Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

VRT in Action

Yosuke Kurami
November 16, 2019

VRT in Action

About VRT(Visual Regression Testing)

Yosuke Kurami

November 16, 2019
Tweet

More Decks by Yosuke Kurami

Other Decks in Programming

Transcript

 1. VISUAL REGRESSION TESTING IN ACTION Frontend Conference Fukuoka '19

 2. About me w ૔ݟ༸ีʢ!2VSBNZʣ w ແ৬ w ։ൃิॿπʔϧΛ࡞Δͷ͕झຯ

 3. Agenda w #BDLHSPVOE w 5PPMTGPS735 w 735JOSFBMXPSME w 4VNNBSZ

 4. BACKGROUND

 5. Viewͷςετɺॻ͍ͯ·͔͢ʁ

 6. How to test views? w ͜ͷ6*ͷςετΛॻ͍ͯΈΑ͏ʂ <template> <div v-if="user"> <span

  class="user-name">{{user.name}}</span> <img :src="user.avatarUrl" /> </div> <div v-else> <button>Signup</button> </div> </template>
 7. How to test views? w ͜ͷ6*ͷςετΛॻ͍ͯΈΑ͏ʂ <template> <div v-if="user"> <span

  class="user-name">{{user.name}}</span> <img :src="user.avatarUrl" /> </div> <div v-else> <button>Signup</button> </div> </template> DMBTT͕VTFSOBNFͰ͋Δ͜ͱ VTFS໊͕಺ૠ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ 63-͕όΠϯυ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ
 8. How to test views? w ͜ͷ6*ͷςετΛॻ͍ͯΈΑ͏ʂ <template> <div v-if="user"> <span

  class="user-name">{{user.name}}</span> <img :src="user.avatarUrl" /> </div> <div v-else> <button>Signup</button> </div> </template> DMBTT͕VTFSOBNFͰ͋Δ͜ͱ VTFS໊͕಺ૠ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ 63-͕όΠϯυ͞Ε͍ͯΔ͜ͱ VTFS͕OVMMͷͱ͖ɺCVUUPOλά͕ඳը͞Ε͍ͯΔ͜ͱ JNHλάͰ͋Δ͜ͱ EJWλάͰ͋Δ͜ͱ TQBOλάͰ͋Δ͜ͱ ΩϦ͕ແ͍ʂ
 9. Problems w Ͳ͜·ͰΞαʔγϣϯ͢Ε͹͍͍ͷʁ w UFYUOPEF ཁૉ໊ $44DMBTT໊΍ଐੑ஋ FUD w ΞαʔγϣϯΛॆ࣮ͤ͞Δͱ

  w ը໘࢓༷͕มΘͬͨΒΞαʔγϣϯ͕յΕͯϝϯς͠ΜͲ͍ ʮ7JFXͷࣗಈςετ͸ίεύѱ͍͔Βը໘ͷςετ͸ਓྗͰʂʯ ͱͳΔͱ࠷ѱ
 10. Snapshot testing w ࠓճͷςετͰಘΒΕͨ%0.จࣈྻΛɺ࣍ճͷFYQFDUFEͱͯ͠ར༻͢Δख๏
 ॳճ΍ࠩ෼ൃੜ࣌͸TOBQTIPUϑΝΠϧΛϨϏϡʔ͢Δ͜ͱͰ୲อ͢Δ The latest snapshot(DOM string) The

  actual snapshot(DOM string) Update if snapshot is accepted Assertion
 11. Pros/Cons w 1SPT w ಋೖ͕༰қɻ+FTUͳͲʹ͸ඪ४૷උ͞Ε͍ͯΔ w $POT w จࣈྻͰςετ͢Δ͜ͱʹҙຯ͕ͲΕ͚ͩ͋Δͷ͔ʁ w

  ͦ΋ͦ΋ΤϯυϢʔβʔ͸$44DMBTT໊ʹڵຯ͕͋Δ༁Ͱ͸ͳ͍ w ϑϩϯτΤϯυͷ੹຿͸6*ͷఏڙͷ͸ͣͳͷʹɺݟͨ໨Λςετ͠ͳͯ͘Α͍ͷ͔ʁ
 12. Visual regression testing w จࣈྻͰ͸ͳ͘ɺඳը͞Εͨը૾ͦͷ΋ͷΛεφοϓγϣοτʹ͢Ε͹ɺʮݟͨ໨ʯ΋ ؚΊͯςετͰ͖ΔͷͰ͸ 5IFMBUFTUTOBQTIPU 1/(*NBHF 5IFBDUVBMTOBQTIPU 1/(*NBHF

