Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

sales_strategy

 sales_strategy

Fbc2f33065dfaa8d1812b3a225d75e11?s=128

semiyashin

March 06, 2015
Tweet

Transcript

 1. ಉਓͷൢചઓུ

 2. %PNBJO 4UVEZ

 3. ಉਓฤ

 4. ಉਓͷൢചઓུ

 5. ·ͣ͸ࣗݾ঺հ

 6. ͋ΜͨͩΕ

 7. Ϩϕϧɿ ͠ΐ͗͘ΐ͏ɿ ͠ΐ͏͝͏ɿ ϓϩάϥϚ ͸͍ͺʔΕ͕͠ʔ ͜ʔͲ͘Γ͍͑ͨ

 8. ͜Μʹͪ͸

 9. None
 10. ࠓ೔͸

 11. ಉਓαʔΫϧͷ ͓࢓ࣄΛ ঺հ͢ΔΑ

 12. ಉਓαʔΫϧ

 13. ࣮͸ࢲ

 14. ಉਓαʔΫϧ ΍ͬͯ·͢

 15. ߏ੒ʁ

 16. γφϦΦ σβΠϯ γεςϜ σΟϨΫλʔ

 17. γφϦΦ σβΠϯ γεςϜ σΟϨΫλʔ ͜͜Λ୲౰

 18. ฐαʔΫϧ

 19. ೥ൢdຊ

 20. தখαʔΫϧ

 21. None
 22. தখαʔΫϧ

 23. தখαʔΫϧͷੈք

 24. ച্Ͱ

 25. ϖΠ͢Δ΋ͷ

 26. αʔΫϧࢀՃඅ ൦෍ݪՁ

 27. ൦෍ͷૈརӹͰ ࢀՃඅ͘Β͍͸ ·͔ͳ͑Δ

 28. ϖΠ͠ͳ͍΋ͷ

 29. ަ௨අ ॓ധඅ ൢଅඅ ɾ ɾ ɾ FUD

 30. ྦྷܭ੺ࣈೋܻສԁ

 31. ͞ɺαʔΫϧࢀՃ͸ ָ͠Ή΋ͷͩ͠

 32. ਒͑੠

 33. None
 34. தখαʔΫϧ

 35. ಉਓΠϕϯτͷྲྀΕ ಉਓΠϕϯτ౰೔

 36. ൢച͸̎छྨ ಉਓΠϕϯτ౰೔ ձ৔൦෍෼ ҕୗ൦෍෼

 37. ձ৔൦෍ ҕୗ൦෍ ച্ൺ཰  ൢചظؒ ࣌ؒ ि

 38. ձ৔൦෍͸։৔࣌ؒޙ͔Βͷ ࣌ؒͰΛ൦෍͢Δ ͦͷޙͷ࣌ؒͰΛ൦෍͢Δ ಉਓΠϕϯτ౰೔ ձ৔൦෍෼

 39. ಉਓΠϕϯτ౰೔ ҕୗ൦෍෼ ҕୗ൦෍͸Πϕϯτ౰೔͔Β िؒޙ·ͰʹΛ൦෍͢Δ िؒޙ·ͰʹΛ൦෍͢Δ िؒޙ·ͰͰച্͸్ઈ͑Δ

 40. ձ৔൦෍

 41. ձ৔ ձ৔൦෍਺ େܕΠϕϯτ ϏοάαΠτ ίϛέɺྫେࡇ d খܕΠϕϯτ וా1JPͳͲ d

 42. ҕୗ൦෍

 43. ฐαʔΫϧ͔ΒݟΔͱ

 44. ϝϩϯͱΒ น ΄͔ ˞ঁੑ޲Ͱ͸ͳ͍ͷͰΞχϝΠτ͸ߟྀ͠ͳ͍

 45. ͱ͜Ζ͕

 46. ϝϩϯͱͱΒ

 47. ৹ࠪམͪ

 48. PI

 49. ͠ΐ͏͕ͳ͍

 50. ΄͔ಉਓ%-αΠτͰ ҕୗ൦෍

 51. ҕୗ൦෍ઌൺֱ

 52. ϝϩϒ%-͸ڧ͔ͬͨ

 53. #005)ͷഒҎ্

 54. #005)Ͱ

 55. ݻఆ٬ྲྀ͢ ઌߦ൦෍ ൦෍Ձ͍֨҆

 56. ͋Ε͚ͩϋϯσ͕ ͋ͬͨͷʹ

 57. ϝϩϒ%-͸ڧ͔ͬͨ

 58. 17਺͕ஈҧ͍

 59. ·͋#005)͸

 60. Χʔτͷઃܭ͕ʜ

 61. None
 62. #005)

 63. '"$503:ϦϦʔε

 64. ਖ਼௚

 65. άοζ԰৭͕ ΑΓڧ·Γ

 66. ചΓͮΒ͘ͳΔ͔ͱ ࢥͬͨΒ

 67. ʮ͍ͭͰങ͍ʯޮՌͰ ച্ൃੜ

 68. ͓͓ʂ

 69. ͨͩͦ͠ΕͰ΋ શମച্ͷҎԼ

 70. ΋͏̍ͭ

 71. ΋ͱ΋ͱप༡ੑ͕ ௿্͍ʹ

 72. ৽ண঎඼͕૿͑ͨͷͰ ͞Βʹ࿐ग़͕ݮͬͯ

 73. ݻఆҎ֎͸ ചΓͮΒ͘ͳΔ͔ͳ

 74. ͱࢥͬͯΔ

 75. None
 76. ͦΕ͸ஔ͍͓͍ͯͯ

