Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

Go でつくる汎用言語処理系 実装戦略

Linda_pp
March 24, 2017

Go でつくる汎用言語処理系 実装戦略

General-purpose Programming Language implemented with Go and LLVM.
Presentation at Go Con Spring 2017

Linda_pp

March 24, 2017
Tweet

More Decks by Linda_pp

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Go Ͱͭ͘Δ൚༻ݴޠॲཧܥ
  ࣮૷ઓུ
  General-purpose Programming Language
  implemented with Go
  @ Go Con 2017 Spring

  View Slide

 2. @Linda_pp
  @rhysd

  View Slide

 3. ΞδΣϯμ
  • ؔ਺ܕݴޠ GoCaml
  • GoCaml ͷ࣮૷ with Go&LLVM
  • Զݴޠͷ࣮૷ઓུ

  View Slide

 4. ؔ਺ܕݴޠ GoCaml

  View Slide

 5. GoCaml ͱ͸
  • ϛχϚϧͳ OCaml ͷαϒηοτ
  • ࣮૷4000ߦఔ౓
  • ੩తܕ෇͚ɼܕਪ࿦
  • MinCaml (※) ͷ࣮૷ϕʔε
  • https://github.com/rhysd/gocaml
  ˞IUUQTHJUIVCDPNFTVNJJNJODBNM
  let rec gcd m n =
  if m = 0 then n else
  if m <= n then gcd m (n - m) else
  gcd n (m - n) in
  print_int (gcd 21600 337500)

  View Slide

 6. GoCaml ͷจ๏ʢԋࢉʣ
  • ϓϩάϥϜ͸ʢunit ܕʹධՁ͞ΕΔʣ1ͭͷࣜ
  • γʔέϯεࣜɼ੔਺ԋࢉɼදࣔ
  (* GoCaml: e1; e2 *)
  1; 2; 3;
  -(1 + 2) * 10;
  3.14 *. 3.0 *. 3.0;
  print_bool true;
  ()
  /* Go */
  func main() {
  1; 2; 3
  -(1 + 2) * 10
  3.14 * 3.0 * 3.0
  fmt.Printf("%v", true)
  }

  View Slide

 7. GoCaml ͷจ๏ʢม਺ʣ
  • ม਺ఆٛ
  (* GoCaml: let e1 in e2 *)
  let r = 9.0 in
  let pi = 3.14 in
  let area = r *. r *. pi in
  print_float area;
  (* ࠶ఆٛʢshadowingʣ ΋ OK
  *)
  let r = 4 in
  let area = r * r in
  print_int area
  /* Go */
  func main() {
  r := 9.0
  pi := 3.14
  area := r * r * pi
  fmt.Print(area)
  {
  r := 4
  area := r * r
  fmt.Print(area)
  }
  }

  View Slide

 8. GoCaml ͷจ๏ʢؔ਺ʣ
  (* GoCaml *)
  (* ؔ਺ఆٛ & ద༻*)
  let rec squre x = x *. x in
  squre 3.0;
  (* Ϋϩʔδϟ *)
  let PI = 3.14 in
  let rec f d = PI *. d *. d in
  (* ؔ਺͸஋ͱͯ͠΋࢖͑Δ *)
  let rec compose f g =
  let rec h x = f (g x) in h
  in
  let f =
  compose squre squre
  in
  /* Go */
  func squre(x float64) float64 {
  return x * x
  }
  func main() {
  squre(3.0)
  PI := 3.14
  circle := func(d float64) float64 {
  return PI * d * d
  }
  type F func(f float64) float64
  compose := func(f F, g F) F {
  return func(x float64) float64 {
  return g(f(x))
  }
  }
  f := compose(squre, squre)
  }

  View Slide

 9. GoCaml ͷจ๏ʢtuple, arrayʣ
  (* GoCaml *)
  let arr = Array.make 4 42 in
  print_int arr.(3) in
  arr.(3) <- 99;
  print_int arr.(3)
  let tpl = 1, true, "aaa" in
  let (i, b, s) = tpl in
  print_int i;
  print_int b;
  print_int s;
  /* Go */
  func main() {
  arr := make([]int, 4)
  for i := range arr {
  arr[i] = 42
  }
  fmt.Print(arr[3])
  arr[3] = 99
  fmt.Print(arr[3])
  tpl := struct {
  i int
  b bool
  s string
  }{ 1, true, "aaa" }
  i, b, s := tpl.i, tpl.b, tpl.s
  fmt.Print(i)
  fmt.Print(b)
  fmt.Print(s)
  }

