$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

CNDF2023前夜祭 - 玄界灘のクラウドネイティブなデータ基盤運用の実践

CNDF2023前夜祭 - 玄界灘のクラウドネイティブなデータ基盤運用の実践

CNDF2023前夜祭で話したデータ基盤のSREに関連する話です。

Kazuhiko Yamashita

August 02, 2023
Tweet

More Decks by Kazuhiko Yamashita

Other Decks in Technology

Transcript

 1. ݰքṗͷΫϥ΢υωΠςΟϒͳ
  σʔλج൫ӡ༻ͷ࣮ફ
  ʙॵ͍ʂʂՆͩʂʂʂૣ͘ϏΞΨʔσϯߦ͖͍ͨʂʂ̍ฤʙ

  View Slide

 2. ࢁԼ࿨඙!QZBNB
  (.0ϖύϘٕज़ج൫νʔϜ
  γχΞɾϓϦϯγύϧ
  ɹΩϟϯϓɺཱྀߦɺώϧτϯ८ΓɺιϫχΤ८Γ
  ($1ɺ"JS
  fl
  PXɺ1VC4VCɺ%BUB
  fl
  PX

  View Slide

 3. ࠓ೔࿩͢͜ͱ
  γεςϜ֓ཁ

  ͦ͜ʹ͋ͬͨ՝୊

  ͲͷΑ͏ʹղܾͨ͠ͷ͔

  View Slide

 4. ϗεςΟϯάࣄۀ &$ࢧԉࣄۀ ϋϯυϝΠυɾͦͷଞࣄۀ

  View Slide

 5. γεςϜߏ੒
  Ingest Pipeline
  DataFlow
  CloudComposer
  Extract
  Analytics


  ML
  BigQuery
  Vertex AI
  source
  monitor
  Cloud

  Logging
  Cloud

  Monitoring
  DBσʔλɺϩάΛBigQueryʹू໿
  Pub/Sub

  View Slide

 6. σʔλج൫ͷར׆༻
  ྨࣅը૾ݕࡧ

  ঎඼ਪન

  ੜ࢈ੑࢦඪͷଌఆ

  View Slide

 7. ͳͥ๻͕ʁʁʁ

  View Slide

 8. https://note.com/udzura/n/n5c8647d38
  ff
  f ΑΓҾ༻

  View Slide

 9. ͦ͜ʹ͋ͬͨ՝୊
  མͪଓ͚ΔDAGͱຫੑతͳτΠϧ

  ΤϯυϢʔβʔ͔ΒͷϑΟʔυόοΫͰݦࡏԽ͢Δো֐

  ޮ཰ͷѱ͍։ൃ

  View Slide

 10. མͪଓ͚ΔDAGͱ


  ຫੑతͳτΠϧ

  View Slide

 11. γεςϜߏ੒
  Ingest Pipeline
  DataFlow
  CloudComposer
  Extract
  Analytics


  ML
  BigQuery
  Vertex AI
  source
  monitor
  Cloud

  Logging
  Cloud

  Monitoring
  DBσʔλɺϩάΛBigQueryʹू໿
  Pub/Sub

  View Slide

 12. མͪଓ͚ΔDAGͱຫੑతͳτΠϧ
  DAG = Directed Acyclic Graph = ༗޲ඇ८ճάϥϑ
  https://air
  fl
  ow.apache.org/docs/apache-air
  fl
  ow/stable/core-concepts/dags.html ΑΓҾ༻

