Save 37% off PRO during our Black Friday Sale! »

Backlog Talk part1

Backlog Talk part1

Fbc2f33065dfaa8d1812b3a225d75e11?s=128

semiyashin

March 06, 2015
Tweet

Transcript

 1. όοΫϩάͷ࿩ લฤ

 2. ·ͣ͸ࣗݾ঺հ

 3. ͋ΜͨͩΕ

 4. Ϩϕϧɿ ͠ΐ͗͘ΐ͏ɿ ͠ΐ͏͝͏ɿ ϓϩάϥϚ ͸͍ͺʔΕ͕͠ʔ ͜ʔͲ͘Γ͍͑ͨ

 5. ͜Μʹͪ͸

 6. None
 7. Ϛωδϝϯτͷ࿩

 8. ٧কع΍ΔΑ

 9. কع஌͍ͬͯΔਓ ڍखʂ

 10. Ͳ͏ಈ͔͢ʁ

 11. ͜Ε൫Ͷ

 12. ͪΐͬͱม͑ΔΑ

 13. ࡾख٧ΊͶ

 14. ͜Εͩͱʁ

 15. ώϯτɿॳख͸അ

 16. ॳख͸͜Ε

 17. ͓΍ʁ

 18. όϥόϥͩͬͨ ҙݟ͕Ұͭʹ

 19. ΄ͱΜͲࢦࣔͳ͠Ͱ

 20. ͱΓ͋͑ͣղ͚ͨ

 21. ࢦࣔ͸ ʮ٧কع΍ΔΑʯ ʮࡾख٧ΊͶʯ ʮ͜Ε൫໘ʯ

 22. ͜Ε͚ͩ

 23. ໰୊͕มΘͬͯ΋ Ͱ͖ΔͰ͠ΐ͏

 24. ීஈͷ࢓ࣄ΋ ͜Ε͚ͩ؆୯ͳΒ ͍͍ͷʹͶ

 25. ٧কعΛग़୊͢Δͨͼ ʮকعͬͯԿछྨ ۨ͋Δͷʁʯ Έ͍ͨʹଧ߹ͤ͸ ͠ͳ͍Ͱ͠ΐʁ

 26. ࢓ࣄͬͯଧ߹ͤ ଟ͍ΑͶ

 27. ΈΜͳଧ߹͕ͤ ޷͖ͳͷʁ

 28. ଧ߹ͤ͸গͳ͘཈͑ͯ Ձ஋Λग़͢࡞ۀΛ ͍ͨ͠ΑͶ

 29. None
 30. ͳͥͰ͖Δʁ

 31. ίϯςΫετͷڞ༗

 32. কعͷϧʔϧ ٧কعͷϧʔϧ ۨͷಈ͖ํ FUD

 33. લఏͷڞ༗

 34. ʮৗʹԦखʯ ʮOखͰ٧·ͤΔʯ

 35. ໨తͷڞ༗

 36. ʮۄΛ٧ΊΖʯ

 37. ৘ใͷڞ༗

 38. ൫໘ͷ໌ࣔ

 39. None
 40. ͜Ε͕ ੒Γཱͨ ͳ͍৔߹

 41. ίϯςΫετͷڞ༗ ͷෆ੒ཱ

 42. কعΛ஌Βͳ͍ ਓؒʹ͸ແཧ

 43. લఏͷڞ༗ ͷෆ੒ཱ

 44. ԦखʹͳΒͳ͍ ̏खͰ٧·ͳ͍

 45. ໨తͷڞ༗ ͷෆ੒ཱ

 46. ٧কعΛ஌Βͳ͍ͱ Θ͔Βͳ͍

 47. ৘ใͷڞ༗ ͷෆ੒ཱ

 48. ൫໘ݟͣʹ ղ͚ͳ͍

 49. None
 50. ͭ·Γ

 51. ϚωδϝϯτΛ গͳ͍ίετͰ ճ͢ʹ͸

 52. υϝΠϯɺલఏɺ ໨తɺ৘ใ ͷ̐ͭͷڞ༗͕ඞཁ

 53. ͜ΕΛ෼ׂ

 54. υϝΠϯɺલఏɺେ໨ඪɺ৘ใ ୹ظͷ໨ඪ

 55. ैདྷͩͱ ओʹ೥୅

 56. None
 57. ΞδϟΠϧͩͱ ͏ͪͷνʔϜͷ৔߹

 58. None
 59. None
 60. ͜ͷ͕̎ͭͳ͍ͱ ଧ߹ͤΛԿճ΋ ΍Δ͜ͱʹͳΔ

 61. None
 62. .71Ωϟϯύε ࡞Βͳ͍ͱ

