Upgrade to Pro — share decks privately, control downloads, hide ads and more …

そろそろ手を出すpurrr / nekosky

Uryu Shinya
December 16, 2017

そろそろ手を出すpurrr / nekosky

効率的なRプログラミングを可能にするpurrrパッケージの基本的な使い方とdplyr, ggplot2等のtidyverseに含まれるパッケージとの合わせ技を覚えましょう 😼 Tokyo.R#66での発表資料です https://atnd.org/events/92993

Uryu Shinya

December 16, 2017
Tweet

More Decks by Uryu Shinya

Other Decks in Programming

Transcript

 1. ͦΖͦΖ
  खΛग़͢purrr
  20171216 Tokyo.R#66@Ropponngi
  Shinya Uryu (HOXO-M INC.)
  @u_ribo
  @uribo

  Purrr that A functional programming toolkit for R

  View Slide

 2. YOUR TURN
  Q1.ߏ଄͕ಉ͡ෳ਺ͷDTWϑΝΠϧ͕
  ಉҰͷϑΥϧμʹอଘ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
  ͜ΕΒΛҰͭͷσʔλϑϨʔϜͱͯ͠
  ಡΈࠐΈ͍ͨ࣌ɺ
  ͲͷΑ͏ʹॲཧ͠·͔͢

  View Slide

 3. YOUR TURN
  Q2. ࣮਺ྻ͔ΒͳΔྻͷσʔλϑ
  ϨʔϜ͔Βɺ֤ྻͷฏۉ஋ΛٻΊ͍ͨɻ
  ͲͷΑ͏ͳखஈΛར༻͠·͔͢

  View Slide

 4. ޷͖ʹ͍ͤ
  GPS
  ʹΑΔϧʔϓ
  EQMZSTVNNBSJTF
  BQQMZ଒ͷؔ਺

  ͨͩ͠ίϐϖ
  ͯΊʔ͸μϝͩ˞

  View Slide

 5. ίϯϐϡʔλ͕ಘҙͳ͜ͱ
  ൓෮ॲཧ
  ŵŜŤũ ΫΝXͤ
  ;͜͡
  ESGUHZ


  View Slide

 6. 3ͰΑ͋͘Δ൓෮ॲཧ
  ୀ۶ͳ͜ͱ͸3ʹ೚ͤΑ͏Ŏ
  wBQQMZ଒ GPSؔ਺
  wάϧʔϓॲཧ

  View Slide

 7. QVSSS൓෮ॲཧʹର͢ΔࡦͷҰͭ
  TJODF
  'JSTU3FMFBTF

  ΀ΔΔΔ
  ΀ΓΌʔ
  ͝རӹ
  ؔ਺΍Ҿ਺ͷద༻ʹҰ؏໊ͨ͠শ
  ίʔυͷهड़Λ؆ུԽ͢Δ
  কདྷతͳ࣮૷
  ฒྻԽͱਐߦ۩߹ͷՄࢹԽ

  View Slide

 8. ҃Δਓͷܦݧ
  ޮೳʹ͸
  ݸਓ͕ࠩ
  ͋Γ·͢

  View Slide

 9. ҆৺͍ͯͩ͘͠͞
  QVSSSΉ͍͔ͣΒҰ౓Ͱཧղ͠ͳ͓ͯ͘L
  εϐʔυతʹGPS΋ѱ͘ͳ͍Αʢࠓ͸ʣ
  QVSSSΛ࢖͏ͷ͸ίʔυͷอकੑΛߴΊΔͨΊ
  ͬͯ)BEMFZ͕ݴͬͯͨϤ
  3GPS%BUB4DJFODF

  View Slide

 10. map()

  View Slide

 11. NBQϕΫτϧͷ֤ཁૉ΁ͷؔ਺ͷద༻
  # จࣈ਺Λ਺͑Δॲཧ——————————————————————
  x <- c("kazutan", "hoxom", "uribo")
  nchar(x[1]) # 7
  nchar(x[2]) # 5
  nchar(x[3]) # 5
  sapply(x, nchar) # ؔ਺ΛҾ਺ʹͱΔߴ֊ؔ਺
  # kazutan hoxom uribo
  # 7 5 5

  View Slide

 12. library(purrr)
  map(x, nchar)
  # [[1]]
  # [1] 7
  # [[2]]
  # [1] 5
  # [[3]]
  # [1] 5
  map(.x, .f, )
  ؔ਺
  ...
  Ϧετ
  ϕΫτϧ
  σʔλϑϨʔϜ
  දݱࣜ
  ର৅ ॲཧ
  σʔλϑϨʔϜͰ͸ྻʢϕΫτϧʣ͕ର৅
  NBQϕΫτϧͷ֤ཁૉ΁ͷؔ਺ͷద༻

