Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

カベを壊せ!「機械学習」×「グラフデータベース」×「チャット」で繋ぐヒューマンリレーションシップ!!

Shogo Ichinose
December 15, 2018

 カベを壊せ!「機械学習」×「グラフデータベース」×「チャット」で繋ぐヒューマンリレーションシップ!!

Shogo Ichinose

December 15, 2018
Tweet

More Decks by Shogo Ichinose

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Χ ϕ Λ յ ͤ ʂ
  ʮ ػ ց ֶ श ʯ × ʮ ά ϥ ϑ σ ʔ λϕʔε ʯ × ʮ ν ϟ ο τ ʯ Ͱ ܨ ͙
  ώ ϡ ʔϚ ϯ Ϧ Ϩ ʔ γ ϣ ϯ γ οϓ ʂ ʂ
  # d e v b o o s t A - 1 0 # D re a m A r t s
  D re a m A r t s C o r p o r a t i o n 

  S h o g o I c h i n o s e
  https://images.nasa.gov/details-PIA04921.html

  View full-size slide

 2. #devboostA-10 #DreamArts
  ࣗ ݾ ঺ հ

  View full-size slide

 3. #devboostA-10 #DreamArts
  • Ұϊ੉ ᠳޗ Shogo Ichinose
  • @rettar5 / @[email protected]
  • Angular / Swift
  • Mastodon Meetup at Tokyo

  EjectίϚϯυϢʔβʔձ
  S E L F - I N T R O D U C T I O N

  View full-size slide

 4. #devboostA-10 #DreamArts
  S E L F - I N T R O D U C T I O N

  View full-size slide

 5. #devboostA-10 #DreamArts
  גࣜձࣾυϦʔϜɾΞʔπ ౦ژຊࣾ ( ौ୩۠ܙൺण )
  ɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹɹ ޿ౡຊࣾ ( ޿ౡࢢத۠େखொ )
  גࣜձࣾυϦʔϜɾΞʔπԭೄ ( ಹ೼ࢢ, ੴ֞ࢢ )
  ເ૑৴ଉ(େ࿈)༗ݶެ࢘ ( தࠃେ࿈ )
  ୅දऔక໾ࣾ௕ ࢁຊ޹ত
  1996೥12݄ ઃཱ
  ελοϑ૯һ ໿270໊
  • େ૊৫޲͚ITαʔϏεࣄۀ
  • ઌ୺ٕज़ɾϚʔέςΟϯάΛ༥߹ͤͨ͞

  γεςϜ։ൃɾίϯαϧςΟϯάࣄۀ

  View full-size slide

 6. #devboostA-10 #DreamArts
  D A - > S E R V I C E S & P R O D U C T S
  ͋ΒΏΔۀ຿ʹରԠ
  ίϛϡχέʔγϣϯΛϕʔεʹ
  ૊৫ɾਓɾࣾձ͕
  ΑΓΑ͘ڠ૑͢ΔͨΊͷ
  αʔϏε & ϓϩμΫτ

  View full-size slide

 7. #devboostA-10 #DreamArts
  D A - > S E R V I C E S & P R O D U C T S

  View full-size slide

 8. #devboostA-10 #DreamArts
  ҙࢥܾఆͱۀ຿ΛՃ଎͢Δ େاۀͷͨΊͷϏδωενϟοτ
  ϦΞΫγϣϯ
  ελϯϓ

  View full-size slide

 9. #devboostA-10 #DreamArts
  ί ϛ ϡχέ ʔ γ ϣ ϯ ͷ ՝ ୊

  View full-size slide

 10. #devboostA-10 #DreamArts
  • Έͳ͞Μɺීஈ࢓ࣄΛ͍ͯͯ͜͠͏͍ͬͨ͜ͱ
  ى͖ͯ·ͤΜ͔ʁ
  C O M M U N I C AT I O N B L O C K E R S