 63. ໎͏ ࢭ·Δ ໎૸͢Δ

 64. ձٞΛԿճ΋ ։࠵͢ΔӋ໨ʹͳΔ

 65. ࡞Δͷ͸େมʁ

 66. ඞཁͳίετ

 67. ͦ΋ͦ΋

 68. ॳΊͯ΍Δ࡞ۀͬͯ

 69. ͕͔͔࣌ؒΔ ΋ͷ͡Όͳ͍ͷʁ

 70. ࣌ؒ͸͔͔Δ

 71. .71Ωϟϯύε͸ ༡ͼ͡Όͳ͍

 72. None
 73. ୹ظͷ໨తͷ؅ཧ͸ όοΫϩάͰߦ͏

 74. None
 75. ࠓ໌͔͞ΕΔਅ࣮

 76. όοΫϩά͸

 77. ̎ͭ͋Δ

 78. ϓϩμΫτόοΫϩά ΠςϨʔγϣϯόοΫϩά

 79. ༻్ͷҧ͍ ۩ମ౓ͷҧ͍

 80. ϓϩμΫτόοΫϩά ΠςϨʔγϣϯόοΫϩά

 81. ϑΥʔϚοτ

 82. <Ϣʔβʔ>͸ YY͢ΔͨΊʹ PP͢Δ <ओޠ> <໨త> <खஈ>

 83. ϓϩμΫτόοΫϩά ΠςϨʔγϣϯόοΫϩά

 84. ϑΥʔϚοτ

 85. ։ൃνʔϜ͸ YYͷͨΊʹ PPػೳΛ ࣮૷͢Δ <ओޠ> <໨త> <खஈ>

 86. None
 87. ͳͥ̎ͭ͋Δʁ

 88. 69඼࣭Λߴ͘ อͯΔ͔Β

 89. มԽʹڧ͍͔Β

 90. None
 91. ௿͍ ۩ମ౓ ߴ͍ ௕͍ ৆ຯظݶ ୹͍

 92. ௿͍ ۩ମ౓ ߴ͍ ௕͍ ৆ຯظݶ ୹͍ Ϣʔβʔ໨ઢͰߟ͑΍͍͢ มߋίετ͕௿͍ɺมԽʹڧ͍

 93. ௿͍ ۩ମ౓ ߴ͍ ௕͍ ৆ຯظݶ ୹͍ ࣮૷ʹ͸ۃݶ·Ͱ ۩ମԽ͢Δඞཁ͕༗Δ

 94. ۩ମ౓ͷ௿͍ϩά ɾϢʔβʔ໨ઢ ɾมԽʹڧ͍ ঢ়گ͸ৗʹมԽ͢Δ ɾ۩ମԽίετ͕௿͍ ۩ମԽʹίετ͕͔͔Δ

 95. ϩάͷ௕ظอଘʹ͸ ۩ମ౓Λ௿͘͢Δ

 96. ͱ͜Ζ͕

 97. ࣮૷͢ΔͨΊʹ͸ ۩ମԽ͢Δඞཁ͕༗Δ

 98. ۩ମԽ͠ͳ͍ͱʁ

 99. ࡞ۀऀ͕໎͏ ίϛϡχέʔγϣϯ ίετͷ૿େ

 100. ࡞ۀαΠζ͕ େ͖͘ͳΔ ։ൃ଎౓ͷ௿Լ

 101. ࡞ۀ͕ϒϨΔ ࡞ۀͷҰ؏ੑͷ௿Լ

 102. ֤ਓ͕޷͖উखʹ΍Δ ࡞ۀͷूதੑͷ௿Լ

 103. ͭ·Γ

 104. ࣮૷ʹ͸۩ମԽ͕ඞཁ

 105. Ϣʔβʔཁ๬ ͱ γεςϜ࣮૷

 106. എ൓͢Δ

 107. ௿͍ ۩ମ౓ ߴ͍ ௕͍ ৆ຯظݶ ୹͍ 6TFS%FTJSF %FW*NQMFNFOU

 108. ௿͍ ۩ମ౓ ߴ͍ ௕͍ ৆ຯظݶ ୹͍ 6TFS%FTJSF %FW*NQMFNFOU ϓϩμΫτόοΫϩά ௕ظ

  ΠςϨʔγϣϯόοΫϩά ୹ظ
 109. None
 110. ৯ࡐͷϝλϑΝ

 111. ৯ࡐͷอଘ

 112. ৯ࡐͷอଘ

 113. อଘ͸େ͖͍୯ҐͰ ߦ͏

 114. ৯΂Δʹ͸Ұޱେ ·Ͱখ͘͞੾Δ

 115. ͜ͷ··৯΂Δʁ

 116. খ͘͞੾Δͱ ৯΂Δ༻్͕ܾ·Δ

 117. ͖͢ম͖ʁ ΧϨʔʁ εςʔΩʁ

