$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

うじまる君の生活習慣の乱れを可視化したい! / uzimaru birthday LT

うじまる君の生活習慣の乱れを可視化したい! / uzimaru birthday LT

うじまる生誕LT会の発表スライドです。
https://zli.connpass.com/event/176933/

作成したWebアプリ : https://midare.p1ass.com
Webアプリのソースコード : https://github.com/p1ass/midare

Twitter : https://twitter.com/p1ass
GitHub : https://github.com/p1ass

ぷらす

June 01, 2020
Tweet

More Decks by ぷらす

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ͏͡·Δ܅ͷ
  ੜ׆श׳ͷཚΕΛ
  ՄࢹԽ͍ͨ͠ʂ
  ͏͡·Δੜ஀-5ձ
  ΀Β͢ !QBTT


  View Slide

 2. ͱ͜ΖͰօ͞Μ

  View Slide


 3. View Slide

 4. l ΀Β͕͢ޕલ࣌ʹࣗಈπΠʔτ͍ͯ͠Δจষ
  l ਂ໷·Ͱى͖͍ͯΔਓʹݱ࣮Λୟ͖͚͍ͭͯΔΒ͍͠
  ʮ΅͘΁ ੜ׆श׳ཚΕͯ·ͤΜ͔ʁʯ

  View Slide

 5. ͏͡·Δ܅ͷى͖Δ͕࣌ؒಾ ⏰

  View Slide

 6. ੜ׆श׳͕ཚΕ͍ͯΔͷ͸ࣗ໌

  View Slide

 7. ͏͡·Δ܅ͷੜ׆श׳͕
  Ͳͷ͘Β͍ཚΕ͍ͯΔ͔
  ՄࢹԽͯ͠ΈΑ͏

  ࠓ೔ͷςʔϚ

  View Slide

 8. ࣗݾ঺հ
  l ॴଐ
  l ژେ #
  l $".1)03 ୅ද
  l झຯ
  l Իָ
  l %+

  ΀Β͢
  ʢQBTTʣ

  View Slide

 9. ܭଌํ๏

  View Slide

 10. πΠʔτͷ࣌ؒͰ൑அͰ͖ͦ͏

  View Slide

 11. ܭଌํ๏
  l 5XJUUFS"1*Λ࢖༻
  l πΠʔτͷִ͕ؒ࣌ؒҎ಺Ͱ͋Ε͹ى͖͍ͯΔͱ൑அ

  πΠʔτΛோΊͯ
  ͦΕͬΆ͍࣌ؒΛ
  ద౰ʹࢉग़
  ࣌ؒ

  ৸ͯΔ
  ى͖ͯΔ ⏰

  View Slide

 12. ݁Ռ

  View Slide

 13. $"4&΀Β͢ͷ৔߹

  View Slide

 14. $"4&΀Β͢ͷ৔߹

  View Slide

 15. $"4&΀Β͢ͷ৔߹

  View Slide

 16. $"4&΀Β͢ͷ৔߹

  ΘΓ͔͠ී௨

  View Slide

 17. $"4&͏͡·Δ܅ͷ৔߹

  View Slide


 18. View Slide


 19. ͳΔ΄Ͳɺ෼͔ΒΜ

  View Slide

 20. $"4&͏͡·Δ܅ͷ৔߹
  ຊ౰ʹ߹ͬͯΔͷ͔৺഑
  ˣ
  πΠʔτΛړΔ
  ˣ
  େମ߹ͬͯͨ

  View Slide

 21. $"4&͏͡·Δ܅ͷ৔߹
  l (8։͚͸ී௨
  l ࣌ؒى͖ͯͨ࣍ͷ೔͸
  ன৸ PS༦ํى͖

  l ࠷ۙ͸ૣ৸ɾૣى͖܏޲
  View Slide

 22. ప໷ΛࢭΊΕ͹ϚγʹͳΔ

  ͦΕͬΆ͍݁࿦

  View Slide

 23. օ͞Μ΋ࢼͯ͠Έ͍ͨͰ͢Α
  Ͷʁ

  View Slide

 24. 8FCΞϓϦʹ͠·ͨ͠
  IUUQTNJEBSFQBTTDPN

  View Slide

 25. ػೳ
  l ΧϨϯμʔ6*Ͱى͖͍ͯΔ࣌ؒΛදࣔ
  l ىচ௚ޙɾब৸௚લͷπΠʔτΛදࣔ
  l ը૾ॻ͖ग़͠
  l ʢπΠʔτ਺͕গͳ͍ਓ͸͋·Γ࢖͑ͳ͍͔΋ʣ

  View Slide

 26. 044ͱͯ͠ެ։ͯ͠·͢ʂ
  HJUIVCDPNQBTTNJEBSF
  1MFBTF4UBS⭐

  View Slide

 27. ݈߁ͳੜ׆΍͍͖ͬͯ

  ࠷ޙʹ

  View Slide