/25

  View Slide

 2. ࣗݾ঺հ
  • ؛ ௚ً


  • id: p1ass

  View Slide

 3. AWSͷೝఆࢿ֨ͱ͸ʁ

  View Slide

 4. AWS ೝఆࢿ֨
  • AWSެࣜ


  • ߹ܭ12ݸͷ༷ʑͳࢿ֨


  • ϨϕϧʹԠͯ͡4ͭͷΧςΰϦʹ෼ྨ


  • ༗ྉ (Ձ֨͸΋ͷʹΑΔ)


  • https://aws.amazon.com/jp/certi
  fi
  cation/

  View Slide

 5. View Slide

 6. ࠓճऔಘͨ͠ͷ͸


  ͜Ε

  View Slide

 7. ೝఆࢿ֨ΛऔΔϝϦοτ
  • ࢼݧ४උͷաఔͰAWSͷ஌ࣝΛֶ΂Δɾ࠶֬ೝͰ͖Δ ✍


  • ࣗ෼ͷεΩϧΛର֎తʹΞϐʔϧͰ͖Δ 🔊


  • σδλϧόον͕΋Β͑Δ


  • ݶఆίϯςϯπʹΞΫηεͰ͖Δ 🔐


  • ΧϯϑΝϨϯεͷݶఆϥ΢ϯδ


  • ݶఆετΞ

  View Slide

 8. ࢼݧΛड͚Α͏ͱࢥ͖͔͚ͬͨͬ
  • AWS re:Inventʹొ࿥ͨ͠Β50%offͷό΢νϟʔ͕ಧ͍ͨ


  • ݱ஍ձ৔ʹݶఆϥ΢ϯδ͕Ͱ͖ΔΒ͍͠


  • ܦඅͰམͱͤͦ͏ͳؾ഑Λײͨ͡ 💰

  View Slide

 9. ͓ͬ͠Όड͚ͨΔͰ💪

  View Slide

 10. ࢼݧ४උ

  View Slide

 11. ͲͷࢼݧΛड͚Δ͔
  • ࢼݧͷ໨త͸ͲͪΒ͔ʁ


  • ஌Βͳ͍֓೦ΛֶͿ


  • ஌͍ͬͯΔ஌ࣝͷݕূ

  View Slide

 12. ͲͷࢼݧΛड͚Δ͔
  • ࢼݧͷ໨త͸ͲͪΒ͔ʁ


  • ஌Βͳ͍֓೦ΛֶͿ


  • ஌͍ͬͯΔ஌ࣝͷݕূ


  • re:Invent·Ͱͷ࢒Γظؒ (1ϲ݄)Λߟ͑Δͱͪ͜Βʹͳͬͨ

  View Slide

 13. ͲͷࢼݧΛड͚Δ͔
  1. Solution Architect - Associate


  2. Developer - Associate


  3. DevOps Engineer - Professional

  View Slide

 14. ͲͷࢼݧΛड͚Δ͔
  1. Solution Architect - Associate


  • ωοτϫʔΫ΍ΦϯϓϨͷ࿩͕ଟ͘θϩ͔ΒͷֶͼʹͳΓͦ͏


  • Google CloudͷProfessional Cloud Architect͸࣋ͬͯΔ͠ͳ͊…


  2. Developer - Associate


  3. DevOps Engineer - Professional


  • δϟϯϧతʹྑͦ͞͏ɾͲ͏ͤऔΔͳΒProfessionalͰʂ

  View Slide

 15. DevOps Engineer -
  Professional
  AWS ϓϥοτϑΥʔϜ্ͷ෼ࢄΞϓϦέʔγϣ
  ϯγεςϜͷϓϩϏδϣχϯάɺӡ༻ɺ؅ཧʹؔ
  ͢Δٕज़తઐ໳஌ࣝΛࣔ͠ɺ஥ؒ΍ؔ܎ऀɺ͓٬
  ༷͔Βͷ৴པͱ৴༻ΛڧԽ͢Δ΋ͷͰ͢ɻ͜ΕΒ
  ͷϓϩϑΣογϣφϧ͕͍Δ૊৫͸ɺ҆શͰίϯ
  ϓϥΠΞϯεʹ४ڌͨ͠ɺߴ͍Մ༻ੑͱ֦ுੑΛ
  ࣋ͭγεςϜΛਝ଎ʹఏڙ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ


  https://aws.amazon.com/jp/certi
  fi
  cation/
  certi
  fi
  ed-devops-engineer-professional

