Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Vue.jsとその未来 2.0 #wbkyoto

Vue.jsとその未来 2.0 #wbkyoto

#wbkyoto x #ng_kyoto 共催 WordBench京都10月 JS-FWでのスライドです。

Potato4d(Hanatani Takuma)

October 09, 2016
Tweet

More Decks by Potato4d(Hanatani Takuma)

Other Decks in Programming

Transcript

 1. Vue.jsͱͦͷະདྷ 2.0
  #wbkyoto 2016/10 @ TAKUMA Hanatani

  View Slide

 2. https://speakerdeck.com/potato4d

  View Slide

 3. Ұ൪ࠨ্

  View Slide

 4. ಥવͰ͕͢ʂ

  View Slide

 5. JSϑϨʔϜϫʔΫܦݧ͸͋Γ·͔͢ʁ

  View Slide

 6. Vue.jsΛ৮ͬͨ͜ͱ͸͋Γ·͔͢ʁ

  View Slide

 7. SPA։ൃΛͨ͜͠ͱ͸͋Γ·͔͢ʁ

  View Slide

 8. ࠓճ͸ͳͯ͘΋͋Δఔ౓͸େৎ෉Ͱ͢ʂ
  ʢલ൒·Ͱ͸جຊతͳઆ໌Λ͠·͢ʣ

  View Slide

 9. ࣗݾ঺հ
  • Ֆ୩୓ຏ a.k.a. Potato4d
  • य़͔ΒࣾձਓʹͳΓͦ͏
  • JSϝΠϯͰɺσβΠϯ΍ཪ΋΍ͬͨΓ
  • ࠓճ͸WordPressͷ࿩͸෧ҹͯ͠·͢

  View Slide

 10. Vue 2.0ͷυΩϡϝϯτͷ຋༁
  ͸͡Ί·ͨ͠

  View Slide

 11. ࠓճ࿩͢͜ͱ
  • Vue.jsͷ͍͍ͱ͜Ζ
  • Vue.jsʹ΋ؚ·Ε࠷ۙͷϑϨʔϜϫʔΫͰසൟ
  ʹར༻͞ΕΔػೳʹ͍ͭͯ
  • Vue 2.0ʹ͍ͭͯ

  View Slide

 12. What’s Vue.js?

  View Slide

 13. Vue.jsͱ͸Կ͔ʁ
  • JavaScriptͷϑϨʔϜϫʔΫͷͻͱͭ
  • γϯϓϧͰܰྔͰ͋Δ͜ͱ͕΢Ϧ
  • ϋʔυϧ͕௿͘ɺ༷ʑͳ৔ʹಋೖ͠΍͍͢
  • ࠷ۙ2.0͕Ͱͯɺ৭ʑਐԽͨ͠

  View Slide

 14. Vue.jsͷັྗ
  1. γϯϓϧͰܰྔͳAPI
  2. शख़౓ʹԠͯ͡ߏ੒ΛมԽͰ͖Δॊೈ͞
  3. தن໛Ͱ΋ར༻͠΍͍֦͢ு܈

  View Slide

 15. 1. γϯϓϧͰܰྔͳAPI

  View Slide

 16. Vue.jsͷAPI
  • ૒ํ޲όΠϯσΟϯά
  • ΧελϜίϯϙʔωϯτ
  • ΧελϜσΟϨΫςΟϒ
  • etc...

  View Slide

 17. ͬ͘͟Γݴ͏ͱ
  • Mustacheه๏΍಺ଁͷϑοΫʹΑͬͯJSͱ
  HTMLؒͰσʔλΛڞ༗͢Δػೳ
  • HTMLλάΛࣗ࡞͢Δػೳ
  • HTMLλάʹϑοΫΛ͚ͭΒΕΔػೳ

  View Slide

 18. Vue.jsͷAPI
  • ૒ํ޲όΠϯσΟϯά
  • ΧελϜίϯϙʔωϯτ
  • ΧελϜσΟϨΫςΟϒ
  • etc...

  View Slide

 19. ૒ํ޲όΠϯσΟϯά

  View Slide

 20. ૒ํ޲όΠϯσΟϯά
  • Mustacheه๏({{hoge}})Λ༻͍Δ͜ͱͰJS͔
  ΒHTML΁σʔλΛྲྀ͠ࠐΉ͜ͱ͕ग़དྷΔ
  • v-modelΛར༻͢Δ͜ͱͰɺϑΥʔϜͷೖྗ஋
  ͱJS্ͷม਺ͷ஋ͷยํ͕มΘΔͱ͖ɺ΋͏
  ยํ΋ࣗಈͰมΘΔΑ͏ʹͳΔ