  6QEBUFJGTOBQTIPUJTBDDFQUFE Assertion
 13. Other motivations w 6*ίϯϙʔωϯτͷ୯ମςετҎ֎ͷ༻్ʹ΋ɿ w ΞϓϦέʔγϣϯશମͰ$44͕յΕ͍ͯͳ͍͔ݕূΛߦ͍͍ͨ w 4$44͔Βଞͷ$44QSFQSPDFTTPS΁҆શʹҠߦ͍ͨ͠ w FUD

 14. TOOLS FOR VRT

 15. What should I do? w ెखۭݓͰ735ʹऔΓ૊Ήͷ͸݁ߏେมɻɻɻ w ͦ΋ͦ΋ࡢࠓͷϑϩϯτͷελοΫ͕ෳࡶ w 6*ϥΠϒϥϦ3FBDU

  "OHVMBS 7VFKT FUD w ςεςΟϯάϥΠϒϥϦ4FMFOJVN $ZQSFTTJP ,BSNB +FTU "WB +BTNJOF .PDIB FUD w $*5SBWJT$* $JSDMF$* 8FSDLFS$* (JU)VC"DUJPOT (JUMBC$* FUD w 735ݕ౼࣌ɺࣗ෼ͨͪͷ։ൃελοΫʹ޲͍ͨπʔϧ͕ແ͔ͬͨͨΊɺࣗ࡞͢Δ͜ͱʹ
 16. reg-viz w 735ʹऔΓ૊ΉաఔͰ࡞ͬͨπʔϧୡ͸IUUQTHJUIVCDPNSFHWJ[Ͱެ։த

 17. Separation of concern w Ұؾʹશ෦ղܾ͠Α͏ͱ͢Δͱਏ͍ w ΤϯδχΞͷجຊʮ໰୊Λখ͘͞෼͚ΔʯʹཱͪฦΔ w 735ඞཁͳཁૉ w

  ςετίʔυ͔Βը૾Λग़ྗ͢Δ w ग़ྗ͞Εͨը૾Λൺֱ͢Δ
 18. ʮը૾ͷग़ྗʯฤ

 19. Weapon of choice w େ͖͘෼͚ͯ௨Γ w ࣮ΞϓϦέʔγϣϯΛΩϟϓνϟ͢Δύλʔϯ w 4FMFOJVN΍$ZQSFTTJPɺ#SPXTFS4UBDLͳͲͰࣗಈԽεΫϦϓτΛ༻ҙʢ&&ʣ w

  ը໘ͷύʔπຖʹΩϟϓνϟ͍ͯ͘͠ύλʔϯ w 1VQQFUFFS΍,BSNBɺ/JHIUNBSFͱ֤ςεςΟϯάϥΠϒϥϦΛ૊Έ߹Θ͍ͤͯ͘ w 4UPSZCPPL
 20. Why Storybook? w 4UPSZCPPLͷར఺ w 3FBDU 7VFKT "OHVMBS 3/ͳͲɺओཁͳϑϨʔϜϫʔΫ͕αϙʔτ͞Ε͍ͯΔ w

  4UPSZTIPUTʢ4UPSZCPPLʹ͓͚Δ%0.จࣈྻϕʔεͷεφοϓγϣοτςετπʔϧʣ ͱͷซ༻΋Մೳ w ςετҎ֎Ͱ໾ʹཱͭγʔϯ͕ଟ͍ಋೖͷ߹ҙΛಘ΍͍͢ w ը໘ͷΧλϩάͱͯ͠ར༻Մೳ w ).3͕ޮ͘ͷͰɺ6*։ൃͦΕࣗମʹ΋ศར
 21. Storycap w IUUQTHJUIVCDPNSFHWJ[TUPSZDBQ w 4UPSZCPPL͔Β֤TUPSZΛ1/(ը૾Խ͢Δ$-* w )FBEMFTT$ISPNFϥούͰ͋Δ1VQQFUFFSΛར༻ w TUPSZCPPLDISPNFTDSFFOTIPU [JTVJͱ͍͏ͪΐͬͱ΍΍͍͜͠ܦྺ