  View full-size slide

 11. #devboostA-10 #DreamArts
  ʁ
  ৽͍ٕ͠ज़Λಋೖ͢Δࡍʹɺ
  ʮ໊લ͸ฉ͍ͨ͜ͱ͋Δ͚Ͳɺ
  ɹ࢖ͬͨ͜ͱແ͍͠Θ͔Βͳ͍ʯ
  ʮࣾ಺ͩͬͨΒ஌ͬͯΔਓ͍ͦ͏ʯ
  ʮͰ΋୭͕஌͍ͬͯΔ͔Θ͔Βͳ͍ʯ
  ͱ͍ͬͨ͜ͱ͸͋Γ·ͤΜ͔ʁ

  View full-size slide

 12. #devboostA-10 #DreamArts
  ʁ
  ʂʂ
  VueΛ஌Γ͍ͨνʔϜ
  AngularΛ࢖͍ͬͯΔνʔϜ VueΛ࢖͍ͬͯΔνʔϜ
  ֤ϝϯόʔ͸͓٬༷ɾҊ݅ͷઐଐνʔϜͱ഑ଐ͞ΕΔͨΊɺ
  νʔϜΛ௒͑ͨίϛϡχέʔγϣϯ͕͋·ΓऔΕ͍ͯ·ͤΜɻ

  View full-size slide

 13. #devboostA-10 #DreamArts
  VueΛ஌Γ͍ͨνʔϜ
  AngularΛ࢖͍ͬͯΔνʔϜ VueΛ࢖͍ͬͯΔνʔϜ
  υϦʔϜɾΞʔπͰ͸ࣾ಺ͷίϛϡχέʔγϣϯπʔϧͱͯ͠
  ϏδωενϟοτΛಋೖ͍ͯ͠·͢ɻ
  ͜ͷνϟοτΛϓϩμΫτͱͯ͠։ൃɾൢച͠ɺ
  υϦʔϜɾΞʔπ΋1Ϣʔβͱͯ͠શࣾһ͕׆༻͍ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 14. #devboostA-10 #DreamArts
  VueΛ஌Γ͍ͨνʔϜ
  AngularΛ࢖͍ͬͯΔνʔϜ VueΛ࢖͍ͬͯΔνʔϜ
  ࠓճɺ͜ͷνϟοτʹ౤ߘ͞ΕͨσʔλΛ࢖ͬͯ
  νʔϜؒʹ͋Δݟ͑ͳ͍นΛऔΓআ͘΂͘ΞϓϦΛ࡞ͬͯΈ·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 15. #devboostA-10 #DreamArts
  น Λ յ ͢΂ ͘ ࡞ ͬͯ Έ ͨ ΋ ͷ

  View full-size slide

 16. #devboostA-10 #DreamArts
  H O W W I L L W E B R E A K T H E “ WA L L ” ?
  • ࡞ͬͨ΋ͷ͸ɺʮࠓ·ͰؔΘͬͨ͜ͱ͕ͳ͍
  ͔ͭɺΩʔϫʔυΛ஌͍ͬͯΔਓΛ঺հ͢Δ
  νϟοτBOTʯ
  • ػցֶश × άϥϑσʔλϕʔε × νϟοτ
  Λ૊Έ߹Θ࣮ͤͯݱ

  View full-size slide

 17. #devboostA-10 #DreamArts
  ʮVueʯʹ͍ͭͯ஌Γ͍ͨ
  Ͱ΋୭͕஌ͬͯΔ͔Θ͔Βͳ͍
  ʁ
  νϟοτBOTͷར༻Πϝʔδ

  View full-size slide

 18. #devboostA-10 #DreamArts
  ʮVueʯʹৄ͍͠ਓڭ͑ͯ

  View full-size slide

 19. #devboostA-10 #DreamArts
  ʮVueʯʹ͍ͭͯৄ͍͠ਓ
  ͔ͭ
  ؔΘͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ਓ