 118. ബ੾Γʹͨ͠ޙͰ εςʔΩʹ͸ ࢖͑ͳ͍Ͱ͠ΐʁ

 119. อ؅͸େ͖͍αΠζ

 120. ௐཧͷੇલʹ খ͍͞αΠζʹ ੾Γ෼͚Δ

 121. None
 122. λεΫ͕େ͖͍ͱ

 123. ࡞ۀ։࢝લʹ খ͘͞෼ׂ͢Δ ίετ͕ൃੜ͢Δ

 124. λεΫ͕খ͍͞ͱ

 125. ࡉ͔͗ͯ͢ ؅ཧ͢Δίετ͕ େ͖͍͠

 126. ͋ͱ͔Β ࣮૷खஈΛ มߋͰ͖ͳ͍

 127. ੾Γ෼͚Δͷ͸ ௐཧͷੇલ

 128. ΠςϨʔγϣϯ։࢝લʹ λεΫ෼ׂ ϓϩμΫτόοΫϩά ௕ظ ΠςϨʔγϣϯόοΫϩά ୹ظ

 129. None
 130. ϓϩμΫτόοΫϩά

 131. 69඼࣭͕ߴ͍

 132. ͦΕ͸Θ͔Δ Ϣʔβʔ໨ઢ ͔ͩΒͶ

 133. None
 134. ΜΜʁ

 135. มԽʹڧ͍ʁ

 136. Ϣʔβʔ໨ઢ Πίʔϧ มԽʹڧ͍

 137. Ͳ͏͍͏͜ͱɾɾɾ

 138. None
 139. ͦ͜Ͱͪ͜Β

 140. ϓϩμΫτόοΫϩά ΠςϨʔγϣϯόοΫϩά

 141. <Ϣʔβʔ>͸ YY͢ΔͨΊʹ PP͢Δ <ओޠ> <໨త> <खஈ>

 142. <Ϣʔβʔ>͸ YY͢ΔͨΊʹ PP͢Δ <ओޠ> <໨త> <खஈ> େࣄͳͷ͸͜͜

 143. <Ϣʔβʔ>͸ YY͢ΔͨΊʹ PP͢Δ <ओޠ> <໨త> <खஈ> ͜Ε͸ผͷ΋ͷͰ΋ྑ͍

 144. खஈ͸Ͳ͏Ͱ΋͍͍

 145. खஈ͸มԽ͠΍͍͢

 146. ঢ়گ͸มԽ͢Δ͔Β

 147. ਅ࣮͸࣍ʑʹ ໌Β͔ʹͳΔ͔Β

 148. ϑΟʔυόοΫͰ νʔϜ͕దͨ͠ खஈΛֶश͢Δ͔Β

 149. ໨త͸มԽͮ͠Β͍

 150. ॆ଍͍ͤͨ͞ Ϣʔβʔͱͦͷཉٻ͸ มΘΓͮΒ͍͔Β

 151. None
 152. ͦΕ͡Ό͋

 153. ैདྷͷܗ͸

 154. ͳͥมԽʹऑ͍ʁ

 155. ͳͥ69඼࣭͕ ѱԽ͢Δʁ

 156. None
 157. ͳͥมԽʹऑ͍ʁ

 158. ैདྷͷ͔ͨͪ ੈلܕ

 159. λεΫϦετ

 160. ΞδϟΠϧͰ͜ΕΛ ࢖͏΍͓ͭΒΜ΍Ζ

 161. खஈ͔͠ॻ͍͍ͯͳ͍

 162. ϑΥʔϚοτ

 163. ։ൃνʔϜ͸ PPػೳΛ ࣮૷͢Δ <ओޠ> <໨త> <खஈ>

 164. ։ൃνʔϜ͸ PPػೳΛ ࣮૷͢Δ <ओޠ> <໨త> <खஈ> ໨త͸໌ࣔ͞Εͣ҉໧తͰ͋Δ

 165. ໨త͕҉໧త

 166. ୭͕ͳΜͷͨΊʹ ͔ͭ͏ͷʁ

 167. None
 168. Ϣʔβʔཉٻ͸ ൺֱ͠΍͍͕͢

 169. खஈ͸ൺֱͮ͠Β͍

 170. ༏ઌ౓͕͚ͭͮΒ͍

 171. ݁Ռ

 172. ʮ༏ઌ౓ͷ௿͍ ɹػೳΛ࡟Δʯ ͕Ͱ͖ͳ͍

 173. None
 174. ·ͨ

 175. νʔϜ͸ֶश͢Δ

 176. ֶशͨ͠νʔϜ͸ ΑΓద੾ͳखஈΛ ͱΕΔΑ͏ʹͳΔ