  View Slide

 10. GoCaml ͷͦͷଞͷݴޠػೳ
  • C extension
  • GC (Boehm GC)
  • gdb ͰσόοάͰ͖Δ
  • ϦϙδτϦͷ examples σΟϨΫτϦʹ΋͏গ͠ෳ
  ࡶͳྫ͕͋Γ·͢
  • brainfxxk, N-queens, Xorshift128+, …

  View Slide

 11. GoCaml ͷ࣮૷
  w/ Go & LLVM

  View Slide

 12. ίϯύΠϥ࣮૷ͷجຊํ਑
  ιʔείʔυจࣈྻ → ࣮ߦܗࣜόΠφϦ ΁
  ͷม׵
  ந৅౓ɿେ → খ
  Ұؾʹม׵͢Δͷ͸೉͍͠ͷͰɼঃʑʹந৅౓Λམͱͨ͠σʔλߏ଄Λఆٛ͠ɼ
  ঃʑʹந৅౓ΛԼ͍͛ͯ͘
  ιʔείʔυ → ߏจ໦ → ܕ෇͖தؒදݱ → LLVM IR → ΞηϯϒϦ → ػցޠ

  View Slide

 13. GoCaml ͷίϯύΠϥ࣮૷
  ιʔε
  ίʔυ
  τʔΫ
  ϯྻ
  ந৅ߏ
  จ໦
  தؒද
  ݱ
  --7.
  *3
  Ξηϯ
  ϒϦ T

  ΦϒδΣ
  Ϋτ P

  ࣮ߦϑΝ
  Πϧ
  ϥϯλ
  ΠϜ P

  ϥϯλ
  ΠϜ D


  View Slide

 14. GoCaml ͷίϯύΠϥ࣮૷
  ιʔε
  ίʔυ
  τʔΫ
  ϯྻ
  ந৅ߏ
  จ໦
  தؒද
  ݱ
  --7.
  *3
  Ξηϯ
  ϒϦ T

  ΦϒδΣ
  Ϋτ P

  ࣮ߦϑΝ
  Πϧ
  ϥϯλ
  ΠϜ P

  ϥϯλ
  ΠϜ D

  (PͰࣗલ࣮૷
  --7.
  $ίϯύΠϥ
  ϦϯΧ
  ࣈ۟ղੳ ߏจղੳ ͍Ζ͍Ζ

  View Slide

 15. LLVM (http://llvm.org/) ͱ͸
  • ίϯύΠϥͷόοΫΤϯυ෦෼ΛϞδϡʔϧԽͯ͠ఏ
  ڙ͢ΔϥΠϒϥϦ܈
  • GoCaml Ͱ͸ LLVM IR ͱݺ͹ΕΔ LLVM ಠࣗͷதؒݴ
  ޠ͔Β࠷దԽ&ωΠςΟϒίʔυΛੜ੒͢Δͷʹ࢖͏
  • ࣮૷͸ C++ Ͱ C ͔Β࢖͑Δ API ͱɼ֤ݴޠ͔Β࢖͑
  ΔόΠϯσΟϯάʢެࣜʹ͸ Python, OCaml, Goʣ͕
  ͋Δ

  View Slide

 16. ࣈ۟ղੳ
  • ྫ͑͹ “let a = 42 in a + b” Λ “let”, “a”, “=“, “42”, “in”, “a”, “+”, “b” ʹ෼
  ղ͢Δॲཧ
  • ݹయతʹɼจࣈྻΛ1จࣈͣͭݟ͍ͯͬͯରԠ͢ΔτʔΫϯΛੜ੒͢
  Δ
  • Lexer ͸ Goroutine Ͱ࣮ߦ͞ΕɼτʔΫϯ͸ channel Λ௨ͯ͡ύʔα
  ʹૹΒΕΔ
  • Go ͷ text/template ͷ࣮૷Λࢀߟʹ
  • https://github.com/golang/go/blob/master/src/text/template/parse/lex.go
  ιʔε
  ίʔυ
  τʔΫ
  ϯྻ
  ࣈ۟ղੳ