 77. α ʛ Ϋ ϧ େ ख

 78. ͳΓ͍ͨͰ͢ΑͶ େखαʔΫϧ

 79. େखαʔΫϧʹ ͳΔͨΊʹʁ

 80. ͱΒ΍ΊΖΜʹ ஔ͍ͯ΋Β͍͍ͨ

 81. ͱΒ΍ΊΖΜ͕ ࣋ͭ΋ͷ

 82. ڊେ17ͷ௨ൢ

 83. ڊେ17ͷ௨ൢαΠτ प༡Ϣʔβʔ΋ଟ͍

 84. ࣮ళฮͷചΓ৔

 85. ళฮʹஔ͔ΕΔͱ Ϣʔβʔʹ ೝ஌͞Ε΍͍͢

 86. ࠷ߴͷ ޿ࠂ݉ൢച νϟϯωϧ

 87. ໨ඪ

 88. ৹ࠪͷಥഁ

 89. ৹ࠪΛಥഁ ͢ΔͨΊʹ͸ʁ

 90. ൦෍਺ͷ֦େ

 91. େن໛ΠϕϯτͰ

 92. ݱঢ়

 93. dݸճ

 94. ໨ඪ

 95. dݸճ

 96. ̏ഒͩʂ

 97. None
 98. ൦෍਺̏ഒ

 99. ͦͷͨΊʹ

 100. ͳʹΛ͢Δʁ

 101. ൢചઓུ

 102. ϚʔέςΟϯάηʔϧε νʔϜͷڧԽ

 103. Ͳ͏΍ͬͯڧԽʁ

 104. ܦݧ஋

 105. ܦݧΛੵΉ͔͠ͳ͍

 106. ͍ͭ·ͰʹڧԽʁ

 107. େن໛Πϕϯτ͕݄Ҏ߱ʹूத ಉਓΠϕϯτͷεέδϡʔϧ ߚ࿖ເ݄ Նίϛ݄ ྫେࡇ݄ ίϛεϖ݄

 108. Ͳ͜ʹڧԽͷ λΠϛϯάΛڬΉʁ

 109. ͍ͭڧԽʁ

 110. ͍ͭʁ

 111. ࠓͰ͠ΐʂ

 112. Α͠ɺΠϕϯτࢀՃͩ

 113. ̎ʙ݄̏ʹখن໛Πϕϯτʹ ̏ͭࢀઓ ಉਓΠϕϯτͷεέδϡʔϧ ߚ࿖ເ݄ Նίϛ݄ ྫେࡇ݄ ίϛεϖ݄ ̏࿈ۈ

 114. ܦݧ஋

 115. ͦͷରՁͱͯ͠

 116. ։ൃϖʔε͸ ௒௿Լ

 117. ࢓ํ͕ͳ͍

 118. εςʔλεΛ ηʔϧεʹશৼΓ ͍ͯ͠Δ͔Β

 119. ͦΕͰڧԽ͸ʁ

 120. ͜Μͳײ͡

 121. ࠷ߴͷσΟεϓϨΠΛ

 122. σΟεϓϨΠͷ໾ׂ

 123. ڵຯͷऒى ࢹքʹೖΕ͓ͨ٬ʹ ڵຯΛ࣋ͨͤΔ

 124. આ໌ ୹࣌ؒͰ ͲΜͳ੡඼͔Λઆ໌

 125. Πϝʔδ PS Ұจ

 126. ඵ

 127. Ϣʔβʔ͕าΈΛ ࢭΊΔ࣌ؒ

 128. ͲΜͳήʔϜ

 129. ͲΜͳ69Λఏڙʁ ͲΜͳཉٻΛॆ଍ʁ

 130. આ໌͢Δඞཁ

 131. ·ͣ͸

 132. ଍ΛࢭΊ͍ͤͨ͞

 133. ͖ͬ͞ͷαʔΫϧ

 134. දࢴΛ ֆࢣʹ ґཔ

 135. ڊେ ϙελʔ ΋༻ҙ

 136. ͜ΕͳΒ ଍΋ ࢭΊΔ

 137. ΢ϗο ͍͍ෲے

 138. None
 139. None
 140. զʑ΋

 141. ͜Μͳײ͡ʹ

 142. ΍ͬͯΈͨ

 143. ଞਓʹݟͤͨ

 144. ײ૝

 145. ʮ͏Θ͊ʜʯ

 146. ͜͏͔͸͹͙ͭΜͩʂ

 147. None
 148. ͋ͱͶ

 149. ͜Εͷ ࡞ऀ͕

 150. େൃද

 151. l׬ചͨ͠Βଓฤ͸ ঁ૷ͯ͠ചΓࢠ͢Δz

 152. ·͔͞׬ച͠ͳ͍ ͩΖ͏ ຫ৺

 153. ݁Ռ

 154. ॠࡴ

 155. ͦͯ࣍͠ճ

 156. ঁ૷ͯ͠ചΓࢠ

 157. ࣸਅ

 158. ԡ͠دͤΔ܈ऺ

 159. ࠶ͼॠࡴʂ

 160. ΄ͬΆͪΌΜ΍ ༦ு͞Μࡀ Ͱ͢Β࢒͍ͬͯΔͷʹ

 161. ॠࡴʂ

 162. ࡞ऀ͕ঁ૷Ͱॠࡴ

 163. ͦ͏͍͏ ͷ΋ ͋Δͷ͔ʂ

 164. ͔ͩΒԶ༷ߟ͑ͨ

 165. ঁ૷͢Ε͹ചΕΔʂ

 166. Զ΋ঁ૷

 167. पғͷ൓Ԡ

 168. None
 169. पғͷ൓Ԡ

 170. None
 171. த ࢭ ʂ