 177. ֶशͨ͠νʔϜ͸ ঢ়گ͕ܭըͱҟͳΔ ͜ͱΛݕ஌Ͱ͖Δ

 178. ঢ়گ͕มԽ͠

 179. ௠෗Խͨ͠ खஈ͕͋ͬͯ΋

 180. ୅ସखஈͷ༻ҙ͕ ؆୯Ͱ͸ͳ͍

 181. ໨త͕҉໧త͔ͩΒ

 182. खஈΛม͑Δͱ

 183. ൈ͚࿙Ε͕ ؆୯ʹൃੜ͢Δ

 184. ݁Ռ

 185. มԽ͕ൃੜ͢Δ Πίʔϧ ࢮ๢ϑϥά

 186. None
 187. ͳͥ69඼࣭ʹѱԽʁ

 188. None
 189. ैདྷͷܗ͸

 190. ͳͥ69඼࣭͕ ѱԽ͢Δʁ

 191. ैདྷͷ͔ͨͪ ੈلܕ

 192. λεΫϦετ

 193. ϑΥʔϚοτ

 194. ։ൃνʔϜ͸ PPػೳΛ ࣮૷͢Δ <ओޠ> <໨త> <खஈ>

 195. ։ൃνʔϜ͸ PPػೳΛ ࣮૷͢Δ <ओޠ> <໨త> <खஈ> ໨త͸໌ࣔ͞Εͣ҉໧తͰ͋Δ

 196. ໨త͕҉໧త

 197. ୭͕ͳΜͷͨΊʹ ͔ͭ͏ͷʁ

 198. ࣮૷ऀʹΑͬͯ ϒϨΔ

 199. Ή͠Ζ࣮૷͕ ໨తԽ͢Δ

 200. 69͕ѱԽ͕ͪ͠

 201. ೲಘײͷ͋Δ 69ͷݕূ͕Ͱ͖ͳ͍

 202. 69ͷ඼࣭อূ͕ࠔ೉

 203. None
 204. ͪΐͬͱ ૝૾ͯ͠΄͍͠

 205. ʮYY೔·Ͱʹ ɹ͜ͷػೳ࣮૷ͯ͠ʯ

 206. ࣮૷͢Δ

 207. ఏग़

 208. ʮͳʹ͜Ε ɹ͔͍ͭͮΒ͍͔Β ɹ΍Γͳ͓͠ͳʂʯ

 209. ϋΝʁ

 210. ͔͍ͭͮΒ͍ʁ ͓લ͕ͦ͏ࢥ͍ͬͯΔ ͚ͩͩΖʁ

 211. 50%0Ϧετͷ Ͳ͜ʹͦͷఆ͕ٛ ͋ΔΜͩΑ

 212. None
 213. Ή͠Ζ

 214. ͜ͷέʔε͸·ͩϚγ

 215. ϨϏϡϫʔෳ਺͸ ஍ࠈ

 216. ج४͕҉໧త͔ͩΒ

 217. ϨϏϡϫʔ͝ͱʹ 69඼࣭͕ϒϨΔ

 218. None
 219. ͞Βʹ

 220. ҉໧తͳ͜ͱ͸ ίϛοτͱͯ͠ ѻΘΕͮΒ͍

 221. ݁Ռ

 222. ໌ࣔతͳೲظ΍޻਺ͷ ΄͏͕ॏࢹ͞ΕΔ

 223. ͜Ε͕

 224. ͔͍ͭͮΒ͍ γεςϜ͕Ͱ͖Δཧ༝

 225. None
 226. ଞʹ΋ओޠ͕ৗʹ

 227. ։ൃνʔϜ͸ PPػೳΛ ࣮૷͢Δ <ओޠ> <໨త> <खஈ>

 228. ։ൃνʔϜ

 229. ͜ͷը໘͸ͲΜͳ Ϣʔβʔ͕࢖͏ͷʁ

 230. ͱ͍͏ͷ͕

 231. ໌ࣔతͰ͸ͳ͍

 232. ໎ࢠʹͳΓ΍͍͢ 6*Λ࡞Γ΍͍͢

 233. None
 234. ;ʔΜ

 235. None
 236. ͭ·Γ

 237. 50%0ϦετΛࣺͯͯ

 238. όοΫϩάʹ ͢Ε͹͍͍ΜͩΖʁ

 239. ։ൃ଎౓͕஗͍ ଧ߹͕ͤଟ͍

 240. Ϣʔβʔʹड͚ͳ͍ มԽʹऑ͍

 241. ͜ΕͰશ෦ղܾ

 242. Ҏ্ऴΘΓ