  View Slide

 13. base::Map͡Όμϝͳͷ?
  Map(nchar, x)
  # $kazutan
  # [1] 7
  # $hoxom
  # [1] 5
  # $uribo
  # [1] 5
  %>%
  ʜ·͋ྑ͍͚Ͳ
  ೴తʹ͸
  ୈҰҾ਺ʹ͸ૢ࡞ͷର৅
  /(
  ॊೈͳॲཧʹෆ޲͖

  View Slide

 14. map_*()

  View Slide

 15. NBQ৭ʑ
  ฦΓ஋Λ೚ҙͷܕͷϕΫτϧʹ
  FUNCTION RETURN
  map_lgl() ࿦ཧܕ
  map_int() ੔਺ܕ
  map_dbl() ࣮਺ܕ
  map_chr() จࣈྻܕ
  ฦΓ஋ͷσʔλܕʹԠͯ͡ద༻͢Δؔ਺Λมߋ

  View Slide

 16. x %>% map_int(nchar)
  # [1] 7 5 5
  x %>% map_int(nchar) %>% sum()
  # [1] 17
  x %>% map_chr(nchar)
  [1] "7" "5" "5"
  NBQ৭ʑ
  ฦΓ஋Λ೚ҙͷܕͷϕΫτϧʹ

  View Slide

 17. CAUTIONDŽ
  x %>% map_lgl(nchar)
  # Error: Can't coerce element 1 from a integer
  to a logical
  σʔλܕͷม׵نଇʹ஫ҙ
  ࿦ཧܕɺ੔਺ܕɺ
  ഒਫ਼౓খ਺఺ܕɺจࣈྻͷॱʹॊೈੑ͕ߴ͍

  View Slide

 18. NBQ৭ʑ
  Ґஔ΍৚݅ʹΑΔద༻
  x %>%
  map_at(.at = 2, nchar)
  # [[1]]
  #[1] "kazutan"
  # [[2]]
  [1] 5
  # [[3]]
  [1] "uribo"
  x %>%
  map_if(
  .p = . == "kazutan",
  nchar)
  # [[1]]
  # [1] 7
  # [[2]]
  # [1] "hoxom"
  # [[3]]
  # [1] "uribo"
  .p͸predicateΛҙຯ͢Δ

  View Slide

 19. ͳΜ͔ग़͖ͯͨ
  x %>% map_if(.p = == "kazutan", nchar)
  NBHSJUUSͷͱҰॹμωʢ໌ࣔతʹΦϒδΣΫτΛ༩͑Δʣ
  x[1]: TRUE "kazutan" == "kazutan"
  x[2]: FALSE "hoxom" == "kazutan"
  x[3]: FALSE "uribo" == "kazutan"
  ͸ཁૉͷ୅໊ࢺͱͯ͠ػೳ
  .

  View Slide

 20. QVSSSʹ͓͚ΔγϣʔτΧοτԋࢉࢠ
  # 4QFDJFT͝ͱʹMN
  ͕࣮ߦ͞ΕΔ
  iris %>%
  split(.$Species) %>%
  map(function(df) {
  lm(Petal.Width ~ Sepal.Length, data = df)
  })

  View Slide

 21. # ؆ུԽͨ͠هड़
  iris %>%
  split(.$Species) %>%
  map(~
  lm(Petal.Width ~ Sepal.Length, data =
  .))
  })
  ୈҰҾ਺ͷ
  ΦϒδΣΫτ͕
  ౉͞ΕΔ
  ແ໊ؔ਺Λఆٛ
  JSJTͷ4QFDJFT͝ͱʹॲཧ
  QVSSSʹ͓͚ΔγϣʔτΧοτԋࢉࢠ

  View Slide

 22. Ͳ͏͍͏͜ͱͩͬͯ͹Α
  res = x %>% map(~nchar)
  res[[1]] %>% class()
  # [1] "function"
  res = x %>% map(~nchar(.))
  res[[1]] %>% class()
  # [1] "integer"
  ͨͩͷؔ਺
  ʢର৅͕༩͑ΒΕͳ͍ʣ
  ʹΑΓ
  ର৅͕༩͑ΒΕɺ
  ؔ਺͕࣮ߦ͞ΕΔ

  View Slide

 23. # ม਺ͷࢀর
  iris %>%
  split(.$Species) %>%
  map_dfc(~ mean(.$Sepal.Width))
  # A tibble: 1 x 3
  setosa versicolor virginica