  View Slide

 21. ૒ํ޲όΠϯσΟϯά

  {{message}}


  HTML Code
  https://jp.vuejs.org

  View Slide

 22. ૒ํ޲όΠϯσΟϯά
  var demo = new Vue({
  el: “#demo”
  data:{
  message: “Hello Vue.js!”
  }
  });
  JavaScript Code
  https://jp.vuejs.org

  View Slide

 23. ૒ํ޲όΠϯσΟϯά
  Result
  https://jp.vuejs.org

  View Slide

 24. ૒ํ޲όΠϯσΟϯά
  Result
  https://jp.vuejs.org

  View Slide

 25. ΧελϜίϯϙʔωϯτ

  View Slide

 26. ΧελϜίϯϙʔωϯτ
  • ͬ͘͟Γ͍͏ͱɺʮಠࣗͷHTMLλάΛఆٛͰ
  ͖Δػೳʯ
  • Ͱ͸͋Δ͕ɺJSͷൣғͱͳΔ౎߹্ɺείʔϓ
  Λด͡ࠐΊΒΕΔ༷ʹͳΔͳͲͷར఺͕͋Δ
  • Vue.jsΛ࢖༻͢Δ৔߹͸ɺίϯϙʔωϯτ͕୯
  Ґͷج४ͱͳΔ

  View Slide

 27. ΧελϜίϯϙʔωϯτ
  <br/>var Greeting = new Vue.extend({<br/>props: “name”,<br/>template: “<p>Hello, {{name}}.</p>”<br/>);<br/>Vue.component(“greeting”, Greeting);<br/>new Vue({el: “#app”});<br/>
  index.html

  View Slide

 28. ΧελϜίϯϙʔωϯτ
  Result

  View Slide

 29. ΧελϜίϯϙʔωϯτ

  <br/>var Greeting = new Vue.extend({<br/>props: “name”,<br/>template: “<p>Hello, {{name}}.</p>”<br/>);<br/>Vue.component(“greeting”, Greeting);<br/>new Vue({el: “#app”});<br/>
  index.html

  View Slide

 30. ΧελϜίϯϙʔωϯτ
  Result

  View Slide

 31. ͜Ε·Ͱͷίʔυ

  View Slide

 32. ͜Ε·Ͱͷίʔυ
  (function(){
  var data = “hoge”;
  $(“input”).val(data);
  $(“p”).val(data);
  $(“input”).on(“keyup”, function(){
  $(“p”).text($(this).val());
  });
  }());
  jQuery Code

  View Slide

 33. ॻ͔ͳ͍͍ͯ͘

  View Slide

 34. 2. Vue.js͕΋ͭॊೈ͞

  View Slide

 35. ͸͡Ίͯ࢖͏ͱ͖

  View Slide

 36. ͸͡Ίͯ࢖͏ͱ͖

  Hello, {{name}}


  <br/>.<br/>.<br/>.<br/>new Vue({<br/>el: “#app”,<br/>data: {
<br/>name : “John”<br/>}<br/>});<br/>index.html<br/>

  View Slide

 37. ͋Δఔ౓׳Ε͖ͯͨͱ͖

  View Slide

 38. ͋Δఔ౓׳Ε͖ͯͨͱ͖


  index.html

  View Slide

 39. ͋Δఔ౓׳Ε͖ͯͨͱ͖
  var ComponentA = Vue.extend({
  props: [“name”],
  template: “Hello, {{name}}”
  });
  Vue.extend(“comp-a”, ComponentA);
  comp-a.js

  View Slide

 40. ͋Δఔ౓׳Ε͖ͯͨͱ͖
  new Vue({
  el: “#app”
  });
  main.js

  View Slide

 41. جຊ͕ͻͱͱ͓Γ෼͔Δ৔߹

  View Slide

 42. جຊ͕ͻͱͱ͓Γ෼͔Δ৔߹
  $ npm install -D vue webpack vue-loader etc…
  const Vue = require(“vue”);
  const App = require(“./app.vue”);
  Vue.component(“comp-a”, require(“./components/comp-a.vue”);
  Vue.component(“comp-b”, require(“./components/comp-b.vue”);
  new Vue(App);
  On the terminal
  index.js

  View Slide

 43. جຊ͕ͻͱͱ͓Γ෼͔Δ৔߹

  Hello, {{name}}!

