$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Rust で遅延評価を 実装してみる

Linda_pp
June 27, 2017

Rust で遅延評価を 実装してみる

RustのLT会! Rust入門者の集い #3

Linda_pp

June 27, 2017
Tweet

More Decks by Linda_pp

Other Decks in Technology

Transcript

 1. Rust Ͱ஗ԆධՁΛ
  ࣮૷ͯ͠ΈΔ
  RustͷLTձʂ Rustೖ໳ऀͷू͍ #3
  @Linda_pp
  @rhysd

  View Slide

 2. ͋Β͢͡
  • ७ਮؔ਺ܕσʔλߏ଄ΛಡΈͳ͕
  Β Rust Ͱ࣮૷͍ͯͨ͋͠Δ೔ɼ
  ஗ԆධՁΛ࢖͏σʔλߏ଄͕ग़ݱ
  • Rust ͸஗ԆධՁ͡Όͳ͍…
  • ࣮૷ͨ͠ https://goo.gl/qMGuZQ

  View Slide

 3. ஗ԆධՁͱ͸
  ࣜΛ͙͢ʹ͸ධՁͤͣɼඞཁʹͳͬͨ࣌ʹධ
  Ձ͢Δ

  View Slide

 4. ஗Ԇ͠ͳ͍ධՁ
  1 // 1000ݸͷૉ਺Λͭ͘ΔʢΊͬͪΌॏ͍ॲཧʣ
  2 let n = primes1000();
  3
  4 // ...
  5
  6 // 100൪໨දࣔ
  7 println!("{}", vec[99]);
  8
  9 // 1000൪໨දࣔ
  10 println!("{}", vec[999]);

  ιʔεɿ https://goo.gl/qMGuZQ

  View Slide

 5. ஗ԆධՁ
  1 // lazily! Ͱғ·Εͨࣜ͸஗ԆධՁ͞ΕΔ
  2 // ͜ͷ࣌఺Ͱ͸ vec ͸ܭࢉ͞Ε͍ͯͳ͍
  3 let vec = lazily!{
  4 prime1000th()
  5 };
  6
  7 // vec Λ࢖༻͢ΔλΠϛϯάͰॳΊͯ vec ΛධՁ
  8 println!("{}", vec[99]);
  9
  10 // Ұ౓ධՁͨ݁͠Ռ͸Ωϟογϡ͞Εͯ࢖͍·Θ͞ΕΔ
  11 println!("{}", vec[999]);

  ιʔεɿ https://goo.gl/qMGuZQ

  View Slide

 6. σʔλͷ࣋ͪํ
  1 // αϯΫɿܭࢉΛද͢σʔλߏ଄
  2 enum Thunk<'a, T: 'a> {
  3 // ·ͩܭࢉ͞Εͯͳ͍ঢ়ଶΛΫϩʔδϟͰ࣋ͭ
  4 NotYet(Box T + 'a>),
  5 // ܭࢉࡁΈ
  6 Memo(T),
  7 }
  8
  9 // ஗Ԇ͞ΕͨࣜΛද͢ߏ଄ମ Delayed
  10 pub struct Delayed<'a, T: 'a> {
  11 thunk: RefCell>>
  12 }

  ιʔεɿ https://goo.gl/qMGuZQ

  View Slide

 7. σʔλͷ࣋ͪํ
  1 impl<'a, T: 'a> Delayed<'a, T> {
  2 // ৽͍͠஗ԆධՁࣜΛੜ੒
  3 // ΫϩʔδϟΛड͚औͬͯ RefCell ʹಥͬࠐΉ
  4 pub fn new(f: F) -> Self where F: Fn() -> T + 'a {
  5 Delayed { thunk: RefCell::new(
  6 Box::new(
  7 NotYet(Box::new(f))
  8 )
  9 ) }
  10 }
  11 }
  12
  13 // ϚΫϩͰ move Ωϟϓνϟ͢ΔΫϩʔδϟʹల։͢Δ
  14 // lazily!{42} -> Delayed::new(move || { 42 })
  15 #[macro_export]
  16 macro_rules! lazily {
  17 ($($b:tt)+) => {
  18 self::Delayed::new(move || { $($b)+ })
  19 }
  20 }
  ιʔεɿ https://goo.gl/qMGuZQ