  1 3.428 2.77 2.974
  QVSSSʹ͓͚ΔγϣʔτΧοτԋࢉࢠ

  View Slide

 24. NBQ৭ʑ
  Ҿ਺͝ͱʹҟͳΔର৅Λࢦఆ
  map2_int(.x = 1:3, .y = 4:6, .f = `+`)
  # [1] 5 7 9
  .x .y
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  5
  7
  9
  ཁૉͷ
  Ґஔ͝ͱʹ
  ฒྻॲཧ
  +

  View Slide

 25. ద༻͢Δؔ਺ͷҾ਺΁ͷ஋ͷ౉͠ํ
  # rnorm(n = 3, mean = 0, sd = 1)
  # NFBOͱTEͷ஋Λมߋ͠ɺ
  # O͸ݻఆͨ͠ਖ਼ن෼෍ʹै͏ཚ਺Λੜ੒
  map2(.x = c(0, -1, 1), # meanʹద༻
  .y = c(1, 1.5, 2), # sdʹద༻
  .f = rnorm,
  n = 3)
  .f͸functionΛҙຯ͢Δ
  3ͭͷҾ਺͕ఆٛ͞ΕΔ

  View Slide

 26. ద༻͢Δؔ਺ͷҾ਺΁ͷ஋ͷ౉͠ํ
  # ແ໊ؔ਺Խͯ͠ɺ໌ࣔతʹ໊લΛهड़ͯ͠΋ྑ͍
  map2(.x = c(0, -1, 1), # mean
  .y = c(1, 1.5, 2), # sd
  .f = ~ rnorm(mean = .x, sd = .y, n = 3))
  # Ґஔ΋ར༻Մೳ(લϖʔδͷྫಉ༷)
  map2(.x = c(0, -1, 1), # mean
  .y = c(1, 1.5, 2), # sd
  .f = ~ rnorm(n = 3, .x, .y,))

  View Slide

 27. NBQ৭ʑ
  Ҿ਺͝ͱʹҟͳΔର৅Λࢦఆ
  library(jpmesh)
  # Ң౓ܦ౓͔ΒϝογϡίʔυΛฦ٫
  # ϝογϡίʔυ͸ϝογϡαΠζʹԠܻͯ͡਺͕ҟͳΔ
  coords_to_mesh(longitude = 141.3468,
  latitude = 43.06462,
  mesh_size = "80km")
  # [1] "6441"
  coords_to_mesh(141.3468, 43.06462, "1km")
  # [1] "64414277"
  3ͭͷҾ਺͕ఆٛ͞ΕΔ

  View Slide

 28. d <- tibble::data_frame(
  longitude = c(141.3468, 139.6917, 139.7147),
  latitude = c(43.06462, 35.68949, 35.70078),
  mesh_size = c("80km", "1km", "500m"))
  d %>%
  pmap_chr(coords_to_mesh)
  # [1] "6441" "53394525" "533945471"
  NBQ৭ʑ
  Ҿ਺͝ͱʹҟͳΔର৅Λࢦఆ

  View Slide

 29. d %>%
  pmap_chr(coords_to_mesh)
  longitude latitude mesh_size
  ໊લ
  ·ͨ͸
  ҐஔͰࢦఆ
  ؔ਺ͷҾ਺໊ͱ
  σʔλϑϨʔϜͷྻ໊͕Ұக
  NBQ৭ʑ
  Ҿ਺͝ͱʹҟͳΔର৅Λࢦఆ

  View Slide

 30. # ໊લͰҰக͢ΔͷͰ͜ͷσʔλϑϨʔϜͰ΋0,
  d = tibble::data_frame(
  mesh_size = c("80km", "1km", "500m"),
  longitude = c(141.3468, 139.6917, 139.7147),
  latitude = c(43.06462, 35.68949, 35.70078))
  # ཁૉͷҐஔͰҰக͢ΔͷͰ͜ͷσʔλϑϨʔϜͰ΋0,
  d = tibble::data_frame(
  lon = c(141.3468, 139.6917, 139.7147),
  lat = c(43.06462, 35.68949, 35.70078),
  size = c("80km", "1km", "500m"))
  NBQ৭ʑ
  Ҿ਺͝ͱʹҟͳΔର৅Λࢦఆ

  View Slide

 31. purrr +
  tidyverse
  20171216 Tokyo.R#66@Ropponngi
  ※purrr΋librarary(tidyverse)Ͱϩʔυ͞Ε·͢