  View full-size slide

 20. #devboostA-10 #DreamArts
  ੴా͞ΜɺୌՖ͞Μɺ౻ຊ͞Μ͕
  ʮVueʯʹ͍ͭͯৄ͍͠Α͏Ͱ͢ɻ

  ϝοηʔδΛૹͬͯΈ·ͤΜ͔ʁ
  ʂʂ

  View full-size slide

 21. #devboostA-10 #DreamArts
  ʮVueʯʹ͍ͭͯৄ͍͠ਓ
  ͔ͭ
  ؔΘͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ਓ
  ࠓճ͸ɺ
  ʮίϛϡχέʔγϣϯͷน͕͋ͬͨͨΊ
  ɹ஌Δ͜ͱ͕Ͱ͖ͳ͔ͬͨਓʯ
  Λ୳ͨ͢ΊͷπʔϧͳͷͰɺ
  ʮؔΘͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ਓʯ
  ͱ͍͏৘ใ΋ϙΠϯτʹͳΓ·͢ɻ

  View full-size slide

 22. #devboostA-10 #DreamArts
  ࠓ೔͸ٕज़ऀ͕ଟ͍ΠϕϯτͳͷͰɺ
  ཪͰԿΛ΍͍ͬͯΔͷ͔ͱ͍͏ٕज़ͷ࿩Λத৺ʹਐΊ͍͖ͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 23. #devboostA-10 #DreamArts
  ֤ ϑ Σ ʔζ ɾ ࢓ ૊ Έ Ͱ ͷ ॲ ཧ

  View full-size slide

 24. #devboostA-10 #DreamArts
  Chiwawa Server
  Azure Cosmos DB

  (Graph Database)
  Chiwawa Application
  Flask Server
  Trained Models
  Python Scripts
  Python Scripts
  νϟοτBOTͷ࣮ݱʹ͋ͨΓɺ
  6ͭͷٕज़Λ࢖͍·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 25. #devboostA-10 #DreamArts
  Cloud Services Local PC
  Chiwawa Server
  Azure Cosmos DB

  (Graph Database)
  Chiwawa Application
  Flask Server
  Trained Models
  Python Scripts
  Python Scripts
  DB΍νϟοτͷ৘ใ͸Ϋϥ΢υ্Ͱɺ
  ػցֶश΍ϨίϝϯυॲཧͳͲ͸ɺ
  ࣗ෼ͷPC಺ͰॲཧΛߦ͍ͬͯ·͢ɻ

  View full-size slide

 26. #devboostA-10 #DreamArts
  O V E R V I E W O F C H AT B O T
  • Step 1. σʔλ౤ೖɾֶशࡁΈϞσϧͷੜ੒
  • άϥϑDB΁ͷσʔλΠϯϙʔτ
  • ౤ߘσʔλΛ࢖ֶͬͨशࡁΈϞσϧͷੜ੒
  • Step 2. νϟοτBOTͰͷϢʔβϨίϝϯυॲཧ
  • άϥϑDBͱֶशࡁΈϞσϧ͔ΒϢʔβͷऔಘ
  • νϟοτBOTΛ࢖͍ɺϢʔβΛ঺հ

  View full-size slide

 27. #devboostA-10 #DreamArts
  S t e p 1 . σ ʔ λ ͷ ౤ ೖ 

  ֶ श ࡁ Έ Ϟ σϧ ͷ ੜ ੒

  View full-size slide

 28. #devboostA-10 #DreamArts
  (Preprocessing)
  Setup Graph Database
  Create Trained Models

  View full-size slide

 29. #devboostA-10 #DreamArts
  Upload Talk History

  View full-size slide

 30. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 1 . P R E P R O C E S S I N G
  • άϥϑσʔλϕʔεͱ͸ͳʹ͔