  View Slide

 17. ߏจղੳ
  • τʔΫϯྻ͔ΒϓϩάϥϜΛ໦ߏ଄Ͱද͢ந৅ߏจ໦ʹม׵͢Δ
  • Go ެࣜπʔϧͷ goyacc Λ࢖ͬͯ YACC ͰύʔαΛఆٛ͠ɼGo
  ͷίʔυΛੜ੒͢Δ
  • https://godoc.org/golang.org/x/tools/cmd/goyacc
  • YACC ͷจ๏ΛֶͿͷ͸ RHG ͷ͕͓͢͢Ί
  • http://i.loveruby.net/ja/rhg/book/yacc.html
  MFUBJOB
  MFUB
  JOU
  WBSB JOU
  τʔΫ
  ϯྻ
  ந৅ߏ
  จ໦
  ߏจղੳ

  View Slide

 18. ந৅ߏจٛͷఆٛ
  • ϊʔυͷΠϯλʔϑΣʔε Node ͱɼ֤ϊʔ
  υͷ۩ମతͳܕΛߏ଄ମͰఆٛ
  • go/ast ͱ΄΅ಉ͡ʢ https://golang.org/pkg/
  go/ast/ ʣ

  View Slide

 19. package main
  import (
  "github.com/rhysd/gocaml/ast"
  "github.com/rhysd/gocaml/lexer"
  "github.com/rhysd/gocaml/token"
  "github.com/rhysd/gocaml/parser"
  )
  func (c *Compiler) Parse(src *Source) (*ast.AST, error) {
  // ࣈ۟ղੳΛߦ͏ Lexer ͷΠϯελϯε
  l := lexer.NewLexer(src)
  // Τϥʔϋϯυϥ
  l.Error = func(msg string, pos token.Position) {
  panic("error")
  }
  // Goroutine Λ࢖࣮ͬͯߦɼl.Tokens channel ʹτʔΫϯ͕ૹΒΕͯ͘Δ
  go l.Lex()
  // ύʔα͸ channel ͝͠ʹτʔΫϯΛड͚औͬͯߏจ໦Λͭ͘Δ
  ast, err := parser.Parse(l.Tokens)
  if err != nil {
  return nil, err
  }
  return ast, nil
  }

  View Slide

 20. தؒදݱ΁ͷม׵
  • ͕͜͜ࠓճͷ࣮૷ͷதͰ͸Ұ൪ॏ͍
  • ߏจ໦͔Βதؒݴޠ΁ͷม׵͸Ϊϟοϓ͕େ
  ͖͍ͷͰঃʑʹந৅౓Λམͱ͍ͯ͘͠
  BEGIN: program
  a$t1 = int 42 ; type=int
  $k4 = int 10 ; type=int
  $k5 = binary + a$t1 $k4 ; type=int
  $k6 = appx print_int $k5 ; type=()
  END: program
  ந৅ߏ
  จ໦
  தؒද
  ݱ
  ͍Ζ͍Ζ
  MFUB
  JOU
  WBSB JOU

  View Slide

 21. தؒදݱ΁ͷม׵
  ߏจ໦ Ћม׵
  ܕਪ࿦
  ʢܕνΣοΫʣ
  தؒදݱ΁ͷϑΥʔ
  Ϛοτม׵
  Ϋϩʔδϟ
  ม׵

  ந৅ߏ
  จ໦
  தؒද
  ݱ

  View Slide

 22. ߏจ໦ΛᢞΊΔʢvisitorʣ
  • ߏจ໦ͷ֤ϊʔυΛ८ΔͨΊʹ visitor ύλʔϯΛ࢖͏
  ʢਂ͞༏ઌʣ
  • visit ͷڍಈΛ੍ޚͰ͖ΔΑ͏ʹ͢Δʢvisit Λଧͪ੾Δ
  ͳͲʣ
  • ܕਪ࿦΍ߏจ໦ͷղੳɼҙຯνΣοΫɼதؒݴޠ΁ͷ
  ม׵͸͜ΕΛ༻͍Δ
  • go/ast ͷ ast.Visit ͱಉ͡