  View Slide

 32. ๯಄ͷ໰୊ΛUJEZWFSTFͰ
  # JSJTσʔληοτΛ4QFDJFT͝ͱ ߦͣͭ
  ʹอଘͨ͠DTW
  (target_files = list.files("data/",
  pattern = ".csv$",
  full.names = TRUE))
  target_files %>% map_df(readr::read_csv)
  # A tibble: 150 x 5
  # …
  ෳ਺ͷDTW͔ΒҰͭͷσʔλϑϨʔϜ

  View Slide

 33. ๯಄ͷ໰୊ΛUJEZWFSTFͰ
  # શม਺͕࣮਺ܕͰ͋Ε͹
  df %>% map_df(mean)
  # ࣮਺ྻ͚ͩΛର৅ʹ
  df %>% map_if(is.double, mean)
  ෳ਺ྻͷฏۉ஋ΛٻΊΔ

  View Slide

 34. άϧʔϓผͷਤΛαΫοͱ࡞੒
  walk2(paste0("img_", unique(iris$Species), ".png"),
  iris %>%
  split(.$Species) %>%
  map(~ggplot(., aes(Sepal.Length,Petal.Width))
  + geom_point()),
  ggsave,
  # HHTBWF
  ʹ౉͢Ҿ਺ʢݻఆ஋ʣ
  width = 4, height = 3)

  View Slide

 35. Μ Կ΋දࣔ͞Εͳ͍
  map2_int(1:3, 4:6, `+`)
  walk2(1:3, 4:6, `+`)
  XBML
  ͸ग़ྗΛ൐Θͳ͍
  for side-effect

  View Slide

 36. EQMZSͷؔ਺಺ͰNBQ

  df_mesh = read_csv("data/mesh_1km.csv",
  col_types = "c")
  df_mesh %>% sample_n(3L)
  LNϝογϡͷ஋ΛؚΜͩσʔλ
  # A tibble: 3 x 1
  mesh_1km

  1 36234703
  2 36235603

  View Slide

 37. jpmesh::mesh_to_coords(
  meshcode = df_mesh$mesh_1km[1])
  # A tibble: 1 x 4
  # …
  # meshcodeҾ਺ʹୈҰྻ͕༩͑ΒΕΔ
  df_mesh_map = df_mesh %>%
  mutate(out = pmap(., ~
  jpmesh::mesh_to_coords(meshcode = .x)))
  EQMZSͷؔ਺಺ͰNBQ

  .xʹ͸mesh_1km͕ೖΔ

  View Slide

 38. ͓ ೖ͚ͬͨͲ΋
  df_mesh_map
  # A tibble: 60 x 2
  mesh_1km out

  1 36225745
  2 36225746
  3 36225755
  ֊૚ߏ଄ͷ͋ΔσʔλϑϨʔϜ

  View Slide

 39. ֊૚ߏ଄ͷ͋ΔσʔλϑϨʔϜ
  df_mesh_map$out[[1]]
  # A tibble: 1 x 4
  lng_center lat_center lng_error lat_error

  1 122.94375 24.4541666667 0.00624999999999
  0.0041666667
  த਎͸σʔλϑϨʔϜ

  View Slide

 40. ֊૚ߏ଄ͷ͋ΔσʔλϑϨʔϜ
  df_mesh_map %>% tidyr::unnest()
  # A tibble: 60 x 5
  mesh_1km lng_center lat_center lng_error lat_error

  1 36225745 122.94375 24.4541666667 0.00624999999999 0.00416666670000
  2 36225746 122.95625 24.4541666667 0.00624999999999 0.00416666670000
  3 36225755 122.94375 24.4625000000 0.00624999999999 0.00416666666666
  4 36225756 122.95625 24.4625000000 0.00624999999999 0.00416666666666
  5 36225757 122.96875 24.4625000000 0.00624999999999 0.00416666666666
  6 36225759 122.99375 24.4625000000 0.00625000000001 0.00416666666666
  7 36225766 122.95625 24.4708333333 0.00624999999999 0.00416666663333

  ల։͢Δʹ͸tidyr::unnest()
  ݩͷσʔλϑϨʔϜʹྻ͕௥Ճ͞ΕΔ

  View Slide

 41. άϧʔϓʹରͯ͠OFTU⁶VOOFTU
  iris_nest = iris %>%
  group_by(Species) %>% nest()
  # A tibble: 3 x 2
  Species data

  1 setosa
  2 versicolor
  3 virginica
  all_equal(iris_nest %>% unnest(),
  iris)
  # [1] TRUE