  View full-size slide

 31. #devboostA-10 #DreamArts
  ಉ͡෦ॺͷ্࢘
  CTO
  ಉ͡෦ॺͷޙഐ
  ผ෦ॺͷಉظ
  ͜ͷΑ͏ͳਓ෺͕͍ͨͱ͖ʹ…

  View full-size slide

 32. #devboostA-10 #DreamArts
  ಉظ
  ಉظ
  ্࢘
  ෦Լ
  ্࢘
  ෦Լ
  ্࢘
  ෦Լ
  ্࢘
  ෦Լ
  ্࢘ ෦Լ
  ޓ͍Λʮؔ܎ੑʯͱ͍͏ઢͰͭͳ͙͜ͱ͕Ͱ͖·͢ɻ
  ͜ͷϞσϧΛDBʹͨ͠ͷ͕άϥϑσʔλϕʔεͰ͢ɻ

  View full-size slide

 33. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 1 . P R E P R O C E S S I N G
  • άϥϑσʔλϕʔεͱ͸
  • ཁૉʢ௖఺ʣΛؔ܎ੑʢลʣͰܨ͍ͩϞσϧΛ
  ࣋ͭσʔλϕʔε
  • ΧʔφϏͷܦ࿏୳ࡧ΍ɺෆਖ਼ݕ஌ʢύφϚจॻ
  ͷղੳʣͳͲͰ׆༻
  • Neo4j΍OrientDBɺAmazon Neptune΍Azure
  Cosmos DB౳

  View full-size slide

 34. #devboostA-10 #DreamArts
  User
  Group Tag
  • Id
  • Name
  Message
  • Id
  • Text
  • AttachmentTitle
  • AttachmentText
  • CreatedAt
  Reaction
  • Id
  • Name
  • Sentiment
  • CreatedAt
  • Id
  • Name
  • Id
  • Name
  Post
  Mention
  BelongsTo
  Mention
  Exists
  Exists
  AttachedTo
  Adds
  AttachedTo
  νϟοτͷσʔλΛ্ͷΑ͏ͳܗͰΠϯϙʔτ͠·ͨ͠ɻ

  View full-size slide

 35. #devboostA-10 #DreamArts
  User
  Group Tag
  • Id
  • Name
  Message
  • Id
  • Text
  • AttachmentTitle
  • AttachmentText
  • CreatedAt
  Reaction
  • Id
  • Name
  • Sentiment
  • CreatedAt
  • Id
  • Name
  • Id
  • Name
  Post
  Mention
  BelongsTo
  Mention
  Exists
  Exists
  AttachedTo
  Adds
  AttachedTo
  ྫ͑͹ɺʮϝοηʔδ͸Ϣʔβʹ౤ߘ͞Εͨʯͱ͍͏ؔ܎Λɺ

  View full-size slide

 36. #devboostA-10 #DreamArts
  User
  Group Tag
  • Id
  • Name
  Message
  • Id
  • Text
  • AttachmentTitle
  • AttachmentText
  • CreatedAt
  Reaction
  • Id
  • Name
  • Sentiment
  • CreatedAt
  • Id
  • Name
  • Id
  • Name
  Post
  Mention
  BelongsTo
  Mention
  Exists
  Exists
  AttachedTo
  Adds
  AttachedTo
  ʮϢʔβ͸άϧʔϓʹॴଐ͢ΔʯͳͲͷؔ܎Λ࣋ͪ·͢ɻ

  View full-size slide

 37. #devboostA-10 #DreamArts
  Upload Talk History
  աڈʹ౤ߘ͞ΕͨνϟοτͷσʔλΛ
  ͜ͷΑ͏ͳܗʹม׵͠ɺ
  άϥϑσʔλϕʔεʹΠϯϙʔτ͍͖ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 38. #devboostA-10 #DreamArts
  Train & Create Models
  Preprocessing for ML
  Doc2Vec

  View full-size slide

 39. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 1 . P R E P R O C E S S I N G
  • Doc2Vec
  • ࣅ͍ͯΔจॻΛ෼ྨɾऔಘ͢Δ͜ͱ͕Ͱ͖Δػցֶश
  • e.g.: Wikipediaͷσʔλ͔ΒֶशࡁΈϞσϧΛੜ੒
  ͠ɺʮΩʔϫʔυʯ͔Βʮࣅ͍ͯΔهࣄʯΛऔಘ͢Δ
  • ͋Β͔͡Ίج४ͱͳΔจॻΛར༻ͯ͠ɺֶशࡁΈϞσ
  ϧΛੜ੒͢Δඞཁ͕͋Δ