  View Slide

 23. ߏจ໦ΛᢞΊΔʢvisitorʣ
  // Visitor ͷΠϯλʔϑΣʔεɽ͜ΕΛ࣮૷ͨ͠ܕ͸ߏจ໦Λ traverse Ͱ͖Δ
  type Visitor interface {
  // ߏจ໦ͷϊʔυΛड͚औͬͯʮࢠͷ visit ʹ࢖͏ visitorʯΛ໭Γ஋Ͱฦ͢
  // nil ͳΒͦ͜Ͱ visit ऴྃ
  Visit(n Node) Visitor
  }
  // Visitor Λߏจ໦ʹద༻
  func Visit(v Visitor, n Node) {
  if v = v.Visit(n); v == nil {
  return
  }
  // ࢠʹ࠶ؼతʹద༻
  switch n := n.(type) {
  case *Add:
  // ଍͠ࢉϊʔυͷͱ͖
  Visit(v, n.Left)
  Visit(v, n.Right)
  case *If:
  // ...
  // શͯͷࢠ͕͋ΔϊʔυͷࢠΛ visit
  }
  }

  View Slide

 24. αม׵
  ֤γϯϘϧʢ֎෦γϯϘϧҎ֎ʣʹ ID Λৼͬ
  ͯม਺໊ΛҰҙʹ͢Δɽ͜ΕͰείʔϓΛج
  ຊతʹؾʹ͠ͳͯ͘ྑ͘ͳΔ
  ߏจ໦ Ћม׵
  // Go ٖࣅίʔυ
  func do_something () {
  x := 42
  y := "aaa"
  {
  x := true
  }
  }
  // Go ٖࣅίʔυ
  func do_something$1 () {
  x$2 := 42
  y$3 := "aaa"
  x$4 := true
  }

  View Slide

 25. ܕਪ࿦
  • γϯϓϧͳ Hindley-Mlner ܕਪ࿦ΞϧΰϦζϜ
  • ߏจ໦ͷ֤ϊʔυʹܕΛ͚͍ͭͯ͘
  • visit ͨ࣌͠఺Ͱܕ͕ෆ໌ͳͱ͜Ζ͸ܕม਺Λಋೖ͠ɼʮݱ࣌఺Ͱ͸ෆ໌ʯͱͯ͠
  ͓͘ɽ࠷ऴతʹͦͷม਺ͷ஋͕෼͔Ε͹ OKɽ
  • ܕม਺ʹ͍ͭͯͷ࿈ཱํఔࣜΛཱͯͯͦΕΛղ͘ײ͡ʢʮղ͘ʯॲཧΛ
  unification ͱ͍͏ʣ
  • ྫ͑͹഑ྻΞΫηε e1.(e2) Ͱ͋Ε͹ e1 ͷܕ͸഑ྻʢཁૉܕͷܕ͸ෆ໌ʣɼ
  e2 ͷܕ͸ intɼධՁ݁Ռ͸ e1 ͷཁૉܕʢ͜ͷ࣌఺Ͱ͸۩ମతʹͦΕ͕Կ͔͸
  ෼͔Βͳ͍ʣͱ͍ͬͨ͜ͱ͕෼͔ΔͷͰɼͦΕΛίʔυʹམͱ͍ͯ͘͠
  Ћม׵
  ܕਪ࿦
  ʢܕνΣοΫʣ

  View Slide

 26. // Go ٖࣅίʔυ
  func lessFirst(a, b) {
  x := a[0]
  y := b[0]
  return x < y
  }
  func main() {
  p := []int{1}
  lessFirst(p, p)
  }
  • lessFirst : ? -> ? -> ?

  View Slide

 27. • lessFirst : (? array) -> ? -> ?
  • x : ?
  // Go ٖࣅίʔυ
  func lessFirst(a, b) {
  x := a[0]
  y := b[0]
  return x < y
  }
  func main() {
  p := []int{1}
  lessFirst(p, p)
  }

  View Slide

 28. • lessFirst : (? array) -> (? array)
  -> ?
  • x : ?
  • y : ?
  // Go ٖࣅίʔυ
  func lessFirst(a, b) {
  x := a[0]
  y := b[0]
  return x < y
  }
  func main() {
  p := []int{1}
  lessFirst(p, p)
  }

  View Slide

 29. • lessFirst : (? array) -> (? array)
  -> bool
  • x : int ͔ bool ͔ float
  • y : int ͔ bool ͔ float
  // Go ٖࣅίʔυ
  func lessFirst(a, b) {
  x := a[0]
  y := b[0]
  return x < y
  }
  func main() {
  p := []int{1}
  lessFirst(p, p)
  }