 22. Storycap: Demo npx storycap https://storybookjs-next.now.sh/vue-kitchen-sink/

 23. Storycap features w 4UPSZCPPLWWWΛαϙʔτ w 6*'SBNFXPSLʢ3FBDU΍7VFKTʣʹґଘ͠ͳ͍ w 4UPSZCPPLͷ63-͑͞஌͍ͬͯΕ͹ಈ͔ͤΔɻ͍ΘΏΔ[FSPDPOpHVSBUJPO w 4UPSZCPPLBEEPOͱͯ͠ར༻͢Δ͜ͱͰΩϟϓνϟઃఆͷΧελϚΠζ΋Մೳ

  w ݁ߏ଎͍ʢͱࢥͬͯΔʣ w ؀ڥ΍ΞϓϦʹґଘ͢Δ͕ɺd TUPSJFTʹରͯ͠໿ඵͰΩϟϓνϟ׬ྃ
 24. Suppress false positive w 'BMTFQPTJUJWFʢِཅੑޡݕग़ʣͱ͸ w ຊདྷਖ਼͍͠΋ͷΛؒҧ͍ͱͯ͠ѻͬͯ͠·͏͜ͱɻཁ͸ΦΦΧϛগ೥ w ʮιʔείʔυΛม͍͑ͯͳ͍ͷʹΩϟϓνϟը૾ͷൺֱ࣌ʹࠩ෼͕ݕग़͞Εͯ͠·͏ʯ Λແ͘͞ͳͯ͘͸ͳΒͳ͍

  w จࣈྻϕʔεͷ4OBQTIPUςετͱൺֱͨ͠ͱ͖ʹɺ࣮ϒϥ΢βΛ࢖͏735ͷ೉қ౓͕ߴ ͘ͳͬͯ͠·͏ཧ༝ͷͭ w 4UPSZDBQͰ͸1VQQFUFFSͷ"1*Λ࢖ͬͯɺGBMTFQPTJUJWFΛ๷͙࢓૊ΈΛೖΕ͍ͯΔ
 25. 1. Turn off animation w $44Ξχϝʔγϣϯ͸ڧ੍ఀࢭ w +4ʹΑΔΞχϝʔγϣϯʢFHIJHIDIBSUT 3PUUJFͳͲʣ͸ϢʔβʔଆͰ੾Γସ͑ͯ΋Β ͏͔͠ͳ͍

  /* animation-off.css */ *, *::before, *::after { transition: none !important; animation: none !important; } page.addStyleTags({ path: 'animation-off.css' });
 26. 2. Wait for assets loaded w ը૾΍ϑΥϯτͳͲͷϦιʔεಡΈࠐΈ׬ྃલ
 ʹΩϟϓνϟͯ͠͠·͏ͱɺGBMTFQPTJUJWFʹͳͬͯ͠·͏ w page.on('request')Λ؂ࢹ

  w request.resourceType()Ͱ$ISPNF͕൑ผͨ͠Ϧιʔεछผ͕ࣄલʹΘ͔Δ w ಛఆͷϦιʔελΠϓʢJNBHFͳͲʣʹ͍ͭͯɺͦͷϦΫΤετ͕׬͔ྃͨ͠Ͳ͏͔Λݕ ূ͔ͯ͠ΒɺTDSFFOTIPUΛ࣮ߦ͢ΔΑ͏ʹ͍ͯ͠Δ w ϦιʔελΠϓΛݟ͓͔ͯͳ͍ͱɺTFSWFSTFOUFWFOUTʢFH4UPSZCPPLͷ).3ʣ ͳͲɺʮ׬ྃ͠ͳ͍ʯϦΫΤετΛ؂ࢹ͠ଓ͚Δ͜ͱʹͳΔ
 27. 3. Wait til metrics stabled w .FUSJDT"1*ΛͰ$ISPNFSFOEFSJOHQJQFMJOFʹ͓͚Δॲཧ࣮ߦճ਺͕ܭଌ w ௚ۙͷϑϨʔϜͱଌఆ஋Λൺֱͯࠩ͠෼͕ແ͘ͳ͔ͬͯΒTDSFFOTIPUΛ࣮ߦ͢ΔΑ͏ʹ ͍ͯ͠Δ


  ʢ྘৭ͷ෦෼͕ఆৗ͔Ͳ͏͔Λ஌Δज़͕ͳ͍ͨΊɺͪΐͬͱෆ׬શʣ const { Nodes, RecalcStyleCount, LayoutCount } = await page.metrics();
 28. ʮը૾ͷൺֱʯฤ