  View full-size slide

 40. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 1 . P R E P R O C E S S I N G
  • Doc2Vec
  • จॻΛϕΫτϧͱͯ͠ѻ͍ɺ͍ۙϕΫτϧΛ࣋ͭจॻΛ
  ग़ྗ
  • จॻΛϕΫτϧͱͯ͠ѻ͏ͨΊʹɺWord2VecΛར༻
  • Word2Vec
  • ୯ޠΛϕΫτϧͱͯ͠ѻ͍ɺ͍ۙϕΫτϧΛ࣋ͭ୯ޠΛ
  ग़ྗ
  • ʮ͋Δ୯ޠAͷपลʹผͷ୯ޠB͕ग़ݱ͢Δ֬཰ʯΛֶश

  View full-size slide

 41. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 1 . P R E P R O C E S S I N G
  Ͷ͜ɹ͕ɹʹΌʔΜɹͱɹͳ͘
  ΤϯδχΞɹ͕ɹʹΌʔΜɹͱɹͳ͘
  ʮ˓˓͕ʹΌʔΜͱͳ͘ʯͱ͍͏จষͰɺ

  ˓˓ʹ Ͷ͜ ΍ ΤϯδχΞ ؚ͕·ΕΔ֬཰Λֶश
  ΤϯδχΞ ≒ Ͷ͜
  ͜ͷ৔߹ Ͷ͜ ͱ ΤϯδχΞ ͸ಉ͡จ๏Ͱ࢖ΘΕΔ
  Word2VecͰ͸ ͱֶश͞Ε·͢ɻ

  View full-size slide

 42. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 1 . P R E P R O C E S S I N G
  • User2Vec
  • Doc2Vec͸ࣅ͍ͯΔจॻΛऔಘ͢Δ࢓૊Έ
  • νϟοτͷ౤ߘσʔλΛจॻͱஔ͖׵͑Δͱɺ

  ͋ΔΩʔϫʔυΛ౤ߘͨ͜͠ͱ͕͋Δਓ

  ʢ˺ΩʔϫʔυΛ஌͍ͬͯΔਓʣ͕औಘͰ͖Δ
  • ୯ޠͷΏΒ͗౳΋Word2VecͰٵऩՄೳ

  View full-size slide

 43. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 1 . P R E P R O C E S S I N G
  େྔͷ౤ߘΛֶश
  ͋Δ಺༰Λೖྗ ࣅͨ౤ߘΛͨ͠ਓΛग़ྗ

  View full-size slide

 44. #devboostA-10 #DreamArts
  Train & Create Models
  Preprocessing for ML
  Doc2Vec
  Doc2VecΛԠ༻ͨ͠User2VecΛ࢖͍ɺ
  ࣄલʹֶशࡁΈϞσϧΛ࡞੒͓͖ͯ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 45. #devboostA-10 #DreamArts
  S t e p 2 . ν ϟ ο τ B O T Ͱ ͷ 

  Ϣʔ β Ϩί ϝ ϯ υ ॲ ཧ

  View full-size slide

 46. #devboostA-10 #DreamArts
  User Recommendation
  Step 1͸ࣄલʹߦ͓ͬͯ͘ॲཧͰ͕͢ɺ
  Step 2͸ʮνϟοτBOTʯʹ࿩͔͚͠ΒΕͨࡍʹ
  ϨίϝϯσʔγϣϯͷॲཧΛ࣮ߦ͠·͢ɻ

  View full-size slide

 47. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N

  View full-size slide

 48. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  7VF


  Ұϊ੉ᠳޗ

  View full-size slide

 49. #devboostA-10 #DreamArts
  Messages
  Webhook to Flask Server
  νϟοτΞϓϦ͔ΒνϟοτBOTʹ࿩͔͚͠Δͱɺ
  νϟοταʔό͔ΒWebhook͕ૹΒΕ·͢ɻ