  View Slide

 13. DAGͷࣦഊཁҼ
  1.༷ʑͳλΠϜΞ΢τ

  2.࿈ٳʹΑΔσʔλͷܽଛ

  3.ιʔεͷσʔλߏ଄ͷมߋɺଐੑ

  4.มߋʹΑΔΤϯόά

  View Slide

 14. τΠϧͨΔॴҎ
  1.༷ʑͳλΠϜΞ΢τ → ϦτϥΠɺλΠϜΞ΢τᮢ஋มߋ

  2.࿈ٳʹΑΔσʔλͷܽଛ → ϦτϥΠɺεΩοϓ

  3.ιʔεͷσʔλߏ଄ɺଐੑͷมߋ → มߋ͓ͯ͠͠·͍
  4.มߋʹΑΔΤϯόά → मਖ਼͓ͯ͠͠·͍

  View Slide

 15. View Slide

 16. ॳख


  SLI/SLOͷࡦఆ

  View Slide

 17. SLO/SLOͷࡦఆ
  ʮͳʹ͔Β΍Δ͔ʁʯ - վળͷ༏ઌॱҐ

  ʮͲΕ͘Β͍΍Δ͔ʯ - ਺஋Ͱվળͷ౓߹͍ΛܾΊΔ

  ·ͣࢦඪΛ࡞Δ͜ͱͰɺ਺஋ۦಈͰҙࢥܾఆͰ͖Δ

  View Slide

 18. SLO/SLOͷࡦఆ
  SREϫʔΫϒοΫ - Ch 13. Data Processing Pipelines

  ͲͷΑ͏ʹܾΊΔ͔ʁ
  https://sre.google/workbook/data-processing/
  https://cloud.google.com/stackdriver/docs/solutions/slo-monitoring/sli-metrics/data-proc-metrics?hl=ja
  Google Cloud ΦϖϨʔγϣϯεΠʔτ σʔλॲཧαʔϏε