 29. reg-cli w IUUQTHJUIVCDPNSFHWJ[SFHDMJ w SFHWJ[ͷதͰ࠷΋ݹ͍ύοέʔδ w ը૾ΛؚΜͩσΟϨΫτϦಉ࢜ΛҾ਺ʹͱΓɺಉ໊ը૾ϑΝΠϧͷࠩ෼ൺֱΛߦ͏$-* w ʮඞཁͳͷ͸ࣄલͱࣄޙͷը૾܈͚ͩʯͱ͍͏γϯϓϧ͕͞ಛ௃ npx

  reg-cli actural-img-dir expected-img-dir diff-img-dir
 30. Report UI w -R ΦϓγϣϯΛ෇͚͓ͯ͘ͱɺൺֱ݁ՌΛϨϙʔτͱͯ͠ࢀরՄೳ

 31. Various ways to visualize diff w 1JYFMEJ⒎Ҏ֎ʹ΋ɺ4XJQF VQ 0OJPOTLJOOJOHͳͲ༷ʑͳൺֱํ๏Λఏڙ

 32. reg-suit w IUUQTHJUIVCDPNSFHWJ[SFHTVJU w SFHDMJΛճؼςετͷϫʔΫϑϩʔʹ૊ΈࠐΉͨΊͷϥούʔπʔϧ w ۀ຿ͰॳΊͯSFHDMJΛ࢖ͬͨͱ͖ɺपลͷγΣϧεΫϦϓτ͕ංେԽ͖ͯͯ͠Ϡόͦ ͏ͩͬͨͷͰɺϦϑΝΫλϦϯάΛ݉Ͷͯ044Խͨ͠΋ͷ w ʮ$*΍4$.ʹґଘͤͣɺ൚༻తʹ࢖͑ΔʯΛϞοτʔʹ࡞੒

  w ࣮αʔϏεʢ(JU)VCͳͲʣͱ࿈ܞ͢Δ෦෼͸QMVHJOͱͯࠩ͠͠ࠐΊΔΑ͏ʹͯ͋͠Δ
 33. Automation via reg-suit

 34. Publishing images w 735ʹऔΓ૊Μͩ౰ॳɺ+FTUͳͲͱಉ͘͡ը૾ϑΝΠϧࣗମ΋DPNNJUʹؚΊ͍͕ͯͨɺ ςετ࣮ߦऀͷ୺຤ࠩҟͰେྔʹEJ⒎͕ੜ͡Δͱ͍͏ਏΈ͕͋ͬͨ w $*Ͱੜ੒͞Εͨը૾ΛΫϥ΢υʹอଘ͓͖ͯ͠ɺ࣍ճςετ࣌ʹμ΢ϯϩʔυ͢ΔΑ͏ʹ ઃܭ w Ϋϥ΢υલఏʹͨ͜͠ͱʹΑΓɺࠩ෼༗ແʹؔΘΒͣϩʔΧϧͰը૾औಘΛճ͢ඞཁ͕

  ແ͘ͳΔͱ͍͏ϝϦοτ͕෭࡞༻తʹಘΒΕͨ w ݱঢ়ɺ"844($4Λอଘઌͱ͢ΔͨΊͷQMVHJOΛެ։த w தʹ͸$JSDMF$*ͷBSUJGBDUTͱͯ͠อଘ͢Δ0SCΛ࡞੒͍ͯ͠Δ໠ऀ΋
 35. Workflow w ࣮ߦ࣌ʹൺֱର৅ͷDPNNJUΛಛఆ͠ɺετϨʔδ͔ΒFYQFDUFEը૾Λμ΢ϯϩʔυ

 36. GitHub integration w SFHTVJUͷࠩ෼ൺֱ׬ྃ࣌ʹɺ(JU)VCͷ13ίϝϯτͱͯ͠௨஌Λߦ͏ػೳ

 37. GitHub integration w ίϝϯτͷ˔˔˔˔˔͸ࠩ෼ͷ಺༰ʢ੺ɿࠩ෼༗ɺ੨ɿࠩ෼ͳ͠ɺനɿ৽نϑΝΠϧʣ w ྫ͑͹ɺ੺ؙݸ͸ʮϑΝΠϧͰࠩ෼͕ੜ͍ͯ͡Δʯͱ͍͏ҙຯ w നؙ͚ͩ૿͍͑ͯΔ৔߹ɺͨͩςετέʔε͕૿͚͑ͨͩͳͷͰتΜͰྑ͍ w ٯʹݸ͘Β͍੺ؙ͕͋Δͱʮ͜Ε͸৺ͯ͠ϨϏϡʔ͠ͳ͍ͱʯͱ֮ޛΛܾΊͨΓ