  View full-size slide

 50. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  • Webhook
  • νϟοτBOTʹϝοηʔδ͕ૹΒΕΔͱɺ༧Ίઃఆ͞Ε
  ͨURL΁ϝοηʔδͷ಺༰Λసૹ͢Δ࢓૊Έ
  • Flask
  • γϯϓϧͳPythonͷϚΠΫϩWebϑϨʔϜϫʔΫ
  • ࠓճ͸WebhookΛड͚ͨࡍʹϝοηʔδຊจΛऔಘ
  ͠ɺޙଓͷϨίϝϯυॲཧΛݺͼग़͢

  View full-size slide

 51. #devboostA-10 #DreamArts
  Get Users Who Know Keywords
  Execute Python Scripts

  View full-size slide

 52. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  • User2Vec
  • FlaskͰऔಘͨ͠ϝοηʔδΛܗଶૉղੳΛ
  ͯ͠෼͔ͪॻ͖ʹ͠ɺStep 1.Ͱੜ੒ֶͨ͠
  शࡁΈϞσϧ͔ΒϢʔβΛऔಘ
  • ͜ͷͱ͖ɺϕΫτϧͷྨࣅείΞʢίαΠϯ
  ྨࣅ౓ʣ΋औಘͰ͖Δ

  View full-size slide

 53. #devboostA-10 #DreamArts
  Measuring The Distance Between Users

  View full-size slide

 54. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  • άϥϑσʔλϕʔε
  • ϝοηʔδͷ౤ߘऀͱɺػցֶशͰऔಘͨ͠
  Ϣʔβͱͷڑ཭Λܭࢉ
  • ϓϩάϥϜ͔ΒσʔλϕʔεΛૢ࡞͢Δʹ͸

  Gremlinͱ͍͏ΠϯλʔϑΣΠεΛར༻

  View full-size slide

 55. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  • Apache TinkerPop Gremlin
  • ϑϨʔϜϫʔΫͰ͋ΔApache TinkerPopͷάϥϑ

  τϥόʔαϧݴޠʢDSLʣ
  • Neo4jɺOrientDBɺAmazon NeptuneɺAzure
  Cosmos DB౳ͷଟ͘ͷάϥϑσʔλϕʔε͕αϙʔτ
  • Neo4jͷCypher Query౳ʹൺ΂ɺ௚ײతͳૢ࡞͕Մೳ

  View full-size slide

 56. #devboostA-10 #DreamArts
  User
  Reaction
  • Id
  • Name
  • Id
  • Name
  • Sentiment
  • CreatedAt
  Message
  • Id
  • Text
  • AttachmentTitle
  • AttachmentText
  • CreatedAt
  >g.V().hasLabel(‘User’).has(‘Id’, ‘rettar5’)
  ࣗ෼ʢid = ‘rettar5’ʣͷ৘ใΛऔಘ͢Δͱ͖ʹ͸…

  View full-size slide

 57. #devboostA-10 #DreamArts
  User
  Reaction
  Post
  • Id
  • Name
  • Id
  • Name
  • Sentiment
  • CreatedAt
  Message
  • Id
  • Text
  • AttachmentTitle
  • AttachmentText
  • CreatedAt
  >g.V().hasLabel(‘User’).has(‘Id’, ‘rettar5’)

  .outE(‘Post’).inV()
  ࣗ෼ʢid = ‘rettar5’ʣ͕౤ߘͨ͠ϝοηʔδΛऔಘ͢Δͱ͖ʹ͸…

  View full-size slide

 58. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  • Ϣʔβಉ࢜ͷؔ܎ੑ
  • Ϣʔβಉ࢜ͷίϛϡχέʔγϣϯͷྔ