  View Slide

 30. • lessFirst : (? array) -> (? array)
  -> bool
  • x : int ͔ bool ͔ float
  • y : int ͔ bool ͔ float
  • main : () -> ?
  • p : (int array)
  // Go ٖࣅίʔυ
  func lessFirst(a, b) {
  x := a[0]
  y := b[0]
  return x < y
  }
  func main() {
  p := []int{1}
  lessFirst(p, p)
  }

  View Slide

 31. • lessFirst : (int array) -> (int
  array) -> bool
  • x : int ͔ bool ͔ float
  • y : int ͔ bool ͔ float
  • main : () -> ()
  • p : (int array)
  // Go ٖࣅίʔυ
  func lessFirst(a, b) {
  x := a[0]
  y := b[0]
  return x < y
  }
  func main() {
  p := []int{1}
  lessFirst(p, p)
  }

  View Slide

 32. ܕਪ࿦ͷϝϦοτɾσϝϦοτ
  • ܕ͕߹Θͳ͍ or ܕม਺͕࢒ͬͯ͠·ͬͨ࣌͸ Τϥʔʹͳ
  Δ
  • ܕਪ࿦ʹΑΓɼܕΛҰ੾ॻ͔ͳͯ͘ྑ͍ʢෳࡶͳؔ਺ͷγ
  άωνϟͳͲʣ
  • ܕ͕߹Θͳ͍Τϥʔ͕ग़ͨͱ͖ʹਓؒʹͱͬͯΘ͔ΓͮΒ
  ͍
  • ࠶ؼతͳܕʢؔ਺ͷҾ਺ʹͦͷؔ਺ࣗ਎Λ༩͑ͨ࣌ͳͲʣ
  ͕ਪ࿦Ͱ͖ͳ͍ͷͰ޻෉͕ඞཁ

  View Slide

 33. தؒදݱͷఆٛ
  ܕਪ࿦
  ʢܕνΣοΫʣ
  தؒදݱ΁ͷϑΥʔ
  Ϛοτม׵
  CJOU
  C
  JG # #
  C

  C
  BQIJ# #
  B
  [email protected]
  let b = 1 in
  let a =
  if b > 0 then
  b + 10 - 4
  else
  b - 10
  in
  print_int (a * 2)
  # #
  #
  #

  View Slide

 34. தؒදݱͷఆٛ
  ܕਪ࿦
  ʢܕνΣοΫʣ
  தؒදݱ΁ͷϑΥʔ
  Ϛοτม׵
  CJOU
  C
  JG # #
  C

  C
  BQIJ# #
  B
  [email protected]
  • ໋ྩ
  • {register} = rhs
  • Ϩδελ΁ͷ୅ೖ͸Ұ౓
  ͖ΓʢSingle Static
  Assignmentʣ
  • ӈลʹ͸1ͭͷૢ࡞ͷΈ
  ͕هड़Ͱ͖Δʢਖ਼نܗʣ
  # #
  #
  #

  View Slide

 35. தؒදݱͷఆٛ
  ܕਪ࿦
  ʢܕνΣοΫʣ
  தؒදݱ΁ͷϑΥʔ
  Ϛοτม׵
  CJOU
  C
  JG # #
  C

  C
  BQIJ# #
  B
  [email protected]
  • جຊϒϩοΫ
  • ໋ྩྻΛ૒ํ޲Ϧε
  τͱͯ࣋ͭ͠
  • ଞͷϒϩοΫͱ༗޲
  ඇ८ճάϥϑ (DAG)
  Ͱͭͳ͕Δ
  # #
  #
  #

  View Slide

 36. • Visitor Ͱߏจ໦ΛḷΓͳ͕Β໋ྩྻΛϊʔυ
  ͝ͱʹ࡞੒͍ͯ͘͠
  • if ࣜͰͷ෼ذ΍ؔ਺ͷຊମͳͲͰ৽͍͠ϒϩο
  ΫΛͭ͘Δ
  தؒදݱϑΥʔϚοτ
  ΁ม׵ ܕਪ࿦
  ʢܕνΣοΫʣ
  தؒදݱ΁ͷϑΥʔ
  Ϛοτม׵