 38. GitHub integration w ͭͰ΋ࠩ෼ϑΝΠϧ͕͋Ε͹ςετࣦഊͷՄೳੑ͕͋ΔͨΊɺ$PNNJU4UBUVTΛGBJMFE ͱ͍ͤͯ͞Δ w ϨϏϡΞ͕13Λঝೝ͢Δͱɺ$PNNJU4UBUVTΛ4VDDFFEFEʹมߋ w εφοϓγϣοτςετͰ͋Γɺʮҙਤతͳࠩ෼ʯ͔Ͳ͏͔͸ϨϏϡʔ͕ඞཁ w

  (JU)VC13ʹࠩ෼༗ແΛ௨஌͢Δ͜ͱͰɺ։ൃϑϩʔʹࣗવͳܗͰεφοϓγϣοτϨ ϏϡʔΛࠩ͠ࠐΊΔ
 39. Review with images w SFHDMJͷϨϙʔτը໘ʹ13ίϝϯτ͔ΒભҠՄೳͱ͍͏͜ͱ͸ʮϨϏϡΞ͕μΠϨΫτ ʹը૾Λ֬ೝͰ͖Δʯͱ͍͏͜ͱ w ʮͲͷΑ͏ͳݟͨ໨ͷมߋͳͷ͔ʯ͕ՄࢹԽ͞ΕΔͨΊɺϨϏϡʔͷෛՙ͕ܰݮ͞ΕΔ w WJFXͷΈͷमਖ਼Ͱ͋Ε͹ɺϩʔΧϧͰىಈ֬ೝ͢Δ·Ͱ΋ແ͘ͳΔɻͳΜͳΒ௨ۈதʹ

  ిं಺ͰϨϏϡʔ׬ྃ͢Δ͜ͱ͢Β͋Δ
 40. About us

 41. Maintainers w SFHWJ[ͷϝϯόʔͱओͳ୲౰ൣғ w !2VSBNZSFHTVJU 4UPSZDBQWͳͲ w !CPLVXFCSFHDMJͷॳ൛ SFHTVJUͷFYQFDUFEDPNNJUݕग़෦෼ͳͲ w

  !XBEBDLFM4UPSZDBQͷॳ൛ SFHDMJͷϨϙʔτ6* SFHWJ[શମͷσβΠϯͳͲ w 13ͳͲ͸͍ͭͰ΋΢ΣϧΧϜͰ͢ʂ
 42. Other tools w IUUQTHJUIVCDPNSFHWJ[OPEFYDC w $ISPNFΛIFBEMFTTͰಈ࡞ͤ͞ΔͨΊʹඞཁͳMJCYDCͳͲΛࣄલʹম͖෇͚ͨ %PDLFSpMFɻ$*ͷCBTFΠϝʔδʹ͢Δͱศར w IUUQTHJUIVCDPNSFHWJ[JNHEJ⒎KT w

  /PEFKT͚ͩͰ׬݁ͯ͠ը૾ͷEJ⒎ੜ੒͕ߦ͑ΔϥΠϒϥϦɻSFHDJM͕಺ଆͰ͜ΕΛୟ ͍͍ͯΔ w ࠷ॳظɺSFHDMJ͕JNBHFNBHJDLͷDPNQBSFίϚϯυʹґଘ͓ͯ͠Γɺ͜ΕΛണ͕͢ ͨΊʹ࣮૷
 43. Other tools w IUUQTHJUIVCDPNSFHWJ[YJNHEJ⒎KT w ࠩ෼ϨϙʔτͰ༻͍͍ͯΔࠩ෼ՕॴͷϚʔΩϯά༻ͷϥΠϒϥϦɻ0QFO$7ͷہॴಛ ௃ྔͰը૾಺෦ͷύʔπͷҐஔมಈΛநग़͍ͯ͠Δ w KTͱॻ͍͍ͯΔ͚Ͳɺ࣮ࡍ͸0QFO$7$ ΛFNTDSJQUFOͰXBTNԽͨ͠୅෺