  View Slide

 19. SLO/SLOͷࡦఆ
  GrafanaͰ؆୯ʹμογϡϘʔυԽͰ͖Δ

  View Slide

 20. SLO/SLOͷࡦఆ
  1.DAGͷ੒ޭ཰

  2.DataFlowδϣϒʹ͓͚ΔΤϥʔͷൃੜ཰

  3.DataFlowδϣϒͷεςοϓʹ͓͚Δσʔλͷ઱౓

  View Slide

 21. վળͷଧͪख
  λΠϜΞ΢τͷཁҼͱͳΔɺ஗ԆΛऔΓআ͘ɺՁ஋؍Λৢ੒͢Δ

  λΠϜΞ΢τ஋ʹ͍ͭͯɺϝτϦΫε͔Βଥ౰ͳ஋͔Λ֬ೝ͢Δ

  1. ༷ʑͳλΠϜΞ΢τ

  View Slide

 22. վળͷଧͪख
  holiday-jpΛ׆༻ͯ͠ɺ࿈ٳ࣌ͷॲཧΛ࣮૷

  BigQuery͔Β΋UDFͰ࿈ٳͷ৚݅ΛఆٛͰ͖ΔΑ͏ʹͨ͠

  2.࿈ٳʹΑΔσʔλͷܽଛ

  View Slide

 23. վળͷଧͪख
  DebeziumͰDDLΛݕ஌ͨ͠ΒSlack௨஌͢Δ

  σʔλͷNULLൺ཰͕૿͑ͨΒ௨஌͢Δ

  3.ιʔεͷσʔλߏ଄ɺଐੑͷมߋ
  https://github.com/pyama86/debezium-ddl-noti
  fi
  er/

  View Slide

 24. վળͷଧͪख
  ຖ೔શDAGΛޕલɺޕޙʹ࣮ߦͯ͠ɺຊ൪࣮ߦΑΓ

  σʔλͷෆ੔߹ͳͲΛૣ͘ݕ஌

  Ϣχοτςετͷ֦ॆ

  4. มߋʹΑΔΤϯόά

  View Slide

 25. ࠷ۙ͸͓ئ͍ͯ͠ɺTABΛԡ͚ͩ͢ͷ࢓ࣄͰ͢
  ## ೖྗ࢓༷


  - Air
  fl
  owͷDAGͷϑΝΠϧΛೖྗͱ͠·͢


  ## αϯϓϧ࣮૷1


  ```python


  {sample1}


  ```


  ## αϯϓϧ࣮૷2


  ```python


  {sample2}


  ```


  ## ࢦࣔ


  - ೖྗͱͯ͠౉͞ΕͨDAGͷςετίʔυΛpytestΛ༻͍࣮ͯ૷͍ͯͩ͘͠͞ɻ


  - Ϋϥεʹ͍ͭͯ͸spy΍mockΛ༻͍ͯϞοΫԽ͍ͯͩ͘͠͞ɻ


  - 2ͭͷαϯϓϧ࣮૷Λࣔ͠·͢ɻͦΕΛࢀߟʹ͍ͯͩ͘͠͞ɻ


  - ͋ͳ͕ͨੜ੒ͨ͠ςετ͸ͦͷ··ϑΝΠϧʹอଘͯ͠ɺ࣮ߦ͠·͢ɻग़ྗ಺༰ͷઆ໌ͳͲ͸ෆཁͰ͢ɻ


  ## ೖྗ ϑΝΠϧ໊:{dag_
  fi
  le_path}


  ```python


  {dag_
  fi
  le_content}


  ```


  ...


  $ poetry run python bin/test_generator.py dags/example.py

  View Slide

 26. ΤϯυϢʔβʔ͔Βͷ

  ϑΟʔυόοΫͰݦࡏԽ͢Δো֐

  View Slide

 27. ʁʁʁʮࠓ೔ͷσʔλ͕ೖͬͯͳ͍Έ͍ͨ

  ͳΜͰ͚͢ͲɺͳΜ͔͋Γ·ͨ͠ʁʯ

  View Slide

 28. ͳΜͱɺ؂ࢹ͕

  ΄ͱΜͲͳ͍ͷͰ͋Δ
  (؆қతͳσʔλ੔߹ੑͷςετ͕͋Δ͚ͩ)

  View Slide

 29. γεςϜߏ੒
  Ingest Pipeline
  DataFlow
  CloudComposer
  Extract
  Analytics


  ML
  BigQuery
  Vertex AI
  source
  monitor
  Cloud

  Logging
  Cloud

  Monitoring
  DBσʔλɺϩάΛBigQueryʹू໿
  Pub/Sub

  View Slide

 30. ؂ࢹࣾձ΁
  AWSͰECS࢖͍ͬͯΔͱ͜Ζ͸Mackerel Container Agentಋೖ

  Cloud MonitoringͷΞϥʔτఆٛΛSLIʹ߹ΘͤͯTerraformͰ࣮૷
  GCPͱൺ΂ͯར༻ن໛͕খ͍ͨ͞ΊɺશࣾͰར༻͞Ε͍ͯΔMackerelΛར༻͢Δ͜ͱͰ