  ʹ Ϣʔβಉ࢜ͷؔ܎είΞ
  • ίϛϡχέʔγϣϯ͕ଟ͚Ε͹ଟ͍΄Ͳɺ஥͕͍
  ͍ؔ܎ͱ൑ఆ
  • ࠓճؔ܎είΞΛଌΔͨΊʹ࢖͏ίϛϡχέʔγϣ
  ϯύλʔϯ͸4छྨ

  View full-size slide

 59. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  @all: 15೔ͷࢿྉΛߋ৽͠·ͨ͠ɺ

  ϨϏϡʔΛ͓ئ͍͠·͢ʂ
  άϧʔϓશһʹϝοηʔδΛ౤ߘ

  View full-size slide

 60. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  @ੴా྄݈: 15೔ͷࢿྉΛ

  ߋ৽͠·ͨ͠ɺ

  ϨϏϡʔΛ͓ئ͍͠·͢ʂ
  ૬खͷ໊લΛ͚ͭͯϝοηʔδΛ౤ߘ

  View full-size slide

 61. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  15೔ͷࢿྉΛߋ৽͠·ͨ͠ɺ

  ϨϏϡʔΛ͓ئ͍͠·͢ʂ
  1ର1ͰϝοηʔδΛ౤ߘ

  View full-size slide

 62. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  15೔ͷࢿྉΛߋ৽͠·ͨ͠ɺ

  ϨϏϡʔΛ͓ئ͍͠·͢ʂ

  ౤ߘͨ͠ϝοηʔδ΁ϦΞΫγϣϯ

  View full-size slide

 63. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  • ֤ύλʔϯʹॏΈ෇͚Λߦ͍ɺ߹ܭͷؔ܎
  είΞ͕௿͍ਓʢ㲈 ؔΘͬͨ͜ͱ͕ͳ͍
  ਓʣΛݟ͚ͭग़͢

  View full-size slide

 64. #devboostA-10 #DreamArts
  Post Recommendation Message

  View full-size slide

 65. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  • Ϩίϝϯσʔγϣϯϝοηʔδͷ౤ߘ
  • ؔ܎είΞ͕௿͍͔ͭɺྨࣅείΞ͕ߴ͍
  ॱʹฒͼସ͑
  • ্Ґ3ਓͷ৘ใΛ஌࿩ྠʢνϟοτʣαʔό
  ʹૹΓɺؔΘͬͨ͜ͱ͕ͳ͍ɺΩʔϫʔυ
  Λ஌͍ͬͯΔਓͱͯ͠ϨίϝϯυΛ౤ߘ

  View full-size slide

 66. #devboostA-10 #DreamArts
  Recommend Users
  ϝοηʔδͷ౤ߘʹ੒ޭ͢Δͱ…

  View full-size slide

 67. #devboostA-10 #DreamArts
  S T E P 2 . U S E R R E C O M M E N D AT I O N
  7VF


  Ұϊ੉ᠳޗ
  ੴా͞ΜɺୌՖ͞Μɺ౻ຊ͞Μ͕ʮ7VFʯ
  ʹ͍ͭͯৄ͍͠Α͏Ͱ͢ɻ
  ϝοηʔδΛૹͬͯΈ·ͤΜ͔ʁ

  Ϣʔβ঺հ#05
  ࣗ෼ͷ౤ߘʹରͯ͠ɺνϟοτBOT͕ϢʔβΛ঺հͯ͘͠ΕΔʂ

  View full-size slide

 68. #devboostA-10 #DreamArts
  ΋ ͬ ͱ ྑ ͘ ͠ Α ͏ ͱ
  ߟ ͑ͯ ͍ Δ ͜ ͱ

  View full-size slide

 69. #devboostA-10 #DreamArts
  I N F U T U R E
  • νϟοτBOT͕໾ʹཱ͔ͬͨධՁ͢ΔͨΊͷ
  ࢓૊Έ
  • ΞΫςΟϒϥʔχϯάͷ࢓૊Έ
  • ϓϥΠόγʔɾηΩϡϦςΟͷ࢓૊Έ