  w ਪఆ͕؁͘ɺΘ͚Θ͔ΒΜදࣔʹͳΔ͜ͱ΋݁ߏଟ͍
 44. VRT IN REAL WORLD

 45. Users

 46. Users of reg-viz tools w SFHWJ[ͷπʔϧΛಋೖͯ͘͠Ε͍ͯΔاۀʢΞϧϑΝϕοτॱɺࠓճܝࡌڐՄ໯ͬͨͱ͜ͷΈʣ w 4NBSU)3ࣾ͸QVCMJDSFQPӡ༻Ͱεΰ͍ w IUUQTHJUIVCDPNLVGVTNBSUISVJQVMM

 47. Users of reg-suit w SFHTVJU͕(JU)VC΁ίϝϯτͨ͠ճ਺Λաڈϲ݄෼άϥϑԽ w dສճ݄ສճ݄

 48. How many images tested w ҰճͷςετͰฏۉdຕఔ౓ɻࡉ͔͍ϩάͰΈΔͱ ຕҎ্ͷϢʔβʔ΋ ԜΜͰΔͷ͸౔೔ɻ΍͸Γ࢓ࣄͰ࢖ΘΕΔέʔε͕ѹ౗తͬΆ͍

 49. Performance

 50. Performance w ۀ຿Ͱ͸ճͷ13Ͱݕূର৅ͷը૾͕ ຕΛ௒͑Δ͜ͱ΋ w ʮ735ͷ͍ͤͰ$*͕஗͍ʯͱͳΓ͕ͪ w ࣗಈςετͰར༻͞ΕΔπʔϧ܈ͷͨΊɺ$*Ͱͷ࣮ߦ࣌ؒ͸ۃྗ୹͍ͨ͘͠ w ֤πʔϧͦΕͧΕͰɺߴ଎Խͷ޻෉Λ࣮ࢪ͍ͯ͠Δ

 51. Tuning: Storycap w ຕͷੈքͰ͸ʮը૾ͷൺֱʯΑΓ΋ʮը૾ͷੜ੒ʯ͕ࢧ഑త w 1VQQFUFFSͷϓϩηεΛฒྻՔಇͤͯ͞$16Λ༡͹ͤͳ͍ w খωλ 1VQQFUFFSͰ͸1BHFΛෳ਺࡞ͬͯ΋5$1ίωΫγϣϯ੍ݶͷ౎߹্ɺMPBE

  BWFSBHF͕Ք͛ͳ͍ɻ#SPXTFSຖฒྻԽ͢Δํ͕݁Ռͱͯ͠ޮ཰త w 4UPSZͷ੾Γସ͑͸JGSBNFʹ௚઀QPTUNFTTBHF͢Δ w 4UPSZCPPLͷXFCQBDLʹCVOEMF͞Εͨ+BWB4DSJQUͷධՁ͕Ұ౓͚ͩʹͳΔ
 52. CVOEMF͞ΕͨKTͷධՁ͚ͩͰNTFDҎ্͍͔࣋ͬͯΕΔ

 53. Tuning: reg-cli w $-*ຊମ w ը૾ͷNEϋογϡ͕Ұகͨ͠৔߹ɺϐΫηϧൺֱΛߦΘͳ͍Α͏ʹ͍ͯ͠Δ w 3FQPSU6*΋ ຕͰ΋αΫαΫݟΕΔΑ͏ʹ޻෉ w

  ը૾ͷ஗Ԇϩʔυʢ*OUFSTFDUJPO0CTFSWFS MPBEJOHMB[Z w 4΍($4΁ͷը૾(&5ճ਺͕࠷খԽ͞ΕΔͷͰɺ͓ࡒ෍ʹ΋༏͍͠ w Ծ૝εΫϩʔϧʢࣗલ࣮૷ʣ
 54. None
 55. Your responsibilities

 56. Your responsibilities w 4UPSZDBQ SFHDMJSFHTVJUΛಋೖ͢Ε͹ɺ735Λ࣮ݱ͢Δ͜ͱ͸Ͱ͖Δ w ʢ735ʹݶͬͨ࿩Ͱ͸ແ͍͚ΕͲʣπʔϧΛಋೖ͓ͯ͠ऴ͍ɺͱ͍͏༁͡Όͳ͍ w Ή͠ΖΑ͏΍͘ελʔτ஍఺ʹཱ͚ͬͨͩ ʮͪΌΜͱςετΛճ͍ͯ͘͠ʯͷ͸։ൃνʔϜͷ੹຿