  ֶशɺಋೖίετͷ࡟ݮ

  View Slide

 31. σʔλύΠϓϥΠϯͷ؂ࢹ
  ΰʔϧσϯσʔλͷ౤ೖ  @type dummy


  @label @INPUT


  tag example


  dummy {


  "accessed_at": "2022-01-01T00:00:00Z",


  "account_id": 1,


  "client_id": "12345abcde",


  "event": "example_event",


  }  https://docs.
  fl
  uentd.org/v/0.12/input/dummy
  ຖඵμϛʔσʔλΛ


  ύΠϓϥΠϯʹྲྀ͠ɺ


  ΤϯυϙΠϯτͰ؂ࢹ

  View Slide

 32. ޮ཰ͷѱ͍։ൃ

  View Slide

 33. γεςϜߏ੒
  Ingest Pipeline
  DataFlow
  CloudComposer
  Extract
  Analytics


  ML
  BigQuery
  Vertex AI
  source
  monitor
  Cloud

  Logging
  Cloud

  Monitoring
  DBσʔλɺϩάΛBigQueryʹू໿
  Pub/Sub

  View Slide

 34. ։ൃ؀ڥͱۚͱݖྗ
  Cloud Composerͷ؀ڥͰ݁߹ςετΛ࣮ߦ͢ΔͨΊʹɺ

  ςετ༻ͷ؀ڥΛຖேࣗಈ࡞੒ɺຖ൩ࣗಈ࡟আ

  ίετͱνʔϜߏ੒ΛؑΈͯɺຖே̎؀ڥ࡞੒ͯ͠ɺڞ༻

  View Slide

 35. ։ൃ؀ڥͱۚͱݖྗ
  Cloud Composerͷ؀ڥͰ݁߹ςετΛ࣮ߦ͢ΔͨΊʹɺ

  ςετ༻ͷ؀ڥΛຖேࣗಈ࡞੒ɺຖ൩ࣗಈ࡟আ

  → ো֐࣌ɺ࣌ؒ֎ʹ࢖͑ͳ͍
  ίετͱνʔϜߏ੒͔Β̎؀ڥ࡞੒ͯ͠ɺڞ༻

  → ςετ଴ͪͷൃੜɺग़ྗ݁Ռͷࠞ߹

  View Slide

 36. I'm Kubernetes Rock Star
  ΦϯϓϨϛεͷKubernetes্ͰPR͝ͱʹ࣮ߦ؀ڥΛ࡞੒
  https://tech.pepabo.com/2023/07/07/data-platform-ci/

  View Slide

 37. ਓͱνΣοΫϦετ
  DAG A DAG B
  ࣮૷ͷ֬ೝΛਓ͕΍͍ͬͯͨ
  EmptyOperator(


  taks_id="external_task_sensor_target


  )

  View Slide

 38. ྲྀΕͷRuby Rock Star


  ʮͦΕASTݟͨΒ͍͍͡ΌΜʯ

  View Slide

 39. Abstract Syntax Tree
  from air
  fl
  ow.operators.empty import
  EmptyOperator


  EmptyOperator(task_id="child_task3")


  % python -m ast example.py


  Module(


  body=[


  ImportFrom(


  module='air
  fl
  ow.operators.empty',


  names=[


  alias(name='EmptyOperator')],


  level=0),


  Expr(


  value=Call(


  func=Name(id='EmptyOperator', ctx=Load()),


  args=[],


  keywords=[


  keyword(


  arg='task_id',


  value=Constant(value='child_task3'))]))],


  type_ignores=[])


  grepͰͰ͖ͳ͍͜ͱ΋ɺ੩తղੳͳΒղܾͰ͖Δ

  View Slide

 40. ͜͜·Ͱ࿩ͨ͜͠ͱ
  σʔλج൫ͷ։ൃɺӡ༻ʹ͓͚Δ՝୊Λ

  SREͷεΩϧͰվળ

  View Slide

 41. Ҿୀࣦഊʂʂ1

  View Slide

 42. શํҐ࠾༻͍ͯ͠·͢ɻ

  .-΋ͬͱ΍Γ͍ͨ͠ɺ43&΋ͬͱ͓΋͠Ζ͍ͨ͘͠
  ࠷৽ͷ࠾༻৘ใΛνΣοΫˠ !QC@SFDSVJU

  View Slide

 43. ಥવͰ͕͢ɺ


  ൧ͷ࿩Λ͠·͢

  View Slide

 44. झຯιϫχΤΊ͙Γ
  https://www.web-soigner.jp/magazine_hakata_gourmet_guide/
  Α͏ͦ͜෱Ԭ΁ʂʂ̍