  View Slide

 37. Ϋϩʔδϟม׵
  • தؒදݱʹม׵ͨ͠௚ޙͰ͸·ͩؔ਺ఆٛࣜ
  ͕ωετ͍ͯ͠Δ͕ɼLLVM IR ΍ΞηϯϒϦ
  ͸ؔ਺Λ΋ͪΖΜωετͰ͖ͳ͍
  • ωετͨؔ͠਺ΛτοϓϨϕϧʹҠಈ͢Δॲ
  ཧ͕ඞཁ → Ϋϩʔδϟม׵
  • ࣮͸Ұ൪େม
  தؒදݱ΁ͷϑΥʔ
  Ϛοτม׵
  Ϋϩʔδϟ
  ม׵

  View Slide

 38. Ϋϩʔδϟม׵
  தؒදݱ΁ͷϑΥʔ
  Ϛοτม׵
  Ϋϩʔδϟ
  ม׵
  // Go ٖࣅίʔυ
  func main() {
  func square(x int) int {
  return x * x
  }
  square(10)
  }
  // ! square ΛτοϓϨϕϧʹҠಈ͢Δͷ͸؆୯
  func square(x int) int {
  return x * x
  }
  func main() {
  square(10)
  }

  View Slide

 39. Ϋϩʔδϟม׵
  தؒදݱ΁ͷϑΥʔ
  Ϛοτม׵
  Ϋϩʔδϟ
  ม׵
  // Go ٖࣅίʔυ
  func main() {
  PI := 3.14
  func circle(x float64) float64 {
  return x * x * PI
  }
  circle(3.0)
  }
  // ! ΫϩʔδϟͩͱͲ͏ͳΔʁ
  // PI ΛͲ͏ʹ͔఻ୡ͢Δඞཁ͕͋Δ
  func circle(x float64) float64 {
  return x * x * PI
  }
  func main() {
  PI := 3.14
  circle(3.0)
  }

  View Slide

 40. Ϋϩʔδϟม׵
  தؒදݱ΁ͷϑΥʔ
  Ϛοτม׵
  Ϋϩʔδϟ
  ม׵
  // Go ٖࣅίʔυ
  func main() {
  PI := 3.14
  func circle(x float64) float64 {
  return x * x * PI
  }
  circle(3.0)
  }
  // ! ؔ਺಺ʹΩϟϓνϟ͞ΕΔ஋ΛӅΕҾ਺ͱͯ͠౉͢ඞཁ͕͋Δ
  type Captures struct { PI float64 }
  func circle(cap Captures, x float64) float64 {
  PI := cap.PI
  return x * x * PI
  }
  func main() {
  PI := 3.14
  circle(Captures{PI}, 3.0)
  }

  View Slide

 41. • ໋ྩྻΛḷΓɼ࠶ؼతʹؔ਺ఆ͕ٛΩϟϓνϟʢ=ࣗ༝ม਺ʣΛ࣋ͭ
  ͔ௐ΂Δ
  • Ωϟϓνϟ͕͋Ε͹ͦͷؔ਺͸Ϋϩʔδϟͱͯ͠ݺͼग़͠ݩͰΩϟϓ
  νϟΦϒδΣΫτΛ࡞੒
  • ݺͼग़ͨؔ͠਺͕͢ͰʹΫϩʔδϟͰͳ͍ͱ෼͔͍ͬͯΔؔ਺͸Ωϟ
  ϓνϟΦϒδΣΫτΛ࡞੒͠ͳ͍Α͏ʹ͢ΔʢKnown Function
  Optimizationʣ
  • ۩ମతͳ࣮૷ͱͯ͠͸ɼ͋Δؔ਺͕͋ͬͨͱ͖ʹ·ͣ͸ͦͷؔ਺͕ Known Ͱ͋ΔͱԾఆͯ͠ body
  Λ࠶ؼతʹḷΓɼ΋͠Ωϟϓνϟ͕ݟ͔ͭΕ͹લఏ͕ؒҧ͍ͬͯͨͷͰঢ়ଶΛ໭ͯ͠࠶౓ḷΓ௚͢
  Ϋϩʔδϟม׵
  தؒදݱ΁ͷϑΥʔ
  Ϛοτม׵
  Ϋϩʔδϟ
  ม׵

