$30 off During Our Annual Pro Sale. View Details »

Unreal Engine 4 Sapporo Meetup!

sandinist
February 25, 2017

Unreal Engine 4 Sapporo Meetup!

Unreal Engine Sapporo Meetup 2/25 #UE4StudySap https://atnd.org/events/85683

sandinist

February 25, 2017
Tweet

More Decks by sandinist

Other Decks in Technology

Transcript

 1. 25 Feb. 2017 #UE4StudySap

 2. 25 Feb. 2017 #UE4StudySap

 3. None
 4. ॾҊ಺ w ࡱӨɺγΣΞ/(ͳํͷ֬ೝ w ҿ৯0,ɺೖΓޱͷΰϛശʹೖΓ੾Βͳ͍৔ ߹͸࣋ͪؼΓ͓ئ͍͠·͢ w ిݯɺωοτϫʔΫͷఏڙ͸͋Γ·ͤΜ w ͓खચ͍͸௨࿏Ԟʹ͋Γ·͢

  'ʹ΋ w ٤Ԏॴ͸'Ͱ͢
 5. Opening

 6. Opening

 7. Short Session

 8. Short Breaks

 9. Today is the Meetup day

 10. Meetup શһ͕ฏ౳ͳࢀՃऀ إΛ஌্ͬͨͰަྲྀ ϛʔτΞοϓ͸ίϛϡχςΟ

 11. Self Introduction! "༻ࢴΛͭંΓʹ ໊લΛදʹ ࠓ೔ͷظ଴Λཪʹ

 12. Rules of today ࠓ೔ͷ΍ͦ͘͘

 13. ෇ᝦҰຕʹ͸ Ұͭͷ͜ͱ͚ͩʂ ݟ΍͘͢େ͖͘ʂ

 14. ϗϫΠτϘʔυʹ ॻ͔ͳ͍Α͏ʹʂ

 15. ෇ᝦͷ͸͕͠ํ

 16. ෇ᝦͷ͸͕͠ํ

 17. ஫໨ʂ

 18. How to proceed today ࠓ೔ͷਐΊํ

 19. ᶃ œ໊Ͱू·Γ·͢ ᶄ ਓຕ෇ᝦʹ࿩͍ͨ͠ɺฉ͖͍ͨ࿩୊Λ ॻ͖·͢ ᶅ ͻͱͭͷ࿩୊ΛΈΜͳͰબΜͰ࿩͠·͢ ʢͤʔͷͰࢦࠩ͢ͱ͔ɺॱ൪ͱ͔ʣ ᶆ ͻͱͭͷ࿩୊͕ऴΘͬͨΒଞͷਓ͕ॻ͍

  ͨ࿩୊΁ɻ࿩୊͕ਚ͖ͨΒᶄ΁ ᶇ ෼ͨͬͨΒ࠷ޙʹ࿩୊Λग़ͨ͠ਓ͕ ࢒ͬͯଞͷਓ͸Ҡಈ͠·͢ ᶈ ʢҎԼ܁Γฦ͠ɺ΍Γͳ͕Βௐ੔͠·͢ʣ
 20. w ձ࿩τʔΫϯ w ձ࿩τʔΫϯΛ͍࣋ͬͯΔਓ͕࿩͢ w ձ࿩τʔΫϯ͸࿩͍ͨ͠ਓ͕߹ਤΛग़ͯ͠ड ͚औΔʢखΛڍ͛ΔͳͲʣ w ͻͱͭͷ࿩୊Ͱશһ͕ൃݴͰ͖ΔΑ͏ʹճ͢ w

  ແ͍ํ͕࿩͠΍͔ͬͨ͢Βɺແ͠ʹͯ͠΋ 0,
 21. ֤छه࿥ίʔφʔ ࣭໰ٙ໰ίʔφʔ ࿩ͨ͠τϐοΫίʔφʔ ৺ͷϝϞίʔφʔ Ҡಈ࣌ʹష͍͖ͬͯ·͠ΐ͏ʂ

 22. w 6&ʹڵຯΛ͖͔͚࣋ͬͨͬ w 6&Ͱ࡞Γ͍ͨϞϊ w 6&ͷ޷͖ͳͱ͜Ζ w 6&͸͡ΊͷҰา w 6&ʹ͍ͭͯͷٙ໰఺

  w 6&੡ͷήʔϜ΍࡞඼ w 6&Ͱͷ73։ൃ w 6&΁ͷཁ๬ Sample Topics w ࢀՃ͖͔͚ͨͬ͠ಈػ w ͜ΜͳϛʔτΞοϓ͕͍͍ w ಘҙͳ͜ͱ ͳΜͰ΋ w ޷͖ͳ͜ͱ ͳΜͰ΋ w ޷͖ͳήʔϜ ࢥ͍ग़ɺ࠷ۙ w ྑ͔ͬͨ73ମݧ w 73ͷΠϝʔδ w 73ͷະདྷʹظ଴͢Δ͜ͱ
 23. 25 Feb. 2017 #UE4StudySap