  View Slide

 45. ډञ԰

  View Slide

 46. ໨ར͖ͷ͔ͨࢤ
  ٬୯Ձ :4000ʙ6000ԁ

  ৔ॴ: ᷫԂ

  ਪ঑ਓ਺: 2 - 4ਓ

  ਪ͠ɿڕ͔Βͳʹ·Ͱɺ͢΂͕ͯඒຯ͍ɺ

  ೔ຊञ΋छྨ͕͋Γ๛෋ɻ

  ͦͯ͠ɺWEB༧໿Ͱ͖Δɻ

  ࢲతNo.1

  View Slide

 47. ͍ͤ΋Μ෷͍
  ٬୯Ձ :6000ʙ8000ԁ

  ৔ॴ: தऱ

  ਪ঑ਓ਺: 2 - 8ਓ

  ਪ͠ɿ҆͘͸ͳ͍͕ɺԿ৯΂ͯ΋ඒຯ͍ɻ

  ΤϏϑϥΠ͕৴͡ΒΕͳ͍σΧ͞ͳͷͱ

  ࢗ͠਎΋ඒຯ͍ɻ

  View Slide

 48. ḉ࿠
  ٬୯Ձ :4000ʙ8000ԁ

  ৔ॴ: தऱ

  ਪ঑ਓ਺: 2 - 8ਓ

  ਪ͠ɿͱʹ͔͘ḉͱञɻ

  ͋Μ·ΓຊभͰ৯΂Εͳ͍ḉͩͱࢥ͏

  View Slide

 49. ڕ๪ࡾಙ
  ٬୯Ձ :3000ʙ5000ԁ

  ৔ॴ: ᷫԂ

  ਪ঑ਓ਺: 2 - 8ਓ

  ਪ͠ɿڕͱञ͕͍҆ɻͱʹ͔҆ͯ͘͘ɺඒຯ͍

  View Slide

 50. ୋউ
  ٬୯Ձ :4000ʙ6000ԁ

  ৔ॴ: தऱ

  ਪ঑ਓ਺: 2 - 8ਓ

  ਪ͠ɿ෦԰ͷ໊લ͕ϗʔΫεͷબखɻ

  ΊͪΌඒຯ͍Θ͚͡Όͳ͍͚Ͳɺ

  ԿͰ΋͋Δɻศརɻ

  View Slide

 51. ϥʔϝϯ

  View Slide

 52. Ұ૒
  ٬୯Ձ :1000ԁ

  ৔ॴ: ᷫԂɺതଟ

  ਪ͠ɿಲࠎofಲࠎ
  ͍͍ͩͨ৯͏ͱ͖


  ᬦᬡͯ͠Δ͔Β


  ࣸਅͳ͔ͬͨ

  View Slide

 53. ໊ౡ௾
  ٬୯Ձ :1000ԁ

  ৔ॴ: തଟɺ໊ౡ

  ਪ͠ɿͦΜͳʹ೏͍΋ڧ͘ͳͯ͘ɺ

  ɹɹɹόϥϯε͕͍͍ɻ޷͖

  View Slide

 54. ݉ދ
  ٬୯Ձ :1000ԁ

  ৔ॴ: ఱਆɺതଟ

  ਪ͠ɿ෱ԬͰྲྀߦͬͯΔ͚ͭ໙ɻ

  ɹɹɹύϧί͕Ұ൪ฒ͹ͳ͍͔΋

  View Slide

 55. ௕඿φϯόʔϫϯ
  ٬୯Ձ :1000ԁ

  ৔ॴ: ఱਆɺതଟɺᷫԂ

  ਪ͠ɿ͜ͷลͰ৯΂ΕΔ௕඿ܥͰҰ൪޷͖ɻ

  ී௨ͷϥʔϝϯʹމຑͱߚੜᇙ͍Εͯ

  ৯΂Δͷ͕͓͢͢Ί

  View Slide

 56. ͦͷଞ

  View Slide

 57. ΢Τετ
  ٬୯Ձ :1000ԁ

  ৔ॴ: Ͳ͜Ͱ΋͋Δ

  ਪ͠ɿϩʔΧϧ͏ͲΜνΣʔϯɻ

  ೑͏ͲΜࡉ໙ʹωΪଟΊ͕޷͖ɻ

  ໷͸ډञ԰Ͱɺ৴͡ΒΕͳ͍ίεύ

  View Slide

 58. ໷ؒඈߦ
  ٬୯Ձ :3000-5000ԁ

  ৔ॴ: തଟ

  ਪ͠ɿ೔ޫʹೖͬͯΔϗςϧόʔɻ

  Ҝࢠ͕͍͍ͷͱΏͬ͘Γ࿩ͤΔɻ

  ɹɹɹτϫΠϥΠτͱ͍͏ΧΫςϧ͕޷͖

  View Slide

 59. ϐΤτϩ
  ٬୯Ձ :1000-3000ԁ

  ৔ॴ: Ͳ͜Ͱ΋͋Δ

  ਪ͠ɿϥϯνͰ΋໷Ͱ΋ɺεύʔΫϦϯάͱ

  ɹɹɹύελorϐβͰܹ҆ඒຯ͍

  View Slide

 60. ࠷ߴͷ໷CNDF2023ʹ

  ͠·͠ΐ͏ʂʂʂ

  View Slide