  View Slide

 42. LLVM IR ͷੜ੒ தؒද
  ݱ
  --7.
  *3
  • LLVM ͷ Go binding ϥΠϒϥϦΛ࢖ͬͯதؒදݱ͔Β
  LLVM IR Λੜ੒͢ΔɽجຊϒϩοΫͷதͷ໋ྩྻΛḷΓɼର
  Ԡ͢Δ LLVM IR ͷ໋ྩΛ llvm.IRBuilder Λ࢖ͬͯੜ੒͍ͯ͠
  ͘
  • ͍ͭͰʹ LLVM IR ϨϕϧͰͷ࠷దԽ΋૸ΒͤΔɽΠϯϥΠ
  ϯԽ΍ෆཁίʔυͷআڈͳͲ͔ͳΓͷ࠷దԽΛͯ͘͠ΕΔ
  • ຊ౰͸࠷దԽͱίʔυੜ੒͕Ұ൪ॏ͍ͱ͜Ζ͕ͩɼ͋Δఔ
  ౓ LLVM ʹ೚ͤΒΕΔ

  View Slide

 43. LLVM IR ͷֶश
  • LLVM C ͷ Go binding ʹ͍ͭͯ஌Δʹ͸
  • LLVM ΛόοΫΤϯυͱͨ͠ Go ίϯύΠϥ LLGO ͕ࢀߟʹͳΔɽgo/* Λ࢖ͬ
  ͯதؒදݱΛߏங͠ɼGo binding ͰόΠφϦʹམͱ͍ͯ͠ΔɽJIT Λ࢖ͬͨ
  REPL ΋͋Δ
  • https://godoc.org/llvm.org/llvm/bindings/go/llvmʢLLVM ຊՈͷ Doxygen
  ʹൺ΂ͯʣ͔ͳΓಡΈ΍͍͢ɽ͕ɼࡌͬͯͳ͍΋ͷ΋͋ΔͷͰ஫ҙ
  • LLVM IR ʹ͍ͭͯ஌Δʹ͸
  • Clang ͷు͘ IR ΛோΊΔ: `clang -S -emit-llvm`
  • ϦϑΝϨϯεϚχϡΞϧΛಡΉ http://llvm.org/docs/LangRef.html

  View Slide

 44. Go Ͱॻ͍ͯΈͨײ૝

  ࢥͬͨ΄Ͳॻ͖ʹ͘͘ͳ͍ɽଟগίϐϖతίʔυͰ΋ Go ͔ͩΒ…ͱ
  ཧੑΛࣺͯͯॻ͚Δʢ࣮૷ߦͰݟͯ΋ OCaml ͷ2ഒఔ౓ʣ
  • ֤ϑΣʔζͰ͔ͬ͠ΓςετΛॻ͍͍ͯ͘ͷ͕ॏཁͳͷͰɼGo ͷς
  ετจԽ͸ྑ͍
  • ஈ֊తʹม׵͍֤ͯ͘͠ϑΣʔζΛผύοέʔδʹ͢Δ͜ͱͰ͏͔ͬ
  Γ૬ޓࢀরͯ͠͠·͏ͷΛ๷͛Δ

  ύʔαδΣωϨʔλ΍ LLVM ͷαϙʔτ͕ެࣜͰఏڙ͞Ε͍͍ͯͯΔ
  • Ӭଓతσʔλߏ଄͕ແ͍ͷͰɼ࠶ؼతʹ visit ͯ͠ undo ͢ΔΈ͍ͨͳ
  ॲཧ͕ॻ͖ʹ͍͘

  View Slide

 45. Զݴޠͷ࣮૷ઓུ

  View Slide

 46. GoCaml ࣮૷ͷܦҢ
  Ҏલ C++ ͰίϯύΠϥΛॻ͍͍͕ͯͨ಴࠳ͯ͠͠·ͬͨ
  https://github.com/rhysd/Dachs
  ݪҼ͸
  1. ߏจ໦͔ΒҰؾʹ IR ʹམͱͦ͏ͱͯ͠ม׵ॲཧ͕ෳࡶʹͳ
  Γ͗ͨ͢
  2. ߏจ౶ҥͳͲɼ࠷ॳ͔ΒػೳΛ੝Γ͗ͨ͢
  3. Ϗϧυ͕஗͍ʢ4෼Ҏ্ʣ

