Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

天高くそびえ立つ巨塔によって PHPをJavaScriptに変換する

天高くそびえ立つ巨塔によって PHPをJavaScriptに変換する

2017.07.15 Potato4d #phpkansai Lightning Talk

Transcript

 1. ఱߴͦ͘ͼཱ͑ͭڊౝʹΑͬͯ PHPΛJavaScriptʹม׵͢Δ 2017.07.15 Potato4d #phpkansai Lightning Talk

 2. ࣗݾ঺հ

 3. @potato4d

 4. None
 5. None
 6. ࿩ͯͨ͠

 7. νϟϥ͍όϯυϚϯΈ͍͔ͨͩ Β΍ΊΖͱݴΘΕΔΞΠίϯͷ ਓ

 8. None
 9. օ͞Μbabel͸͝ଘ஌Ͱ͔͢ʁ

 10. None
 11. ES2015+ͱ͍͏2015೥Ҏ߱ͷ JavaScriptΛݹ͍ES5ʹม׵͢Δ

 12. ESͱ͍͏ͷ͕JavaScriptͷ ϕʔε࢓༷Έ͍ͨͳ΋ͷ

 13. ͦͷޙͷ੢ྐྵ͕ͦͷ࣌ͷ࣌఺Ͱ ͷ࢓༷ʹͳΔ

 14. ৽͍͠JavaScriptͷػೳΛઌʹ ࢼ͢πʔϧ

 15. ݱߦͷJavaScriptͷػೳΛݹ͍ ϒϥ΢βͰಈ͔͢πʔϧ

 16. html5shiv͋Δ͍͸Auto Prefixer

 17. ಥવͰ͕͢͜͜Ͱ

 18. ΫΠζͰ͢ʂ

 19. ES2015͸2015೥ͷJavaScript

 20. ES2016͸2016೥ͷJavaScript

 21. ͡Ό͋ES5͸Կ೥ͷ JavaScriptʁ

 22. ͦ͏Ͱ͢Ͷ

 23. A.D. 5೥Ͱ͢Ͷ

 24. ͜ͷ੢ྐྵ5೥ͷJavaScriptʹม׵ ͢Δπʔϧ

 25. ΍͍ͬͯΔ͜ͱ͸ ೚ҙͷςΩετ to JS

 26. ΍͍ͬͯΔ͜ͱ͸ ೚ҙͷPHP to JS

 27. babel-preset-php

 28. ΍Δ

 29. ͓΋ΉΖʹλʔϛφϧΛ։͘

 30. mkdir _test

 31. cd $_

 32. npm init -

 33. yarn add babel-cli babel- preset-php

 34. > main.php

 35. <?php $hoge=1; var_dump($hoge);

 36. ./node_modules/.bin/babel ./ main.php -o main.js

 37. ΍ͬͨ

 38. ͭΒ͍ͱ͜Ζ

 39. ͍͍ͩͨಈ ͔ͳ͍

 40. file_get_contents΋ಈ͔ͳ͍

 41. xhrʹͳͬͨΓfetchʹͳͬͨΓ͠ͳ ͍

 42. PHP to JSͷເͷπʔϧ

 43. None
 44. ͳ͔ͬͨ

 45. ͓·͚

 46. ࡶʹEC-CUBEΛ Ϗϧυͯ͠ΈΔ