  <br/>module.exports = {<br/>props: [“name”]<br/>};<br/>
  comp-a.js

  View Slide

 44. Vue.jsͷར༻ํ๏
  • scriptλά͔Β௚ͷར༻OK
  • ΋ͪΖΜɺnpm͔Βͷಋೖ΋OK
  • webpack, browserify྆ํ͔ΒͷϏϧυ΋Մೳ

  View Slide

 45. தن໛Ͱ΋
  ར༻͠΍͍֦͢ு܈

  View Slide

 46. ͔ͬ͠ΓSPAͱͯ͠ͷମࡋͷ੔ͬͨΞϓϦέʔγϣϯΛ࡞Γ͍ͨ
  Vue.jsʹ࠷దԽ͞ΕͨFlux࣮૷͸ͳ͍ͷʁ
  ग़ͯ͘Δཁ๬
  JavaScriptͷϑϨʔϜϫʔΫ࢖͏ͱSEOͷ໘͕ͳ͊……

  View Slide

 47. ΑΓਂ͘࢖͏৔߹
  • ʮͪΌΜͱʯSPA͍ͨ͠ɹˠɹ

  View Slide

 48. ΑΓਂ͘࢖͏৔߹
  • ʮͪΌΜͱʯSPA͍ͨ͠ɹˠɹVueRouter

  View Slide

 49. ΑΓਂ͘࢖͏৔߹
  • ʮͪΌΜͱʯSPA͍ͨ͠ɹˠɹVueRouter
  • FluxύλʔϯΛ࢖͍͍ͨɹˠɹ

  View Slide

 50. ΑΓਂ͘࢖͏৔߹
  • ʮͪΌΜͱʯSPA͍ͨ͠ɹˠɹVueRouter
  • FluxύλʔϯΛ࢖͍͍ͨɹˠɹVuex

  View Slide

 51. ΑΓਂ͘࢖͏৔߹
  • ʮͪΌΜͱʯSPA͍ͨ͠ɹˠɹVueRouter
  • FluxύλʔϯΛ࢖͍͍ͨɹˠɹVuex
  • SSRΛ͍ͨ͠ɹɹɹɹɹɹˠɹ

  View Slide

 52. ΑΓਂ͘࢖͏৔߹
  • ʮͪΌΜͱʯSPA͍ͨ͠ɹˠɹVueRouter
  • FluxύλʔϯΛ࢖͍͍ͨɹˠɹVuex
  • SSRΛ͍ͨ͠ɹɹɹɹɹɹˠɹVue 2.0

  View Slide

 53. VueRouter(with 1.x)
  router.map({
  "/": {
  component: require(“./pages/index.vue”)
  },
  “users/“ :{
  component: require(“./pages/users/index.vue”)
  },
  “/users/:id”: {
  component: require(“./pages/users/detail.vue”)
  }
  });

  View Slide

 54. Vuex
  https://github.com/vuejs/vuex

  View Slide

 55. and…

  View Slide

 56. Vue 2.0
  2

  View Slide

 57. େ෯ͳεϐʔυΞοϓ
  1.0ͱൺֱͯ͠໿1.7ഒͷ଎౓վળ
  Vanilla JS Vue 2.0 Vue 1.0
  https://medium.com/the-vue-point/vue-2-0-is-here-ef1f26acf4b8#.xqevlvkak
  1.0x
  1.37x
  2.16x

  View Slide

 58. αʔόʔαΠυϨϯμϦϯά
   
  +

  View Slide

 59. Server-Side Rendering(with 2.0)
  const Vue = require('vue');
  const app = new Vue({
  render: function (h) {
  return h('p', 'hello world');
  };
  });
  const renderer = require('vue-server-renderer').createRenderer();
  renderer.renderToString(app, (error, html) => {
  if (error) throw error;
  console.log(html);
  });
  http://vuejs.org/guide/ssr.html

  View Slide

 60. ߴ͍ޓ׵ੑ
  શͯͷAPIͷ͏ͪɺ90%͕มߋͳ͠(Router͸มߋ͋Γ)
  http://vuejs.org/guide/migration.html

  View Slide

 61. Vue 2.0

  View Slide

 62. Vue 2.0 is

  View Slide

 63. Vue 2.0 is here!

  View Slide

 64. ·ͱΊ
  • Vue.js͸؆ܿͰΘ͔Γ΍͍͢
  • ॳֶऀ͔Βख़࿅ऀ·Ͱɺ෯޿͍Ϣʔβʔ͕ѻ
  ͍΍͍ͭ͘͢Γʹͳ͍ͬͯΔ
  • ΦϑΟγϟϧͷ֦ு͕๛෋Ͱɺجຊతʹେମ
  ͳΜͰ΋Ͱ͖Δ

  View Slide

 65. Thank you!

  View Slide