 57. Scaffolding w εφοϓγϣοτςετͰ͋ͬͯ΋ɺςετίʔυΛॻ͔Ͷ͹Կ΋࢝·Βͳ͍ w ίϯϙʔωϯτ࡞੒࣌ʹରͱͳΔςετίʔυʢ4UPSZCPPLʣͷ਽ܗ΋ੜ੒͢ΔΑ͏ʹ ؀ڥΛ੔͓͑ͯ͘ͱΑ͍ w TDB⒎PMEJOHʹ࢖͑Δ/1.QBDLBHFT w !BOHVMBSEFWLJUTDIFNBUJDTIUUQTHJUIVCDPNBOHVMBSBOHVMBSDMJCMPC

  NBTUFSQBDLBHFTBOHVMBS@EFWLJUTDIFNBUJDT w TDB⒎EPHIUUQTHJUIVCDPNDBUTPTTTDB⒎EPH
 58. Scaffolding w TDIFNBUJDTͰͷTUPSJFTUTYͷྫɿ import React from 'react'; import { storiesOf

  } from '@storybook/react'; import { action } from '@storybook/addon-actions'; import <%= classify(name) %>, { Props } from './<%= classify(name) %>'; const stories = storiesOf('<%= target %>/components/<%= classify(name) %>', module); const props: Props = { }; stories.add('<%= classify(name) %>', () => <<%= classify(name) %> {...props} />);
 59. Separate presentation w WJFXͷঢ়ଶ͸ςετίʔυ͔Β੍ޚͰ͖ΔΑ͏ʹ͓ͯ͘͠΂͠ w MPDBMTUBUFʢ3FBDUͰ͍͏ͱ͜ΖͷVTF4UBUFʣʹཔΓ͗͢ͳ͍ɻଞͷ6*ϑϨʔϜϫʔ ΫͰ΋$PNQPOFOUQSJWBUFͳϑΟʔϧυΛ࢖͑Δ͕ɺ͜ΕΒͷѻ͍͸৻ॏʹ w ίϯϙʔωϯτͷݟͨ໨͸QSPQTͰมߋͰ͖ΔΑ͏ʹ͓ͯ͘͠ w

  TUBUF͸3FEVYʢPS/H3Y 7VFYʣͷTUPSFʹ੾Γग़ͯ͠ɺςετ࣌͸ϞοΫΛ%*Ͱ͖ ΔΑ͏ʹ͓ͯ͘͠ w 4UPSZCPPLͰ͋Ε͹ɺ%FDPSBUPSΛ༻ҙͯ͠1SPWJEFSΛט·͓ͤͯ͘ɺͳͲ
 60. No side effect

 61. No new Date() ! ˞!OPCVIJLPTBXBJʹڐՄ໯ͬͯܝࡌ ͓Θ͔ΓͩΖ͏͔

 62. Keep your view testable w ςελϏϦςΟͷҡ͕࣋։ൃऀͷ੹຿Ͱ͋Δͷ͸735΋Ұॹ w ʮݱࡏ࣌ࠁ͕ؔΘΔϢχοτςετ͔Βɺςετ༰қੑઃܭΛֶͿʯ
 IUUQTUXBEBIBUFOBCMPHKQFOUSZEFTJHOGPSUFTUBCJMJUZ w

  ίϯϙʔωϯτͷςετʹ͖ͪΜͱ޲͖߹͏͜ͱ͸ɺΞϓϦέʔγϣϯͷઃܭʹ΋ͪΌ Μͱ޲͖߹͏ͷͱಉٛ
 63. SUMMARY

 64. Summary w 735ͪΌΜͱճ͢ͱελΠϧ·ͰݕূͰ͖Δ w 4UPSZCPPL͔ͭͬͯΔͷͰ͋Ε͹ɺ4UPSZDBQ࢖͏ͱ͍͍ͱࢥ͏ w SFHTVJU SFHDMJ ͸ը૾ͷൺֱʹಛԽͨ͠πʔϧ w

  7JFXͷςετΛ͠΍͍͢Α͏ʹ౒ྗ͸ଵΒͣʹʂ w ςετʹ޲͖߹͏͜ͱ͸ઃܭ΍%9ͷ޲্ʹͭͳ͕Δ
 65. Thank you !