  View Slide

 16. ԿݴͬͯΔ͔෼͔ΒΜͷͰࢼݧΨΠυΛݟΔ
  • ୈ 1 ෼໺: SDLC ͷΦʔτϝʔγϣϯ


  • ୈ 2 ෼໺: ߏ੒؅ཧͱ Infrastructure as Code


  • ୈ 3 ෼໺: ϞχλϦϯάͱϩΪϯά


  • ୈ 4 ෼໺: ϙϦγʔͱඪ४ͷΦʔτϝʔγϣϯ


  • ୈ 5 ෼໺: ΠϯγσϯτͱΠϕϯτ΁ͷରԠ


  • ୈ 6 ෼໺: ߴՄ༻ੑɺ଱ো֐ੑɺࡂ֐ରࡦ

  View Slide

 17. ͘͢͝ࡶʹ·ͱΊΔͱ
  • CI / CD ΛηοτΞοϓͯ͠ςετ΍σϓϩΠΛࣗಈԽͰ͖ΔΑ͏ʹ
  ͳΖ͏ʂ


  • εέʔϧ͢ΔΠϯϑϥߏ੒Λߟ͑ͯɺIaCͰ؅ཧͰ͖ΔΑ͏ʹͳΖ
  ͏ʂ


  • ͪΌΜͱϞϦλϦϯάͰ͖ΔΑ͏ʹͳΖ͏ʂ


  • Ψόφϯε΍؂ࠪͷରԠ΋ͪΌΜͱ΍Ζ͏ʂ

  View Slide

 18. ஌͓ͬͯ͘ͱྑ͍AWSͷ஌ࣝ
  • VPCͳͲجຊతͳ֓೦


  • ECSɾEKSɾECRɾFargate (ίϯςφ)


  • RDSɾDynamoDB (σʔλϕʔε)


  • CodeCommitɾCodeBuildɾCodeDeployɾCodePipeline (CIɾCD)


  • AWS Con
  fi
  gɾSystem ManagerɾCloudTrail (Ψόφϯεɾ؂ࠪ)


  • KMSɾSecret Manager (γʔΫϨοτ؅ཧ)


  • EventBridgeɾSQSɾSNSɾStep Function (ඇಉظॲཧܥ)

  View Slide

 19. ษڧํ๏
  • ެࣜͷ࿅श໰୊Λղ͘ ✍


  • AWS Black Belt OnlineͷࢿྉΛಡΉ 📚


  • ͜Ε͕ΊͪΌͪ͘Όৄ͍͠ͷͰ͓͢͢Ίʂ


  • https://aws.amazon.com/jp/events/aws-event-resource/
  archive/?cards.sort-
  by=item.additionalFields.SortDate&cards.sort-
  order=desc&awsf.tech-category=*all

  View Slide

 20. ࢼݧΛड͚Δ
  • ΦϯϥΠϯͱձ৔͕બ΂Δ


  • ΧϝϥͷηοτΞοϓͱ͔େมͳͷͰձ৔͕͓͢͢Ί


  • ौ୩ʹ΋ԿՕॴ͔ձ৔͕͋Δ

  View Slide

 21. ࢼݧΛड͚Δ
  ձ৔͸ֶߍͷPC෦԰Έ͍ͨʹͨ͘͞ΜPC͕ฒΜͰ֤ͯʑࢼݧΛड͚Δ

  View Slide

 22. ݁Ռ௨஌
  ޙ೔ϝʔϧͰ௨஌͞Ε·͢

  View Slide

 23. ߹֨ 🎉
  Naoki Kishi
  AWS Certified DevOps Engineer - Professional
  2022-11-16
  2025-11-16
  V6TDPTVKTJE4Q99P
  https://aws.amazon.com/verification

  View Slide

 24. είΞ͕෼͔Δ
  750఺͕ϘʔμʔͰ788఺ͳͷͰ

  ΪϦΪϦ

  View Slide

 25. ෼໺ผ੒੷
  Ͳͷ஌͕ࣝ଍Γ͍ͯͳ͍͔෼͔Δɻ


  σΟβελϦΧόϦ͋ͨΓ͸खബ
  ͩͬͨͷ͕݁ՌʹݱΕ͍ͯΔɻ

  View Slide

 26. ड͚ͯΈͨײ૝
  • ࢥͬͨΑΓΉ͍ͣ


  • ؒҧͬͯͳ͍͚ͲΑΓ࠷దͳΞʔΩςΫνϟͷબ୒ࢶ͕͋Δ͜ͱ΋


  • 180෼ͷࢼݧ͸௕͍


  • ૣ͍ਓͰ΋120෼͸͔͔Δɻݟ௚͠Λͨ͠Β࢒Γ࣌ؒ͸͋·Γͳ͍


  • ۀ຿Ͱ࢖͚ͬͯͨͲ஌Βͳ͍ػೳΛ஌Εͯྑ͔ͬͨ

  View Slide

 27. ಛయΛָ͠Ή
  • ϥεϕΨεͰ։࠵͞ΕΔre:Inventʹߦ͘

  View Slide

 28. ಛయΛָ͠Ή
  re:InventͷCerti
  fi
  catedݶఆͷ

  ϥ΢ϯδ


  υϦϯΫ΍͓՛ࢠ͕ແྉʂ


  View Slide

 29. ಛయΛָ͠Ή
  re:InventͷCerti
  fi
  catedݶఆͷ

  ϥ΢ϯδ


  υϦϯΫ΍͓՛ࢠ͕ແྉʂ


  View Slide

 30. ಛయΛָ͠Ή
  re:InventͷCerti
  fi
  catedݶఆͷ

  ϥ΢ϯδ


  υϦϯΫ΍͓՛ࢠ͕ແྉʂ


  View Slide

 31. ͓ΘΓʹ
  • AWSͷೝఆࢿ֨Λड͚ͯΈ·ͨ͠


  • ษڧʹ͸Black Beltͷࢿྉ͕͓͢͢Ί


  • ಛయ͸͋Γ͚ͭΔ͚ͩ͋Γͭ͜͏ʂ

  View Slide