  View Slide

 42. άϧʔϓʹରͯ͠OFTU⁶VOOFTU
  iris_model = iris_nest %>%
  transmute(out = map(data, function(df) {
  broom::tidy(lm(Sepal.Length~Petal.Width, data=df))}))
  # A tibble: 3 x 1
  out

  1
  2
  3

  View Slide

 43. άϧʔϓʹରͯ͠OFTU⁶VOOFTU
  iris_model %>% unnest()
  # A tibble: 6 x 5
  term estimate std.error statistic p.value

  1 (Intercept) 4.777177508269 0.123912416859 38.55285555207
  8.98396856599e-38

  MN
  ͷ݁ՌΛσʔλϑϨʔϜʹ
  ͋ͱ͸͓޷͖ʹʂ

  View Slide

 44. Appendix
  20171216 Tokyo.R#66@Ropponngi

  View Slide

 45. keep(),
  discard()

  View Slide

 46. ཁૉͷอ࣋ͱআ֎
  res = x %>% map_at(1, nchar)
  res %>%
  keep(~ is.integer(.) == TRUE) %>%
  as_vector()
  [1] 7 # ཁૉͷ݁Ռ͕࢒Δ
  res %>%
  discard(~ is.integer(.) == TRUE) %>%
  as_vector()
  [1] "hoxom" "uribo" # ཁૉͷ݁ՌΛআ֎

  View Slide

 47. invoke()

  View Slide

 48. ཁૉʹద༻͢Δؔ਺Λมߋ
  library(stringr)
  c("str_to_upper", "str_to_title", "str_to_lower")
  %>% invoke_map_chr(x)
  # [1] "KAZUTAN" "Hoxom" "uribo"
  ؔ਺͸จࣈྻͱͯ͠༩͑Δ
  ֤ؔ਺΁ͷҾ਺͸ϦετͰ༩͑Δ

  View Slide

 49. ϦετΛ৞ΈࠐΈ
  1:3 %>% reduce(`+`)
  # [1] 6
  # 1 +2 + 3
  x %>% map(nchar) %>%
  reduce(c)
  # 7 5 5
  # ͜ͷ৔߹ɺmap_int()Ͱྑ͍
  ݸਓతʹɺmap_df()ରԠ͍ͯ͠ͳ͍
  ৔߹ʹಛʹΦεεϝ
  (ݱࡏͷsfύοέʔδ (v.0.5-5))ͱ͔

  View Slide

 50. partial()

  View Slide

 51. ؔ਺ͷҰ෦ͷҾ਺஋Λݻఆ ෦෼ద༻

  set.seed(71)
  f = partial(runif, n = rpois(1, 5), .lazy = FALSE)
  f
  # QBSUJBM
  Ҿ਺Ͱએݴͨ͠Ҿ਺Λ΋ͭؔ਺͕࡞੒͞ΕΔ
  function (...)
  runif(n = 4L, ...) 4͸set.seed(71)Λ༩͑ͨ࣌ͷ rpois(1,5)ͷ݁Ռ
  ෦෼తʹಉ͡ॲཧΛࢪ͢ࡍʹศར

  View Slide

 52. ؔ਺ͷҰ෦ͷҾ਺஋Λݻఆ ෦෼ద༻

  f()
  # [1] 0.555103868479 0.327369962120
  0.211666960036 0.316121358424
  # SVOJG
  ͷOҎ֎ͷҾ਺͸มߋՄೳ
  f(min = 0.2)
  # [1] 0.957813141309 0.729371172562
  0.911536924727 0.470407903753

  View Slide

 53. flatten()

  View Slide

 54. Ϧετͷ֊૚ΛҰஈ্͛Δ
  # ֊૚ͷϦετ
  x = list(
  list(hijiyama = c("kazutan")),
  list(tokyo = c("hoxom", "uribo")))
  x %>% flatten()
  # $hijiyama
  # [1] "kazutan"
  # $tokyo
  # [1] "hoxom" "uribo"
  2͔Β1֊૚ͷϦετʹ

  View Slide

 55. Ϧετͷ֊૚ΛҰஈ্͛Δ
  # VOMJTU
  ͱ͸ҟͳΓɺҰஈͣͭωετΛղফ͢ΔʢΑΓ҆શʣ
  x %>% unlist()
  # hijiyama tokyo1 tokyo2
  # "kazutan" "hoxom" "uribo"
  x %>% flatten() %>% flatten_chr()
  # [1] "kazutan" "hoxom" "uribo"
  ֊૚͕ͳ͘ͳΓɺϕΫτϧʢจࣈྻʣͱͯ͠ฦ٫

  View Slide

 56. ENJOY
  20171216 Tokyo.R#66@Ropponngi

  View Slide