  View Slide

 8. force: ஗Ԇ͞ΕͨࣜΛධՁ
  1 impl<'a, T: 'a> Delayed<'a, T> {
  2 pub fn force(&self) {
  3 // ͜͜Ͱ mut ʹ͠ͳ͍ͱαϯΫ͕ߋ৽Ͱ͖ͳ͍ͷͰɼ
  4 // RefCell ͰแΉ
  5 let mut thunk = &mut *self.thunk.borrow_mut();
  6 let val = match **thunk {
  7 // ະධՁͳΒอ͍࣋ͯͨ͠ΫϩʔδϟΛ࣮ߦ͠ɼ
  8 // ܭࢉΛ࣮ߦ͢Δɽ
  9 NotYet(ref invoke) => {
  10 Box::new(Memo(invoke()))
  11 },
  12 // ͢ͰʹܭࢉࡁΈͳΒԿ΋͠ͳ͍
  13 Memo(_) => return,
  14 };
  15 // ܭࢉͨ͠஋Λ͓࣋ͬͯ͘
  16 *thunk = val;
  17 }
  18 }
  ιʔεɿ https://goo.gl/qMGuZQ

  View Slide

 9. ஗ԆධՁͷλΠϛϯά
  Rc ͕΍͍ͬͯΔΑ͏ʹɼDerefτϨΠτ
  Λ࢖ͬͯɼϝιουݺͼग़͠ͷλΠϛϯάͰ
  ࣗಈͰத਎͕ධՁ͞ΕΔΑ͏ʹ͢Δ
  1 let s = lazily!("foo".to_string())
  2
  3 // s ͕ࣗಈͰධՁ͞ΕΔ
  4 s.as_str();
  5
  6 // * ԋࢉࢠͰ໌ࣔతʹධՁ΋Ͱ͖Δ
  7 *s;

  ιʔεɿ https://goo.gl/qMGuZQ

  View Slide

 10. Deref Ͱࢀর࣌ʹࣗಈධՁ
  1 impl<'a, T: 'a> Deref for Delayed<'a, T> {
  2 // T ͕ධՁ݁Ռͷ஋ͷܕ
  3 type Target = T;
  4 fn deref(&self) -> &T {
  5 self.force();
  6 // RefCell ͷத਎ΛҰ࣌తʹऔΓग़͢
  7 let thunk = unsafe {
  8 self.thunk.as_ptr().as_ref().unwrap()
  9 };
  10 match **thunk {
  11 // αϯΫͷத΁ͷࢀরΛฦ͢
  12 Memo(ref v) => v,
  13 _ => unreachable!(),
  14 }
  15 }
  16 }

  ιʔεɿ https://goo.gl/qMGuZQ

  View Slide

 11. ͭͬͨ͘஗ԆධՁͰ஗ԆϦετ
  Λͭͬͨ͘ײ૝
  • ΄΅ॻ੶಺ͷઆ໌௨Γʹίʔυ͕ॻ͚ͯྑ͍ײ͡
  • Deref ͸༧૝֎ͷλΠϛϯάͰܭࢉ͕࣮ߦ͞Εͯ͠·
  ͏͜ͱ͕͋ͬͨɽ
  • Clone Λ࣮૷͢ΔͨΊʹ݁ہ Box Λ Rc ʹ͢Δඞཁ͕
  ͋ͬͨ
  • ϜʔϒΩϟϓνϟͰण໋͕བྷΉͷͰɼlazily! Ͱੜ੒͠
  ͨ஋ͷѻ͍͕Ϝζ͍

  ιʔεɿ https://goo.gl/qMGuZQ

  View Slide