  View Slide

 47. ԶݴޠʢDachsʣΛ෮׆ͤ͞Δ
  1. தؒݴޠΛಋೖͨ͠ίϯύΠϥΛॻ͍ͯΈΔʢGoCamlʣ
  2. GoCam ͷίʔυϕʔεΛͳΔ΂͘ྲྀ༻͠ͳ͕ΒϛχϚϧͳݴޠͱ
  ͯ͠ Dachs Λͭ͘ΔʢجຊܕɼϙΠϯλͷ௿ڃͳૢ࡞΍ߏ଄ମఆ
  ٛɼC ֦ுͳͲʣ
  3. ഑ྻ΍ϋογϡͳͲͷجຊతͳσʔλߏ଄͸ Dachs ͷϥΠϒϥϦ
  ͱͯ͠ॻ͘
  4. ηϧϑϗετ͢Δ
  5. ΑΓෳࡶͳݴޠػೳΛ࣮૷͍ͯ͘͠

  View Slide

 48. ͋ΔݴޠͰͦͷݴޠͷॲཧܥΛ࣮૷
  ͢Δʢηϧϑϗετʣͷར఺ͱܽ఺

  υοάϑʔσΟϯά
  • ૣظ͔Βࣗ෼͕࢖͍͍ͨݴޠΛࣗ෼Ͱͭͬͯࣗ͘෼Ͱ࢖͑Δ
  • શͯࣗલͰ࣮૷͠ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ʢςετϑϨʔϜϫʔΫɼσ
  όοΨͳͲʣ

  όά͕ग़ͨ࣌ͷσόοά͕೉͘͠ͳΔ͔΋ʢͦͷίʔυʹ͋Δͷ
  ͔ɼͦͷίʔυΛίϯύΠϧͨ͠ίϯύΠϥͷίʔυʹ͋Δͷ͔ɼͦ
  ͷίʔυΛίϯύΠϧͨ͠ίϯύΠϥͷίʔυΛίϯύΠϧͨ͠ίʔ
  υʹ͋Δͷ͔…ʣ
  • جຊతʹ͸ 1ͭ໨ͱ2ͭ໨ͷར఺͕࠷ߴͳͷͰηϧϑϗετ͍ͨ͠

  View Slide

 49. Go Ͱηϧϑϗετ͢ΔίϯύΠ
  ϥΛॻ͘ར఺
  • ηϧϑϗετ͢Δࡍ͸طଘͷ࣮૷ΛϗετݴޠΛࣗ
  ෼ࣗ਎Ͱஔ͖׵͍͑ͯ͘
  • ڧྗͳݴޠػೳ/ϥΠϒϥϦ͕࢖͑ΔϗετݴޠͰ
  ࠷ॳʹ࣮૷͢Δͱɼஔ͖׵͑Δͷ͕೉͘͠ͳΔ͸ͣ
  • Go ͸ඇৗʹ؆ૉͳݴޠ࢓༷Λ͍࣋ͬͯΔͷͰɼη
  ϧϑϗετ͢Δࡍʹݴޠͷஔ͖׵ָ͕͑ʹͳΓͦ͏

  View Slide

 50. ·ͱΊ
  • ίϯύΠϥ͸ஈ֊తͳσʔλͷม׵Ͱ͋Δ
  • Go ͱ LLVM ͰίϯύΠϥΛॻ͍ͯΈͨݶΓͰ
  ͸ॻ͖΍͘͢ɼґଘ΋গͳ͘Ͱ͖ͦ͏
  • ૣظʹηϧϑϗετ͢Δʹ͸ɼίϯύΠϥͷ
  ॳظ࣮૷͸ Go Ͱॻ͍͓ͯ͘ͱྑͦ͞͏ʢ͜
  Ε͔Βʣ

  View Slide

 51. ʢऄ଍ʣൃදऀ঺հ
  • C++, Ruby, TypeScript, Vim script
  • C++ ͰίϯύΠϥΛॻ͍͍ͯͨΓɼCrystal ͷॲཧܥΛ͍ͬͯ͡ΈͨΓ
  • Electron + TypeScript + React ͰσεΫτοϓΞϓϦΛॻ͍ͨΓ
  • Vim ϓϥάΠϯΛ60ݸ͙Β͍ॻ͍ͯͨΓ
  • ࠷ۙ͸ Go ͰίϯύΠϥΛॻ͍ͨΓͯ͠·͢
  • ιϑτ΢ΣΞΛͭ͘Δͷָ͕͍͠
  @Linda_pp
  @rhysd

  View Slide