  View full-size slide

 70. #devboostA-10 #DreamArts
  I N F U T U R E
  • ΞΫςΟϒϥʔχϯά
  • νϟοτͷσʔλ͸೔ʑ૿͑ଓ͚Δ
  • ։ൃ؀ڥͷαΠϩԽɺܧଓతͳֶशࡁΈ
  Ϟσϧͷߋ৽΍ϋΠύʔύϥϝʔλͷௐ੔
  ʹ՝୊

  View full-size slide

 71. #devboostA-10 #DreamArts
  I N F U T U R E
  • Azure Machine Learning service
  • ػցֶश༻ͷϦιʔε֬อɺ࠷దͳΞϧΰϦζϜɾϋ
  Πύʔύϥϝʔλͷ୳ࡧɺσϓϩΠͳͲΛࣗಈԽ
  • ʮσʔλʯͱʮ΄͍݁͠ՌʯΛ༩͑Δͱɺ͢΂ͯࣗ
  ಈͰػցֶशͯ͠΋Β͑Δະདྷ΋ԕ͘ͳ͍
  • ໰୊ղܾͷຊ࣭Ͱͳ͍ʮ؀ڥߏஙʯ΍ʮӡ༻ʯ౳ʹ
  ࣌ؒΛऔΒΕΔ͜ͱͳ͘ɺ΍Δ΂͖͜ͱ͕΍ΕΔΑ
  ͏ʹͳΔ

  View full-size slide

 72. #devboostA-10 #DreamArts
  I N F U T U R E
  • ϓϥΠόγʔɾηΩϡϦςΟ
  • ܦӦ΍ਓࣄʹؔΘΔ৘ใ͕౤ߘ͞Ε͍ͯΔ
  Մೳੑ͕͋Δ
  • ʮࣗ෼ͷϝοηʔδ͸ݟΒΕͨ͘ͳ͍ʯͱ
  ͍͏ਓ͕ग़ΔՄೳੑ͕͋Δ

  View full-size slide

 73. #devboostA-10 #DreamArts
  I N F U T U R E
  • ϓϥΠόγʔɾηΩϡϦςΟ
  • ݟΒΕͨ͘ͳ͍ͷ͸ϝοηʔδͷ಺༰
  • ϝοηʔδΛૹͬͨͱ͍͏ࣄ࣮Λ࢖͏ͷ͸໰୊ͳ͍
  • ؔ܎είΞͷਫ਼౓͸ҡ࣋ͭͭ͠ɺ࢖ͬͯ͸͍͚ͳ͍
  ϝοηʔδ͸ϚεΩϯάͯ͠׆༻͢Δ
  • 1ର1ͷ΍ΓऔΓ΍ϒϥοΫϦετ౳Ͱલॲཧ

  View full-size slide

 74. #devboostA-10 #DreamArts
  · ͱ Ί

  View full-size slide

 75. #devboostA-10 #DreamArts
  C O N C L U S I O N
  • ۀ຿͕νϟοτϕʔεʹมΘͬͨ
  • ίϛϡχέʔγϣϯͷ෼ੳɾ׆༻͕ݱ࣮తʹ
  • ؾܰʹʮͪΐͬͱࢼͯ͠ΈΔʯ͜ͱͰ͖Δ࣌୅
  • ػցֶश΍Ϋϥ΢υج൫ͳͲखܰʹ࢖͑ΔΑ͏ʹ
  • ͋Γ΋ͷΛ૊Έ߹ΘͤΔ͚ͩͰେ͖ͳ੒Ռ͕ग़ͤΔ
  • ৽ͨͳՁ஋ΛੜΉͨΊͷΞΠσΟΞ͕ॏཁ

  View full-size slide

 76. #devboostA-10 #DreamArts
  R E C R U I T M E N T O F S TA F F AT 

  T O K Y O / H I R O S H I M A / O K I N AWA
  υϦʔϜɾΞʔπ ࠾༻
  https://recruit.dreamarts.co.jp

  View full-size slide